DIGITALNA KNJIŽNICA BIOTEHNIŠKE FAKULTETE

Zbirka diplomskih izdelkov s polnim tekstom

KMETIJSTVO - ZOOTEHNIKA

DIPLOMSKE NALOGE (univerzitetni in visokošolski študij, stari program), SPECIALISTIČNE NALOGE

Avtor

Mentor

Naslov

Leto

pdf

ABRAHAMSBERG, Anja DOVČ, Peter Sodobni pristopi k selekciji toplokrvnih konj za dresuro 2009 pdf
AMBROŽIČ, Jaka KAVČIČ, Stane Možnosti razvoja kmetije Ambrožič 2013 pdf

ALJANČIČ, Tanja

ŠTUHEC, Ivan

Kače kot hišne živali

2006

pdf

ALUZ, Irena ČERNIČ ISTENIČ, Majda Analiza prispevkov Časopisne hiše Delo o vegetarijanstvu 2013 pdf

ANDOLJŠEK, Danijel

KOCJAN AČKO, Darja

Pridelava in predelava ozimne oljne ogrščice (Brassica napus L. var. napus) za biodizel

2007

pdf

ANTALAŠIĆ, Monika

GOLC TEGER, Stanislava

Učinkovitost uporabe hitre imunoencimske metode (E.L.I.S.A.) za odkrivanje potvorb ovčjega mleka s kravjim mlekom

2006

pdf

BAGAR, Simona POHAR, Jurij Zaznavanje in razumevanje prehranskih in zdravstvenih trditev pri mlajših slovenskih potrošnikih 2016 pdf
BALAŠKO, Mojca ČERNIČ ISTENIČ, Majda Položaj pomurskega kmeta: izkušnje in načrti 2016 pdf

BALE, Roman

PERKO, Bogdan

Širitev in preureditev hleva za rejo neprivezanih krav molznic

2008

pdf

BARBARIČ, Klavdija KUHAR, Aleš Analiza konkurenčnega položaja podjetja Panvita, proizvodnja krme d.o.o. na slovenskem trgu 2013 pdf
BARTOLJ OGULIN, Bažka KOMPAN, Dragomir Starost ovc ob prvi jagnjitvi pri različnih pasmah v Sloveniji 2010 pdf
BARTOLO, Janez ERJAVEC, Emil Socio-ekonomska struktura slovenskega kmetijstva med leti 2003 in 2007 2010 pdf
BELTRAM, Jasmina HORVAT, Simon Identifikacija novih rekombinantnih kongenih linij za kvantitativni lokus Fob3a pri miših 2011 pdf
BENKO, Marina POHAR, Jurij Percepcija kakovosti prostoživečih in vzrejenih brancinov 2012 pdf

BERGANT, Jernej

KOCJAN AČKO, Darja

Pridelek in možnosti uporabe pri nas pridelane soje v prehrani domačih živali

2008

pdf

BERKOPEC, David BOŽIČ, Janko Tehnologija pridelave medu v satju 2016 pdf
BERUS, Primož BERNIK, Rajko Vpliv hitrosti setve na točnost odlaganja semena pri pnevmatski podtlačni sejalnici za koruzo 2010 pdf

BIDERMAN, Andreja

ČEPIN, Slavko

Analiza klavne kakovosti goved v "Mesni industriji Primorske"

2005

pdf

BIDERMAN, Andreja

VERBIČ, Jože

Vpliv mlečnosti in razmerja med maščobami in beljakovinami v mleku na dobo med telitvama pri kravah molznicah

2007

pdf

BIRSA, Eva ŠTUHEC, Ivan Usposabljanje in izbira ustreznega konja za delo v policiji 2010 pdf
BIZANT, Katja HOLCMAN, Antonija Primerjava pitovnih in klavnih lastnosti treh genotipov piščancev 2009 pdf
BIZJAN, Miha POTOČNIK, Klemen Primerjava zahtev lastnikov za oskrbo tekmovalnih in rekreativnih konj 2016 pdf
BOGATAJ, Klavdija SUŠNIK BAJEC, Simona Analiza genetske čistosti populacij avtohtone potočne postrvi (Salmo trutta) v Sloveniji 2010 pdf
BOLTA, Alenka ŠTUHEC, Ivan Dejavniki za odločitev pri izbiri psa 2012 pdf
BOLTAR, Iva NARAT, Mojca Pridobivanje bioloških učinkovin iz kokošjih jajc 2009 pdf
BOŠTIC, Tjaša POTOČNIK, Klemen Vpliv starosti žrebeta na pogostost in trajanje sesanja 2011 pdf
BOTIČKI, Tanja ŠTUHEC, Ivan Uveljavljanje posavskega konja v slovenskem kmetijskem prostoru 2010 pdf
BOZOVIČAR, Aleš KAVČIČ, Stanko Ekonomsko optimiranje prehrane govejih pitancev 2010 pdf
BOZOVIČAR, Mojca KAVČIČ, Stanko Primerjava obdavčitve na kmetiji po katastrskem dohodku, z upoštevanjem normiranih odhodkov ter po dejanskih prihodkih in odhodkih 2016 pdf
BOŽEGLAV, Kristina MARINŠEK LOGAR, Romana Aplikacija okoljske in sanitarne zakonodaje na primeru male ekološke sirarne 2016 pdf
BOŽIČ, Adrijana KERMAUNER KAVČIČ, Ajda Uspešnost metod ugotavljanja brejosti pri kuncih 2016 pdf
BOŽOVIČ, Tjaša ŠTUHEC, Ivan Predstavitev pasem stafordširski bulterier in ameriški stafordširski terier 2010 pdf

BRAJLIH, Melita

PIRMAN, Tatjana

Vodenje prehrane krav molznic z ozirom na oskrbo z beljakovinami

2006

pdf

BRATEC, Adrijana ŽGUR, Silvester Spreminjanje pasemske sestave populacije goved v Sloveniji 2014 pdf
BREČKO, Jure MARINŠEK LOGAR, Romana Vpliv dodajanja različnih koncentracij glukoze v fermentacijski medij na proizvodnjo bioplina 2014 pdf
BRIC, Neža ŠTUHEC, Ivan Uporaba ovčarskih psov pri paši ovc v Sloveniji 2011 pdf

BRIŠKI, Gregor

ROGELJ, Irena

Uporabnost aparata DCC za ugotavljanje števila somatskih celic na terenu

2008

pdf

BUH, Anže ČEPON, Marko Analiza plodnosti krav v čredi z visoko mlečnostjo 2010 pdf
CAJHEN, Maja KLINKON, Martina Problemi z zdravjem in mlečnost visokoproduktivnih krav v obporodnem obdobju 2016 pdf
CANKAR, Nina KERMAUNER, Ajda Vpliv dodatka različnih taninskih pripravkov na proizvodne in klavne kazalnike kuncev 2009 pdf

CAPUDER, Mitja

POTOČNIK, Klemen

Uporaba spletne podpore za učinkovitejšo selekcijo na telesne lastnosti v čredi krav molznic

2007

pdf

CENCELJ, Sonja PERKO, Bogdan Količina kalcija v mehkem siru v odvisnosti od pH vrednosti sirnine pred soljenjem 2010 pdf
CINGL, Matej BERNIK, Rajko Ekonomičnost postopkov priprave travne silaže 2016 pdf
CIRAR, Ana POHAR, Jurij Zanimanje kmetov za sodelovanje v projektu "Podeželje v mestu" 2016 pdf

COTIČ, Nastja

ČERNIČ ISTENIČ, Majda

Odnos strokovnjakov, pridelovalcev in porabnikov hrane do gensko spremenjene hrane

2009

pdf

CURHALEK, Rok KLOPČIČ, Marija Analiza mlečnosti, plodnosti in prehrane v čredi krav molznic na kmetiji Curhalek 2016 pdf
ČAMPA, Simona BOGOVIČ MATIJAŠIĆ, Bojana Ex vivo vezava probiotikov na črevesno sluznico tankega črevesa prašičev in tekmovanje z E. coli O8:K88 2016 pdf
ČEBULJ, Gregor ŠTUHEC, Ivan Preureditev starih objektov za živalim prilagojeno rejo prašičev 2010 pdf
ČERIN, Monika AVSEC, Franci Pravni položaj in organiziranost Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije 2015 pdf

ČERNELČ, Franci

HOLCMAN, Antonija

Stanje na področju prireje in prodaje ekoloških perutninskih proizvodov

2008

pdf

ČIBEJ, Anja SUŠNIK BAJEC, Simona Regulacija genskega izražanja transferinskih genov pri postrveh (Salmo sp.) 2016 pdf
ČRNIGOJ, Borut KOMPAN, Dragomir Rojstna masa kozličev pri pasmah koz v Sloveniji 2010 pdf
DEBELJAK, Janko KAVČIČ, Stanko Tehnološki in ekonomski rezultati kmetovanja v obdobju 2004 do 2008 v naselju Mali Log 2010 pdf

DEBENEC, Milan

BERNIK, Rajko

Košnja in priprava krme na nagnjenih terenih

2007

pdf

DEBEVC, Laura ROGELJ, Irena Opis posebnih značilnosti slovenskih tradicionalnih sirov in določanje ACE-inhibitornih peptidov v siru tolminc in bovškem siru 2011 pdf
DJUKOVIĆ, Tamara AVSEC, Franci Pravna ureditev zaščite živali med prevozom 2016 pdf
DOLINŠEK, Simona OSTERC, Jože Napake zunanjosti krav črno-bele pasme z največjim indeksom IBM 2010 pdf
DOLŽAN, Jaka PIRMAN, Tatjana Vodenje prehrane krav dojilj in rejnic 2012 pdf
DOŠLER, Mateja HOLCMAN, Antonija Valilnost v jatah slovenskih lokalnih pasem kokoši in v starševskih jatah prelux nesnic 2010 pdf
DOUGAN, Nina ZUPAN, Manja Pregled kršitev pri cestnem transportu živali na ozemlju Slovenije v letih 2015 in 2016 2016 pdf
DRNOVŠEK, Matjaž AVSEC, Franci Pravna ureditev prometa s kmetijskimi zemljišči 2016 pdf

DROLE, Barbara

HOLCMAN, Antonija

Proizvodnost slovenskih tradicionalnih pasem kokoši težkega tipa

2007

pdf

ERBUS, Tamara HOLCMAN, Antonija Vpliv probiotika Protecure v krmnih mešanicah na proizvodne rezultate pitovnih piščancev 2009 pdf
FIC, Žiga JUVANČIČ, Luka Stanje in obeti s perutninskim mesom v Sloveniji 2014 pdf
FILIPČIČ, Valentina JUVANČIČ, Luka Analiza izvajanja ukrepa "Posodabljanje kmetijskih gospodarstev" v obdobju od 2007 do 2011 2016 pdf
popravek
FILIPI, Ana LAVRENČIČ, Andrej Mastitično mleko v prehrani telet 2012 pdf

FIRM, Franci

OREŠNIK, Andrej

Vzroki in posledice izločitve krav iz reje

2008

pdf

FLERE, Robert

SALOBIR, Janez

Vpliv dodatka kratkoverižnih maščobnih kislin na kakovost jajčne lupine

2005

pdf

FURLIČ, Marina ČANŽEK MAJHENIČ, Andreja Sestava in posebnosti kobiljega mleka 2011 pdf

GABERŠEK, Rozalija

AVSEC, Franci

Predkupna pravica na kmetijskem zemljišču

2008

pdf

GERJOLJ, Bernard KERMAUNER, Ajda Analiza prehrane krav molznic na kmetiji Gerjolj 2016 pdf
GERJOLJ, Breda KERMAUNER, Ajda Vzreja telic in plodnost krav na kmetiji Gerjolj 2016 pdf
GLAD, Jože VERBIČ, Jože Prostorska porazdelitev izpustov amonijaka v živinoreji 2016 pdf

GLAVAN, Roman

POTOČNIK, Klemen

Uporaba spletne podpore za učinkovitejšo selekcijo na lastnosti mlečnosti v čredi krav molznic

2007

pdf

GOJAK, Borut POTOČNIK, Klemen Reja oslov 2016 pdf

GOLJEVŠČEK, Mateja

KOMPAN, Dragomir

Vzroki izločitev ovnov iz direktnega testa na testni postaji v Logatcu

2005

pdf

GOLOB, Aleksandra LAVRENČIČ, Andrej Primerjava in vitro fermentacije voluminozne krme in močnih krmil v vsebini slepega črevesa kuncev in vampa ovc 2010 pdf

GOLOBIČ, Mitja

POHAR, Jurij

Percepcija kakovosti prostoživečih in vzrejenih potočnih postrvi

2007

pdf

GOLUBOVIĆ, Julijana

SALOBIR, Janez

Vpliv karnitina in aspirina pri različni stopnji oskrbe z energijo na bilanco dušika in sestavo telesa pri rastočih piščancih

2007

pdf

GORENC, Tina KERMAUNER, Ajda Prehrana krav na kmetiji Božič 2015 pdf

GORJANC, Gregor

KOVAČ, Milena

Izbor klavnih lastnosti za napovedovanje plemenskih vrednosti pri prašičih

2003

pdf

GOSTINČAR, Irena

KOMPAN, Dragomir

Telesne mere in značilnosti belokranjske pramenke

2008

pdf

GRAČNER, Mateja ERJAVEC, Emil Projekcije razvoja kmetijskih trgov 2011 pdf
GRAD, Damjana ŽGUR, Silvester Lastnosti mesa lisastih in rjavih bikov iz progenega testa 2016 pdf
GRAŠIČ, Andrej HOLCMAN, Antonija

Vpliv energije v krmi in dodanega koruznega drobljenca v zadnjem mesecu pitanja na kemijsko in maščobnokislinsko sestavo kopunjega mesa

2010 pdf
GRČAR, Urška KOMPAN, Dragomir Telesne mere in značilnosti istrske pramenke 2011 pdf
GREGORIČ, Irena KOMPAN, Dragomir Analiza plodnosti pri istrski pramenki v obdobju 2000-2013 2016 pdf

GRM, Simona

MARINŠEK LOGAR, Romana

Vpliv kostanjevega tanina na rast in encimske aktivnosti vampnih bakterij Streptococcus bovis in Selenomonas ruminantium

2006

pdf

GROZINA, Jernej VERBIČ, Jože Sestava in neto energijska vrednost koruzne silaže na območju Krškega 2012 pdf
GUMILAR, Rok POTOČNIK, Klemen Izkustveno izobraževanje otrok s pomočjo konj 2016 pdf
HABAZIN, Vesna PIRMAN, Tatjana Tavrin in druge hranljive snovi v prehrani mačk 2016 pdf
HABJAN, Urška ČERNIČ ISTENIČ, Majda Spodbude in ovire pri odločanju mladih za kmetijski poklic 2011 pdf

HERIC, Marjan

KERMAUNER, Ajda

Pitovne lastnosti kuncev pri različnih programih prehrane

2005

pdf

HOČEVAR, Barbara

HORVAT, Simon

Mnenja diplomantov o študijskih programih zootehnike

2006

pdf

HOČEVAR, Mirjam

JUVANČIČ, Luka

Razvojne možnosti za podeželski turizem na Travni gori

2007

pdf

HODNIK, Urška ČANŽEK MAJHENIČ, Andreja Planšarstvo v Zgornjih bohinjskih planinah 2016 pdf
HODŽAR, Daša HOLCMAN, Antonija Vsebnost holesterola v jajcih prelux nesnic 2015 pdf
HORVAT, Andreja PIRMAN, Tatjana Ponudba krme za mačke na slovenskem trgu 2011 pdf

HORVAT, Anja

KLINKON - OGRINEC, Martina

Analiza rezultatov mlečno profilnega testa na osnovi tedensko odvzetih bazenskih vzorcev mleka

2008

pdf

HORVAT, Igor MARINŠEK LOGAR, Romana Vpliv dodatka odpadnega pivovarskega kvasa na proizvodnjo bioplina z granuliranim muljem iz UASB bioreaktorja 2010 pdf
HORVAT, Mojca ERJAVEC, Emil Vpliv ruskega embarga na agroživilske trge evropskih držav 2016 pdf

HORVAT, Simona

OSTERC, Jože

Predstavitev rej cikastega in višinskega škotskega goveda na nekaterih kmetijah v Sloveniji

2007

pdf

HORVAT, Srečko KAVČIČ, Stanko Sončna elektrarna kot dopolnilna dejavnost na kmetiji 2010 pdf

HRIBERŠEK, Katarina

KOMPAN, Dragomir

Mlečnost in sestava mleka slovenske srnaste pasme koz

2006

pdf

HROVATIN, Simon KERMAUNER, Ajda Vpliv prehrane na plodnost krav molznic na kmetiji Hrovatin 2016 pdf
HUDOKLIN, Božidar LAVRENČIČ, Andrej Vpliv taninskega pripravka Herum na mlečnost in sestavo mleka 2016 pdf
HVALA, Petra HORVAT, Simon Primerjava fenotipskih lastnosti mezenhimskih matičnih celic in glioblastomskih celičnih linij v indirektni ko-kulturi 2011 pdf
HVALEC, Aleksandra ČEPON, Marko Povezave med merami in ocenami vimena krav 2009 pdf

ILC, Rozalija

KOCJAN AČKO, Darja

Zaraščanje kmetijskih zemljišč na območju Ribniško - Kočevske doline

2008

pdf

ILIČ, David DOVČ, Alenka Trajno označevanje grških kornjač (Testudo hermanni) z mikročipi 2016 pdf

INTIHAR, Andreja

HOLCMAN, Antonija

Vsebnost holesterola v jajcih treh linij kokoši

2006

pdf

JAGODIC, Sandra ČEPON, Marko Analiza razlogov za odločitev o reji škotskega višavskega goveda 2016 pdf
JAGODIČ, Mateja AVSEC, Franci Posebnosti letnega poročila kmetijske zadruge 2016 pdf

JAGRIČ, Sara

SALOBIR, Janez

Maščobnokislinska sestava nekaterih vrst rib v Sloveniji

2007

pdf

JAKLIČ, Mark ČANŽEK MAJHENIČ, Andreja Tehnične in tehnološke rešitve ureditve obrata za predelavo 300 l mleka na kmetiji 2016 pdf
JAMNIK, Anton ŽGUR, Silvester Analiza zamaščenosti lisastih bikov ob zaključku testa na testni postaji 2016 pdf
JANČIČ, Maja KOMPAN, Dragomir Dolžina laktacije in laktacijska mlečnost pri kozah srnaste pasme 2013 pdf
JANEŽIČ, Miha KAVČIČ, Stanko Ekonomske posledice preusmeritve kmetije s konvencionalnega v ekološko kmetovanje 2016 pdf
JANIŠ Tandler, Anita HOLCMAN, Antonija Vsebnost holesterola in maščobnokislinska sestava jajc kokoši prelux-G iz baterijske in ekološke reje 2016 pdf
JEKOVEC, Vesna POTOČNIK, Klemen Analiza sorodstva pri slovenskem hladnokrvnem konju 2016 pdf

JEMEC, Katarina

ČERNIČ ISTENIČ, Majda

Razlogi (ne)povezovanja kmetov v zadrugo na območju občine Domžale

2007

pdf

JENKO, Janez

ERJAVEC, Emil

Odzivnost ponudbe prašičjega mesa

2006

pdf

JENŠTERLE, Žiga KLOPČIČ, Marija Cilji in strateški načrti ekološke kmetije Jenšterle 2016 pdf
JERAJ, Andreja OSTERC, Jože Objekti in delovni pripomočki na pašnih planinah 2012 pdf
JERIČ ZAVRŠNIK, Tina HOLCMAN, Antonija Vpliv dodanega koencima Q10 in lipojske kisline v krmo kokoši na vsebnost koencima Q10 v tkivih kokoši težkega tipa 2016 pdf
JESENŠEK, Simon ŽGUR, Silvester Vidne mreže žil in podplutb na stegnih zaklanih prašičev 2010 pdf
JEVŠINEK SKOK, Daša KUNEJ, Tanja

Raziskave genetskih vzrokov za nalaganje maščobe z uporabo integrativnih genomskih strategij

2010 pdf

JEZERŠEK, Katja

ADAMIČ, Miha

Odnos med prostoživečimi živalmi, gozdom in ljudmi na Idrijsko Cerkljanskem območju

2008

pdf

JONČESKI MALOVRH, Vojko KAVČIČ, Stanko Pridobivanje finančnih sredstev s pomočjo kredita 2014 pdf
JONTEZ, Hana SUŠNIK BAJEC, Simona Populacijska struktura vidre (Lutra lutra) v Krajinskem parku Goričko 2016 pdf

JORAS, Kristjan

OREŠNIK, Andrej

Uspešnost dela osemenjevalca po pridobitvi koncesije za osemenjevanje krav in telic v lastni čredi

2006

pdf

JOŠT ALAGIĆ, Nataša

ROGELJ, Irena

Analiza rezultatov kontrole prireje mleka na družinski kmetiji v letih 2001 - 2006

2007

pdf

JOVIĆ, Dušan KLOPČIČ, Marija Paša in planšarstvo na bohinjskih planinah - pogled v prihodnost 2016 pdf

JUHANT, Grega

PERKO, Bogdan

Opis postopka izdelave sira Mohant - sir z geografskim poreklom

2009

pdf

JURCA, Sara ŠTUHEC, Ivan Konjem naraven način učenja po metodi Parelli 2012 pdf

JURCA, Urška

LAVRENČIČ, Andrej

Maščobnokislinska sestava sirov v Sloveniji

2008

pdf

JUREŠ, Petra KlINKON OGRINEC, Martina Celostna rehabilitacija kobile po poškodbi 2016 pdf
JURŠIČ, Tina KOMPAN, Dragomir Rast jagnjet v kontroliranih tropih 2012 pdf
JUVAN, Manca ŠTUHEC, Ivan Ohranjanje tradicionalnega izročila uporabe lipicancev za vožnjo 2011 pdf

KADUNC, David

ERJAVEC, Emil

Ekonomski račun in storilnost slovenskega kmetijstva

2008

pdf

KADUNC, Zala ČEPON, Marko Vplivi na potek laktacijske krivulje krav 2009 pdf
KAKER, Lidija PIRMAN, Tatjana Pomen primerne oskrbe krav molznic z makrominerali 2016 pdf
KASTELIC, Kaja ŠTUHEC, Ivan Šolanje lovskih psov ptičarjev 2013 pdf
KASTELIC, Maja BERNIK, Rajko Merila odločitve ob nakupu kmetijskih strojev na živinorejskih kmetijah 2016 pdf
KENDA, Nina REZAR, Vida Vpliv dodatkov oljčnih listov, pulpe in njunih ekstraktov na oksidativno stabilnost krme za kokoši nesnice 2014 pdf
KEVIĆ, Miroslav LAVRENČIČ, Andrej Primerjava vsebnosti maščobnih kislin v mleku in sirih 2016 pdf
KIRBIŠ, Aleš ŽGUR, Silvester Vpliv križanja lisaste pasme z rdečo holštajnsko in montbeliarde pasmo na lastnosti mlečnosti in telesne lastnosti 2011 pdf

KISILAK, Alja

ŠTUHEC, Ivan

Učenje konja in komunikacija z njim

2008

pdf

KLADNIK, Luka ŽGUR, Silvester Vpliv pasme na klavno kakovost goved, zaklanih v Sloveniji 2013 pdf
KLADNIK, Urška VENGUST, Modest Analiza uporabe antihelmintikov pri konjih namenjenih za zakol 2010 pdf
KLEMENČIČ, Mateja OSTERC, Jože Predstavitev lokalno tipičnih jedi na območju Prlekije 2011 pdf
KLEMENČIČ BURNIK, Marjeta POHAR, Jurij Primerjava senzorične ocene jogurtov trgovinske in proizvajalčeve blagovne znamke 2012 pdf

KLEŠNIK, Urška

ŽGUR, Silvester

Vpliv zamaščenosti na delež posameznih delov govejih klavnih polovic

2009

pdf

KLJUN, Tanja

OREŠNIK, Andrej

Vpliv sprememb v temperaturi ob skladiščenju globoko zamrznjenega semena bikov na kakovost odmrznjenega semena

2005

pdf

KLOPČIČ, Rok

ŽGUR, Silvester

Vpliv dodatka rožičeve moke na klavno kakovost kuncev

2007

pdf

KNAFELC, Kristjan

HOLCMAN, Antonija

Analiza rezultatov raziskav v jatah iz dvosmerne selekcije na telesno maso piščancev

2007

pdf

KNAP, Manca

KOMPAN, Dragomir

Rekultiviranje zaraščenih površin s kozami na območju Notranjskega regijskega parka

2008

pdf

KNEZ, Monika ČERNIČ ISTENIČ, Majda Zaznave možnosti in ovir za ukvarjanje z dopolnilnimi dejavnostmi med prebivalci na območju Pohorja 2013 pdf

KOBOLT, Ksenija

LAVRENČIČ, Andrej

Mlečnost in sestava mleka krav obolelih za ketozo

2008

pdf

KOCBEK, Renata

AVGUŠTIN, Gorazd

Vpliv ionofornega antibiotika monenzina na nekatere fenotipske značilnosti izbranih bakterijskih sevov iz vampa

2007

pdf

KOCINA, Barbara BERNIK, Rajko Možnosti za pridobivanje bioplina v Kobilarni Lipica 2012 pdf
KOČEVAR GUDLIN, Maksimiljana KUHAR, Aleš Pomen porekla mesa govedi na nakupno obnašanje slovenskih potrošnikov 2016 pdf
popravki
KODERMAC, Polona OREŠNIK, Andrej Analiza plodnosti krav molznic v veliki čredi 2010 pdf
KOGOJ, Neja POHAR, Jurij Priklic športnih aktivnosti pri srednješolcih v Sežani kot pokazatelj vpetosti Kobilarne Lipica v lokalno okolje 2012 pdf
KOKALJ, Marko AVSEC, Franci Pravna ureditev pridelave gensko spremenjenih kmetijskih rastlin 2010 pdf

KOLAR, Špela

HOLCMAN, Antonija

Pregled in analiza rezultatov proučevanj nekaterih lastnosti kakovosti jajc v Sloveniji

2007

pdf

KOMAT, Alenka ČANŽEK MAJHENIČ, Andreja Ugotavljanje prisotnosti listerij v surovem mleku in sirih izdelanih iz surovega mleka 2009 pdf
KOMPAN, Rok KAVČIČ, Stanko Poslovni načrt za kmetijska gospodarstva na medmrežju 2010 pdf

KOPRIVC, Matjaž

ŠALEHAR, Andrej

Uporaba digitalne fotografije v živinoreji

2007

pdf

KOREN, Dušan

OSTERC, Jože

Vpliv aktivnosti prebivalcev in staleža živine na rabo prostora na Gori

2005

pdf

KORENJAK, Klemen PIRMAN, Tatjana Vodenje prehrane krav molznic: pomen primerne oskrbe živali z mikrorudninskimi snovmi 2011 pdf

KORENJAK, Nika

OREŠNIK, Andrej

Analiza izločitve krav molznic in življenjska mlečnost

2007

pdf

KORITNIK, Andreja

ŠTUHEC, Ivan

Prepoznavanje domačih živali pri predšolskih otrocih v posameznih obdobjih

2007

pdf

KOS, Tina

LAVRENČIČ, Andrej

Vpliv taninov na tvorbo kratkoverižnih maščobnih kislin in metana pri in vitro fermentaciji v vampnem soku

2007

pdf

KOS, Valerija ŽGUR, Silvester Primerjava razporeditve maščobnega tkiva pri lisastih in rjavih bikih 2010 pdf

KOTAR, Helena

KLINKON OGRINEC, Martina

Vpliv dodatka farmatana v krmi na pitovne lastnosti in zdravstveno stanje kuncev

2009

pdf

KOTNIK, Barbara

ŽGUR, Silvester

Analiza vplivov na rojstno maso telet in potek telitve pri šarole in limuzin pasmi na pedagoško raziskovalnem centru Logatec

2007

pdf

KOVAČ, Gregor POHAR, Jurij Zaznana kakovost senenega mleka in razumevanje izraza seneno mleko 2016 pdf
KOVAČIČ, Jernej LOBNIK, Franc Kompostiranje pozno košenega barjanskega sena in prašičje gnojevke 2009 pdf

KOZAMERNIK, Mitja

ROGELJ, Irena

Določitev kontrolnih in kritičnih kontrolnih točk z analizo tveganja v proizvodnji jogurta

2008

pdf

KRAJNC, Aleš

KOMPAN, Dragomir

Doba med jagnjitvami pri oplemenjeni jezersko-solčavski pasmi

2009

pdf

KRAMAR, Miran KERMAUNER, Ajda Vzreja pasemskih kuncev za razstave 2013 pdf
KRAMLJAK, Benjamin BERNIK, Rajko Preureditev hleva za krave molznice v hlev za telice 2010 pdf
KRANJC, Vanja POTOČNIK, Klemen

Vzreja mladih toplokrvnih konj

2010 pdf
KRAVANJA, Gašper BERNIK, Rajko Analiza in predlogi za zmanjšanje toplotnih izgub kmečke hiše 2011 pdf

KRČ, Tina

OSTERC, Jože

Vzroki za izločitve krav molznic na gorenjskih kmetijah

2008

pdf

KRIZMANIĆ, Eva ŠTUHEC, Ivan Gladkodlaki prinašalci in njihovo usposabljanje za lov 2015 pdf
KRIŽMAN, Urša ŠTUHEC, Ivan Srčni utrip pri mirovanju in različni obremenitvi angleških polnokrvnih konj 2015 pdf
KUKENBERGER, Anton KOVAČ, Milena Napoved plemenskih vrednosti za lastnosti plodnosti pri govedu 2011 pdf

KUNC, Tanja

KERMAUNER, Ajda

Vpliv dodatka rožičeve moke na rast in klavne kazalnike kuncev

2008

pdf

KUNŠIČ DEMŠAR, Barbara

OREŠNIK, Andrej

Vpliv prehrane krav na vsebnost beljakovin v mleku

2009

pdf

KURE, Marko

KAVČIČ, Stanko

Izvajanje nitratne direktive na kmetiji Kure

2007

pdf

LAHAJNAR, Severina

BATIČ, Franc

Botanična sestava in proizvodnost ruše pri različnih načinih rabe travinja na območju Cerkna

2008

pdf

LAJEVEC, Urban

ŽGUR, Silvester

Povezava med linearnimi ocenami prvesnic in mlečnostjo v prvi laktaciji

2005

pdf

LAJNŠČEK, Davorin OSTERC, Jože Analiza kmetovanja na kmetijah s turistično dejavnostjo na območju Pomurja 2016 pdf

LEBAN, Jernej

NEKREP, Franc Viktor

Načini predelave sirotke kot reševanje okoljevarstvenih problemov v mlekarstvu

2006

pdf

LEBAR, Ervin POTOČNIK, Klemen Vpliv lastnosti nog na gospodarnost prireje mleka pri lisasti pasmi goved 2011 pdf
LEDEN, Polona DOVČ, Peter Analiza nekaterih vzrokov za zmanjševanje staleža čebel 2010 pdf
LEPKO, Mateja PIRMAN, Tatjana Primerjava sestave krmenih mešanic za odrasle pse 2016 pdf
LEŠNJAK, Jana KAVČIČ, Stane Kontrola na kraju samem na področju neposrednih in izravnalnih plačil v izbranih občinah Gorenjske 2009 pdf
LEVSTEK, Jože KLINKON OGRINEC, Martina Življenjska mlečnost, vzroki in starost krav ob izločitvi na farmah podjetja GO-KO d.o.o. Kočevje 2016 pdf

LIKAR, Irena

ERJAVEC, Emil

Prireja mleka na Notranjskem (tiskana verzija ima priloge)

2005

pdf

LISJAK, Andreja LAVRENČIČ, Andrej Vpliv taninskih izvlečkov iz lesa pravega kostanja in kebrača na hranilno vrednost sojinih tropin 2010 pdf
LOJEN, Karolina HOLCMAN, Antonija Pregled zgodovinskih virov o slovenski avtohtoni pami – štajerska kokoš 2010 pdf

LOKAR (PRIMOŽIČ), Andreja

KLINKON - OGRINEC, Martina

Vpliv mastitisa v prvi laktaciji na pogostnost mastitisa in mlečnost krav v naslednji laktaciji

2006

pdf

LONČAR, Matej VIDRIH, Matej Prezimovanje govedi na prostem na območju Pokojišča in Menešije 2016 pdf

LOVRIĆ, Damir

DOVČ, Peter

Primerjava gozdne čebelje paše na različno nadmorski višini v Zgornji Savinjski dolini

2010

pdf

LOVŠE, Mojca

POTOČNIK, Klemen

Uporaba spletne podpore za preprečevanje parjenja v sorodstvu v čredi krav molznic

2007

pdf

LOVŠIN, Janez

KOVAČ, Milena

Izgube pujskov do odstavitve na farmi v Klinji vasi

2008

pdf

LOVŠIN, Klara ERJAVEC, Emil Učinki odprave mlečnih kvot v Evropski uniji 2010 pdf

LOZEJ, Jasmina

PIRMAN, Tatjana

Vpliv različnih vrst vlaknine na prebavljivost hranljivih snovi krme pri laboratorijskih podganah

2006

pdf

MAGISTER, Stanka

ŠTUHEC, Ivan

Specialno pedagoško jahanje

2007

pdf

MAJDIČ, Mateja JUVANČIČ, Luka Poslovni načrt za izdelavo prenočišč na ekološki kmetiji "Matevžuc" 2016 pdf

MAJERLE, Andrej

POHAR, Jurij

Percipirana kakovost jogurtov proizvajalčevih in trgovskih blagovnih znamk

2009

pdf

MAJHENIČ, Tina HOLCMAN, Antonija Vpliv obogatitve okolja v baterijskih kletkah na nesnost in kakovost jajc 2014 pdf
MAKOVEC, Darja  TERČIČ, Dušan Določanje povezav med zunanjimi lastnostmi valilnih jajc in spolom piščancev 2016 pdf

MANFREDA, Maša

KOMPAN, Dragomir

Telesne napake testiranih ovnov na testni postaji v Logatcu

2007

pdf

MANKOČ, Jana

AVGUŠTIN, Gorazd

Vpliv izvlečka cimeta na vampne bakterije goveda

2007

pdf

MARKIČ, Andreja AVSEC, Franci Posebna pravna ureditev pogodbenih razmerij v mlečnem sektorju 2016 pdf
MARIČ, Maja PIRMAN, Tatjana Biološka vrednost beljakovin bučnih pogač po dodatku ene ali več limitirajočih aminokislin 2009 pdf

MARUŠIČ, Senja

ŠTUHEC, Ivan

Specialno pedagoško jahanje v centru za usposabljanje, delo in varstvo otrok z motnjami v razvoju

2007

pdf

MATKOVIČ, Mateja

KLINKON OGRINEC, Martina

Analiza mlečnosti, zdravstvenega stanja in reprodukcijskih parametrov na kmetijah, usmerjenih v prirejo mleka v Beli krajini

2008

pdf

MEDEN, Anika KLOPČIČ, Marija Primerjava prireje mleka pred in po uvedbi ekološkega kmetovanja 2011 pdf

MEDJEDOVIĆ, Ajda

MARINŠEK LOGAR, Romana

Vpliv različnih pivovarskih odpadkov na proizvodnjo bioplina z granuliranim muljem iz UASB bioreaktorja

2009

pdf

MEHLE, Sonja

ŽGUR, Silvester

Primerjava klavne kakovosti kuncev domače selekcije SIKA z uvoženimi hibridi

2005

pdf

MERZEL, Vinko

JUVANČIČ, Luka

Vključevanje kmetij v ukrep zgodnjega upokojevanja v jugovzhodni Sloveniji

2008

pdf

MIHOVEC, Petra

GODIČ TORKAR, Karmen

Ugotavljanje mikrobiološke kakovosti surovega mleka s standardnimi metodami in metodo Rida ®count

2006

pdf

MIKLAVČIČ, Mateja

KAVČIČ, Stanko

Sistem mlečnih kvot v Republiki Sloveniji

2005

pdf

MIKLIČ, Teja POTOČNIK, Klemen

Analiza sorodstva v slovenski populaciji haflinškega konja

2010 pdf
MILAVIĆ, Anja ERJAVEC, Emil Hrvaško kmetijstvo v primerjavi s kmetijstvi sosednjih držav 2016 pdf

MILOŠEVIĆ, Lara

ROGELJ, Irena

Ugotavljanje ustreznosti probiotičnih krmnih dodatkov

2008

pdf

MILOŠEVIĆ GRUJOVIĆ, Sanja PIRMAN, Tatjana Prehrana in oksidativna stabilnost kunčjega mesa 2010 pdf

MISLEJ, Jana

AVGUŠTIN, Gorazd

Vpliv česnovega izvlečka dialil sulfida na rast izbranih bakterijskih sevov iz vampa ter tvorbo kratkoverižnih maščobnih kislin in plinov

2007

pdf

MOHORČIČ, Andreja

KOCJAN, AČKO Darja

Preučitev kolobarja na poljedelsko-živinorejskih kmetijah v Vipavski dolini

2007

pdf

MOHORČIČ, Nataša VIDRIH, Matej Vegetacija in paša živali na rekultiviranih kraških pašnikih 2013 pdf
MONTEMURRO, Mara REZAR, Vida Prehrana prašičev pitancev na manjših kmetijah 2016 pdf
MORI, Petra LAVRENČIČ, Andrej Kvasovke v prehrani krav molznic 2016 pdf
MRAK, Vesna KOMPAN, Dragomir Prirasti kozličev od rojstva do odstavitve 2010 pdf

MRZLIKAR, Anton

VERBIČ, Jože

Vpliv različnih dejavnikov na gostoto in kvarjenje koruznih silaž

2007

pdf

MUHA, Blažka ROGELJ, Irena

Uporaba imunokromatografskega testa za hitro odkrivnje prisotnosti kravjega mleka v ovčjem in kozjem mleku ter sirih

2016 pdf
MUELLER, Maja JORDAN, Dušanka Poznavanje evropskega divjega prašiča (Sus Scrofa L.) pri učencih in dijakih 2016 pdf
MUMELJ, Klemen POHAR, Jurij Prepoznavnost prireditve Podeželje v mestu 2010 pdf

NAHTIGAL, Klara

ŠTUHEC, Ivan

Vpliv obogatitve okolja na obnašanje socialno izoliranega konja

2009

pdf

NEMANIČ, Blaž

SALOBIR, Janez

Zaščita pred oksidativnim stresom športnih konj

2010

pdf

NOVAK, Ana KLOPČIČ, Marija Analiza bikovskih mater lisaste pasme v Sloveniji 2016 pdf
NOVAK, Metka HOLCMAN, Antonija Vpliv krmnih dodatkov "ovocrack" in "ovotan" na proizvodne lastnosti kokoši nesnic in kakovost jajc v zadnjem obdobju nesnosti 2010 pdf
NOVAK, Nina ČANŽEK MAJHENIČ, Andreja Mikrobiološka kakovost mleka iz mlekomatov 2011 pdf

NOVAK, Rok

ROGELJ, Irena

Maščobnokislinska sestava kraškega ovčjega sira

2006

pdf

NUČIČ, Alenka

VERBIČ, Jože

Vpliv natrijevega bikarbonata na vrenje in aerobno obstojnost koruzne silaže

2008

pdf

OBED, Martina JUVANČIČ, Luka Razvoj turistične dejavnosti na kmetiji Obed 2012 pdf

OBERSTAR, Tadej

OREŠNIK, Andrej

Preprečevanje zdravstvenih in plodnostnih motenj s postopki vodenja prehrane v čredi krav molznic

2007

pdf

OBLAK, Jernej KLOPČIČ, Marija Analiza in napovedovanje prireje mleka v Sloveniji 2016 pdf
OCEPEK, Jože JUVANČIČ, Luka Razvoj metodologije za sprotno vrednotenje uspešnosti in učinkovitosti dela lokalnih akcijskih skupin pri realizaciji podpor za lokalni razvoj 2016 pdf
OGOREVC, Primož REZAR, Vida Vpliv dodatka selena, vitaminov E in C ter rastlinskih polifenolov na oksidativni status pitovnih piščancev 2016 pdf
OKORN, Marija JUVANČIČ, Luka Možnost razvoja kmečke tržnice v Ivančni Gorici 2016 pdf
OMAN, Janez KLOPČIČ, Marija Analiza mlečnosti in plodnosti v čredi krav molznic na kmetiji Oman 2014 pdf

ORSON, Andreja

KERMAUNER, Ajda

Ljubiteljske reje kuncev v Sloveniji

2008

pdf

OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan

MARINŠEK LOGAR, Romana

Analiza toksičnosti in genotoksičnosti tal in jezer v Šaleški dolini

2006

pdf

OSTERMAN, Mitja

DOVČ, Peter

Pomembne osebnosti v slovenskem čebelarstvu na prehodu iz 19. v 20. stoletje

2007

pdf

PAJK, Darja

ŠTUHEC, Ivan

Vpliv obogatitve okolja z lesom različnih vrst na komfortno obnašanje pri kuncih v individualnih žičnih kletkah

2007

pdf

PANCE, Monika PIRMAN, Tatjana Prehrana psov obolelih za rakom 2016 pdf
PANGERC, Barbara PIRMAN, Tatjana Prehrana psov z občutljivo prebavo 2016 pdf
PARKELJ, Marjan AVSEC, Franci Kmetijska zavarovanja v Sloveniji 2016 pdf
PAROVEL, Lucija PIRMAN, Tatjana Kuhanje in priprava obrokov za pse 2012 pdf
PATERNOST, Ula JORDAN, Dušanka Vpliv prisotnosti terapevtskega psa na otroke z motnjami govora in pozornosti 2016 pdf

PAVŠE, Jurij

ERJAVEC, Emil

Empirično orodje za izbiro primerne davčne osnove iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti na kmetijah

2010

pdf

PEČEČNIK, Gašper KAVČIČ, Stanko Ekonomska analiza selitve kmetijskega gospodarstva na novo lokacijo 2011 pdf
PEČEČNIK, Miha ŠTUHEC, Ivan Idejni načrt hleva za krave molznice in spremljajoče objekte na novi lokaciji kmetije Pečečnik 2013 pdf
PERC, Vesna POHAR, Jurij Prepoznavanje in razumevanje oznak o sistemih reje kokoši nesnic 2010 pdf

PERČIĆ, Kendi

KOMPAN, Dragomir

Značilnosti življenjske proizvodnje pri bovški pasmi

2008

pdf

PERNIŠEK, Borut KERMAUNER, Ajda Vodenje prehrane krav molznic na paši 2011 pdf
PETAN, Jera KLINKON OGRINEC, Martina Vzroki poginov srn (Capreolus capreolus) v Sloveniji 2016 pdf
PETEK, Dimitrij POHAR, Jurij Poznavanje zakonskih okvirjev ekološke reje postrvi in pripravljenost za preusmeritev v ekološko rejo med slovenskimi ribogojci 2016 pdf
PETELIN, Gašper JUVANČIČ, Luka Obseg samooskrbne pridelave na vzorcu kmetijskih gospodarstev in tipologija samooskrbnih kmetijskih gospodarstev v Sloveniji 2010 pdf

PETERNEL, Nina

ŠTUHEC, Ivan

Primerjava uspešnosti pripuščanja in osemenjevanja lipicanskih kobil

2009

pdf

PETRIČ, Pavel

ŽGUR, Silvester

Učinki gospodarskega križanja rjave pasme z različnimi mesnimi pasmami na klavne lastnosti

2008

pdf

PIKL, Robert POHAR, Jurij Uporaba tanina za preprečevanje razvoja plesni na ikrah šarenke (Oncorhynchus mykiss) 2014 pdf

PINTAR, Sandra

NARAT, Mojca

Vpliv temperature in vrednosti pH na aktivnost nevraminidaze bakterije Ornithobacterium rhinotracheale

2009

pdf

PINTERIČ, Lucija

ČERNIČ-ISTENIČ, Majda

Medgeneracijski odnosi in odnosi med spoloma na slovenskih kmetijah

2005

pdf

PIPAN, Rebeka DOVČ, Peter Lokus za barvo dlake pri lipicancih 2009 pdf

PIRC, Mateja

ŽGUR, Silvester

Vpliv gospodarskega križanja lisaste pasme na klavne lastnosti goved v Sloveniji

2009

pdf

PIRNOVAR, Petra KOVAČ, Milena Pasemske značilnosti in lastnosti zunanjosti pri krškopoljskem prašiču 2016 pdf
PIRŠ, Barbara HOLCMAN, Antonija Vpliv energijske vrednosti krme na kemijsko in maščobnokislinsko sestavo kopunjega mesa 2010 pdf
PIŠKUR, Matejka OSTERC, Jože Vpliv nitratne direktive na spremembe v živinoreji v upravni enoti Trebnje 2009 pdf

PLANINC, Martina

MALOVRH, Špela

Ocena parametrov disperzije za lastnosti zunanjosti pri konjih haflinške pasme

2008

pdf

PLOHL, Marko

KOMPAN, Dragomir

Napovedovanje genotipa PrP pri ovcah

2008

pdf

POČKAJ, Anja POHAR, Jurij Zadovoljstvo kmetov sodelujočih pri "projektu Podeželje v mestu" 2016 pdf
POČKAJ, Maja ŽGUR, Silvester Klavna kakovost goved rojenih na ekoloških kmetijah v Sloveniji 2016 pdf

PODOREH, Teja

PERKO, Bogdan

Izvajanje tehnološkega postopka izdelave Tolminca, sira z geografskim poreklom

2009

pdf

PODRŽAJ, Barbara HOLCMAN, Antonija Strategije razvoja kmetij, ki se ukvarjajo s prirejo jajc 2013 pdf
PODRŽAJ, Gregor LAVRENČIČ, Andrej Škoda, ki jo povzroča divji prašič (Sus scrofa L.) na jugovzhodnem robu Ljubljanskega barja 2016 pdf

PODRŽAJ, Mateja

ŠTUHEC, Ivan

Povezava človek - žival na primeru psov iz azila Gmajnice v Ljubljani

2007

pdf

POGAČAR, Ajda

ERJAVEC, Emil

Lakota in kmetijstvo v državah v razvoju - primer Indije

2008

pdf

POGAČNIK, Gašper

KAVČIČ, Stanko

Analiza sprememb izplačil neposrednih plačil kot posledice reforme SKP na območju občine Dol pri Ljubljani

2009

pdf

POGAČNIK, Klemen KERMAUNER, Ajda Prehrana in krmljenje telet 2009 pdf

POKLUKAR, Mateja

DOVČ, Peter

Analiza polimorfizmov gena TFAM pri konju (Equus caballus)

2007

pdf

POKORN, Urša

HOLCMAN, Antonija

Vpliv obogatitve individualnih žičnih kletk na obnašanje kokoši nesnic

2006

pdf

POLAJŽER, Jožica

AVSEC, Franci

Pravna ureditev zaščite gospodarsko koristnih živali v Sloveniji

2005

pdf

POLANEC, Andrej POHAR, Jurij Poznanost blagovnih znamk in dejavniki odločitev pri nakupu začimbne paprike 2016 pdf

POLJANŠEK, Jasna

GOLC TEGER, Stanislava

Primerjava kakovosti kozjega mleka dveh pasem

2005

pdf

POLJŠAK, Petra POTOČNIK, Klemen Analiza počutja terapevtskih konj v Sloveniji 2016 pdf
POLAUŠEK Živa ČERNIČ ISTENIČ, Majda Terapija otrok s pomočjo konjev 2011 pdf
POROČNIK, Bojana OSTERC, Jože
Trendi v govedoreji na območju upravne enote Radlje ob Dravi
2010 pdf

POTOČNIK, Metka

KOMPAN, Dragomir

Rojstna masa jagnjet pri pasmah ovac v Sloveniji

2008

pdf

POVŠNAR, Ines ČEPON, Marko Primerjava vezane in proste reje krav molznic na kmetijskem obratu Cerklje 2011 pdf
POŽENEL, Danica JUVANČIČ, Luka Predlog kazalnikov za vrednotenje programa Leader v Sloveniji 2012 pdf
POŽENEL, Mojca POTOČNIK, Klemen Uporaba konj za terapijo otrok v Sloveniji 2016 pdf
PREBIL BEBER, Janka MALOVRH, Špela Genetska struktura populacije na osnovi porekla pri lipicancu 2016 pdf
PRELOGAR, Mitja HOLCMAN, Antonija Pomembnost oznak na embalaži jedilnih jajc za porabnika 2012 pdf
PREŠA, Urška ČANŽEK MAJHENIČ, Andreja Tehnologija izdelave kuhanega sira 2012 pdf
PREVODNIK, Valentina HOLCMAN, Antonija Vpliv dodanega koencima Q10 v krmo kokoši na oplojenost jajc in valilnost 2011 pdf

PROKEŠ, Ema

HABE, Franc

Sodoben pristop k treningu konj za preskakovanje ovir in razvoj skakalnega športa v Sloveniji

2008

pdf

PRUNK, Živa SALOBIR, Janez Problemi oskrbe z ogljikovimi hidrati pri galoperjih 2016 pdf
PUŠAVEC, Darja KLOPČIČ, Marija Analiza mlečnosti in plodnosti krav molznic na kmetiji Pušavec 2016 pdf

RADI, Anja

PIRMAN, Tatjana

Prehrana in pitanje volov

2007

pdf

RAJKOVIČ, Marko POTOČNIK, Klemen Razvoj nege kopit in podkovstva 2009 pdf
RANT, Petra HORVAT, Simon Natančnejše kartiranje kvantitativnega lokusa Fob3b za zamaščenost v F2 križanju kongenih linij miši 2009 pdf
RASPOR, Adam BOŽIČ, Janko Možnost vzorčenja medičine in cvetnega prahu s pašnega območja čebelje družine s pomočjo čebel plesalk 2014 pdf

RAZINGAR, Rok

KOMPAN, Dragomir

Telesne mere in značilnosti drežniške koze

2009

pdf

RAŽMAN, Simon ROGELJ, Irena Vpliv sevov Lactobacillus gasseri LF221 in K7 na morfometrične parametre resic in sestavo mikrobne združbe tankega črevesja pri odstavljenih pujskih 2009 pdf
REDEK, Jernej KAVČIČ, Stanko Analiza stališč in vpliva nevladnih organizacij na izvedbo skupne kmetijske politike EU v Sloveniji 2010 pdf
RENČELJ, Andrej HORVAT, Simon Asociacijska analiza haplotipov v genu FTO z lastnostmi zamaščevanja pri govedu (Bos taurus) 2009 pdf

RIBIČ, Miran

PIRMAN, Tatjana

Vodenje prehrane krav molznic na obratu, kjer prevladujeta travna silaža in mrva

2006

pdf

RISTIĆ, Miroslav HOLCMAN, Antonija Primerjava proizvodnih rezultatov slovenskih tradicionalnih pasem kokoši lahkega tipa in njihovih križank 2010 pdf

ROBLEK, Špela

ČEPON, Marko

Opis planine Javornik - Storžič ter ocena prirasta goveda na planini

2007

pdf

ROVŠEK, Lilijana POTOČNIK, Klemen Vzreja mladih in oskrba ostarelih konj na prostem 2010 pdf

ROŽIČ PLAZOVNIK, Mateja

KOCJAN AČKO, Darja

Krmne poljščine v slovenskih hmeljiščih v premeni

2008

pdf

RUČNA, Janja

GODIČ TORKAR, Karmen

Ugotavljanje prisotnosti kvasovk, plesni in aflatoksina M1 v mleku in mlečnih izdelkih

2008

pdf

RUDOLF, Maša ŽGUR, Silvester Pogin telet do starosti enega leta v Sloveniji v obdobju od 2005 do 2012 2016 pdf
RUNTIČ, Urša ČANŽEK MAJHENIČ, Andreja Obstojnost vakuumsko pakiranega kuhanega sira 2013 pdf
RUPNIK, Roman ČEPON, Marko Analiza ekološke govedoreje v občini Logatec 2016 pdf
SAJE, Ana JUVANČIČ, Luka Pregled in ocena učinkovitosti sistema spremljanja ukrepov za dvig konkurenčnosti kmetijskega, gozdarskega in živilskega sektorja 2010 pdf

SAMEC, Tomaž

PERKO, Bogdan

Prednosti in slabosti reje govedi na prostem

2007

pdf

SAVŠEK, Peter TERČIČ, Dušan Vpliv predgretja in položaja valilnih jajc v času skladiščenja na valilnost piščancev 2016 pdf
SEDMAK, Špela OSTERC, Jože Analiza sprememb v govedoreji na območju Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica 2010 pdf

SEGA, Iris

ŠTUHEC, Ivan

Vplivi terapevtskega jahanja na osebe z motnjami v razvoju in obnašanje konja ob delu z njimi

2005

pdf

SELAN, Leda

HABE, Franc

Primerjava metod za preizkus delovne sposobnosti toplokrvnih kobil v svetu in pri nas

2005

pdf

SELJAK, David

OREŠNIK, Andrej

Pomen ugotavljanja zauživanja suhe snovi pri vodenju prehrane krav

2008

pdf

SIRK, Vesna ŠTUHEC, Ivan Problematika odsluženih dirkalnih in lovskih hrtov 2012 pdf

SITAR, Branko

BERNIK, Rajko

Analiza nesreč s traktorji

2008

pdf

SIVEC, Barbara

HORVAT, Simon

Analiza podatkov o telesnih masah in klavnih lastnostih piščancev v devetih generacijah naključnih ponavljajočih križanj

2009

pdf

SIVEC, David KOMPAN, Dragomir Telesne mere in lastnosti bovške ovce 2009 pdf

SIVKA, Urška

LAVRENČIČ, Andrej

Vpliv vrste in koncentracije taninov na obseg in hitrost in vitro fermentacije škroba in celuloze v inokulumu pripravljenem iz vampnega soka

2005

pdf

SKUBE, Marica PIRMAN, Tatjana Uporaba presne krme v prehrani psov 2016 pdf
SKUBIN, Alen BOŽIČ, Janko Čebelarjenje z inovativnim satnikom v AŽ-panju 2013 pdf

SKUK, Maša

OREŠNIK, Andrej

Vpliv starosti ob prvi telitvi na mlečnost, sestavo mleka in trajanje dobe med telitvama pri kravah v prvi laktaciji

2007

pdf

SLADIČ, Lojze

KOCJAN AČKO, Darja

Vrste in usmeritve kmetij na območju Litije

2009

pdf

SLAK, Janez

ŽGUR, Silvester

Možnost ocene sestave klavnih polovic lisastih bikov na osnovi sestave posameznih kosov

2006

pdf

SODERŽNIK, Tadeja ERJAVEC, Emil Vplivi na obseg in sestavo podpor kmetijskih proizvajalcev po metodologiji PSE 2016 pdf
SOVIČ, Mateja HOLCMAN, Antonija Vpliv dodanega koencima Q10 in lipojske kisline v krmo kokoši na fizikalne lastnosti jajc 2010 pdf

STANONIK, Igor

OSTERC, Jože

Prireja mleka in kontrola prireje v 20. stoletju na Gorenjskem

2005

pdf

STARC, Tanja POTOČNIK, Klemen Normativi za uhlevljanje kopitarjev 2016 pdf

STRELEC, Alenka

HOLCMAN, Antonija

Prireja in kakovost jajc slovenskih tradicionalnih pasem kokoši lahkega tipa

2008

pdf

STRMČNIK (ROSC), Nežika

LAVRENČIČ, Andrej

Vpliv izvlečka iz kostanjevega lesa kot silirnega dodatka na kemično sestavo travne silaže

2007

pdf

STROJINC, Mojca WINKLER, Iztok Poslovni načrt za učinkovitejši izkoristek gozdnih virov na kmetiji Strojinc 2013 pdf

STUDEN, Jure

KAVČIČ, Stanko

Medsosedska pomoč pri strojni molži krav

2008

pdf

SUHOVERŠNIK, Janez

LAVRENČIČ, Andrej

Vpliv hidrolizirajočih taninov kostanja (Castanea sativa Mill.) na mlečnost in sestavo kravjega mleka

2005

pdf

SULIĆ, Ina PERKO, Bogdan Vsebnost soli v poltrdih sirih 2009 pdf

SVETLIČIČ, Mojca

ŠTUHEC, Ivan

Poklicna nega mačk in psov

2007

pdf

ŠAVLE, Daniela ŠTUHEC, Ivan Odnos človeka do psov pasme rottweiler 2014 pdf

ŠAVORN, Mitja

OREŠNIK, Andrej

Ponudba hrane za pse na slovenskem trgu

2009

pdf

ŠERBEC, Nina ŽGUR, Silvester Primerjava rasti telet šarole in limuzin pasme od rojstva do odstavitve 2016 pdf
ŠIMENC, Irena TERČIČ, Dušan Vpliv krioprotektorja in načina shranjevanja petelinjega semena na oplojenost in valilnost kokošjih jajc 2012 pdf

ŠINKOVEC, Irena

DOVČ, Peter

Ugotavljanje izvora medu s pomočjo NIR (Near Infrared Spectroscopy) tehnike

2008

pdf

ŠKANDER, Urban

KOMPAN, Dragomir

Kakovost in lastnosti semena pri ovnih na testni postaji Logatec v letih 1998-2003

2005

pdf

ŠKEDELJ, Mateja

ROGELJ, Irena

Poznavanje in razumevanje izraza probiotik pri potrošniku

2008

pdf

ŠKORJANC, Sara ŠTUHEC, Ivan Taktilna komunikacija človeka in konja po metodi Linde Tellington - Jones 2014 pdf
ŠKRABA, Petra Martina KLINKON OGRINEC Obolenja konj v kobilarni Lipica v obdobju od 2000 do 2009 2016 pdf

ŠKRJANC, Janez

PIRMAN, Tatjana

Pomen oskrbe z energijo pri vodenju prehrane krav molznic

2008

pdf

ŠMID, Simona

KOMPAN, Dragomir

Telesne mere in značilnosti jezersko-solčavske ovce

2008

pdf

ŠMID, Lucija KLINKON OGRINEC, Martina Življenjska mlečnost, starost ob izločitvi ter vzroki izločitev za črno-belo pasmo molznic 2009 pdf
ŠOBER, Barbara MARINŠEK LOGAR, Romana Vpliv nanodelcev TiO2 in Al2O3 na sestavo membranskih maščobnih kislin in aldehidov pri bakteriji Ruminococcus flavefaciens 2010 pdf
ŠPALIR, Barbara ČANŽEK MAJHENIČ, Andreja Kakovost mleka iz mlekomatov 2013 pdf

ŠPARI LEBEN, Anja

SALOBIR, Janez

Vpliv s tanini bogatih ekstraktov lesa pravega kostanja in kebrača na izkoriščanje nekaterih hranil pri pitovnih piščancih

2009

pdf

ŠPRUK, Alenka HOLCMAN, Antonija Zgodovinski razvoj reje kokoši nesnic v svetu in Sloveniji 2016 pdf

ŠTEFANČIČ, Blaž

LAVRENČIČ, Andrej

Vpliv dejavnikov okolja na mlečnost in sestavo mleka krav na paši

2007

pdf

ŠTEMBERGER, Peter

BERNIK, Rajko

Varovanje divjadi pred poškodbami med košnjo s pomočjo infrardečih senzorjev na kosilnicah

2008

pdf

ŠTERMAN, Nina HORVAT, Simon Vloga gena Cyp51 v testisih miši med spermatogenezo 2016 pdf
ŠTIBELJ, Tina PIRMAN, Tatjana Učinek kostanjevih in hrastovih taninov na pitovne in klavne lastnosti kuncev 2010 pdf

ŠTIFTAR, Janja

KERMAUNER, Ajda

Primerjava poteka in vitro fermentacije različnih pektinov ob uporabi inokuluma iz cekotrofov in iz vsebine slepega črevesa kuncev

2005

pdf

ŠTRANCAR, Blaž OSTERC, Jože Analiza kmetovanja in trženja na ekološki kmetiji 2010 pdf

ŠTRANCAR, Metod

ERJAVEC, Emil

Stanje in izgledi organizirane reje perutnine v okviru Kmetijske zadruge perutninarjev Pivka

2007

pdf

ŠTRUS, Špela ŠTUHEC, Ivan Ureditev obore za leve v Živalskem vrtu Ljubljana 2012 pdf

ŠTULAR, Miha

OSTERC, Jože

Vpliv telesne kondicije krav molznic po telitvi na mlečnost, zdravstveno stanje in trajanje poporodnega premora

2007

pdf

ŠUBIC, Alenka HOLCMAN, Antonija Vpliv pasme in starosti kokoši na razmerje med količino rumenjaka in beljaka v jajcu 2016 pdf
ŠVAGELJ, Denis VIDRIH, Anton Obnova ruše na prezimovališču za konje z dosejavanjem trav 2010 pdf
popravki
ŠVAJGER, Luka OSTERC, Jože Analiza kmetovanja in trženja na ekološki kmetiji v Beli krajini 2011 pdf

TAVČAR, Tina

HOLCMAN, Antonija

Vsebnost holesterola v jajcih slovenskih lokalnih pasem kokoši

2009

pdf

TAVČAR, Urška LAVRENČIČ, Andrej Prehrana jelenjadi v gozdnogospodarski enoti Jelendol 2016 pdf
TEHOVNIK, Nataša ČERNIČ ISTENIČ, Majda Mnenja in izkušnje kmetov po vstopu Slovenije v EU 10 let po tem 2016 pdf
popravki

TESTEN, Petra

OREŠNIK, Andrej

Vpliv spola na vsebnost rudninskih snovi v vsebini vampa, blatu in tkivih gamsov

2007

pdf

TEŠIĆ, Goran DOVČ, Peter Čebelarjenje v letvičastem panju 2016 pdf

TOMAŽIN, Urška

VERBIČ, Jože

Plodnost krav molznic v povezavi z vsebnostjo sečnine v mleku

2008

pdf

TRATAR, Peter JUVANČIČ, Luka Poslovni načrt za prevzem kmetije Tratar z investicijo v sončno elektrarno 2010 pdf

TRAVNIKAR, Tanja

SALOBIR, Janez

Vpliv naravnega in sintetičnega vitamina E na oksidacijsko stabilnost piščančjega mesa

2009

pdf

TREBUŠAK, Tina

HORVAT, Simon

Prebavljivost hranljivih snovi pri linijah miši selekcioniranih na višji oziroma nižji odstotek maščevja

2008

pdf

TRENTA, David ERJAVEC, Emil Analiza procesov odločanja skupne kmetijske politike na primeru sprejemanja reforme v obdobju 2010 do 2013 2016 pdf
TUNJIĆ, Lana ŽGAJNAR, Jaka Ekonomska analiza pokritja športnega konja v disciplini preskakovanje zaprek 2016 pdf
UČAKAR, Francelj HOLCMAN, Antonija Vpliv koncentracije energije v krmi in dodatka grobo mlete koruze v zadnjem mesecu pitanja na pitovne in klavne lastnosti kopunov
preluks-G
2009 pdf
ULE, Anže POTOČNIK, Klemen Analiza genetskih sprememb na osnovi mednarodne primerjave plemenskih vrednosti bikov rjave pasme 2016 pdf
URBANC, Boštjan ČEPON, Marko Analiza prireje mleka in vzroki izločitev na izbrani kmetiji 2011 pdf
URBANC, Martina KLINKON OGRINEC, Martina Analiza pogostnosti okužb vimenskih četrti krav v obdobju presuševanja 2010 pdf
URBANIJA, Petra ZUPAN, Manja Kognitivne sposobnosti slovenskih lokalnih pasem kokoši 2016 pdf
VAJDA, Katarina VIDRIH, Matej Vpliv paše konj na botanično sestavo travne ruše Ljubljanskega barja 2013 pdf
VALENČIČ, Aleš KOMPAN, Dragomir Napoved plemenskih vrednosti za rast ovnov na testni postaji 2009 pdf
VARDIJAN, Margareta KAVČIČ, Stanko Analiza poslovnih načrtov za pridobivanje investicijskih podpor v kmetijstvu 2011 pdf

VARDJAN, Tinkara

OREŠNIK, Andrej

Mlečnost koz po zaporednih laktacijah

2009

pdf

VARGA, Ada AVGUŠTIN, Gorazd Analiza vpliva rastlinskih izvlečkov na izbrane vampne bakterije 2009 pdf
VEHOVEC, Bernard REZAR, Vida Antioksidativna kapaciteta nekaterih krmil 2011 pdf
VEHOVEC, Urška SALOBIR, Janez Vpliv kostanjevega tanina na prebavljivost hranil pri rastočih prašičih 2010 pdf
VERBIČ, Janez BOŽIČ, Janko Osnovne morfološke značilnosti čebel delavk pri evidentiranih čebelarjih z lastno vzrejo čebeljih matic na širšem območju Dolenjske 2015 pdf

VERBIČ, Mateja

ŽGUR, Silvester

Vpliv starosti oz. mase na klavno kakovost jagnjet

2008

pdf

VERŠNJAK, Neja HOLCMAN, Antonija Vpliv dodanega koencima Q10 in lipojske kisline v krmo kokoši na vsebnost koencima Q10 v tkivih kokoši nesnic 2015 pdf
VOGRIČ, Nataša LAVRENČIČ, Andrej In vitro biohidrogenacija maščobnih kislin voluminozne krme s travinja 2011 pdf

VOLJČ, Mojca

LAVRENČIČ, Andrej

Maščobnokislinska sestava mleka in ocena oskrbe slovenskih porabnikov z maščobnimi kislinami iz mleka in mlečnih izdelkov

2007

pdf

VOLČIČ, Tomaž

HORVAT, Simon

Preverjanje porekla pri ovcah z uporabo molekularnih genetskih označevalcev

2007

pdf

VONČINA, Bernarda

ŽGUR, Silvester

Analiza mlečnosti in plodnosti krav v vasi Idrijske Krnice

2006

pdf

VRANKAR, Polona KOMPAN, Dragomir Telesne mere in značilnosti slovenske srnaste in slovenske sanske pasme koz 2016 pdf
VUKOVAC, Šarlota PERKO, Bogdan Vpliv količine soli v poltrdih sirih na razvoj starterske kulture 2010 pdf
ZABUKOVEC, Andreja VERBIČ, Jože Kakovost krme za siliranje in postopki pri siliranju v valjaste bale 2016 pdf
ZAJC, Anton ŽGUR, Silvester Vpliv genotipa na klavno kakovost kuncev 2009 pdf

ZAJC, Peter

AVGUŠTIN, Gorazd

Vpliv evgenola na nekatere fenotipske značilnosti izbranih bakterijskih sevov iz vampa

2007

pdf

ZALETELJ, Karmen ČANŽEK, MAJHENIČ, Andreja Kakovost sirov gavda na slovenskem trgu 2016 pdf

ZALJETELJ, Andreja

DOVČ, Peter

Reja islandskega konja v svetu in pri nas

2005

pdf

ZANINOVIĆ, Sara

KLINKON - OGRINEC, Martina

Problem dietne prehrane pri zdravljenju najpogostejših pasjih obolenj

2007

pdf

ZANJKOVIČ, Ana

OREŠNIK, Andrej

Plodnost laboratorijskih miši pri selekcioniranih linijah odbranih na večji oziroma manjši delež telesnih maščob

2007

pdf

ZIVLAKOVIČ, Maja ŽGUR, Silvester Učinki gospodarskega križanja črno-bele pasme na klavne lastnosti zaklanih goved v Sloveniji 2016 pdf
ZMRZLIKAR, Janez LAVRENČIČ, Andrej Vpliv vsebnosti maščobe v mleku ob prvi kontroli na plodnost krav molznic 2014 pdf

ZOBEC, Matej

ŠTUHEC, Ivan

Vpliv socialnega okolja v času vzreje na obnašanje odraslih konj

2009

pdf

ZOREC, Tanja ŠTUHEC, Ivan Obnašanje konj pri krmljenju po ustaljenem ali spremenjenem dnevnem ritmu 2010 pdf

ZORKO, Marjetka

KAVČIČ, Stanko

Izvajanje EU standardov in kmetijsko okoljskih ukrepov na kmetiji Zorko

2007

pdf

ZORKO, Martina

ŠTUHEC, Ivan

Povezava človek-žival na primeru psov iz azila Maribor

2005

pdf

ZUPAN, Miha OREŠNIK, Andrej Oskrba z rudninskimi snovmi in plodnost gamsov 2010 pdf
ZVRŽINA, Tatjana DOVČ, Peter Selekcijsko delo pri slovenskem haflinškem konju 2009 pdf
ŽAGAR, Andrej KOMPAN, Dragomir Telesne mere in značilnosti oplemenjene jezersko-solčavske ovce 2012 pdf

ŽELEZNIKAR, Petra

LAVRENČIČ, Andrej

Vpliv načina reje na maščobnokislinsko sestavo mleka

2007

pdf

ŽEPIČ, Marjuta JORDAN, Dušanka Prepoznavanje telesne govorice pri psih 2016 pdf
ŽERAK, Polona KLOPČIČ, Marija Vpliv uvedbe molže z robotom na količino in kakovost mleka 2016 pdf
ŽEROVNIK, Špela ŽGUR, Silvester Vsebnost elementov v dolgi hrbtni mišici pri bikih cikaste pasme 2015 pdf

ŽGAJNAR, Jaka

KAVČIČ, Stanko

Optimiranje neposrednih podpor in proizvodnih usmeritev na ravni kmetijskih gospodarstev (ena od prilog je samo v tiskani verziji)

2006

pdf

ŽGUR, Uroš ČANŽEK MAJHENIČ, Andreja Preskus učinkovitosti nove starterske kulture za tradicionalni sir tolminc 2012 pdf

ŽIBRAT, Sandra

OSTERC, Jože

Razlogi za zmanjševanje števila govedi na območju Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota

2008

pdf

ŽILAVEC, Rosana

ŠTUHEC, Ivan

Vpliv človekovega ravnanja na obnašanje konjev

2007

pdf

ŽITNIK, Eva KLINKON OGRINEC Poletni ekcem pri islandskem konju 2012 pdf
ŽITNIK, Tina ČANŽEK MAJHENIČ, Andreja Opis in razvrstitev laktobacilov, osamljenih iz kraškega ovčjega sira 2016 pdf
ŽNIDARŠIČ, Špela VIDRIH, Matej Upravljanje pašnikov na Centru za sonaravno rekultiviranje Vremščica 2016 pdf
ŽNIDARŠIČ, Tea POTOČNIK, Klemen Elektronska oblika rodovniške knjige za lipicanskega konja 2010 pdf

ŽULIČ, Stojan

ŽGUR, Silvester

Klavna kakovost kozličev

2008

pdf

ŽUPEC, Irena LAVRENČIČ, Andrej In vitro fermentacija škroba v inokulumu, pripravljenem iz vsebine slepega črevesa kuncev 2010 pdf

MAGISTRSKA DELA (bolonjski študij, 2. stopnja)

Avtor

Mentor

Naslov

Leto

pdf

AREH, Primož JUVANČIČ, Luka Valorizacija ekosistemskih storitev na območju Mulejevega vrha in Ostruščice 2016 pdf
BIZJAK ČERNAC, Vesna NARAT, Mojca Uporaba pretočne citometrije za določanje N-glikolilneuraminske kisline pri ovarijskih celicah kitajskega hrčka (magisterij - stari program) 2014 pdf
BRAČIČ, Barbara GORJANC, Gregor Analiza genetske strukture po linijah in rodovih lipicanskega konja 2014 pdf
CZERNY, Tomaž Alojzij UDOVČ, Andrej Analiza skupnega upravljanja naravnih virov na primeru agrarne skupnosti Škrbina - Rubije - Šibelji 2014 pdf
FAVENTO, Karin POTOČNIK, Klemen Možnosti objektivnejšega ocenjevanja korektnosti in izdatnosti hodov pri konju 2016 pdf
FIRM, Petra KLOPČIČ, Marija Analiza bikovskih mater črnobele in rjave pasme ter moških potomcev iz načrtnega parjenja 2014 pdf
GREGORČIČ, Tamara POTOČNIK, Klemen Ocena verjetnosti pojavljanja alelov gena za kapa kazein na osnovi informacij sorodnikov pri govedu 2015 pdf
ILC, Rozalija MIHELIČ, Rok Vsebnost Cd in Zn v biološko razgradljivih odpadkih pred in po fermentaciji v bioplinski napravi ter pravni vidiki obravnavanega problema 2016 pdf
KEPIC, Jana Ivana LAVRENČIČ, Andrej Vpliv dodatka hmelja na maščobnokislinsko sestavo mleka 2016 pdf
KODRE, Špela NARAT, Mojca Izražanje genov za imunost v celicah HD11 in CEC-32 ob in vitro okužbi z bakterijo Mycoplasma synoviae in ptičjim paramiksovirusom tipa 1 2016 pdf
popravek
KOKALJ, Irena REZAR, Vida Ugotavljanja antioksidativne kapacitete storžkov hmelja pri pitovnih piščancih 2015 pdf
KOKALJ, Marko LAVRENČIČ, Andrej Kakovost lucerninih silaž pripravljenih z dodatkom različnih vrst taninskih izvlečkov 2015 pdf
KONEČNIK, Mateja ŠTUHEC, Ivan Problematika konj v slovenskih zavetiščih 2015 pdf
KORŽE, Daša PIRMAN, Tatjana Ovrednotenje in izboljšanje prehranske vrednosti doma pripravljenih diet za pse z alergijo na krmo in odpovedjo ledvic 2016 pdf
KOSTRIC, Sašo KOMPAN, Dragomir Postavitev ARK kmetij v Sloveniji 2015 pdf
KRNC, Mateja GORJANC, Gregor Napovedovanje pigmentacije las in oči s pomočjo sistema HIrisPlex v Sloveniji 2015 pdf
LESKOVEC, Jakob SALOBIR, Janez Vpliv ekstraktov oljčnih listov in ognjiča na izkoristljivost hranil in energije pri piščancih 2015 pdf
Popravki
LEVIČNIK, Urška OBLAK, Leon Oblikovanje strategije franšiznega sistema za podjetje Sensilab 2016 pdf
LUKANČIČ, Jadran ERJAVEC, Emil Presoja učinkov reforme Skupne kmetijske politike za obdobje 2014-2020 za prirejo krav dojilj 2014 pdf
LUPŠINA, Karmen REZAR, Vida Vpliv oljčnih listov in pulpe na antioksidativni status kokoši in oksidativno stabilnost jajc 2013 pdf
LUŠTREK, Barbara POTOČNIK, Klemen Količina in sestava kobiljega mleka pri slovenski hladnokrvni pasmi konj 2016 pdf
MAJERLE, Tea POTOČNIK, Klemen Vpliv Tellington TTouch metode na obnašanje konj pri dnevnih opravilih 2014 pdf
MARTINČIČ, Erika ZUPAN, Manja Določanje lastnosti osebnosti mačk s pomočjo testov obnašanja 2016 pdf
MEKE, Matej BERNIK, Rajko Mnenja kmetov o poškodbah prostoživečih živali povzročenih s stroji za spravilo krme 2014 pdf
MLAKAR, Gregor KOMPAN, Dragomir Zgodovinski razvoj in lastnosti zunanjosti cikastega goveda 2015 pdf
OPEKA, Nives KLINKON OGRINEC, Martina Lisavirusi pri netopirjih 2014 pdf
PESTOTNIK, Mojca TERČIČ, Dušan Vpliv dodatka folne kisline v krmo na oplojenost jajc in valilnost piščancev 2015 pdf
POPOVIČ, Nikola LAVRENČIČ, Andrej Primerjava in vitro fermentacije krme pri jelenih in ovcah 2016 pdf
PŠENIČNIK, Igor DOVČ, Alenka Pomen izdelave presoje tveganja za naravo zaradi gojitve tujerodnih ptic na primeru sivega žakoja - Psittacus erithacus 2014 pdf
REDENŠEK, Niko LAVRENČIČ, Andrej Vpliv taninov in eteričnih olj na in vitro fermentabilnost suhe snovi in metanogenezo pri prežvekovalcih 2016 pdf
ROZMAN, Rok KLOPČIČ, Marija Vpliv kondicije živali ob telitvi na njeno proizvodnost in reprodukcijo 2016 pdf
RUDOLF, Špela ČANŽEK MAJHENIČ, Andreja Tehnološki postopek izdelave pregrete smetane 2013 pdf
SMERDU, Tea TERČIČ, Dušan Vpliv trajanja skladiščenja in mase valilnih jajc na valilnost piščancev 2015 pdf
SNEDEC, Aleksandra GORJANC, Gregor Vpliv probiotikov na maso miši in njihovih mladičev 2015 pdf
SRENJŠČEK, Polona POHAR, Jurij Razumevanje in vrednotenje izrazov, uporabljenih za poimenovanje izdelkov iz nekonvencionalnih načinov pridelave 2016 pdf
STARIHA, Ana ŽGAJNAR, Jaka Analiza ekonomske učinkovitosti jahalnega centra s pomočjo linearnega programiranja 2015 pdf
ULE, Anita KOVAČ, Milena Potek rasti merjascev na vzrejnih središčih 2014 pdf
VALJAVEC, Urška ČERNIČ ISTENIČ, Majda Socio-ekonomski dejavniki sprememb nakupovalnih navad družinskih gospodinjstev pri oskrbi z živili v Sloveniji v času gospodarske krize 2013 pdf
VRANJEK, Aleksandra KLOPČIČ, Marija Analiza ureditve hlevov za krave molznice in mlado živino 2016 pdf
ŽOLGER, Mirjana TERČIČ, Dušan Uporaba različnih vrst nastila pri vzreji piščancev kokoši težkega tipa 2015 pdf

 

ZNANSTVENA MAGISTRSKA DELA IN DOKTORSKE DISERTACIJE (od l. 2013, objavljene z enoletnim zamikom)

Avtor

Mentor

Naslov

Leto

pdf

BÜRMEN, Sandra POHAR, Jurij Potrošnikovo razlikovanje mesa avtohtone in tradicionalne pasme goveda na osnovi intrinzičnih lastnosti 2016 pdf
CIVIDINI, Angela DOVČ, Peter Molekularna karakterizacija beljakovin v mleku kobile (Equus caballus) 2016 pdf
FERDIN, Jana KUNEJ, Tanja Influence of hypoxia on expression of ultraconserved genomic regions in tumor tissue 2013 pdf
GORENC, Katja AVGUŠTIN, Gorazd Opis mobilnih genetskih elementov in odpornosti proti monenzinu pri bakterijah iz rodov Prevotella in Bacteroides 2013 pdf
GROŠELJ, Petra ZADNIK STIRN, Lidija Skupinsko odločanje v analitičnem hierarhičnem procesu in prikaz njegove uporabe pri upravljanju Pohorja kot varovanega območja 2013 pdf
HOHLER, Anton LAVRENČIČ, Andrej Vpliv ketoze na mlečnost, sestavo mleka in plodnost krav molznic v Sloveniji 2016 pdf
HRISTOV, Hristo KUHAR, Aleš The influence of young adults´ knowledge, sensory competence and self-confidence in selection of information sources for wine purchases 2017 pdf
JAKLIČ, Tina JUVANČIČ, Luka Vpeljava integrativnega emergijskega pristopa v načrtovanje kmetijske proizvodnje 2015 pdf
JEVŠINEK SKOK Daša KUNEJ, Tanja Vloga genetske variabilnosti nekodirajočih RNA pri nalaganju maščobe sesalcev 2014 pdf
LOGAR, Betka KOVAČ, Milena Okoljska občutljivost lastnosti mlečnosti pri slovenskih populacijah goveda 2016 pdf
PLANINC, Martina MALOVRH, Špela Genetsko ozadje robustnosti za preživitveno sposobnost in rast pri kuncih in prašičih 2016 pdf
PREPADNIK, Helena KLOPČIČ, Marija Analiza dejavnikov, ki vplivajo na zmrziščno točko v mleku 2016 pdf
popravki
PREVALNIK, Darja MALOVRH, Špela Vpliv kondicije na prirejo plemenskih svinj 2016 pdf
PRPAR MIHEVC, Sonja DOVČ, Peter Identifikacija in karakterizacija odraslih matičnih celic v mlečni žlezi koze (Capra hircus) 2014 pdf
PUSTOVRH, Gašper SUŠNIK BAJEC, Simona Molekularna filogenija in populacijsko genetska struktura marmorirane postrvi (Salmo marmoratus) v Sloveniji 2013 pdf
RAJAPAKSE, Katarina MARINŠEK LOGAR, Romana Ugotavljanje toksičnosti nanodelcev s praživaljo Tetrahymena thermophila 2013 pdf
SEVER, Sašo REZAR, Vida Vpliv lanenega olja ter pšeničnih in ovsenih otrobov na prebavljivost in hitrost pasaže krme pri odstavljenih pujskih 2016 pdf
SIMČIČ, Mojca KOMPAN, Dragomir Fenotipske in genetske značilnosti cikastega goveda 2015 pdf
ŠPEHAR, Marija GORJANC, Gregor Genomic evaluation and association studies of correlated traits in dairy and dual purpose cattle breeds 2015 pdf
ŠTULAR, Miha BOŽIČ, Janko Pestrost nabranega cvetnega prahu v različnih pogojih čebelarjenja s kranjsko čebelo (Apis mellifera carnica Pollmann) 2016 pdf
TRAVNIKAR, Tanja JUVANČIČ, Luka Vrednotenje ukrepov politike razvoja podeželja s prostorsko ekonometrijo 2017 pdf
TREBUŠAK, Tina PIRMAN, Tatjana Vpliv nekaterih naravnih prehranskih dodatkov na oksidacijski stres in histološko zgradbo prebavil pri kuncih 2014 pdf
ZORC, Minja KUNEJ, Tanja Razvoj biooznačevalcev za nalaganje maščobe z integracijo genomskih podatkov in bioinformacijsko analizo 2013 pdf

 

 


Biotehniškafakulteta, Univerza vLjubljani
Copyright © 2004
Postavitev strani: 9.12.2004
Zadnja sprememba: 29.09.2016
Urejanje strani:
Nataša Siard