DIGITALNA KNJIŽNICA BIOTEHNIŠKE FAKULTETE

Knjižnica in INDOK za živilstvo

 

MAGISTRSKA DELA - MAGISTRSKI ŠTUDIJ 2. STOPNJA MIKROBIOLOGIJA

avtor mentor naslov leto polno besedilo

signatura du2 M

MANDL, Neža ČADEŽ, Neža Genetska raznolikost kvasovk iz spontanih fermentacij jabolčnega vina in njihov biotehnološki potencial 2017 pdf 79
           
PEČOVNIK, Maja MATOS, Tadeja Molekularna opredelitev kliničnih izolatov glive Cryptoccocus neoformans 2016 pdf 78
MERVIČ, Mateja ČADEŽ, Neža Populacijska sestava kvasovk rodu Ogataea izolirani iz oljk Slovenske Istre 2016 pdf 77
MEGUŠAR, Polona KLANČNIK, Anja Karakterizacija protimikrobnega in protiadhezivnega delovanja vodnih izvlečkov iz višjih gliv 2016 pdf 76
ARH, Mateja SEME, Katja Analiza bakterijske odpornosti najpogostejših povzročiteljev okužb dihal pri otrocih s cistično fibrozo v Sloveniji 2016 pdf 75
KOZLEVČAR, Monika AVŠIČ ŽUPANC, Tatjana Spremljanje dinamike virusnega bremena in imunskega odziva pri bolnikih s HMRS 2016 pdf 74
MARTINOVIĆ, Tijana KRAIGHER, Barbara Structure of microbial communities in different sorts of construction wood exposed to environmental conditions 2016 pdf 73
ŽELEZNIK, Taja ERDANI KREFT, Mateja Vloga amnijske membrane pri zaviranju rasti rakavih urotelijskih celic in uropatogene bakterije Escherichia coli 2016 pdf 72
GRUBELNIK, Gašper AVŠIČ ŽUPANC, Tatjana Preučevanje dejavnikov žilne prepustnosti po okužbi s hantavirusi 2016 pdf 71
FILIPIĆ, Arijana STRES, Blaž Vpliv mirovanja na mikrobioto prebavnega trakta ljudi 2016 pdf 70
CIBER, Nataša JAMNIK, Polona Analiza proteoma pivskih kvasovk Saccharomyces pastorianus zaporednih šarž fermentacij 2016 pdf 69
VIDALI, Petra TURK, Martina Sestava bakterijskih združb evropskih in ameriških gorskih ledenikov 2016 pdf 68
GRAF, Daniela Daša ZALAR, Polona Proučevanje mikrobnih okužb umetniških slik 2016 pdf 67
GUBENŠEK, Urša STARČIČ ERJAVEC, Marjanca Virulentni potencial sevov Escherichia coli, izoliranih iz domačih kuncev in njihove krme 2016 pdf 66
POHAR, Katka IHAN, Alojz Določanje T-celičnega imunskega odziva proti citomegalovirusu pri bolnikih po presaditvi organov 2016 pdf 65
PUGELJ, Anja DERMASTIA, Marina Razvoj metode izotermalnega pomnoževanja DNA (LAMP) za določanje fitoplazem skupine Stolbur 2016 pdf 64
GIOAHIN, Erika DOLENC KOCE, Jasna Protimikrobna učinkovitost eteričnih olj in izvlečkov japonskega dresnika 2016 pdf 63
LISJAK, Sara POLJAK, Mario Dinamika okužb z ne-visokorizičnimi genotipi človeških papilomavirusov v Sloveniji 2016 pdf 62
VRABEC, Katja VODOVNIK, Maša Produkcija lignocelulolitičnih encimov z glivami bele trohnobe na trdnem odpadku iz papirne industrije 2016 pdf 61

ŠIMUNOVIĆ, Katarina

SMOLE MOŽINA, Sonja

Delovanje [alfa]-pinena na bakterijo Campylobacter jejuni

2016

pdf

60

KOROŠEC, Maša

ŽGUR BERTOK, Darja

Vpliv mešanice izbranih protirakavih zdravil na cianobakterijo Synechococcus leopoliensis  

2016

pdf

59

JOVANOVIĆ, Mateja

KEŠE, Darja

Genotipizacija bakterije Mycoplasma pneumoniae

2016

pdf

58

HRASTNIK, Živa

KEŠE, Darja

Ugotavljanje občutljivosti urogenitalnih mikoplazem za antibiotike v Sloveniji

2016

pdf

57

           

MEDVEŠČEK, Daša

AVGUŠTIN, Gorazd

Vnos terapevtskega plazmida pORF-hIL-12 v izbrane vrste enterobakterij

2016

pdf

56

           
KAVČIČ, Sanda
DERMASTIA, Marina

Molekulska raznolikost izolatov fitoplazme, povzročiteljice počrnelosti lesa

2015

pdf

55

ŠEGA, Daniel
TURK, Tom

Testiranje aktivnosti rekombinantnega toksina parborlizina iz nitkarja Parborlasia corrugatus

2015

pdf

54

KLINEC, Nika
HERZOG VELIKONJA, Blagajana

Vpeljava metode določanja mikro RNA v serumu s kvantitativno verižno reakcijo s polimerazo

2015

pdf

53

TRAMPUŽ, Domen
MANDIĆ-MULEC, Ines

Genetic diversity of Bacillus mycoides isolated from the tubers of the potato plant, its rhizosphere and the bulk soil

2015

pdf

52

JAKOPIN, Nina
AVŠIČ-ŽUPANC, Tatjana

Ugotavljanje virusnega bremena in genetske raznolikosti virusa klopnega meningoencefalitisa v kliničnih vzorcih bolnikov

2015

pdf

51

GORŠE, Maja
ŽGUR BERTOK, Darja

Molekularnobiološka analiza bakterij izoliranih iz pomivalnih strojev

2015

pdf

50

ZORAN, Tamara
MATOS, Tadeja

Primerjava ekstrakcijskih metod za identifikacijo plesni z masno spektrometrijo 

2015

pdf

49

ŠAKANOVIĆ, 
Aleksandra
ŽGUR BERTOK, Darja

Optimizacija izolacije proteina Usp (uropatogeni specifični protein) bakterije Escherichia coli in preverjanje njegove aktivnosti

2015

pdf

48

PAPIĆ, Bojan
PAŠIĆ, Lejla

Biotehnološki potencial metagenomskih knjižnic iz mikrobnih skupnosti kraških jam

2015

pdf

47

BENULIČ, Katarina
RUŽIĆ-SABLJIĆ, Eva

Genotipizacija Borrelia burgdorferi sensu lato z uporabo metode tipizacije na osnovi multilokusnih zaporedij 

2015

pdf

46

SRETENOVIĆ, Simon
STOPAR, David

Vloga levana pri strukturiranju bakterijskih biofilmov

2015

pdf

45

ŠPACAPAN, Mihael
MANDIĆ-MULEC, Ines

Povezava med celično gostoto, koncentracijo signalnega peptida in odzivom na signal pri bakteriji Bacillus subtilis  

2015

pdf

44

VOLLMEIER, Patricia
KEŠE, Darja

Znotrajcelično razmnoževanje bakterije legionele v humanih monocitih 

2015

pdf

43

BENKO, Bernarda
MANDIĆ-MULEC, Ines

Analiza potenciala sevov Bacillus spp. za biozaščito in pospeševanje rasti rastlin

2015

pdf

42

KOŠIR, Urša
AVGUŠTIN, Gorazd

Kvantifikacija črevesnih bakterijskih skupin iz biopsijskih vzorcev pacientov s kolorektalnim rakom z verižno reakcijo s polimerazo

2015

pdf

41

ZUPANČIČ, Tina
MARINŠEK-LOGAR, Romana

Izboljšava funkcionalnosti aktivnega blata v biološki čistilni napravi z zmanjševanjem deleža filamentoznih bakterij

2015

pdf

40

KOZJEK, Barbara
STOPAR, David

Mikrobiološka razgradnja arheološkega mokrega lesa 

2015

pdf

39

KOROŠEC, Jernej
SEPČIĆ, Kristina

Pomen egerolizina RahU za tvorbo biofilma bakterije Pseudomonas aeruginosa

2015

pdf

38

SEKIRNIK, Mojca
AVGUŠTIN, Gorazd

Analiza mikrobiote cvetnega prahu skladiščenega v satnih celicah v panjih kranjske čebele (Apis mellifera carnica Pollman)

2015

pdf

37

CERAR, Ana
MARINŠEK-LOGAR, Romana

Optimizacija gojenja mikroalg v iztoku iz bioplinske naprave za proizvodnjo bioplina

2015

pdf

36

VOLMAJER, Nika
ŽGUR BERTOK, Darja

Razširjenost podtipov otoka patogenosti usp pri uropatogenih sevih bakterije Escherichia coli

2015

pdf

35

ZAVEC, Domen
STRES, Blaž

Fizikalno-kemijski parametri in struktura mikrobnih združb ob zagonu industrijskih bioplinskih anaerobnih reaktorjev  

2015

pdf

34

MILAVEC, Sara
MARINŠEK-LOGAR, Romana

Vpliv mešanice izbranih protirakavih zdravil na algo Pseudokirchneriella subcapitata 

2015

pdf

33

           
SOBOČAN Zajc, Eva
SMOLE MOŽINA, Sonja

Sledenje izvora in širjenja okužbe piščančjega mesa z bakterijami Camylobacter jejuni vzdolž proizvodne verige z metodo MLST (sekvenciranjem multilokusnih zaporedij) 

2014

pdf

32

BIZJAK, Jure
ČADEŽ, Neža

Uporabnost različnih metod določanja vitalnosti kvasovk v pivovarni 

2014

pdf

31

GOLOB, Gregor
ČADEŽ, Neža

Primerjava učinkovitosti gojitvenih in negojitvenih metod za detekcijo kvasovk v različnih matricah živil 

2014

pdf

30

CIRMAN, Sandra
MATOS, Tadeja

Primerjava ekstrakcijskih metod za identifikacijo gliv kvasovk z masno spektrometrijo 

2014

pdf

29

RUMPRET, Matevž
STARČIČ ERJAVEC, Marjanca

Conjugal transfer of the plasmid pOX38 with the colicin E7 gene 

2014

pdf

28

RAVNIK, Maruša
SEME, Katja

Primerjava metod za dokazovanje karbapenemaz, ki jih izločajo enterobakterije  

2014

pdf

27

LADINEK, Sara
NARAT, Mojca

Uporaba tehnologije fenotipskih mikromrež za izboljšanje rasti in produktivnosti industrijskih sesalskih celičnih linih CHO

2014

pdf

26

ŠKET, Robert
AVGUŠTIN, Gorazd

Molekularno odkrivanje bakterije Fusobacterium nucleatum v biopsijskih vzorcih pacientov s kolorektalnim rakom

2014

pdf

25

KRIŽNIK, Maja
HERZOG VELIKONJA, Blagajana

Vloga malih RNA (miRNA) pri odgovoru rastlin krompirja (Solanum tuberosum L.) na okužbo s krompirjevim virusom Y

2014

pdf

24

MAHNIČ, Aleksander
MANDIĆ-MULEC, Ines

Vpliv bogatitve z ligninom na sestavo bakterijskih lakaznih genov v talnih mikrokozmih

2014

pdf

23

BUKOVEC, Nataša
SEME, Katja

Določanje sinergističnega učinka kombinacije antibiotikov proti večkratno odpornim sevom bakterije Acinetobacter baumannii

2014

pdf

22

PLANINC, Jerneja
MANDIĆ-MULEC, Ines

Genotipska in fenotipska karakterizacija nabrežnih izolatov Bacillus subtilis

2014

pdf

21

STRUGAR, Gašper
TURK, Tom

Protibakterijska aktivnost v etanolnih ekstraktih izbranih antarktičnih morskih spužev

2014

pdf

20

HORVAT, Nika
JAMNIK, Polona

Biološki učinki preparata gobe Cordyceps militaris

2014

pdf

19

CVETKOVIĆ, Tina
SMOLE MOŽINA, Sonja

Modulatorji odpornosti bakterij Campylobacter in Staphylococcus v semenih rastline Alpinia katsumadai

2014

pdf

18

KAVALIČ, Maja
SEME, Katja

Tipizacija izolatov Listeria monocytogenes s klasično serološko metodo in PCR ter subtizacija s PFGE

2014

pdf

17

ŽNIDAR, Katarina
SMOLE MOŽINA, Sonja

Protimikrobna aktivnost izbranih rastlinskih izvlečkov, eteričnih olj in odpadnih materialov po destilaciji olj

2014

pdf

16

SKALE, Nina
IHAN, Alojz

Merjenje proliferacije limfocitov po spodbujanju s sestavinami celičnih sten bakterij in gliv 

2014

pdf

15

REŽONJA, Saša / 
SLUGA, Nina
ANDERLUH, Gregor

Hemolitična aktivnost v ekstraktih izbranih askomicetnih gliv

2014

pdf

13, 14

ČIVOVIĆ, Sandra
TURK, Tom

Citotoksična aktivnost ekstraktov izbranih antarktičnih morskih spužev

2014

pdf

12

           
ŠKRJANC, Nana
MANDIĆ-MULEC, Ines

Merjenje znotrajceličnega kalcija po spodbujanju limfocitov z različnimi bakterijskimi LPS in glivičnimi betaglukan molekulami 

2013

pdf

11

ŠAFARIČ, Luka
MARINŠEK-LOGAR, Romana

Izboljšanje delovanja bioplinskega reaktorja na komunalni čistilni napravi

2013

pdf

10

MAR, Sergeja
PETROVEC, Miroslav

Molekularna epidemiologija človeških rinovirusov v Sloveniji 

2013

pdf

9

ŽALIG, Sabina
MANDIĆ-MULEC, Ines

Vpliv farmacevtikov na bakterijsko združbo v pilotnih čistilnih napravah

2013

pdf

8

ZUPANČIČ, Jerneja
ZALAR, Polona

Molekularna analiza in detekcija vrst črnih kvasovk rodu Hortaea

2013

pdf

7

BOJANOVIČ, Klara
MATOS, Tadeja

Uporaba RNAi za odkrivanje genov virulentnih dejavnikov kvasovke Candida glabrata

2013

pdf

6

KVAS, Ana
ŽGUR BERTOK, Darja

Ugotavljanje prisotnosti genskih zapisov značilnih za zunajčrevesne patogene pri komenzalnih govejih sevih bakterije Escherichia coli

2013

pdf

5

BAJREKTAREVIĆ, 
Džejla
ŽGUR BERTOK, Darja

Ugotavljanje genotoksičnega vpliva izbranih citostatikov na bakterije, človeške in ribje jetrne celice

2013

pdf

4

PUŠNIK, Sandi
ACCETTO, Tomaž

Validacija metode PMA RT-PCR za ugotavljanje števila Lactobacillus acidophilus LA-5 in Bifidobacterium animalis ssp. lactis BB-12 v liofiliziranih probiotičnih izdelkih

2013

pdf

3

           
WEBER, Eva
MANDIĆ-MULEC, Ines

Ammonium sources for archaeal and bacterial ammonia oxidisers 

2012

pdf

2

BEZEK, Katja
RASPOR, Peter

Vloga signalnih molekul pri alkoholni fermentaciji s čisto in združeno starter kulturo 

2012

pdf

1

DIPLOMSKA DELA - UNIVERZITETNI ŠTUDIJ MIKROBIOLOGIJE

avtor mentor naslov leto polno besedilo

signatura dn MIKRO

CACOVICH, Miha JAMNIK, Polona Antioksidativna učinkovitost askorbinske kisline, kvercetina in resveratrola v celicah kvasovke Saccharomyces cerevisiae 2016 pdf 555
ČRMELJ SVEČAK, Mateja RUŽIĆ-SABLJIČ, Eva Ugotavljanje prisotnosti protiteles razreda IgG, IgM in IgA pri bolnikih z lajmsko boreliozo 2016 pdf 554
BLATNIK, Maja ZALAR, Polona Proučevanje mikrobnih okužb tekstilnih muzejskih predmetov 2016 pdf 553
KOŠTOMAJ, Tatjana JAMNIK, Polona Vpliv proteinskih hidrolizatov polenovke in piščanca na oksidacijski status in mitohondrijski proteom kvasovke vrste Saccharomyces cerevisiae 2016 pdf 552
JANDRIĆ, Saša STRES, Blaž Oksigenazna aktivnost metagenomskih klonov in statistična analiza parametrov uspešnosti ekspresije obstoječih metagenomskih knjižnic 2016 pdf 551
PUHEK, Jurij STARČIČ ERJAVEC, Marjanca Mozaičnost replikacijskih regij plazmidov skupine IncF kot jo prikaže računalniški program JuP 1.0 za analizo nukleotidnih zaporedij 2016 pdf 550
POHAR, Irena ŽGUR-BERTOK, Darja Priprava kvasovke Saccharomyces cerevisiae kot modelnega organizma za študij deregulirane glikolize, ki je značilna za humane rakaste celice 2016 pdf 549
GOLIČNIK, Savina Müller Premru, Manica Primerjava minimalnih inhibitornih koncentracij antibiotikov pri bakterijah, izoliranih iz kužnin bolnikov iz intenzivnih enot in z oddelkov 2016 pdf 548
BORŠTNAR VASLE, Maša AVGUŠTIN, Gorazd Primerjalna analiza fekalne mikrobiote črnega močerila (Proteus anguinus parkelj) in mehiškega aksolotla (Ambystoma mexicanum) z molekularno biološkimi metodami 2016 pdf 547
DOBOVŠEK, Jure GUNDE CIMERMAN, Nina Proučevanje različnih tehnik mutageneze pri glivi Aspergillus terreus 2016 pdf 546
PETROVIČ, Nejc STOPAR, David Vloga prolina pri pigmentaciji bakterije Vibrio ruber DSM 14379 2016 pdf 545

ZAGOŽEN, Anja

POLJAK, Mario

Prevalenca okužbe z virusom hepatitisa D pri bolnikih s kroničnim hepatitisom B v Sloveniji

2016

pdf

544

           

KOMAC, Sladjana

ŽGUR BERTOK, Darja

Replikacijska regija RepFIIA, RepFIB in IncP plazmidov v izolatih bakterije Ecsherichia coli

2015

pdf

543

MIRNIK, Alenka

NARAT, Mojca

Identifikacija receptorja za prenos molekule IgY iz krvi v jajčni rumenjak

2015

pdf

542

TURK, Nika

ŽGUR BERTOK, Darja

Izražanje modificiranega gena pfkA glive Aspergillus niger v kvasovki Saccharomyces cerevisiae

2015

pdf

541

STRMLJAN, Tina

STOPAR, David

Opis razgradnje karboksimetil celuloze z bakterijami Cellulomonas uda in Bacillus subtilis

2015

pdf

540

           
HADALIN BAŠA, 
Nataša
GUNDE CIMERMAN, Nina

Reševanje taksonomskih dilem pri bazidiomicetnih kvasovkah iz arktičnih ledenikov

2014

pdf

539

DOBELŠEK, Tina
MARINŠEK-LOGAR, Romana

Prilagoditev kometnega testa za ugotavljanje genotoksičnosti nanodelcev in delcev višjih velikostnih razredov titanovega dioksida (TiO2) na praživali Tetrahymena thermophila

2014

pdf

538

PAPEŽ, Vanja
MANDIĆ-MULEC, Ines

Priprava rekombinantnih sevov Bacillus subtilis in analiza njihovega sobivanja ter izražanja surfaktinskega operona

2014

pdf

537

BORDON, Miha
AVGUŠTIN, Gorazd

Ocena uporabnosti metod za molekularno tipizacijo mikrobnih združb iz prebavnega trakta pitovnih piščancev

2014

pdf

536

FOJKAR, Maja
SEME, Katja

Odpornost bakterije Pseudomonas aeruginosa proti izbranim antibiotikom

2014

pdf

535

BIDOVEC, Boštjan
STOPAR, David

Fiziološki odziv bakterije Escherichia coli v različno viskoznih gojiščih

2014

pdf

534

KLEP, Darja
GUNDE CIMERMAN, Nina

Vpliv različnih gostot bakterijskih suspenzij in različnih časov inkubacije na rezultate testitranja občutljivosti za antibiotike pri bakterijah Streptococcus pneumoniae in Staphylococcus aureus

2014

pdf

533

OBREZA, Jernej
NARAT, Mojca

Lastnosti membranskih proteinov bakterije Mycoplasma neurolyticum

2014

pdf

532

ŽUMER, Alenka
STOJAN, Jure

Analiza nekaterih možnih reakcijskih mehanizmov 17β-hidroksisteroid dehidrogenaze iz nitaste glive Cochliobolus lunatus

2014

pdf

531

           
SENIČAR, Lenart
ACCETTO, Tomaž

Ovrednotenje 5' neprevedenih regij mRNA pri iniciaciji translacije bakterije Prevotella bryantii TC1-1

2013

pdf

530

PROLE, Alen
GUNDE CIMERMAN, Nina

Združba gliv v zdravilnem blatu sečoveljskih solin

2013

pdf

529

VOGRIČ, Vesna
MANDIĆ-MULEC, Ines

Vpliv temperature na medcelično signaliziranje s ComX pri bakteriji Bacillus subtilis

2013

pdf

528

MÜLLER KROUPA, 
Pavlina
ZALAR, Polona

Ekofiziologija varietet glive Aureobasidium pullulans

2013

pdf

527

LOČAN, Andreja
PETROVEC, Miroslav

Vpliv pogojev hranjenja vzorcev v predanalitični fazi na rezultate merjenja specifičnih protiteles in imunoglobulinov

2013

pdf

526

LIPOVŠEK, Iva
STRES, Blaž

Bioinformatska in molekularna analiza parametrov variabilnosti tehnik pri analizi strukture mikrobnih združb

2013

pdf

525

           
ROBIČ, Nadja
STRES, Blaž

Analiza bakterijske združbe in sedimentov štirih nepovezanih jamskih sistemov

2012

pdf

524

SAGADIN, Martin
AVŠIČ-ŽUPANC, Tatjana

Razvoj in uporaba molekularne metode za določanje norovirusnega bremena

2012

pdf

523

ŠKAPIN, Kaja
PETKOVIĆ, Hrvoje

Vpliv izbranih virov dušika in fosforja na produkcijo FK506 pri sevu Streptomyces tsukubaensis

2012

pdf

522

BARBIČ, Damjana
ŽGUR BERTOK, Darja

Virulentni dejavniki sevov bakterije Escherichia coli izoliranih iz blata prosto živečih medvedov in medvedov v ujetništvu

2012

pdf

521

HOSTNIK, Nina
SMOLE MOŽINA, Sonja

Protimikrobno delovanje izbranih eteričnih olj in njihovih sestavin na mikotoksigene plesni

2012

pdf

520

VULETIĆ, Sonja
RUŽIĆ-SABLJIĆ, Eva

Razlikovanje med patogenimi in saprofitnimi leptospirami na podlagi pomnoževanja gena rrs

2012

pdf

519

GRAMC, Simona
AVGUŠTIN, Gorazd

Opis mikrobne združbe iz vsebine prebavnega trakta in iztrebkov močerila (Proteus anguinus) z molekularnimi metodami

2012

pdf

518

KODRIČ, Maja
LOGAR, Jernej

Ugotavljanje okužb s kriptosporidiji z verižno reakcijo s polimerazo

2012

pdf

517

PETEK, Daniela
SMOLE MOŽINA, Sonja

Tipizacija bakterij Campylobacter jejuni na osnovi multilokusnih zaporedij (MLST)

2012

pdf

516

ZIDARIČ, Tanja
AVŠIČ-ŽUPANC, Tatjana

Ugotavljanje novih vrst hantavirusov v rovkah v Sloveniji

2012

pdf

515

VRHAR, Martina
MANDIĆ-MULEC, Ines

Vpliv temperature na izražanje gena comX bakterije Bacillus subtilis

2012

pdf

514

BLATNIK, Simon
NARAT, Mojca

Karakterizacija proteinov bakterije Mycoplasma cynos z monoklonskimi protitelesi

2012

pdf

513

GOLOBIČ, Špela
MATOS, Tadeja

Primerjava dveh molekularnih metod za dokazovanje Aspergillus spp. iz vzorcev spodnjih dihal

2012

pdf

512

SMODEJ, Tina
MARINŠEK-LOGAR, Romana

Postopek ugotavljanja estrogenske aktivnosti odpadnih vod

2012

pdf

511

LEBAR, Petra
LOGAR, Jernej

Ugotavljanje okužb s parazitom Giardia intestinalis z verižno reakcijo s polimerazo

2012

pdf

510

BRLOŽNIK, Mojca
MANDIĆ-MULEC, Ines

Vpliv gojišča na morfologijo biofilmov in sestavo zunajceličnih polimerov (EPS) bakterije Bacillus subtilis

2012

pdf

509

ŽNIDARŠIČ 
BOVHAN, Larisa
ACCETTO, Tomaž

Odraz števila operonov rrn v zastopanosti genov za 16S rRNA posameznih bakterijskih vrst v genskih knjižnicah

2012

pdf

508

LUKAN, Tina
RASPOR, Peter

Klasične in sodobne metode določanja števila kvasovk vrst Saccharomyces cerevisiae in Dekkera bruxellensis v realnih vzorcih

2012

pdf

507

ČESEN, Nina
KUHAR, Aleš

Analiza sprejemljivosti koncepta pijače smoothie s funkcionalnimi lastnostmi pri slovenskih potrošnikih

2012

pdf

506

HOŠNJAK, Lea
POLJAK, Mario

Dokazovanje okužb s človeškimi papilomavirusi v arhivskih tkivnih vzorcih ploščatoceličnega karcinoma ustne votline in ustnega dela žrela

2012

pdf

505

KOKALJ, Tamara
Müller-Premru, Manica

Občutljivost za antibiotike pri anaerobnih bakterijah izoliranih iz kužnin v laboratoriju za hemokulture na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo

2012

pdf

504

DAMJANOVIČ, 
Kristina
PETROVEC, Miroslav

Genetska raznolikost in občutljivost za antimikotike kliničnih izolatov Candida parapsilosis

2012

pdf

503

           
ZRIM, Tamara
PETROVEC, Miroslav

Dokazovanje parehovirusov z metodo verižne reakcije s polimerazo

2011

pdf

502

OŠTRBENK, Anja
POLJAK, Mario

Analiza mikrobioloških objav in citiranosti revije Acta Dermatovenerologica Alpina, Pannonica et Adriatica v letih 1992-2008

2011

pdf

501

VESKOVIĆ, Andreja
ŽGUR BERTOK, Darja

Genska raznolikost virusa razraščanja in pritlikavosti malin (RBDV)

2011

pdf

500

RESNIK, Marjeta
MARINŠEK-LOGAR, Romana

Encimska hidroliza celične stene mikroalge Scenedesmus quadricauda

2011

pdf

499

ŠKUFCA, Barbara
STOPAR, David

Vpliv okolja na stabilnost pigmenta bakterije Vibrio sp. DSM 14379

2011

pdf

498

GORNIK, Mojca
KEŠE, Darja

Ovrednotenje metode PCR v realnem času za dokaz DNA legionele v serumskih vzorcih

2011

pdf

497

JARC, Anja
MATOS, Tadeja

Primerjava treh metod za izolacijo DNK kvasovk rodu Candida

2011

pdf

496

KAVKA, Daša
SMOLE MOŽINA, Sonja

Učinek probiotičnih bakterij na adhezivnost in invazivnost bakterij Campylobacter jejuni v celičnem modelu piščančjih in prašičjih črevesnih epitelijskih celic

2011

pdf

495

VELIKONJA, Ana
JAMNIK, Polona

Proteinski in fenolni profil izvlečkov listov sveže in izsušene rastline Ramonda nathaliae in njihovo antioksidativno delovanje

2011

pdf

494

KRAJNC, Marko
STOPAR, David

Vpliv okoljskih dejavnikov na produkcijo zunajceličnih signalnih molekul pri naravnem izolatu Vibrio sp.

2011

pdf

493

ŠTUBLJAR, David
IHAN, Alojz

Vpliv polimorfizmov genov za vnetni citokin IL-1ß in njegov antagonist IL-1RN pri nastanku raka želodca in kronične okužbe z bakterijo Helicobacter pylori

2011

pdf

492

LEBAR, Tina
ANDERLUH, Gregor

Sinteza resveratrola z vezavo himernih encimov na DNK ter preverjanje učinkovitosti vezave z represijo transkripcije

2011

pdf

491

BENIGAR, Elizabeta
MANDIĆ-MULEC, Ines

Vpliv ekotipov in ferotipov na sobivanje izolatov Bacillus subtilis

2011

pdf

490

NANEH, Omar
TURK, Tom

Izolacija, biokemijska karakterizacija ter kristalizacija univerzalnega stresnega proteina iz Mycobacterium smegmatis

2011

pdf

489

TOMAZIN, Rok
SEME, Katja

Molekularna karakterizacija izolatov bakterije Pseudomonas aeruginosa bolnikov s cistično fibrozo

2011

pdf

488

MIKLAVIČ, Špela
NARAT, Mojca

Priprava fuzijskih proteinov za samosestavljive membrane

2011

pdf

487

IFKO, Martina
IHAN, Alojz

Preživetje človeških matičnih celic v vzorcu shranjene popkovnične krvi

2011

pdf

486

JESENKO, Blaž
STARČIČ ERJAVEC, Marjanca

Razlikovanje izolatov bakterije Escherichia coli iz blata zdravih ljudi z metodo ERIC-PCR

2011

pdf

485

ROZMAN, Ajda
FAGANELI, Jadran

Encimska razgradnja organsko vezanega fosforja v morskih makroagregatih

2011

pdf

484

SIMČIČ, Anja
STOPAR, David

Biorazgradnja derivatov celuloze z bakterijo Cellulomonas uda

2011

pdf

483

TEŠIĆ, Nataša
DERMASTIA, Marina

Določitev optimalnih razmer za diagnostiko fitoplazemske povzročiteljice zlate trsne rumenice v vinski trti

2011

pdf

482

ŽITNIK, Miha
MARINŠEK-LOGAR, Romana

Identifikacija pritrjenih in planktonskih bakterijskih vrst v dolomitnem vodonosniku

2011

pdf

481

ŠKUFCA, Vanja
Müller-Premru, Manica

Primerjava klasičnih in molekularnih metod za diagnostiko gnojnega meningitisa

2011

pdf

480

TOMC, Urška
RASPOR, Peter

Izolacija mikroorganizmov iz obrata proizvodnje vodnih barv in analiza učinkovitosti biocidov

2011

pdf

479

MIRTEK, Rok
NARAT, Mojca

Določanje citokinov v sinovialnih tekočinah kokoši okuženih z bakterijo Mycoplasma synoviae

2011

pdf

478

MOVRIN, Andreja
PETROVEC, Miroslav

Dokazovanje protiteles proti enterovirusom z metodo reakcije vezave komplementa in encimsko imunsko metodo

2011

pdf

477

NOVAK, Monika
GUNDE CIMERMAN, Nina

Pomivalni in pralni stroji : umetno okolje za bogatitev glivnih oportunističnih patogenov človeka

2011

pdf

476

GODICELJ, Andraž
STRES, Blaž

Vpliv prostih nukleinskih kislin na zaznavanje strukture in aktivnosti mikrobnih

2011

pdf

475

KOVAČ, Jasna
SMOLE MOŽINA, Sonja

Molekularna identifikacija in tipizacija bakterij Campylobacter jejuni iz različnih virov ter njihova odpornost proti antibiotikom

2011

pdf

474

GORNIK, Aleksandra
SMOLE MOŽINA, Sonja

Protimikrobno in modulatorno delovanje izbranih rastlinskih ekstraktov in čistih fenolnih spojin pri bakterijah Campylobacter jejuni

2011

pdf

473

ENGELMAN, Katarina
AVŠIČ-ŽUPANC, Tatjana

Ugotavljanje flebovirusov pri bolnikih z meningitisom ali meningoencefalitisom v Sloveniji

2011

pdf

472

BLAŽIČ, Barbara
STRES, Blaž

Razvoj genetskih orodij za pripravo metagenomskih knjižnic industrijsko pomembnih encimov

2011

pdf

471

ZAKOTNIK, Tina
STRES, Blaž

Sestava in aktivnost bakterijskih mikrobnih združb v sedimentih Postojnske jame starih do 700.000 let

2011

pdf

470

KRESE, Laura
PETROVEC, Miroslav

Vrednotenje mikroskopskih preparatov in osamitev plesni iz kužnin spodnjih dihal pri bolnikih s kroničnimi boleznimi pljuč

2011

pdf

469

PODRŽAJ, Sanja
SEME, Katja

Protibakterijska učinkovitost različnih vrst medu na parodontopatogene bakterije in ustne streptokoke

2011

pdf

468

ČUK, Petra
SEME, Katja

Razreševanje mejnih rezultatov testa Hybrid Capture 2 HPV DNA za dokazovanje visokorizičnih humanih virusov papiloma

2011

pdf

467

JEVŠNIKAR, Iztok
MARINŠEK-LOGAR, Romana

Spremljanje delovanja biološke čistilne naprave Mežica v poskusnem obratovanju

2011

pdf

466

SELAK, Marija
MANDIĆ-MULEC, Ines

Vpliv težkih kovin na lakazno aktivnost v tleh

2011

pdf

465

ODAR, Tamara
STRES, Blaž

Aktivnost in struktura bakterijskih mikrobnih združb v ledeniških sedimentih (Spitzbergen, Svalbard, Norveška) v odvisnosti od okoljskih dejavnikov

2011

pdf

464

BUDIČ, Matija
ŽGUR BERTOK, Darja

Virulentni dejavniki sevov bakterije Escherichia coli izoliranih iz blata goveda

2011

pdf

463

ZEME, Petra
MANDIĆ-MULEC, Ines

Vpliv farmakoloških učinkovin na strukturo nitrifikacijske združbe v aktivnem blatu

2011

pdf

462

           
LADINEK, Saša
KEŠE, Darja

Molekularna tipizacija ureaplazem, izoliranih iz bolnikovih urogenitalnih kužnin

2010

pdf

461

ŽNUDERL, Klementina
PETROVEC, Miroslav

Rotavirusni genotipi pri hospitaliziranih otrocih v ljubljanski regiji v letu 2008

2010

pdf

460

FURAR, Špela
PETROVEC, Miroslav

Molekularno določanje človeških sapovirusov v iztrebkih bolnikov, obolelih za virusnim gastroenteritisom

2010

pdf

459

RAKUŠA, Janko
STOPAR, David

Vpliv okoljskih dejavnikov na proizvodnjo N2O pri bakteriji Vibrio sp. DSM14379

2010

pdf

458

FRANGEŽ, Tjaša
SMOLE MOŽINA, Sonja

Vpliv vrste vzorcev, obogatitve in metode odkrivanja na učinkovitost detekcije termotolerantnih bakterij rodu Campylobacter

2010

pdf

457

KOVČE, Barbara
HERZOG VELIKONJA, Blagajana

Mikrobna raznolikost prevlek, ki tvorijo 'jamsko srebro' v Pajsarjevi jami

2010

pdf

456

NAGLIČ, Tina
AVŠIČ-ŽUPANC, Tatjana

Virus hepatitisa E pri domačih prašičih in v površinskih vodah v Sloveniji

2010

pdf

455

MESARIČ, Mateja

DERMASTIA, Marina

Odziv različnih sort paradižnika in krompirja na okužbo z bakterijo Ralstonia solanacearum v laboratorijskih razmerah

2010

pdf

454

LUMPERT, Mateja

DERMASTIA, Marina

Vpeljava metode PCR v realnem času za raziskovanje izražanja gena za LX RNazo v procesu abscizije pri paradižniku

2010

pdf

453

LAVRINC, Špela

DROBNE, Damjana

Vrednotenje testa Leptocheck za dokaz specifičnih protiteles proti leptospiram

2010

pdf

452

KAVČIČ, Nežka

PETROVEC, Miroslav

Določanje specifičnih protiteles proti virusu Epstein Barr pri bolnikih s sumom na akutno okužbo s citomegalovirusom

2010

pdf

451

PODGORŠEK, Daša
RUŽIĆ-SABLJIĆ, Eva

Vrednotenje testa Leptocheck za dokaz specifičnih protiteles proti leptospiram

2010

pdf

450

VRABEC, Katarina
STOPAR, David

Fizikalno-kemijski opis zunajceličnih polimernih substanc (EPS) pri bakteriji Bacillus subtilis

2010

pdf

449

CIGUT, Tanja
JAMNIK, Polona

In vivo antioksidativna učinkovitost etanolnih izvlečkov propolisa

2010

pdf

448

NOVOTNIK, Breda
MANDIĆ-MULEC, Ines

The influence of temperature on archaeal soil ammonia oxidisers

2010

pdf

447

BRAČKO, Tanja

AVŠIČ-ŽUPANC, Tatjana

Dokazovanje astrovirusnih okužb z RT-PCR v realnem času

2010

pdf

446

ŽOHAR, Tadeja
PETKOVIĆ, Hrvoje

Vpliv sojinega peptona na pridobivanje proteinov v sistemih z represorjem LacI

2010

pdf

445

OZIMEK, Gašper

PETKOVIĆ, Hrvoje

Razvoj hitrega presejalnega testa za biosintezo salinomicina pri bakteriji Streptomyces albus

2010

pdf

444

DOLINAR, Urša

SEME, Katja

Molekularna identifikacija medicinsko pomembnih bakterij iz rodu Burkholderia in kompleksa Burkholderia cepacia

2010

pdf

443

JELEN, Mateja

AVŠIČ-ŽUPANC, Tatjana

Primerjava ročne in avtomatske izolacije RNA virusa klopnega meningoencefalitisa v kliničnih in živalskih vzorcih

2010

pdf

442

FAJS, Luka

AVŠIČ-ŽUPANC, Tatjana

Filogenetska analiza virusa Krimsko-Kongoške hemoragične mrzlice iz kliničnih vzorcev bolnikov

2010

pdf

441

MALNERŠIČ, Matej

AVGUŠTIN, Gorazd

Vpliv cinamaldehida in monenzina na rast izbranih vampnih bakterij

2010

pdf

440

LEBAN, Špela

PETKOVIĆ, Hrvoje

Vpliv izocitrat liaze na biosintezo FK506 pri bakteriji Streptomyces sp.

2010

pdf

439

BOŽIČ, Jasmina

ŽGUR BERTOK, Darja

Molekularna tipizacija proti penicilinu odpornih invazivnih izolatov bakterije Streptococcus pneumoniae, izoliranih v Sloveniji v letu 2004

2010

pdf

438

BALAŽIC, Leonida

RAVNIKAR, Maja

Kvalitativno in kvantitativno določanje virusa pahljačavosti listov vinske trte (GFLV) z metodo PCR v realnem času

2010

pdf

437

HROVAT-Arnež, Katja

RUŽIĆ-SABLJIĆ, Eva

Ugotavljanje različnosti borelijskih plazmidov

2010

pdf

436

ČITAR, Manuela

ŽGUR BERTOK, Darja

Virulentni dejavniki izolatov bakterije Escherichia coli iz blata zdravih ljudi

2010

pdf

435

ĐAPA, Tanja

ŽGUR BERTOK, Darja

Identifikacija nepoznanih proteinov, ki uravnavajo odziv SOS bakterije Escherichia coli

2010

pdf

434

BANDELJ, Eva

ŽGUR BERTOK, Darja

Pomen izražanja nekaterih mikroRNA v jetrih glede na genotip pri bolnikih okuženih z virusom hepatitisa C

2010

pdf

433

PINTARIČ, Luka

MANDIĆ-MULEC, Ines

Vpliv estrogenov na sestavo bakterijskih in nitrifikacijskih mikrobnih združb v biofilmih pilotne biološke čistilne naprave

2010

pdf

432

DOLINŠEK, Vesna

AVŠIČ-ŽUPANC, Tatjana

Pogostost okužbe z virusom klopnega meningoencefalitisa pri malih sesalcih v Sloveniji

2010

pdf

431

SKVARČA, Nina

ŽGUR BERTOK, Darja

Izražanje genov odziva SOS v sevih bakterije Escherichia coli

2010

pdf

430

ŠPAN, Nataša

MARINŠEK-LOGAR, Romana

Vpliv strupenih dejavnikov na profil celičnih maščobnih kislin praživali Tetrahymena thermophila

2010

pdf

429

DRČAR, Tjaša

STOPAR, David

Določanje signalnih molekul in vpliv slanosti na njihovo produkcijo pri bakteriji Vibrio sp.

2010

pdf

428

KALAN, Jana

NARAT, Mojca

Nevraminidazna aktivnost pri bakteriji Mycoplasma corogypsi

2010

pdf

427

SKUK, Irena

FAGANELI, Jadran

Metilacija živega srebra in demetilacija metil živega srebra v izlivu reke Soče

2010

pdf

426

ŠKRLEC, Janja

PETROVEC, Miroslav

Dokazovanje adenovirusov v fecesu z verižno rakcijo s polimerazo v realnem času

2010

pdf

425

DRAKSLER, Diana

MARINŠEK-LOGAR, Romana

Vpliv gojišča na sestavo dolgoverižnih maščobnih kislin in maščobnih aldehidov pri vampnih bakterijah iz vrst Butyrivibrio fibrisolvens in Pseudobutyrivibrio xylanivorans

2010

pdf

424

DULAR, Anja
ŽGUR BERTOK, Darja

Označevalni geni probiotičnega seva bakterije Bacillus subtilis KBL-001 - orodje za zagotavljanje kakovosti ter zaščito industrijske lastnine

2010

pdf

423

BUDIN, Tina
GUNDE CIMERMAN, Nina

Identifikacija gliv iz rodu Cladosporium osamljenih iz skrajno hladnih okolij

2010

pdf

422

RAKUŠA, Tomaž
PETKOVIĆ, Hrvoje

Določitev odprtih okvirjev genske skupine pri bakteriji Amycolatopsis sp. za biosintezo tetraciklinskega antibiotika

2010

pdf

421

KROPE, Adrijana
Müller-Premru, Manica Testiranje občutljivosti bakterij na nove potencialne inhibitorje Mur encimov 2010

pdf

420

 
     

 

 

VESEL, Sonja
AVŠIČ-ŽUPANC, Tatjana Primerjava različnih diagnostičnih metod pri določanju kalicivirusov iz iztrebkov bolnikov obolelih za gastroenteritisom 2009

pdf

419

STOPNIŠEK, Nejc
MANDIĆ-MULEC, Ines Nitrifikacija v kislih šotnih tleh Ljubljanskega barja 2009

pdf

418

KOS, Maja
STOPAR, David Vloga naravne morske bakterijske združbe pri razgradnji odmrlega materiala meduze Aurelia aurita 2009

pdf

417

DREV, Simona
RUŽIĆ-SABLJIĆ, Eva Primerjava dveh seroloških metod pri dokazovanju lymske borelioze 2009

pdf

416

ZIDARIČ, Valerija
ŽGUR BERTOK, Darja

Osamitev, karakterizacija in pogostnost bakterije Clostridium difficile pri živalih

2009

pdf

415

PLAZAR, Simona
SEME, Katja Preverjanje trajnosti izbranih bakterioloških gojišč 2009

pdf

414

KOBAL, Katja
POLJAK, Mario Človeški sapovirusi v iztrebkih bolnikov, obolelih za virusnim gastroenteritisom v Sloveniji 2009

pdf

413

MAUČEC, Klara
GUNDE CIMERMAN, Nina Vpliv slanosti okolja na strukturo in morfologijo celične stene glive Wallemia s.p. 2009

pdf

412

GABER, Rok
PETKOVIĆ, Hrvoje Razvoj aktinomicetnega reporterskega sistema na osnovi kalkon sintaze 2009

pdf

411

HRAST, Barbara
PETROVEC, Miroslav Dokazovanje virusa influence tipa A z metodo verižne reakcije s polimerazo v realnem času 2009

pdf

410

MARČIČ, Vesna
SEME, Katja Vpliv homogenizacije kužnin iz spodnjih dihal z ditiotreitolom na rezultate bakteriološke preiskave na patogene bakterije 2009

pdf

409

BEVC, Jasmina
MARINŠEK-LOGAR, Romana

Razvoj metode čiščenja hemaglutinina virusa influence na monolitnih kromatografskih nosilcih

2009

pdf

408

GJUREČ, Petra
AVGUŠTIN, Gorazd

Prenos okužbe z znotrajcelično bakterijo "Candidatus Rhabdochlamydia porcellionis" in njena prisotnost v tkivih kopenskega raka enakonožca Porcellio scaber (Crustacea: Isopoda)

2009

pdf

407

BORIĆ, Maja
STOPAR, David

Razvoj nove metode za merjenje mikroviskoznosti v mikrobiologiji

2009

pdf

406

BRATKIČ, Arne
FAGANELI, Jadran

Sezonska nihanja dušikovih zvrsti in denitrifikacija v Blejskem jezeru

2009

pdf

405

POLAJNAR, Mira
AVGUŠTIN, Gorazd

Symbiotic and phylogenetic characterization of rhizobia that nodulate the novel species of Lupinus (L. mariae-josephi)

2009

pdf

404

ZUPAN, Gregor
SEME, Katja

Razporeditev genotipov virusa hepatitisa C v Sloveniji v letih 2003-2006

2009

pdf

403

LUKEŽIČ, Tadeja
MANDIĆ-MULEC, Ines

Fenotipska karakterizacija sevov Bacillus subtilis, izoliranih iz talnega mikrookolja

2009

pdf

402

SKOČAJ, Matej
ANDERLUH, Gregor

Izražanje delov človeškega perforina v bakteriji Escherichia coli

2009

pdf

401

RADOVAN, Brigita
MARINŠEK-LOGAR, Romana

Osamitev mikroorganizmov z izbranimi encimskimi aktivnostmi

2009

pdf

400

MORI, Jerneja
ŽGUR BERTOK, Darja

Priprava in izolacija himernih flagelinov za aktivacijo imunskega odziva

2009

pdf

399

FURLAN, Tadej
SEME, Katja

Kandidemije v dveh največjih bolnišnicah v Ljubljani v obdobju od 01.01.2000 do 31.03.2008

2009

pdf

398

KAVČIČ, Tanja
SEME, Katja

Primerjava vrstne raznolikosti in koncentracij plesni v zunanjem in bolnišničnem okolju ter genotipizacija plesni Aspergillus fumigatus

2009

pdf

397

KOLENC, Marko
PETROVEC, Miroslav

Primerjava dveh metod za ugotavljanje protiteles IgG avidnosti proti Toxoplasma gondii

2009

pdf

396

JURIČ, Tina
RASPOR, Peter

Kvasovka Saccharomyces cerevisiae kot modelni organizem za proučevanje vpliva rastlinskih ekstraktov

2009

pdf

395

ŠENTJURC, Vesna
MARINŠEK-LOGAR, Romana

Vpliv kondenziranih in hidrolizirajočih taninov na metanogeno aktivnost in mikrobno biosintezo v vampu

2009

pdf

394

BENKO, Julija
STOPAR, David

Vpliv divjega tipa Vibrio sp. na konkurenčno sposobnost nepigmentiranih sevov Vibrio sp.

2009

pdf

393

LUTAR, Marko
GUNDE CIMERMAN, Nina
Priprava vzorcev halofilnih nitastih gliv za elektronsko vrstično mikroskopijo 
2009

pdf

392

REMS, Ana
ŽGUR BERTOK, Darja

Interakcija represorja LexA in rekombinaze RecA

2009

pdf

391

ŠPES, Aleš
TURK, Tom

Vpliv nanodelcev titanovega dioksida na mitohondrije

2009

pdf

390

BAJŽELJ, Mojca
AVŠIČ-ŽUPANC, Tatjana  

Molekularna opredelitev rotavirusov v slovenskih zdravstvenih regijah v letu 2007

2009

pdf

389

GORIŠEK, Maja
AVGUŠTIN, Gorazd

Vpliv nonilfenola na strukturo mikrobne združbe v reaktorju s pritrjeno biomaso

2009

pdf

388

FIČUR, Petra
Müller-Premru, Manica

Občutljivost kliničnih izolatov Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis in Enterococcus faecium za lipopeptidni antibiotik daptomicin

2009

pdf

387

MARŠIČ, Ksenja
SEME, Katja

Primerjava dveh selektivnih gojišč za dokazovanje izolatov Staphylococcus aureus odpornih proti meticilinu v nadzornih kužninah

2009

pdf

386

LOVŠIN, Metka
TURK, Tom

Vpliv okolju tujih presnovkov nekaterih zdravil na izbrane testne organizme

2009

pdf

385

KOLIČ, Rok
RASPOR, Peter

Vpliv rastlinskih izvlečkov na oksidativni metabolizem kvasovke Saccharomyces cerevisiae

2009

pdf

384

KODRE, Meta
RUŽIĆ-SABLJIĆ, Eva

Serotipska in genotipska opredelitev leptospir

2009

pdf

383

LUŽNIK, Dane
LOGAR, Jernej

Primerjava učinkovitosti dveh metod za ugotavljanje protiteles igG in igM proti praživali Toxoplasma gondii

2009

pdf

382

STEGIĆ, Dragana
MARINŠEK-LOGAR, Romana
Priprava vzorcev vod za določanje prisotnosti hormonskih motilcev
2009

pdf

381

OROZEL, Barbara
GUNDE CIMERMAN, Nina

Primerjava talnih ektomikoriznih združb osutih in vitalnih dreves na gozdni raziskovalni ploskvi Veliki Vrh

2009

pdf

380

LUNAR, Maja
LOGAR, Jernej

Preskus metode Western-blot za ugotavljanje ehinokokoze

2009

pdf

379

PISLAK, Alenka
IHAN, Alojz
Analiza fizioloških učinkov topnih produktov iz kultur kliničnih izolatov Aspergillus spp.
2009

pdf

378

           
RUPNIK, Alenka
MANDIĆ-MULEC, Ines Vpliv sestave gojišča na izražanje operona srfA pri bakteriji Bacillus subtilis 2008

pdf

377

TOMŠIČ, Eva
RAVNIKAR, Maja
Jasmonska in salicilna kislina v krompirju odpornem na okužbo s
krompirjevim virusom PVYNTN
2008

pdf

376

VEK, Mojca
SMOLE MOŽINA, Sonja Optimizacija metod odkrivanja in shranjevanja termotolerantnih bakterij rodu Campylobacter v rutinskem laboratoriju 2008

pdf

375

GOLOB, Barbara MANDIĆ-MULEC, Ines Vpliv prisotnosti mikroorganizmov, izoliranih z delovnih površin in iz zraka, na izid postopka zunajtelesne oploditve 2008

pdf

374

BRDNIK, Jasna
LOGAR, Jernej Pogostnost akutne toksoplazmoze pri nosečnicah v Sloveniji 2008

pdf

373

ŽULA, Špela
RUŽIĆ-SABLJIĆ, Eva
Uvedba in ovrednotenje diagnostične metode za določitev bakterije
Mycoplasma genitalium
2008

pdf

372

ČELESNIK, Nina
NARAT, Mojca Priprava in delni opis monoklonskih protiteles proti virusu ptičje gripe H5N1 2008

pdf

371

KOCBEK, Vida
RASPOR, Peter Vpliv Cr(VI) ionov na oksidativne poškodbe lipidov in proteionov 2008

pdf

370

PAVLICA, Vesna
FAGANELI, Jadran Frakcionacija produktov med encimsko razgradnjo morskih makroagregatov 2008

pdf

369

SERDT, Mojca
AVŠIČ-ŽUPANC, Tatjana   Navadni gozdni klop Ixodes ricinus kot prenašalec bakterije Anaplasma phagocytophilum v Sloveniji   2008

pdf

368

ISTENIČ, Katja
RAVNIKAR, Maja Spremembe proteoma listov krompirja (Solanum tuberosum L.) po okužbi s krompirjevim virusom YNTN  2008

pdf

367

BIZIMOSKA, Tanja
AVŠIČ-ŽUPANC, Tatjana Dokaz virusa limfocitnega horiomeningitisa pri malih sesalcih v Sloveniji 2008

pdf

366

RASPOR, Lucija SEPČIĆ, Kristina Izolacija in biološka aktivnost sarainov iz morske spužve Reniera sarai (Pulitzer-Finali) 2008

pdf

365

GABRIJEL, Petra SEME, Katja Občutljivost bakterijskih izolatov za novi glicilciklinski antibiotik tigeciklin 2008

pdf

364

ŠTRASER, Alja STOPAR, David Opis lastnosti rdečega pigmenta iz naravnega izolata bakterije Vibrio sp.  2008

pdf

363

POHAR, Jelka ANDERLUH, Gregor Vloga proteolize v signalizaciji dvoverižne RNK preko Toll podobnega receptorja 3 2008

pdf

362

KOCON, Dejan AVŠIČ-ŽUPANC, Tatjana Filogenetska analiza izolatov virusa klopnega meningoencefalitisa iz kliničnih vzorcev bolnikov 2008

pdf

361

BABIČ, Petra IHAN, Alojz Vpliv levkocitov, stimuliranih z lipopolisaharidom, na apoptozo spermijev 2008

pdf

360

DOBRAVC, Janja AVGUŠTIN, Gorazd
Molekularno taksonomska opredelitev novih mikoplazem iz živalskega 
prebavnega trakta 
2008

pdf

359

MARINŠEK, Tjaša FAGANELI, Jadran
Frakcionacija morskih makroagregatov med mikrobno razgradnjo
2008

pdf

358

LIČEN, Mia GUNDE CIMERMAN, Nina
Taksonomska identifikacija in karakterizacija gliv, ki okužujejo sušene mesnine
2008

pdf

357

STOJKOVIČ, Gorazd STOPAR, David

Vpliv hitrega periodičnega spreminjanja temperature na rast bakterije Escherichia coli

2008

pdf

356

GORENC, Katja MANDIĆ-MULEC, Ines
Opis združbe arhej v anaerobnem sedimentu Blejskega jezera
2008

pdf

355

PIRC, Katja DERMASTIA, Marina
Izolacija protiglivnih proteinov iz družine linusitinov iz poganjka lanu
2008

pdf

354

ZAKRAJŠEK, Teja

NARAT, Mojca

Nevraminidazna aktivnost bakterije Mycoplasma canis

2008

pdf

353

OBLAK, Alja ANDERLUH, Gregor

Vpliv zamenjave aminokislin 82, 85 in 87 na aktivnost proteina MD-2

2008

pdf

352

PIŽMOHT, Jana AVGUŠTIN, Gorazd

Analiza strukture mikrobne združbe sedimentov v priobalnem sladkovodnem izviru Izola 32

2008

pdf

351

FEKONJA, Ota ANDERLUH, Gregor

Vpliv dimerizacije domen Toll/interleukin-1 receptorjev na signalizacijo Tollu podobnih receptorjev

2008

pdf

350

TRBUHA, Tina GUNDE CIMERMAN, Nina

Vpliv slanosti na transkripcijo genov za encime, ki sodelujejo pri modifikaciji maščobnih kislin pri halotolerantni črni kvasovki Aureobasidium pullulans

2008

pdf

349

BLAŽIČ, Marko RASPOR, Peter
Vpliv rastlinskih ekstraktov na produkcijo mikotoksinov pri nitastih glivah 
2008

pdf

348

REPIČ, Doroteja MANDIĆ-MULEC, Ines
Aktivnost in številčnost mikrobne združbe v različnih globinah barjanskih tal
2008

pdf

347

KORON, Neža FAGANELI, Jadran
Bentoške pretvorbe živega srebra v prehodih med oksičnim in anoksičnim okoljem
 v Tržaškem zalivu
2008

pdf

346

SORČNIK, Ksenija NARAT, Mojca
Sposobnost pritrjanja dveh sevov mlečnokislinskih bakterij vrste
Lactobacillus gasseri na celice Caco-2
2008

pdf

345

HAFNER, Maruša MARINŠEK-LOGAR, Romana
Živost bakterijske kulture Escherichia coli med proizvodnjo izbranih beljakovin
2008

pdf

344

ŽIBERNA, Anja SEPČIĆ, Kristina

Vpliv sterolne komponente tekoče urejene lipidne faze na vezavo citolitičnega proteina ostreolizina

2008

pdf

343

RAJAPAKSE JERINA, Damjan MARIN, Jožica
Dokazovanje norovirusov in sapovirusov (Caliciviridae) v iztrebkih prašičev v Sloveniji
2008

pdf

342

VERBANČIČ, Mateja RUŽIĆ-SABLJIĆ, Eva

Molekularno dokazovanje klamidioze

2008

pdf

341

BOGOVAC, Željka POLJAK, Mario

Opredelitev podtipskih različic nekodirajočega področja genoma humanega virusa papiloma HPV-6

2008

pdf

340

KOVANDA, Anja POLJAK, Mario

Molekularna opredelitev podtipskih različic humanega virusa papiloma HPV-53 iz Belgije

2008

pdf

339

BEIGOT, Sara IHAN, Alojz

Primerjava potrditve onihomikoze, povzročene z dermatofiti, z dermatofitnim testnim agarjem in standardno mikološko preiskavo

2008

pdf

338

KOS, Darija MARINŠEK-LOGAR, Romana

Uporaba kometnega testa za odkrivanje kemičnih in virusnih poškodb DNA pri krompirju (Solanum tuberosum L. cv. Desirée)

2008

pdf

337

MAHER, Katarina HERZOG-VELIKONJA, Blagajana

Toksičnost ksantohumola za različne vrste normalnih in rakavih celic

2008

pdf

336

BORISOV, Maruša GUBINA, Marija

Odpornost gonokokov proti ciprofloksacinu

2008

pdf

335

RESNIK, Meta MARINŠEK-LOGAR, Romana 

Optimiranje metod za ugotavljanje števila mlečnokislinskih bakterij v probiotskih izdelkih

2008

pdf

334

DOBLEKAR, Barbara MANDIĆ-MULEC, Ines

Specifičnost sistema za zaznavanje gostote bakterij Bacillus subtillis v talnem agregatu

2008

pdf

333

BOBNAR, Nežka RUŽIĆ-SABLJIĆ, Eva

Testiranje delovanja cefiksima in cefuroksima na nekatere enterobakterije, izoliran iz vzorcev urina oskrbovancev domov starejših občanov

2008

pdf

332

LINDIČ, Nataša MARINŠEK-LOGAR, Romana 

Ugotavljanje genotoksičnosti jezerskih voda v Šaleški dolini s kometnim testom na praživali Tetrahymena thermophila

2008

pdf

331

JANEŽIČ, Sandra ŽGUR BERTOK, Darja

Molekularne metode za tipizacijo črevesnih patogenih bakterij Clostridium difficile

2008

pdf

330

           
BERTONCELJ, Maja SEME, Katja

Občutljivost povzročiteljev okužb dihal osamljenih  v medicinskem mikrobiološkem laboratoriju v obdobju 2004-2006

2007

pdf

329

MIHORIČ, Ajda MARIN, Jožica

Molekularno določanje človeških kalicivirusov v školjkah

2007

pdf

328

KRALJ, Ida AVŠIČ-ŽUPANC, Tatjana

Določanje rotavirusnih genotipov pri hospitaliziranih otrocih z gastroenteritisom

2007

pdf

327

PISTIVŠEK, Barbara NARAT, Mojca

Identifikacija receptorja za Fc del IgY molekule bakterije Mycoplasma synoviae

2007

pdf

326

HABOT, Romana RASPOR, Peter

Študij antioksidativnega delovanja spojine na osnovi magnezija

2007

pdf

325

KUREŽ, Barbara RASPOR, Peter

Vpliv razmerja glukoza/fruktoza na alkoholno fermentacijo pri kvasovki Candida stellata

2007

pdf

324

JAZBEC, Katja DERMASTIA, Marina

Protiglivno delovanje linusitinskih proteinov

2007

pdf

323

ŠOŠTARIČ, Mojca SEME, Katja

Dokazovanje proti meticilinu odpornega Staphylococcus aureus z uporabo molekularne metode neposredno iz kužnine

2007

pdf

322

KAVČIČ, Irena MARINŠEK-LOGAR, Romana 

Ugotavljanje genotoksičnosti jezerskih voda v Šaleški dolini s testom Ames in toksičnosti s testom ProtoxR

2007

pdf

321

JUVAN, Urška LOGAR, Jernej

Preskus encimskega testa in metode prenosa Western za ugotavljanje toksokaroze pri človeku

2007

pdf

320

KAMENŠEK, Simona ŽGUR BERTOK, Darja

Izražanje od proteina LexA odvisnih genov bakterije Escherichia coli na ravni posameznih celic

2007

pdf

319

JORDAN, Martina STOPAR, David

Vpliv okoljskih faktorjev na sintezo in aktivnost protimikrobne snovi izolirane iz naravnega izolata Vibrio sp.

2007

pdf

318

HAFNER, Mateja AVŠIČ-ŽUPANC, Tatjana

Molekularna določitev malih okroglih virusov v iztrebkih bolnikov z gastroenteritisom

2007

pdf

317

STARIČ, Nejc STOPAR, David

Vpliv okoljskih faktorjev na produkcijo barvila naravnega izolata Vibrio sp.

2007

pdf

316

BARANAŠIČ, Petra SEME, Katja

Primerjava protimikrobnega učinka laserja, klorheksidina in kalcijevega hidroksida na bakterijo Enterococcus faecalis in glivo Candida albicans

2007

pdf

315

SKUBIC, Jana RAVNIKAR, Maja

Vpliv ekstraktov gliv na rastlinske patogene bakterije

2007

pdf

314

BREGAR, Olja STOPAR, David

Vpliv spreminjanja temperature med rastjo celic na presnovno aktivnost bakterij Escherichia coli

2007

pdf

313

TKAVC, Rok GUNDE CIMERMAN, Nina

Identifikacija in genotipizacija entomopatogenih gliv izoliranih iz troglofilnih metuljev Scolipteryx libatrix L. in Triphosa dubitata L.

2007

pdf

312

BISTAN, Mirjana MARINŠEK-LOGAR, Romana 

Vpliv strupenih dejavnikov na profil celičnih maščobnih kislin bakterije Pseudomonas putida

2007

pdf

311

CIGLIČ, Monika ANDERLUH, Gregor

Vpliv sprememb proteina MyD88 na signalizacijo Tollu-podobnih receptorjev

2007

pdf

310

VUČKO, Petra POLJAK, Mario

Primerjava ročne in avtomatske izolacije DNA v postopku dokazovanja okužb s humanimi virusi papiloma

2007

pdf

309

DUŠANIĆ, Daliborka SEPČIĆ, Kristina

Spremljanje fenotipskih lastnosti človeških hrustančnih celic med gojenjem v alginat/agaroznem gelu

2007

pdf

308

ZOVKO, Ana SEPČIĆ, Kristina

Vpliv pH in temperaure na membransko aktivnost alkilpiridinijevih polimerov iz morske spužve Reniera sarai

2007

pdf

307

FERDIN, Jana RUŽIĆ-SABLJIĆ, Eva

Primerjava dveh metod verižne reakcije s polimerazo za dokaz borelij lymske borelioze

2007

pdf

306

KOČEVAR, Nina ŽGUR BERTOK, Darja

Preiskava proteoma z  dvodimenzionalno gelsko elektroforezo pri raku želodca: optimizacija postopka in preliminarni poskusi

2007

pdf

305

ARBITER, Tanja ŽGUR BERTOK, Darja

Zapisi za sisteme privzema železa in otoke patogenosti v konjugativnih plazmidih izvenčrevesnih sevov Escherichia coli

2007

pdf

304

GIRANDON, Lenart MANDIĆ-MULEC, Ines

Ekspresija, čiščenje in karakterizacija prve rastlinske multisubstratne deoksiribonukleozidne kinaze

2007

pdf

303

SEDLAR, Alenka RASPOR, Peter

Primerjava dveh brezceličnih sistemov za izražanje proteinov

2007

pdf

302

PEGAN, Katarina RASPOR, Peter

Študij celične smrti pri kvasovki Saccharomyces cerevisiae po izpostavitvi kadmijevim in kromovim ionom

2007

pdf

301

ŠAVLI, Kristina RASPOR, Peter

Primerjava proteinskih profilov kvasovke Saccharomyces cerevisiae po izpostavitvi Fe(III) in/ali Cr(III) ionom v šaržnem bioprocesu

2007

pdf

300

KOFOL, Romina FAGANELI, Jadran

Encimska razgradnja lipidov v morskih makroagregatih

2007

pdf

299

PETKOVŠEK, Živa ŽGUR BERTOK, Darja

Izolacija in protimikrobna aktivnost kolicinov E1 in E4 bakterije Escherichia coli

2007

pdf

298

MODIC, Martina MARINŠEK-LOGAR, Romana 

Vpliv taninskega pripravka Farmatan® na rast in encimske aktivnosti bakterij Butyrivibrio fibrisolvens in Clostridium proteoclasticum

2007

pdf

297

ZUPIN, Gregor NARAT, Mojca

Vpliv raznolikosti bakterijskih endotoksinov na imunski odziv

2007

pdf

296

KORVA, Miša AVŠIČ-ŽUPANC, Tatjana

Dokaz dveh genetskih linij hantavirusa Puumala izoliranega iz gostiteljev v Sloveniji

2007

pdf

295

PAL, Levin MANDIĆ-MULEC, Ines

Mikrobna aktivnost in struktura denitrifikatorjev v tleh Ljubljanskega barja

2007

pdf

294

RESMAN, Lara MANDIĆ-MULEC, Ines

Vpliv dejavnikov okolja na dinamiko nitrifikatorjev in na emisije toplogrednih plinov v mikrokozmih tal Ljubljanskega barja

2007

pdf

293

ŽIGON, Nina MARIN, Jožica

Dokaz adeno-, rino- in metapnevmovirusov iz spodnjih dihal otrok z obstruktivno pljučno boleznijo

2007

pdf

292

HOEFFERLE, Špela RASPOR, Peter

Osamitev DNA iz sojinega lecitina

2007

pdf

291

KARNIČAR, Katarina DROBNIČ, Katja

Genetska tipizacija las v telogenski fazi s preiskavo skrajšanih lokusov STR

2007

pdf

290

ROT, Mitja SEME, Katja

Občutljivost izolatov gliv kvasovk za antimikotike osamljenih iz nadzornih kužnin v obdobju 1992-2005

2007

pdf

289

DOLENC, Duša MARIN, Jožica

Molekularno določanje kalicivirusov v iztrebkih prašičev

2007

pdf

288

KLJUČEVŠEK, Gregor POLJAK, Mario

Primerjava ročne in avtomatske izolacije DNA v postopku dokazovanja okužb s človeškim virusom citomegalije

2007

pdf

287

PIVK, Petra GUNDE CIMERMAN, Nina

Primerjava raznovrstnosti bakterij v ledeniškem ledu iz Arktike (Svalbard, Norveška) in zmernega pasu (Grossglockner, Avstrija)

2007

pdf

286

ŽERJAV, Aljoša SEPČIĆ, Kristina

Analiza velikosti lipidnih veziklov in njihovih na detergent odpornih membranskih frakcij s pomočjo transmisijske elektronske mikroskopije

2007

pdf

285

FETTICH, Martin POLJAK, Mario

Primerjava dveh metod za dokazovanje sočasnih  okužb z večimi genotipi humanih virusov papiloma

2007

pdf

284

GORŠEK, Janja LAHAJNAR, Gojmir

Osmotske volumske spremembe humanega eritrocita zaradi vpliva Hg2+, Pb2+ in Cd2+ na delovanje membranskih kanalčkov

2007

pdf

283

           
COKAN, Marko TURK, Tom

Temperaturna odvisnost delovanja alkilpiridinijevih polimerov na različne membranske sisteme

2006

pdf

282

HABERL, Saša POLJAK, Mario

Molekularna opredelitev podtipskih različic gena E7 slovenskih izolatov humanega papiloma virusa genotipa 31

2006

pdf

281

SALMIČ, Simona NARAT, Mojca

Priprava kokošjih monoklonskih protiteles

2006

pdf

280

GOZNIK, Aleš STOPAR, David

Sprememba parametrov kvalitete lizata Vibrio sp. DSM14379 v odvisnosti od koncentracije NaCl

2006

pdf

279

KOROŠEC, Aleš MARINŠEK-LOGAR, Romana   

Prilagoditev kometnega testa za preverjanje genotoksičnosti vodnih izlužkov blata

2006

pdf

278

BAJC, Marko AVGUŠTIN, Gorazd

Odkrivanje doslej še neopisanih bakterij iz reda Chlamydiales v nevretenčarskih gostiteljih

2006

pdf

277

KRAMLJAK, Zdenka MARIN, Jožica

Chlamydia psittaci pri pticah - dokazovanje okužb z molekularno metodo PCR

2006

pdf

276

MRAZ, Jerica AVGUŠTIN, Gorazd

Odkrivanje doslej še neopisanih klamidij v živalskih gostiteljih

2006

pdf

275

KRAČUN, Nataša STOPAR, David

Struktura in aktivnost mikrobne združbe vzdolž slanostnega gradienta v Sečoveljskih solinah

2006

pdf

274

MUŠĆET, Barbara GUNDE CIMERMAN, Nina

Odpornost bakterijske združbe v prebavilih raka Porcellio scaber (Crustacea: Isopoda) proti živemu srebru

2006

pdf

273

EĆIMOVIĆ, Katarina Kaja POLJAK, Mario

Okužba s humanimi virusi papiloma pri bolnikih z invertnimi papilomi

2006

pdf

272

KODRIČ, Nina SEPČIĆ, Kristina

Vpliv modifikacije polarne skupine holesterola na tvorbo tekoče urejene lipidne faze in vezavo citolitičnega proteina ostreolizina

2006

pdf

271

OMAHEN, Luka ČURIN ŠERBEC, Vladka

Določitev lastnosti monoklonskih antiidiotipskih protiteles proti monoklonskemu protitelesu V5B2, ki selektivno veže patološko izoobliko prionskega proteina

2006

pdf

270

VODOVNIK, Maša MARINŠEK-LOGAR, Romana 

Razvoj biološkega senzorskega sistema za zaznavanje živega srebra v vodi

2006

pdf

269

KOVŠE, Tjaša HACIN, Janez 

Sezonska dinamika mineralnega dušika in denitrifikacija v šotnih tleh ljubljanskega barja

2006

pdf

268

DURMIŠI, Emina AVŠIČ-ŽUPANC, Tatjana

Navadni gozdni klop Ixodes ricinus kot prenašalec virusa klopnega meningoencefalitisa v Sloveniji

2006

pdf

267

HMELJAK, Julija FAGANELI, Jadran

Bentoške pretvorbe živega srebra v oksičnem – anoksičnem prehodu v Gradeški laguni

2006

pdf

266

KLEMENČIČ, Nina AVGUŠTIN, Gorazd

Fenotipska in genotipska opredelitev bakterijskih izolatov iz morskih in sladkovodnih sedimentov

2006

pdf

265

KUKOVEC, Katja FAGANELI, Jadran

Frakcionacija stabilnih izotopov ogljika in dušika v fitoplanktonu tržaškega zaliva

2006

pdf

264

BREZNIK, Barbara MARIN, Jožica

Primerjava rezultatov kvantitativnega PCR za virus herpes simpleks in virus epstein-barr z reagenti različnih proizvajalcev

2006

pdf

263

LENARČIČ, Rok MANDIĆ-MULEC, Ines

Bioremediacijski potencial šotnih tal

2006

pdf

262

JAMNIKAR, Uroš AVŠIČ-ŽUPANC, Tatjana

Molekularno določanje rotavirusov v iztrebkih prašičev in telet

2006

pdf

261

SEMENIČ, Tina RASPOR, Peter

Vpliv antioksidativnih obrambnih sistemov kvasovk pri odpornosti na selen(VI)

2006

pdf

260

FAJFAR, Nataša STOPAR, David

Vpliv vrste in koncentracije koloidov na aktivnost bakterij

2006

pdf

259

MOHAR, Bojana FAGANELI, Jadran

Encimska razgradnja morskih makroagregatov

2006

pdf

258

BLAS, Marjanca RAVNIKAR, Maja

Genska raznolikost virusa pahljačavosti listov vinske trte in opis bolezenskih znamenj na okuženih rastlinah

2006

pdf

257

POHAR, Borut KAČ, Milica

Primerjava spremljanja rasti kvasovk z metodo merjenja optične gostote in z metodo določanja suhe biomase

2006

pdf

256

PETKOVIĆ, Jana ŽGUR BERTOK, Darja

Citoksično in genotoksično delovanje naravnih in mineralnih vod na celice HepG2

2006

pdf

255

SODJA, Eva SEME, Katja

Primerjava klasične bakteriološke diagnostike in molekularne metode za dokazovanje parodontopatogenih bakterij v vzorcih iz parodontalnih žepov

2006

pdf

254

GUŠTIN, Simon MARINŠEK-LOGAR, Romana

Optimizacija ATP testa za določanje strupenosti odpadnih voda in primerjava z referenčnimi metodami

2006

pdf

253

PODOBNIKAR, Gregor ERJAVEC, Emil

Poslovno okolje za biotehnološka podjetja v Sloveniji

2006

pdf

252

SKOK, Tanja RUŽIĆ-SABLJIĆ, Eva

Določanje borelij lajmske borelioze v klopih z dokazom gena za beljakovino OspA

2006

pdf

251

LORBER, Nadja MARIN, Jožica

Primerjava prekuženosti nosečnic z virusoma Herpes simplex tipa 1 in 2 v Sloveniji v desetletnem razmiku

2006

pdf

250

BOHAR, Mojca MARIN, Jožica

Primerjava encimsko imunskega testa s kemiluminiscenčnim testom za diagnostiko infekcij z virusom Epstein-Barr

2006

pdf

247

BIZJAK, Vesna NARAT, Mojca

Uporaba pretočne citometrije za spremljanje karakteristik celic CHO v bioprocesih

2006

pdf

249

OVEN, Janja IHAN, Alojz

Limfocitne populacije v bronhoalveolarnem izpirku otrok s sumom na astmo

2006

pdf

248

PRPAR, Sonja RASPOR, Peter

Vpliv razmerja glukoza/fruktoza na potek alkoholne fermentacije s kvasovko Saccharomyces cerevisiae

2006

pdf

246

ŠUMAH, Damjana MARIN, Jožica

Primerjava dveh seroloških metod za dokaz protiteles IgM, IgG in IgA proti bakteriji Chlamydia pneumoniae

2006

pdf

245

           
ZAJEC, Nika MANDIĆ-MULEC, Ines

Vpliv okoljskih dejavnikov na aktivnost in pestrost mikrobne združbe v barjanskih tleh

2004

pdf

175

 

DOKTORSKE DISERTACIJE - BIOMEDICINA, PODROČJE MIKROBIOLOGIJE

avtor mentor naslov leto polno besedilo

signatura dd

ROGINA SKVARČ, Petra

LEJKO ZUPANC, Tatjana

Klinični pomen analize molekul CD64 in mikrobne16S rRNA pri diagnostiki sepse

2017

pdf

290

KOTNIK PIRŠ, Ana

SEME, Katja

Vloga seroloških in molekularnih metod pri diagnostiki okužbe z bakterijo Pseudomonas aeruginosa pri otrocih s cistično fibrozo

2017

pdf

288

PODGORŠEK, Daša

RUŽIĆ-SABLJIĆ, Eva

Fenotipska in genotipska opredelitev bakterije iz rodu Leptospira in ocena izbranih metod za mikrobiološko diagnostiko leptospiroze

2017

pdf

287

           

ŠVENT KUČINA, Nataša

SEME, Katja

Odpornost proti meticilinu, virulentni dejavniki in genetska raznolikost izolatov Staphylococcus aureus, osamljenih pri bolnikih z okužbo mehkih tkiv in kože

2016

pdf

284

NOVAK BABIČ, Monika

ZALAR, Polona

Glive v izbranih gospodinjskih aparatih in njihov prenos iz naravnih okolij

2016

pdf

281

LUŽNIK, Dane

KOŠNIK, Mitja

Pogostnost kolonizacije z bakterijo Streptococcus pneumoniae in možnosti za izboljšanje diagnostike pnevmokoknih okužb dihal

2016

pdf

280

BIDOVEC-STOJKOVIČ, Urška

SEME, Katja

Molekularna tipizacija bakterij iz sklopa Mycobacterium tuberculosis

2016

pdf

277

MAVRIČ, Anja

BOGOVIČ MATIJAŠIĆ, Bojana

Vpliv seva Lactobacillus gasseri K7 in njegovih bakteriocinov na črevesno barierno funkcijo in vnetni odziv in vitro

2015

pdf

274

JELEN, Mateja

POLJAK, Mario

Genomska raznolikost človeških papilomavirusov HPV-6 in HPV-11

2014

pdf

263

FAJS, Luka

AVŠIČ-ŽUPANC, Tatjana

Antagonistično delovanje virusa krimsko-kongoške hemoragične mrzlice na odziv interferonov tipa I

2014

pdf

255

SELIČ KURINČIČ, Tanja

LEŠNIČAR, Gorazd

Vpliv fluvastatina na učinkovitost zdravljenja kroničnega hepatitisa C s pegiliranim interferonom [alfa] in ribavirinom

2014

pdf

254

ZAJC, Janja

GUNDE CIMERMAN, Nina

Fiziološke in molekularno-biološke prilagoditve halofilne glive Wallemia ichthyophaga na življenje v okolju z visokimi koncentracijami soli

2014

pdf

249

BORIĆ, Maja

STOPAR, David

Vpliv viskoznosti medija na ekofiziologijo bakterije Vibrio ruber

2013

pdf

239

ŠKRABAN, Jure

RUPNIK, Maja

Interakcije bakterije Clostridium difficile s črevesno mikrobioto

2013

pdf

238

LIPOGLAVŠEK, Luka

AVGUŠTIN, Gorazd

Molekularno biološki opis sestave bakterijskega dela mikrobne združbe tal Visoke Himalaje v območju ledenika Kanchenjunga in vpliv dejavnikov okolja na njeno sestavo

2013

pdf

236

LOGAR, Katarina

OCEPEK, Matjaž

Razširjenost in genetska raznolikost bakterije Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis v rejah krav molznic s paratuberkulozo

2013

pdf

232

STRAŠEK SMRDEL, 
Katja
AVŠIČ-ŽUPANC, Tatjana

Molekularna opredelitev slovenskih izolatov bakterije Anaplasma phagocytophilum

2012

pdf

229

FUJS KOMLOŠ, 
Kristina
KOŠOROK, Pavle

Molekularna opredelitev humanih virusov papiloma v papilomih grla in analnih ter genitalnih bradavicah

2012

pdf

228

KOVANDA, Anja
POLJAK, Mario

Molekularna opredelitev kandidatnih izolatov za nove genotipe virusov papiloma v Sloveniji

2012

pdf

221

KORVA, Miša
AVŠIČ-ŽUPANC, Tatjana

Vpliv genetske variabilnosti v HLA lokusu in hantavirusnega tipa na patogenezo hemoragične mrzlice z renalnim sindromom

2011

pdf

220

STOPINŠEK, Sanja
SIMČIČ, Saša

Pomen gliv v imunopatogenezi sarkoidoze

2011

pdf

214


Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Copyright © 2004
Postavitev strani: 5. 4. 2006
Zadnja sprememba: 20. 7. 2017
Urejanje strani: Ivica Hočevar in Lina Burkan Makivić