DIGITALNA KNJIŽNICA BIOTEHNIŠKE FAKULTETE

Zbirka podiplomskih del s polnim tekstom
(do septembra 2017, od oktobra 2017 so dela objavljena v Repozitoriju Univerze v Ljubljani)

Področje Agronomija; Hortikultura
Področje Biotehnologija
Področje Biologija; Znanost o celici
Področje Ekonomika naravnih virov; Znanost o živalih
Področje Krajinska arhitektura
Področje Les in biokompoziti
Področje Mikrobiologija
Področje Prehrana; Živilstvo
Področje Upravljanje gozdnih ekosistemov; Varstvo naravne dediščine; Varstvo okolja

Področje GENETIKA
(Interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicina in Podiplomski študij bioloških in biotehniških znanosti)

DOKTORSKE DISERTACIJE

Avtor Mentor Naslov Leto pdf
Bogićević, Sanja Žvin, Marko  Regulation of expression of alternatively spliced forms of dopamine D2 receptors with dopaminergic agonists of dopamine D1 receptors in rat brain 2015 pdf
Čelesnik Smodiš, Nina Korošec, Peter Ugotavljanje senzibilizacije in spremlajnje imunoterapije z rekombinantnimi alergeni iz strupov kožekrilcev 2014 pdf
Dervishi, Aida Javornik, Branka Molecular characterization and analysis of the genetic variability of Albanian olives (Olea europaea L.) 2015 pdf
Flajšan, Marko Javornik, Branka Določanje virulentnih dejavnikov fitopatogene glive Verticillium albo-atrum z mutacijsko analizo 2016 pdf
Hodžić, Alenka Peterlin, Borut Genomic biomarkers for male infertility 2013 pdf
Jamnikar, Uroš Gruden, Kristina Transkriptomska analiza stabilnosti proizvodnih klonov celic ovarijev kitajskega hrčka (CHO) 2016 pdf
Jenko, Janez Kovač, Milena Genetsko vrednotenje dolgoživosti mlečnih pasem govedi v populacijah z majhnimi čredami 2016 pdf
Kastelic, Vanja Drobnič, Katja Vpliv polimorfizma posameznih nukleotidov na pigmentacijske spremembe na očeh in laseh pri slovenski populaciji 2013 pdf
Kocbek, Vida Lanišnik-Rižner, Tea Preučevanje možnih bioloških označevalcev pri ovarijski endometriozi 2013 pdf
Kokošar, Janez Kordiš, Dušan Primerjalna genomika in analiza vlog genov sesalcev, nastalih iz retroelementov 2013 pdf
Kopinč, Rok Lapanje, Aleš Vloga homeostaze železa v ekologiji podvrst bakterije Mycobacterium avium 2013 pdf
Kovač Viršek, Manca Lapanje, Aleš Selekcijski pritisk biološko nedostopnega živega srebra na ohranjanje operona mer v mikrobnih združbah 2014 pdf
Logar, Betka Kovač, Milena Okoljska občutljivost lastnosti mlečnosti pri slovenskih populacijah goveda 2016 pdf
Lindič, Nataša Dolinar, Marko Protivirusni proteini APOBEC3 in njihova vloga pri inhibiciji retrotranspozicije retrotranspozona LINE2 2014 pdf
Mahnič, Mitja Gruden, Kristina Uporaba genomike in proteomike pri analizi dejavnikov nastanka neklasičnih inkluzijskih teles v bakteriji Escherichia coli 2013 pdf
Maver, Aleš Peterlin, Borut Sinteza heterogenih genomskih podatkov pri odkrivanju dednih dejavnikov za multifaktorske bolezni 2016 pdf
Obrstar, Darja Javornik, Branka Proteomska analiza odziva celičnih linij kitajskega hrčka (CHO) na spremembe fizikalnih parametrov gojenja 2016 pdf
Progar, Vasja Javornik, Branka Transkriptomska analiza genov hmelja (Humulus lupulus L.) po okužbi s fitopatogeno glivo Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold 2017 pdf
Tajnik, Mojca Glavač, Damjan Izražanje genov in vpliv polimorfizmov v intronskih regijah na regulacijo alternativnega izrezovanja pri malignih tumorjih 2013 pdf
Trošt, Nina Debeljak, Nataša Vpliv rekombinantnega humanega eritropoetina na rast in preživetje celic raka dojke ter njihovo odzivnost na cisplatin in tamoksifen 2013 pdf
Vrabec, Katarina Ravnik-Glavač, Metka Genetske in epigenetske spremembe, povezane z amiotrofično lateralno sklerozo v slovenski populaciji 2016 pdf
Vrečar, Irena Peterlin, Borut Genomika Parkinskonove bolezni na področju javnega zdravja 2015 pdf
Zupan, Andrej Glavač, Damjan Genetska struktura Slovencev, kot jo razkrivajo polimorfizmi kromosoma Y in mitohondrijske DNA 2014 pdf
Žavbi, Mateja Korošec, Peter Genetska in farmakogenetska analiza izbranih genov pri bolnikih z astmo v Sloveniji 2016 pdf

MAGISTRSKA DELA

Avtor Mentor Naslov Leto pdf
Hadžić, Gavrilo Drobnič, Katja Identifikacija telesnih tekočin človeškega izvora s pomočjo biomarkerjev informacijske RNA 2016 pdf
Horvat Aleksić, Anja Dovč, Peter Vpliv polimorfizmov izbranih kandidatnih genov na kakovost mesa bikov slovenske lisaste pasme 2016 pdf
Opara, Andreja Dovč, Peter Preverjanje porekla in določanje genetske pripadnosti osebkov trem glavnim pasmam goveda v Sloveniji 2016 pdf
Repina Potočki, Janja Trontelj, Peter Filogenija in filogeografija potočnih rakov rodu Austropotamobius (Crustacea: Decapoda) z razjasnitvijo položaja slovenskih populacij 2016 pdf
Slana, Uroš Curk, Tomaž Algoritem za iskanje maksimalne klike pri problemu grupiranja sosesk za de novo določanje nukleotidnega zaporedja 2016 pdf

 

Področje BIOINFORMATIKA (Interdisciplinarni doktorski študijski program Bioznanosti)

DOKTORSKE DISERTACIJE

Avtor Mentor Naslov Leto pdf
Jelen, Vid Jakše, Jernej Primerjava mitohondrijskih genomov in analiza mutacij jedrnih genov šestih sevov fitopatogene glive Verticillium albo-atrum 2017 pdf
Ramšak, Živa Gruden, Kristina Pristopi k analizi različnih tipov podatkov za boljše razumevanje obrambnega odziva krompirja (Solanum tuberosum L.) na virusne okužbe 2015 pdf
         

Področje NANOZNANOSTI (Interdisciplinarni doktorski študijski program Bioznanosti)

Področje STATISTIKA (Interdisciplinarni doktorski študijski program Bioznanosti)

MAGISTRSKA DELA

Avtor Mentor Naslov Leto pdf
Ulbl, Melita Košmelj, Katarina Zasnova in statistična analiza poskusa za primerjavo geodetskih sprejemnikov GNSS 2015 pdf
         


 


Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Copyright © 2016-2018
Postavitev strani: 14.3.2016
Zadnja sprememba: 22.10.2018
Urejanje strani: Simona Juvan