DIGITALNA KNJIŽNICA BIOTEHNIŠKE FAKULTETE

Knjižnica in INDOK za agronomijo

 

NOVI PROGRAM - BOLONJA

MAGISTRSKO DELO (magistrski študijski program - 2. stopnja)

Avtor Mentor / somentor Naslov Leto Polno besedilo
MALAČIČ Nina LUTHAR Zlata, ČERNIČ ISTENIČ Majda Poznavanje in sprejemljivost gensko spremenjenih organizmov med študenti 2017 pdf
BIZJAK, Teja VOGEL-MIKUŠ, Katarina Vpliv različnih oblik žvepla na privzem kadmija pri ranem mošnjaku (Noccaea (Thlaspi) praecox) 2017 pdf
ŠIFRAR, Alenka JAMNIK, Polona / POŽRL, Tomaž Proteoliza žitnih proteinov med spontano fermentacijo kislega testa iz različnih vrst moke 2017 pdf
JAKOPIN, Julija BOHANEC, Borut Vzpostavitev tkivne kulture večih genotipov miniaturnih vrtnic ter indukcija cvetenja in vitro 2017 pdf
MALOVRH Alenka VODOVNIK, Maša Karakterizacija encimov vključenih v razgradnjo arabinogalaktanov pri bakteriji Bifidobacterium longum 2016 pdf
ŠTAMPAR, Martina MANDIĆ MULEC, Ines / KRAIGHER, Barbara Razvoj metode za določanje kompeticije med rojenjem bakterije Bacillus subtilis 2016 pdf
GOVEDNIK, Anton SUHADOLC, Marjetka / GATTINGER, Andreas Dynamics of denitrifying soil microbial community and greenhouse gas emissions under conventional and organic system of winter wheat production in dependence of pre-crop and fertilization 2016 pdf
BELC, Sabina ANDERLUH, Gregor / KRAŠEVEC, Nada Analiza razširjenosti in pridobivanje aktinoporinom ter perforinu podobnih glivnih proteinov 2016 pdf
ZADEL, Urška LEŠTAN, Domen / SUHADOLC, Marjetka Struktura mikrobne združbe in mineralizacija modelne organske snovi po remediaciji s kovinami onesnaženih tal 2016 pdf
LENASI, Maša PETKOVIĆ, Hrvoje / BLAŽIČ, Marko Metabolne poti za asimilacijo acetata pri bakteriji Streptomyces sp. 2016 pdf
GLAVAČ, Klavdija PAVLIN, Mojca / PIRKMAJER, Sergej Vpliv mikrookolja na preživetje in migracijo melanomskih celic z različnim metastatskim potencialom 2016 pdf
KODRA, Nataša MARINŠEK LOGAR, Romana / FANEDL, Lijana Proizvodnja bioplina iz bučne pulpe z bioaugmentacijo 2016 pdf
ŠVIGELJ, Tomaž ANDERLUH, Gregor / POKLAR ULRIH, Nataša Vpliv od holesterola odvisnih citolizinov na arheosome 2016 pdf
CVETANOSKA, Maja LUTHAR, Zlata Primerjava vsebnosti taninov različnih genskih virov navadne ajde (Fagopyrum esculentum Moench) in tatarske (Fagopyrum tataricum Gaertn.) ajde 2016 pdf
GUČEK, Katja MUROVEC, Jana Tarčna mutageneza mikrospor oljne ogrščice (Brassica napus L.) s tehnologijo CRISPR/Cas9 2016 pdf
JELENC, Maja PODGORNI, Aleš / KENIG, Maja Preučevanje vpliva ultrafiltracije in diafiltracije na tvorbo proteinskih agregatov 2016 pdf
NICOLETTI, Larisa PETKOVIĆ, Hrvoje / AVBELJ, Martina Konstrukcija plazmidov za ugotavljanje aktivnosti promoterjev operona emc bakterij Streptomyces rimosus in Streptomyces tsukubaensis 2016 pdf
CESAR, Tjaša LIKAR, Matevž /STRES, Blaž Preučevanje bakterijskih in glivnih združb tal v vinogradih z ekološko pridelavo grozdja 2016 pdf
BAHOR, Anita MANDIĆ-MULEC, Ines / DOGŠA, Iztok Optimizacija proizvodnje surfaktina z manipulacijo sistema za zaznavanje celične gostote ter gojišča pri bakteriji Bacillus subtilis 2016 pdf
KMET, Ines NARAT, Mojca / KOCJAN, Boštjan Molekularna opredelitev izolatov človeškega papiloma virusa HPV-16 iz predela glave in vratu ter anogenitalnega predela 2016 pdf
KRAJNIK, Ivanka MARINŠEK LOGAR, Romana / VRHOVŠEK, Danijel Učinkovitost čiščenja odpadnih voda v rastlinski čistilni napravi ob zagonu 2016 pdf
PETJE SRŠEN, Maja MARINŠEK LOGAR, Romana Pospešitev proizvodnje bioplina iz lignoceluloznega substrata z dodajanjem anaerobnih hidrolitičnih bakterij 2016 pdf
KEŠAR, Urša PIRKMAJER, Sergej / PAVLIN, Mojca Vpliv izbranih dejavnikov na protitumorno delovanje metformina v celični kulturi rakavih celic 2016 pdf
JAZBEC, Ana MARINŠEK LOGAR, Romana / ČEPELJNIK,
Tadej
Razvoj analitske afinitetne kromatografije za študij asociacije in disociacije podenot dejavnika tumorske nekroze alfa 2016 pdf
KOKONDOSKA GRGIČ Vesna MAJDIČ, Gregor / ČEH, Katerina Transdiferenciacija mezenhimskih matičnih celic psa v živčne celice 2016 pdf
ROZMAN, Neva VOGEL-MIKUŠ, Katarina Vpliv dodajanja kock in kosmičev mineralne volne v substrat na rast in mineralno sestavo izbranih rastlin 2016 pdf
ŠKALIČ, Miha BUTALA, Matej / CURK, Tomaž Integracija bioloških podatkov v napovedni model za odkrivanje molekulskih interakcij pri parodontozi 2016 pdf
KOŽELJ, Špela STOPAR, David / KRAMER, Mateja Validacija metode za določevanje koliformnih bakterij in vpliv površine na njihovo adhezijo 2016 pdf
MEDVED, Manca JAMNIK, Polona / POLAK, Tomaž Vpliv estrov kavne kisline na kvasovko Saccharomyces cerevisiae na celični ravni 2016 pdf
LOVŠIN, Andraž MARINŠEK LOGAR, Romana / LAPANJE, Aleš Optimizacija kontinuirne meritve biološko dostopne frakcije Hg v vzorcu vode 2016 pdf
REJEC, Matjaž ŠTAJNER, Nataša / SUHADOLC, Marjetka Struktura talnih mikrobnih združb v odvisnosti od obdelave vinogradniških tal 2016 pdf
JANČIČ, Neja SMOLE MOŽINA, Sonja / ČADEŽ, Neža Določitev genetskih sprememb ob zaporedni uporabi kvasovke Saccharomyces pastorianus pri proizvodnji piva 2016 pdf
KAPUŠIN, Nuša PETROVIČ, Uroš / HORVAT, Simon Bioinformatska analiza evolucijske interaktoma genov, udeleženih v uravnavanje metabolizma maščob pri evkationtih 2015 pdf
STEVOVIĆ, Bojana ACCETTO, Tomaž / PETERKA, Matjaž Izolacija in opis bakteriofagov bakterije Staphylococcus epidermidis 2015 pdf
HORVAT, Peter PODGORNIK, Aleš / SMOLE MOŽINA, Sonja Študij interakcije med bakterijama Campylobacter jejuni in Escherichia coli ter njunima bakteriofagoma 2015 pdf
ŠVARA, Anže ŠTAJNER, Nataša Izražanje odpornostnih genov pri hmelju (Humulus lupulus L.) po okužbi z glivo Verticillium albo-atrum 2015 pdf
HOČEVAR, Vinko POHLEVEN, Franc Obdelava lignoceluloznih materialov z lesnimi glivami za proizvodnjo bioplina 2015 pdf
GOLOB, Ana NARAT, Mojca / MARUŠIČ, Jaka Kinetika vezave rekombinantnih monoklonskih protiteles na receptor FcγRIIIa 2015 pdf
SEVŠEK, Patrik PODGORNIK, Aleš / RAVNIKAR, Maja Optimizacija pogojev sestavljanja in razstavljanja virusom podobnih delcev 2015 pdf
KOLENC, Nina BEROVIČ, Marin / PETKOVIĆ, Hrvoje Pomen redoks potenciala pri metabolizmu Streptomicet pri razvoju bioprocesa 2015 pdf
SUŠJAN, Petra DOVČ, Peter / HAFNER BRATKOVIČ, Iva Spremljanje vpliva načrtovanih peptidov na aktivacijo inflamasoma NLRP3 2015 pdf
STAJIČ, Ester MUROVEC, Jana Manipuliranje ploidnosti pri bučkah (Cucurbita pepo L.) 2015 pdf
JAN, Vid KNEŽEVIĆ, Miomir / KASPER, Cornelia Serum reduction approaches in mesenchymal stem cell media 2015 pdf
ŠINK, Andreja ANDERLUH, Gregor Priprava virusom podobnih delcev z uporabo bakterijskega ekspresijskega sistema 2015 pdf
TESOVNIK, Tanja STOPAR, David / OSTERMAN, Natan Preučevanje difuzijskih lastnosti biofilmov pri bakteriji Bacillus subtilis 2015 pdf
GLUHAR, Simon LEŠTAN, Domen Biodostopnost nevarnih kovin po remediaciji onesnaženih tal 2015 pdf
JERMAN, Jernej BEROVIČ, Marin / GAŠPARIČ, Aleš Priprava in uporaba stabiliziranih oblik encimov ketoreduktaze (KRED) ter lipaze (CaLB) 2015 pdf
KRUMPESTAR, Tomaž BOHANEC, Borut Vpliv fuzarične kisline na regenerativno sposobnost in vitro in ploidnost oljnih buč (Cucurbita pepo L. ssp. pepo var. styriaca Greb.) 2015 pdf
SENEKOVIČ FERČEC, Polona MANDIĆ MULEC, Ines / SUHADOLC, Marjetka Vpliv kovin Zn in Cd v fermentacijskem ostanku bioplinarne na talno mikrobno združbo 2015 pdf
DIMIC, Petra NARAT, Mojca / MAČEK, Peter Priprava in analiza monoklonskih protiteles proti egerolizinu RahU iz bakterije Pseudomonas aeruginosa PA01 2015 pdf
GLAVAN, Romana JAMNIK, Polona Vloga citosolne in mitohondrijske superoksid dismutaze v celicah kvasovke s spremenjenim oksidacijskim stanjem 2015 pdf
ŠKET, Anja MARINŠEK-LOGAR, Romana Preverjanje genotoksičnosti hormonskega motilca bisfenol A pred in po obdelavi z ozonacijo 2015 pdf
VIDIC, Peter JAMNIK, Polona / PETKOVIĆ, Hrvoje Proteomska analiza eritromicinske rezistence pri bakteriji Saccharopolyspora erythraea 2015 pdf
LONGO, Aleksander NARAT, Mojca / CIZELJ, Ivanka Izražanje imunskih genov v različnih razvojnih fazah kranjske čebele (Apis mellifera carnica) po izpostavitvi pesticidoma kumafos in prokloraz 2015 pdf
PECMAN, Anja LEŠTAN, Domen / MEGLIČ, Andrej Izolacija in elektrokemična razgradnja mikrocistina ter ugotavljanje toksičnosti produktov 2015 pdf
KRAŠEVEC, Kristjan BEROVIČ, Marin / MAKOVEC, Darko Kinetika metabolizma magnetiziranih Saccharomyces bayanus in možnost uporabe v tehnologiji penečih vin 2015 pdf
CINGL, Blanka NARAT, Mojca / OVEN, Irena Priprava in karakterizacija monoklonskih protiteles proti TLR15 2015 pdf
PINTAR, Nada DOVČ, Peter / OGOREVC, Jernej Opis celičnih tipov v mlečni žlezi koze 2014 pdf
KARNIČNIK, Ana KNEŽEVIĆ, Miomir / BARLIČ, Ariana Vpliv lizata trombocitov na rast in diferenciacijo humanih hondrocitov in vitro 2014 pdf
POGOREVC, Domen PETKOVIĆ, Hrvoje / JAMNIK, Polona Zunajcelične proteinaze bakterije Streptomyces rimosus 2014 pdf
JESENIČNIK, Taja ŠTAJNER, Nataša / JAKŠE, Jernej Identifikacija in diferenciacija patogenih gliv rodu Verticillium z uporabo novih enostavnih in multipleks PCR označevalcev 2014 pdf
REZELJ, Saša ANDERLUH, Gregor / PODOBNIK, Marjetka Opredelitev zgradbe in delovanja mutanta listeriolizina O Y406A 2014 pdf
TIBAUT, Tjaša NARAT, Mojca/  OVEN, Irena Modeliranje strukture molekule TLR15 in napoved vezavnih mest za ligande z bioinformacijskimi orodji 2014 pdf
ANŽEJ, Anja REGVAR, Marjana /  LIKAR, Matevž Pomen podrasti za zadrževanje kovin v tleh 2014 pdf
KADUNC, Lucija HORVAT, Simon /  HAFNER BRATKOVIČ, Iva Izražanje parakrinih dejavnikov matičnih celic za izboljšanje celjenja ran v in vitro celičnem modelu 2014 pdf
STROJAN, Klemen NARAT, Mojca / PAVLIN, Mojca Analiza vpliva površinske plasti magnetnih nanodelcev na preživetje celic in vitro 2014 pdf
OREŠNIK, Maja TURK, Boris Izražanje rekombinantnega človeškega katepsina L v kvasovki Pichia pastoris in primerjava njegove substratnespecifičnosti z rekombinantnim mišjim katepsinom L 2014 pdf
KOŠAK, Jaka TURK, Boris Karakterizacija sistema za usmerjanje zdravil na osnovi feriliposomov 2014 pdf
ŽERJAV, Damjan ŠTRUKELJ, Borut / BERLEC, Aleš Izolacija in identifikacija metabolitov nitrendipina,famciklovirja in verapamila po koinkubaciji z izbranimi sevi mlečnokislinskih bakterij 2014 pdf
STANTIČ, Metka PODGORNIK, Aleš / RASPOR, Peter Optimizacija pridobivanja različno velikih plazmidov v bioreaktorju 2014 pdf
ALEGRO, Anamarija PODGORNIK, Aleš / RASPOR, Peter Kontinuirno gojenje bakeriofagov v bioreaktorju 2014 pdf
SUSIČ, Nik BOHANEC, Borut / MUROVEC, Jana Vzpostavitev in optimizacija protokola za transformacijo oranžnega krinkarja (Mimulus aurantiacus Curtis) z bakterijo Agrobacterium tumefaciens 2014 pdf
KRHAČ LEVAČIĆ Ana KUNEJ, Tanja / ČEMAŽAR, Maja Testiranje prenosa terapevtskega plazmida za gensko zdravljenje v naravno prisotne bakterije na koži pri psih z mastocitomi 2013 pdf
VERCE, Marko MANDIĆ-MULEC, Ines Izolacija in karakterizacija bakterijske lakaze 2013 pdf
OTT, Sabina JAMNIK, Polona Proteinske tarče ekstrakta morske alge Fucus vesiculosus 2013 pdf
OGRIN, Nina HORVAT, Simon / ROZMAN, Damjana Vpliv gena Crem na cirkadiano izražanje izbranih genov centralne ure in metabolizma pri miših (Mus musculus) 2013 pdf
TOME, Miha JAMNIK, Polona / KOSEC, Gregor Čezmerno izražanje homologa regulatornega gena lmbU pri aktinomiceti Saccharopolyspora erythraea 2013 pdf
GOLOB, Anja ANDERLUH, Gregor / JERALA, Roman Uporaba sintetičnih DNA vezavnih proteinov za izvedbo logičnih operacij v bioloških sistemih 2013 pdf
TRČEK, Gašper MEGLIČ, Vladimir Genetska raznolikost genskih virov sezama (Sesamum indicum L.) iz JV Evrope 2013 pdf
ZALETEL, Eva PODGORNIK, Aleš / RASPOR, Peter Optimizacija pridobivanja bakteriofagov v bioreaktorju 2013 pdf
OGRINC, Ana KUNEJ, Tanja / HORVAT, Simon Izdelava genomskega atlasa kandidatnih genov za reprodukcijo pri moškem spolu sesalcev 2013 pdf
PETEK, Klemen STOPAR, David / DOGŠA, Iztok Biorazgradljivost celuloznih derivatov 2013 pdf
STOŠICKI, Tjaša MARINŠEK LOGAR, Romana / LAPANJE, Aleš Priprava encima za elektrostatko vezavo na nanodelce 2012 pdf

 

STARI PROGRAM

DIPLOMSKE NALOGE (univerzitetni študij)

Avtor Mentor / somentor Naslov Leto Polno besedilo
OSTAŠEVSKI, Živa SUHADOLC, Marjetka Vpliv remediacije industrijsko onesnaženih tal s spiranjem z EDTA na aktivnost in strukturo mikrobne združbe 2016 pdf
SKVARČA, Eva NARAT, Mojca / SERŠA, Gregor Vpliv inhibitorjev endocitoze na učinkovitost električno posredovanega vnosa plazmidne DNA v celice melanoma B16F1 2016 pdf
KACIJAN, Rok POHLEVEN, Franc Vpliv predobdelave substrata s pisano ploskocevko (Trametes versicolor) in bukovim ostrigarjem (Pleurotus ostreatus) na produkcijo bioplina 2016 pdf
NJEGAČ, Mojca ŽNIDARŠIČ PLAZL, Polona Biotransformacija organskih kislin v mikrokanalu s kvasovkami, imobiliziranimi na podlagi magnetizma 2016 pdf
PETRE NAVERŠNIK, Katra HUMAR, Miha Analiza glivnega obarvanja lesa 2016 pdf
SMOLE, Jernej BEROVIČ, Marin

Submerzna kultivacija glive Trametes versicolor v mešalnem bioreaktorju

2015 pdf
OREL, Blažka KNEŽEVIĆ, Miomir / ŠVAJGER, Urban

Uporabnost pozitivne imunomagnetne selekcije usmerjene proti antigenu SSEA-4 za pridobitev obogatene celične populacije VSEL celic

2015 pdf
CIRNSKI, Katarina ROZMAN, Damjana

Identifikacija kandidatnih genov za kvantitativna lokusa Fob3b1 in Fob3b2 debelosti z uporabo kongenih mišjih linij in ekspresijskih mikromrež

2015 pdf
OBLAK, Mitja JUVANČIČ, Luka / VERBIČ, Miroslav Ekonomsko vrednotenje gensko spremenjenih živil z uporabo modeliranja diskretne izbire 2014 pdf
ŠUMAK, Vid MANDIĆ-MULEC, Ines / JANEŽIČ Sandra Primerjava različnih pristopov za PCR-ribotipizacijo bakterije Clostridium difficile 2014 pdf
TKALEC, Kristijan ANDERLUH, Gregor/ PODOBNIK, Marjetka Izolacija, karakterizacija in primerjava proteina listerioloizin O in njegovega mutanta H311A 2013 pdf
TUDJA, Katja REGVAR, Marjana / LIKAR, Matevž Toleranca in privzem Cd, Pb in Zn pri dveh temnih septiranih endofitih iz korenin ive (Salix caprea L.) v akseničnih kulturah 2013 pdf
KOVAČEVIĆ, Nataša JAVORNIK, Branka / RADIŠEK, Sebastjan Vloga fenolnih komponent pri odpornosti hmelja na povzročitelje verticilijske uvelosti 2013 pdf
PRAŠNIKAR, Erika HORVAT, Simon / KEBER, Rok Določanje učinkovitosti stopnje izrezovanja gena Cyp51 pri miših s pogojno izbitim genom v jetrih 2013 pdf
MARIČ, Ajda KNEŽEVIČ, Miomir / TRATNIK, Polona Bios in vitro 2013 pdf
HOJNIK, Nataša MAJDIČ, Gregor Vpliv insekticida kumafosa na obnašanje laboratorijskih miši kot model za strupenost pri ljudeh 2013 pdf
KORUZA, Katarina KOS, Janko / SABOTIČ, Jerica Priprava monolitnih kolon za afinitetno kromatografijo na makrocipinu 2012 pdf
KOZINC, Katja MAJDIČ, Gregor Razlike v celjenju ran med spoloma pri miših divjega tipa in miših brez gena SF-1 2012 pdf
MARTON, Kristina KNEŽEVIĆ, Miomir / ROŽMAN, Primož / Van HENSBERGEN Yvette Differentiation of the  haematopoietic stem cells from umbilical cord blood into megakaryocytes with thrombopoietin in vitro 2012 pdf
STARČEK, Nuša HUMAR, Miha Vpliv biotskih in abiotskih dejavnikov razkroja na odpornost, mehanske in sorpcijske lastnosti lesa 2012 pdf
LAMPIČ, Maruša KUNEJ,Tanja / VIDAN-JERAS, Blanka Vpliv polimorfizma genov HLA na dovzetnost za Hashimotov tiroiditis pri otrocih s sladkorno boleznijo tipa 1 2012 pdf
PRESKAR, Vita JAVORNIK, Branka / MANDELC, Stanislav Primerjalna proteomska analiza sekretoma blagega in letalnega patotipa fitopatogene glive Verticillium albo-atrum 2012 pdf
KONONENKO, Veno MARINŠEK LOGAR, Romana Prilagoditev kometnega testa s kvasovkami Saccharomyces cerevisiae in izopodi Porcellio scaber za testiranje genotoksičnosti nanodelcev 2012 pdf
ŠUSTER, Katja NARAT, Mojca / BEEKWILDER, Jules In vitro affinity maturation recombinant VHH antibodies specific for 16kDa protein in Mycobacterium tuberculosis 2012 pdf
VUKANOVIĆ, Lea BARIČEVIČ, Dea / BOHANEC, Borut Razmnoževanje poprove mete (Mentha piperita L.) s stebelnimi potaknjenci in mikropropagacijo ter karakterizacija razmnoženih odbrank 2012 pdf
TURNŠEK, Jernej ANDERLUH, Gregor / JERALA Roman Sinteznobiološki pristop k izboljšanju karotenoidne biosintezne poti z uporabo cinkovih prstov 2012 pdf
OBRADOVIĆ, Davor PETKOVIĆ Hrvoje, PODOBNIK Marjetka Izolacija, karakterizacija ter kristalizacija nove acetiltranferaze iz Mycobacterium smegmatis 2012 pdf
KASTELIC, Saša NARAT, Mojca / OVEN, Irena Identifikacija proteinov sklepnega hrustanca kokoši, ki reagirajo z avtoprotitelesi 2011 pdf
PAVLEK, Tea KNEŽEVIČ, Miomir / ŠVAJGER, Urban Vzpostavitev testnega sistema za določanje morebitnega agonizma ali antagonizma inhibitorjev receptorja DC-SIGN 2011 pdf
FLAJŠMAN, Marko BOHANEC, Borut Primerjava različnih markerskih genov za izražanje ß-glukuronidaza za destruktivno in nedestruktivno histokemično testiranje v transgenem tobaku 2011 pdf
FORSTNERIČ, Vida HORVAT, Simon / BENČINA, Mojca Učinek mutacij flagelina na njegovo funkcionalnost in vlogo pri stimulaciji imunskega sistema 2011 pdf
KLANČAR, Gašper KNEŽEVIČ, Miomir / ROŽMAN, Primož Primerjava metod izolacije mezenhimskih matičnih celic iz humanega kostnega mozga z imunomagnetno selekcijo in adherenco na plastiko 2011 pdf
PERKO, Daša JAKŠE, Jernej / RADIŠEK, Sebastjan Uporaba molekularnih markerjev za detekcijo povzročiteljev verticilijske uvelosti hmelja (Verticillium albo-atrum in V. dahliae) v tleh 2011 pdf
FABJAN, Teja MAJDIČ, Gregor Časovne spremembe v izraţenosti nekaterih steroidogenih encimov v moţganih mišjih zarodkov 2011 pdf
RAČKI, Nejc KNEŽEVIČ, Miomir / ROŽMAN, Primož Izdelava poročevalnega vektorja z dvema poročevalcema za spremljanje izražanja izbranega gena v celičnih kulturah 2011 pdf
KAURIN, Anela JAKŠE, Jernej / RADIŠEK, Sebastjan Razvoj in uporaba novih mikrosatelitnih markerjev za analizo genetske variabilnosti fitopatogenih gliv rodu Verticillium 2011 pdf
PREMRU, Andraž MARINŠEK-LOGAR, Romana / TIŠLER, Tatjana Strupenost herbicida jodosulfurona na vodne organizme pred in po fotokatalitski oksidaciji 2011 pdf
RIŽNIK, Anita BOHANEC, Borut Proučitev postopkov pospešenega generacijskega cikla pri oljnih bučah (Cucurbita pepo L. subsp. pepo var. stryriaca Grebenšč.)s kulturo nezrelih embrijev in poskus medvrstnega križanja C. pepo in C. maxima 2011 pdf
SMOLAR, Eva PETKOVIĆ, Hrvoje / MAIRHOFER Jurgen Evaluation of different chromosomal loci for plasmid-free recombinant protein production in E. coli 2011 pdf
MOHORIČ, Barbara RAVNIKAR, Maja / ŽEL, Jana Postopki regeneracije rastlin pri genski transformaciji 2011 pdf
KLADNIK, Urska NARAT, Mojca /OVEN, Irena Ugotavljanje citotoksičnosti rdečega barvila bakterije Vibrio sp. za primarne mišje limfocite B 2011 pdf
KOŠMRLJ, Kristina BOHANEC, Borut Optimizacija postopkov prehodne transformacije celične kulture tobaka BY-2 z uporabo sporočilnega gena za zeleno fluorescirajoči protein 2011 pdf
KAMBIČ, Maja ŽNIDARŠIČ PLAZL, Polona / POHLEVEN Franc Vpliv biotehnološke obdelave lesa na delež kristalinicnosti celuloze 2011 pdf
SUHADOLC, Kristina KNEŽEVIČ, Miomir / MALIČEV, Elvira Izolacija in karakterizacija adherentnih celic CD34+ iz popkovnicne krvi in kostnega mozga 2011 pdf
NEMETH, Irina KNEŽEVIČ, Miomir / MOTALN, Helena Opredelitev lastnosti mezenhimskih matičnih celic in njihovega vpliva na izolacijo celic CD133+ iz primarne kulture glioblastoma 2011 pdf
BERNIK, Janez NARAT, Mojca / OVEN, Irena Karakterizacija monoklonskih protiteles proti virusu ptičje gripe H5N1 2010 pdf
STANONIK, Matjaž HORVAT, Simon Analiza kandidatnih genov za nalaganje maščevja na mišjem kromosomu 15 2010 pdf
LENARČIČ, Anita RAVNIKAR, Maja / ŽEL, Jana Primerjava različnih metod za spreminjanje izražanja genov v krompirju (Solanum tuberosum) sorte 'Désirée' 2010 pdf
HORVAT, Iva NARAT, Mojca Vpliv bakterije Mycoplasma synoviae na preživetje kokošjih hrustančnih celic v pogojih in vitro 2010 pdf
PAVLIN, Dejan MARINŠEK LOGAR, Romana / GASPARIČ, Aleš Postopek priprave celic bakterije Rhodococcus sp. z visoko zmožnostjo ketoredukcije intermediatov ezetimiba 2010 pdf
VEBER, Matija KNEŽEVIČ, Miomir / ROŽMAN, Primož Identifikacija matičnih celic z embrionalnimi lastnostmi v humani popkovnični krvi s pretočno citometrijo 2010 pdf
BRGLEZ, Vesna MARINŠEK LOGAR, Romana / TIŠLER, Tatjana Ugotavljanje učinkovitosti zmanjševanja estrogenske aktivnosti ksenoestrogena bisfenola A v procesu Fentonove oksidacije 2010 pdf
THALER, Nejc HUMAR, Miha Izboljšanje impregnabilnosti smrekovine z biovrezovanjem 2010 pdf
JERIČ, Barbara KNEŽEVIČ, Miomir / MOTALN, Helena Vsebnost cisteinskih proteaz kot pokazatelj invazivnosti v humanih mezenhimskih matičnih celicah v primerjavi z glioblastomskimi celičnimi linijami U87-MG, U373 in U251 2010 pdf
ŠTALEKAR, Maja KOS, Janko / PEČAR FONOVIĆ, Urša Priprava rekombinantnega katepsina B v E. coli in inhibicija njegove aktivnosti z nizkomolekularnimi inhibitorji 2010 pdf
BOLHA, Luka NARAT, Mojca / OVEN, Irena Preverjanje nukleazne aktivnosti pri patogenih bakterijah izbranih vrst rodu Mycoplasma 2010 pdf
SMOLE, Anže HORVAT, Simon / JERALA, Roman Priprava in biološka aktivnost kompleksov imunostimulatornih nukleinskih kislin za stabilizacijo, tarčno dostavo in postopno sproščanje 2010 pdf
RUPAR, Matevž DERMASTIA, Marina Molekulska raznovrstnost slovenskih izolatov fitoplazme, povzročitljice zlate trsne rumenice 2010 pdf
FILIPIČ, Blaž TRONTELJ, Peter Predstavitev in analiza argumentov zagovornikov in nasprotnikov evolucijske teorije 2010 pdf
BALANTIČ, Mateja KUNEJ, Tanja / KOROŠEC, Peter Vpliv izbranih polimorfizmov na stopnjo izražanja astme pri otrocih 2010 pdf
SAVŠEK, Katarina LEŠTAN, Domen/ UDOVIČ, Metka Bioakumulacija Pb, Zn in Cd v izopodnih rakih vrste Porcellio scaber kot merilo uspešnosti remediacije onesnažnih tal s stabilizacijo 2010 pdf
ŠUTAR, Tina KNEŽEVIČ, Miomir / RAJČEVIĆ, Uroš Primerjava tumorskih matičnih celic gliomov z normalnimi nevroepiteljiskimi matičnimi celicami na ravni informacijske RNA (mRNA) 2010 pdf
ŠEME, Helena DERMASTIA, Marina / ŽEL, Jana Testiranje transgene rastline Arabidopsis thaliana na odpornost proti slanosti in selekcija homozigotnih linij 2010 pdf
POTOČAR, Urška KNEŽEVIČ, Miomir / BARLIČ, Ariana Vpliv zamrzovanja na sposobnost proliferacije in diferenciacije matičnih celic iz maščobnega tkiva 2010 pdf
KOREN, Ana KNEŽEVIČ, Miomir / MAROLT, Darja Karakterizacija predniških celic, pridobljenih iz humanih embrionalnih matičnih celic 2010 pdf
KOŠMRLJ, Kristina BOHANEC, Borut Optimizacija postopkov prehodne transformacije celične kulture tobaka BY-2 z uporabo sporočilnega gena za zeleno fluorescirajoči protein 2010 pdf
ZADRAVEC, Petra ŠTRUKELJ, Borut / BERLEC, Aleš Predstavitev različic antigena hepatitisa A na površini rekombinantne mlečnokislinske bakterije Lactococcus lactis 2010 pdf
MIKELJ, Miha MAČEK, Peter / SEPČIĆ, Kristina Imunoafinitetna kromatografija celičnega lizata bukovega ostrigarja (Pleurotus ostreatus) s proti-ostreolizinskimi protitelesi 2010 pdf
POTOČNIK, Urška RAVNIKAR, Maja / ŽEL, Jana Transformacija krompirja sorte 'Désirée' z geni gliv za povečanje odpornosti proti žuželkam 2010 pdf
FRANKO, Maja JAMNIK, Polona / KIDRIČ, Marjetka Študij sušnega stresa pri rastlinah iz družine Gesneriaceae na ravni proteoma 2010 pdf
PROGAR, Vasja BARIČEVIČ, Dea Vrednotenje kakovosti žajblja (Salvia officinalis L.) iz naravnih rastišč 2010 pdf
RIBIČ, Urška PETKOVIČ, Hrvoje /
JERŠEK, Barbara
Učinkovitost razkužil na delovnih površinah 2010 pdf
KOREN, Janja ČERNE, Darko Analiza klinične uporabnosti izraženosti receptorja SR-A1 v nedrobnoceličnem pljučnem rakavem tkivu 2010 pdf
KENDA, Jasmina RAVNIKAR, Maja Vpliv salicilatov na okužbo krompirja s krompirjevim virusom Y 2010 pdf
         
CRČEK, Maša MAJDIČ, Gregor Vloga gena Crem v razvoju možganov pri miših 2009 pdf
ŠTIMPFEL, Martin MARINŠEK LOGAR, Romana / LAPANJE, Aleš Molekularno biološka analiza pritrjenih in planktonskih bakterijskih združb v lokalnem vodovodnem sistemu 2009 pdf
LEVART, Katarina MARINŠEK LOGAR, Romana / TIŠLER, Tatjana Določevanje estrogenske aktivnosti na vtokih in iztokih čistilnih naprav 2009 pdf
SVETEK, Tina JAVORNIK, Branka Karakterizacija hitinaz izoliranih iz različnih genotipov hmelja (Humulus lupulus L.) 2009 pdf
MAJER, Aljaž TRONTELJ, Peter Verjetnost apomorfije kot filogenetski optimalni kriterij 2009 pdf
FLAŠKER, Ajda KREFT, Marko Meritve fuzijske pore pri podganjih laktotrofih  2009 pdf
MUSTAR, Katarina KOS, Janko / SABOTIČ, Jerica Uporaba makrocipina iz gobe orjaški dežnik na trdnem nosilcu za izolacijo cisteinskih proteaz z afinitetno kromatografijo 2009 pdf
ROJKO, Jernej POKLAR ULRIH, Nataša Vpliv točkovnih mutacij na interakcije alfa-sinukleina z membranami 2009 pdf
KOCJANČIČ, Manca KOS, Janko / SABOTIČ, Jerica Uporaba inhibitorja serinskih proteaz iz gobe Clitocybe nebularis za izolacijo serinskih proteaz z afinitetno kromatografijo 2009 pdf
ČEH, Eva KUNEJ, Tanja Integracija mikroRNA (miRNA) v genske mreže pri kronični limfocitni levkemiji 2009 pdf
RAMŠAK, Živa ANDERLUH, Gregor

Lastnosti mutiranih različic listeriolizina O

2009 pdf
KOSEL, Janez BOHANEC, Borut / VIŽINTIN, Lilijana Biotehnološki postopki za kalitev in in vitro dozorevanje peloda bezga (Sambucus nigra L.) 2009 pdf
KNEZ, Katja KNEŽEVIČ, Miomir / VIRANT-KLUN, Irma

Vpliv morfologije spermijev na izid postopka neposrednega vnosa spermija v citoplazmo jajčne celice (ICSI) v programu zunajtelesne oploditve

2009 pdf
ZUPANČIČ, Klemen KNEŽEVIČ, Miomir / MAROLT, Darja Vpliv gojenja v tridimenzionalnem okolju na rast in diferenciacijo humanih matičnih celic 2009 pdf
ULČNIK, Ajda POHLEVEN, Franc / TAVZES, Črtomir Ugotavljanje remediacijskega potenciala ligninolitičnih gliv za razgradnjo lindana 2009 pdf
TAJNŠEK, Urška KNEŽEVIČ, Miomir / MAROLT, Darja Uporaba matičnih celic iz maščobnega tkiva kot hranilne plasti za gojenje embrionalnih matičnih celic 2009 pdf
TAJNIK, Mojca ŠTRUKELJ, Borut Izolacija in karakterizacija vodotopnih polisaharidov iz medicinsko pomembnih višjih gliv 2009 pdf
KONEČNIK, Petra KNEŽEVIČ, Miomir / CIRMAN, Tina

Določanje izražanja označevalcev embrionalnih matičnih celic v periferni krvi človeka z metodo PCR v realnem času

2009 pdf
DEVETAK, Zina MARINŠEK LOGAR, Romana Ugotavljanje genotoksičnih vplivov izcednih vod iz komunalnih deponij s kometnim testom na celicah HEP – G2 2009 pdf
         
JEŽ, Mojca KNEŽEVIČ, Miomir / ROŽMAN, Primož

Identifikacija celic z embrionalnimi lastnostmi v kostnem mozgu odraslega človeka

2008 pdf
BERKE, Lidija JAKŠE, Jernej

Bioinformacijska analiza oznak izraženih zaporedij (EST) hmelja (Humulus lupulus L.) in njihova aplikacija pri razvoju  molekularnih markerjev

2008 pdf

 

MAGISTRSKA DELA - PODROČJE BIOTEHNOLOGIJA

avtor mentor naslov leto

polno besedilo

signatura md (knjižnica ŽT)

NOVAK, Tina SMOLE MOŽINA, Sonja / ABRAMOVIČ, Helena

Protibakterijska in antioksidativna učinkovitost izvlečkov rastlin iz družine ustnatic (Lamiaceae)

2016

pdf

 

VOJKOVIĆ, Maja POKLAR ULRIH, Nataša

Karakterizacija reagentov polietilen glikola in vpliv njihove kakovosti na kakovost proteinskih konjugatov

2016

pdf

 

ŠTEBIH, Dejan ŽEL, Jana

Razvoj metod kapljične digitalne verižne reakcije s polimerazo za določanje gensko spremenjenih organizmov

2016

pdf

 

TAJNER, Franci ŠTAJNR, Nataša / BOHANEC, Borut

Proučitev raznolikosti akcesij šentjanževke (Hypericum perforatum L.) glede na tvorbo izbranih metabolitov v odvisnosti od genotipa in načina rasti

2014

pdf

 

HRIBAR, Jana ŠTRUKELJ, Borut

Razvoj in validacija metode za določanje biološke aktivnosti rekombinantnega darbepoetina alfa

2010 

pdf

151

ĐUKIĆ, Branka RASPOR, Peter

Dejavniki, ki vplivajo na odnos potrošnikov do gensko spremenjenih živil v Sloveniji

2009 

pdf

147

BOŠTAR, Matjaž ROGELJ, Irena Vpliv kefirja na črevesno mikrobno združbo in kancerogenezo eksperimentalno induciranih črevesnih tumorjev na podganah 2006 

pdf

137

 

DOKTORSKE DISERTACIJE - PODROČJE BIOTEHNOLOGIJA

avtor mentor naslov leto

polno besedilo

signatura dd (knjižnica ŽT)

 
KOLENC, Zala
ČERENAK, Andreja, VODNIK, Dominik Fiziološke in proteomske analize hmelja (Humulus lupulus L.) v sušnem stresu 2017

pdf

 

 
BAJIĆ, Marijan
ŽNIDARŠIČ PLAZL, Polona Development of miniaturized packed bed reactors with immobilized enzymes for biocatalytic processes 2017

pdf

 

BARUCA ARBEITER,
Alenka
BANDELJ, Dunja Razvoj in karakterizacija funkcijskih markerjev za genetske študije oljke (Olea europaea L) 2017

pdf

 

ZUPIN, Mateja
MEGLIČ, Vladimir Odziv navadnega fižola (Phaseolus vulgaris L.) na sušni stres: kvantitativno kartiranje lokusov 2017

pdf

 

ROŠKAR, Irena
LUNDER, Mojca Razvoj zaviralcev prebavnih glikozidaz in dipeptidil-peptidaze 4 2017

pdf

 

BEZEK, Katja
RASPOR, Peter / SMOLE MOŽINA, Sonja Preprečevanje filmotvornosti bakteriij Campylobacter jejuni na abiotskih površinah ter adhezivnosti in invazivnosti na modelu celičnih linij 2016

pdf

 

KOPRIVEC, Saša
BENČINA, Dušan Opredelitev lastnosti nevraminidaz in hemaglutininov iz bakterij iycoplasma canis in Mycoplasma cynos 2016

pdf

 

KRANJC, Luka
RASPOR, Peter / GJURAČIĆ, Krešimir Heterologous expression of vinylphenol reductase of yeast Brettanomyces bruxellensis in yeast Saccharomyces cerevisiae 2016

pdf

 

KARNIČAR, Katarina
JAMNIK, Polona Proteomski pristop za študij biosinteze eritromcina pri aktinobakteriji Saccharopolyspora erythraea 2016

pdf

 

BELTRAM, Jasmina
HORVAT, Simon Identifikacija vzročnega gena za vitkost znotraj lokusa Fob3b2 pri miših 2016

pdf

 

STARE, Tjaša
GRUDEN, Kristina Proučevanje dinamike odziva krompirja (Solanum tuberosum L.) na okužbo s krompirjevim virusom Y na ravni trankriptoma in drugih fizioloških dejavnikov 2016

pdf

 

ČATER, Maša
MARINŠEK LOGAR, Romana Optimizacija proizvodnje bioplina iz lignoceluloznega substrata z granulirano anaerobno biomaso iz UASB bioreaktorja 2015

pdf

 

BOLHA, Luka
NARAT, Mojca Molekularna analiza imunskega odziva ob sočasnih okužbah s ptičjim paramiksovirusom tipa 1 in bakterijo Mycoplasma synoviae 2015

pdf

 

BLAS, Marjanca
GRUDEN, Kristina Analiza transkriptoma producirajočih in neproducirajočih celičnih linij ovarija kitajskega hrčka 2015

pdf

 

KOVAČ, Jasna
SMOLE MOŽINA, Sonja /BUCAR, Franz Antimicrobial and modulatory activity of selected phytochemicals and epidemiological characteristics of antibiotic resistance in Campylobacter jejuni 2015

pdf

 

KOŠMRLJ, Kristina
BOHANEC, Borut Uporaba biotehnoloških pristopov za žlahtnjenje oljnih buč (Cucurbita pepo subsp. pepo var. styriaca Greb.) 2015

pdf

 

PETELINC, Tanja
JAMNIK, Polona / POLAK, Tomaž Bioaktivne spojine propolisa in njihov vpliv na kvasovko Saccharomyces cerevisiae na celični in proteomski ravni 2015

pdf

 

ŠMID, Ida
ŽEL, Jana / GRUDEN, Kristina Vnos izbranih glivnih genov za odpornost krompirja (Solanum tuberosum L.) proti koloradskemu hrošču 2015

pdf

 

ŠEME, Helena
BOGOVIČ MATIJAŠIĆ, Bojana Odziv izbranih sevov Lactobacillus plantarum na kislo okolje in stacionarno fazo rasti 2015

pdf

 

PIRC, Katja
POKLAR, ULRIH Nataša / POGAČNIK, Lea Molekulski mehanizem vezave α-sinukleina na lipidne membrane 2015

pdf

 

ERJAVEC, Jana
RAVNIKAR, Maja Vpliv proteinskih ekstraktov in čistih proteinov izoliranih iz gliv (Basidiomycota) ter njihovi učinki na rastlinsko patogeno bakterijo Ralstonia solanacearum 2015

pdf

 

BLAŽIČ, Marko
PETKOVIĆ, Hrvoje Metabolne poti gradbenih enot za biosintezo FK506 in strukturno-podobnih sekundarnih metabolitov pri bakterijah rodu Streptomyces 2014

pdf

 

LUKEŽIČ, Tadeja
PETKOVIĆ, Hrvoje Zaključne stopnje v biosintezi tetraciklinskih antibiotikov 2014

pdf

 

KIRM, Benjamin
PETKOVIĆ, Hrvoje Pozne stopnje biosinteze eritromicina pri aktinobakteriji Saccharopolyspora erythraea 2014

pdf

 

MEDJEDOVIĆ, Ajda
SCHROERS, Hans-Josef Antagonistični potencial gliv povzročiteljic sajavosti in mušje pegavosti jabolk iz reda Capnodiales. 2014

pdf

 

ZADRAŽNIK, Tanja
ŠUŠTAR-VOZLIČ, Jelka Proteomska analiza odziva na sušni stres pri izbranih kultivarjih navadnega fižola (Phaseolus vulgaris L.) 2014

pdf

 

KOSEL, Janez
RASPOR, Peter Vpliv mešane fermentacije kvasovk Saccharomyces cerevisiae in Dekkera bruxellensis na biosintezo aromatskih snovi 2014

pdf

 

LUKEŽIČ, Tadeja
PETKOVIĆ, Hrvoje Zaključne stopnje v biosintezi tetraciklinskih antibiotikov 2014

pdf

 

DEŽELAK, Matjaž
KOŠIR, Iztok Jože / RASPOR, Peter Beer-like gluten-free beverages fermented from buckwheat and quinoa 2014

pdf

 

OSLIZLO, Anna
MANDIĆ-MULEC, Ines Social interaction of Bacillus subtilis 2014

pdf

 

ZAKRAJŠEK, Teja
JAMNIK, Polona Vpliv eksogenih antioksidantov na endogeni antioksidativni obrambni sistem pri kvasovki Saccharomyces cerevisiae 2014

pdf

 

AVSEC, Luka MANDIĆ-MULEC, Ines Bakterijske lakaze od gena do encima 2014

pdf

 

BIZAJ, Etjen RASPOR, Peter / CURTIN, Chris Interactions between contaminants and starter cultures during alcoholic fermentation 2013

pdf

 

OREHEK, Janez
STOPAR, David Strukturni opis biorazgradnje gostil na celulozni osnovi 2013

pdf

 

HAFNER, Mateja
ROZMAN, Damjana Vpliv atorvastatina in rosuvastatina na transkriptom človeških jeter ter mehanizmi delovanja posredovani z jedrnimi receptorji 2013

pdf

 

KOPINČ, ROK
LAPANJE, Aleš Vloga homeostaze železa v ekologiji podvrst bakterije Mycobacterium avium 2013

pdf

 

TAJNIK, Mojca
VOLAVŠEK, Metka / GLAVAČ, Damjan Izražanje genov in vpliv polimorfizmov v intronskih regijah na regulacijo alternativnega izrezovanja pri malignih tumorjih 2013

pdf

 

PIPAN, Barbara
MEGLIČ, Vladimir
Genetska raznolikost navadne ogrščice (Brassica napus L.) in njenih spolno kompatibilnih sorodnikov v slovenskem pridelovalnem prostoru 2013

pdf, dodatek

 

KURINČIČ, Marija
SMOLE MOŽINA, Sonja Mehanizmi odpornosti bakterij Campylobacter jejuni in Campylobacter coli proti izbranim antimikrobnim snovem 2011

pdf

209

MAGDEVSKA, Vasilka
PETKOVIČ, Hrvoje Streptomyces rimosus as a potential host for heterologous protein expression 2011

pdf

208

PIRHER, Nina
JERALA, Roman Mehanizem signalizacije dvoverižne RNA preko receptorja TLR3 2010

pdf

186

TRONTELJ, Katja
MIKLAVČIČ, Damijan Cell fusion in vitro by means of electropermeabilization 2010

pdf

184

ZUPAN, Jure RASPOR, Peter Opredelitev invazivne rasti v populaciji kliničnih in nekliničnih sevov kvasovke Saccharomyces cerevisiae 2010

pdf

182

           
ŠTEFANIČ, Polonca
MANDIĆ-MULEC, Ines Polimorfizem in specifičnost sistema za zaznavanje kvoruma bakterije Bacillus subtilis v talnem mikrohabitatu 2009

pdf

180

JERMAN, Vesna
MANDIĆ-MULEC, Ines Aktivnost in sestava metanogenih arhej in metan oksidirajočih bakterij v tleh Ljubljanskega barja 2009

pdf

176

FRÖHLICH, Mirjam
KNEŽEVIĆ, Miomir Uporaba odraslih matičnih celic za pripravo tkivnoinženirskih kostnih nadomestkov 2009

pdf

175

TREEBY Premuš,
Mireille
JERALA, Roman Functional role of tool-like receptor 4 domains involved in signalling 2009

pdf

174

LEŠNIK, Urška
PETKOVIĆ, Hrvoje
Kloniranje genov za biosintezo tetraciklinov iz izbranih bakterij redu Actinomycetales 
2009

pdf

171

KLINČAR, Janja
BATIČ, Martin Izboljšanje poteka alkoholne fermentacije mošta z visoko vsebnostjo sladkorjev z združeno kulturo kvasovk Candida stellata in Saccharomyces cerevisiae 2009

pdf

170

POHLEVEN, Jure
SEPČIĆ, Kristina Biokemijske lastnosti lektina iz višje glive meglenke (Clitocybe nebularis) in njegova biološka aktivnost 2009

pdf

169

           
ČRNIGOJ, Miha POKLAR ULRIH, Nataša Mehanizmi stabilizacije molekule DNA hipertermofilne arheje Aeropyrum pernix in vivo ter in vitro 2008

pdf

166

PLAHUTA, Primož
RASPOR, Peter
Tehnološko-ekonomska analiza uporabe genetsko spremenjenih organizmov pri 
predelavi vina
2008

pdf

164

KUŠČER, Enej
RASPOR, Peter Regulacija biosinteze rapamicina pri bakteriji Streptomyces Hygroscopicus 2008

pdf

160

ŠKOF, Suzana
LUTHAR, Zlata Izražanje markerskih genov pri hmelju (Humulus lupulus L.) in tobaku (Nicotiana tabacum L.) 2008

pdf

159

DOGŠA, Iztok
STOPAR, David
Karakterizacija strukturiranosti glikoziliranih celičnih površin z metodo 
ozkokotnega rentgenskega sipanja in elektronsko paramagnetno resonance 
2008

pdf

158

ZEMLJIČ JOKHADAR, 
Špela
BATISTA, Urška
Vpliv podlage in na njej adsorbiranih zunajceličnih proteinov za rast in 
diferenciacijo celic CaCo2 
2008

pdf

156

           
SABOTIČ, Jerica
ŠTRUKELJ, Borut
Karakterizacija mikocipinov izbranih vrst prostotrosnic z genskim in proteinskim 
inženirstvom 
2007

pdf

155

OSTERC, Andrej STIBILJ, Vekoslava Porazdelitev 129I v okolju 2007

pdf

151

ZORIČ PETERNEL, Metoda ROGELJ, Irena Aktivnost bakteriocinskih kompleksov sevov L. gasseri K7 in L. gasseri LF221 v različnih ekspresijskih sistemih 2007

pdf

148

MIKLIČ MILEK, Damjana RASPOR, Peter Vpliv biokontrolne aktivnosti kvasovk na rast nitaste glive Botrytis cinerea Pers. 2007

pdf

147

           
FRAJMAN, Polona DOVČ, Peter Funkcionalna analiza predstavnikov genov kazeinske družine 2006

pdf

145

GORJAN, Alenka PLEMENITAŠ, Ana Struktura in izražanje tarčnih genov kinaze HwHog1p HwGPD in HwENA pri halofilni črni kvasovki Hortaea werneckii 2006

pdf

144

KLANČNIK, Anja SMOLE MOŽINA, Sonja

Odziv bakterij Campylobacter jejuni na temperaturni in oksidativni stres

2006 

pdf

143

DANEVČIČ, Tjaša STOPAR, David

Vpliv slanosti na energetski metabolizem pri bakteriji Vibrio sp.

2006 

pdf

142

SONJAK, Silva GUNDE CIMERMAN,  Nina 

Biološka razvidnost rodu Penicillium v ledeniškem ledu Arktike (Svalbard) in genomska variabilnost najpogostejše vrste P. crustosum

2006

pdf

141

RABZELJ, Sabina ŽEROVNIK, Eva   

Amiloidna fibrilacija in interakcija z lipidnimi membranami človeškega stefina B in izbranih mutant in vitro

2006

pdf

140

MAROLT, Darja KNEŽEVIĆ, Miomir

Razvoj avtolognih tkivno-inženirskih nadomestkov za zdravljenje poškodovanega ali obolelega kostnega tkiva

2006 

pdf

139

SLAVEC, Brigita BENČINA, Dušan

Molekularno ozadje nastanka različic hemaglutinina V1hA pri bakteriji Mycoplasma synoviae

2006 

pdf

138

FAJDIGA, Sana MARINŠEK LOGAR, Romana

Vpliv sevov iz rodov Salmonella in Lactobacillus na raven izražanja interleukina 8 in proteina toplotnega stresa 70 v celicah caco-2

2006 

pdf

137

BOBEN, Jana RAVNIKAR, Maja

Kvalitativno in kvantitativno določanje rastlinskih virusov z verižno reakcijo s polimerazo v realnem času

2006 

pdf

136

KRAMBERGER, Petra RAVNIKAR, Maja

Razvoj tehnologije za koncentriranje in čiščenje rastlinskih virusov z monolitnimi kromatografskimi nosilci

2006 

pdf

135

TOPLAK, Nataša ŽEL, Jana

Preučevanje molekularnih mehanizmov odpornosti proti virusu PVYNTN v gensko spremenjenih rastlinah krompirja (Solanum tuberosum L.) sorte 'Igor'

2006 

pdf

134

BAEBLER, Špela ŽEL, Jana Izražanje genov pri občutljivi in odporni sorti krompirja (Solanum tuberosum L.) v zgodnjem odzivu na okužbo s krompirjevim virusom YNTN 2006 

pdf

133


Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Urejanje strani: Karmen Stopar