DIGITALNA KNJIŽNICA BIOTEHNIŠKEFAKULTETE

Oddelek za agronomijo 

Zbirka diplomskih in magistrskih del v polnem tekstu

_______________________________________________________________________________________________________________

NOVI PROGRAMI - BOLONJA
_________________________________________________________________________________

 

MAGISTRSKO DELO (magistrski študijski program - 2. stopnja)


Avtor Mentor Naslov Leto El.
verzija
MEŽIČ Petra MIHELIČ Rok, GRIESSLER BULC Tjaša

Hidrotermalna karbonizacija črne vode in uporaba pridobljenega hidro-oglja ter tekoče frakcije v agroekosistemu

2017 pdf
BRGLEZ Andreja TRDAN Stanislav, KASTELEC Damjana

Preizkušanje različnih biotičnih načinov zatiranja ogrcev (Scarabaeidae) na naravnem travniku v Gotenici

2017 pdf
PALIR Nika MIKULIČ PETKOVŠEK Maja

Določitev parametrov zrelosti plodov izbranega križanca jablane (Malus domestica Borkh.)

2017 pdf
DONKO Klara ZUPANC Vesna

Rekultivacija površinskih kopov za namen kmetijske rabe

2017 pdf
PJANIĆ Aida ŽNIDARČIČ Dragan

Pridelek in biokemične lastnosti radiča (Cichorium intybus L.), gojenega na plavajočem sistemu in v tleh

2016 pdf
GORŠE Mateja VIDRIH Matej

Spremembe v travni ruši Ljubljanskega barja zaradi prezimovanja govedi na prostem

2016 pdf
JERAS Luka OSTERC Gregor

Optimizacija stratifikacijskih postopkov ter začetne rasti in razvoja pri izbranih gorskih rastlinah

2016 pdf
LIČEN Uroš ŠTAMPAR Franci

Vpliv oveska žlahtne jablane (Malus domestica Borkh.) pri sortah 'Zlati Delišes' in Granny Smith' na velikost in kakovost plodov

2016 pdf
KERMAVNAR Neža MIKULIČ PETKOVŠEK Maja, BAVCON Jože

Razlike v morfoloških in kemijskih lastnostih ciklam (Cyclamen purpurascens Mill.)

2016 pdf
KLEMENC Nuša TRDAN Stanislav, VIDRIH Matej

Preučevanje izpada pridelka voluminozne krme zaradi paše jelenjadi v Novih Lazih na Kočevskem

2016 pdf
KOVAČIČ Nejc HUDINA Metka

Vpliv rezi korenin na rast in pridelek žlahtne jablane (Malus domestica Borkh.) sorte 'Jonagold

2016 pdf
PFEIFER Ana ČERNIČ ISTENIČ Majda

Odnos Ljubljančanov do vrtičkarstva

2016 pdf
LUDVIK Patricija MAČEK Irena, ŽNIDARČIČ Dragan

Rast in razvoj sort prehransko pomembnih rastlin v odvisnosti od inokulacije z arbuskularnimi mikoriznimi glivami

2016 pdf
ŠUŠTERIČ Mihaela BARIČEVIČ Dea, TURK Boris

Inventarizacija potencialno uporabnih samoniklih rastlin na območju Bohorja

2016 pdf
CURK Miha TRDAN Stanislav, VIDRIH Matej

Zdravstveno varstvo in vzdrževanje travne ruše na nogometnih igriščih v Sloveniji

2016 pdf
BOJIĆ Slavica HUDINA Metka

Vpliv protitočne mreže na pridelek navadne hruške (Pyrus communis L.) sort 'Viljamovka' in 'Abate Fetel'

2016 pdf
DARIŽ Julija TRDAN Stanislav, ŽEŽLINA Ivan

Sezonska dinamika jabolčnega zavijača (Cydia pomonella [L.]) in breskovega zavijača (Grapholita molesta [Busck]) v intenzivnem nasadu jablan v Brkinih

2016 pdf
ZORE Taja SCHMITZER Valentina

Uspešnost razmnoževanja vrtnic (Rosa sp. L.) z zelenimi potaknjenci

2016 pdf
OBLIŠAR Gal KAJFEŽ BOGATAJ Lučka

Spremenljivost agrometeoroloških parametrov v Sloveniji v obdobju 1951–2013

2016 pdf
CUDERMAN Marjan HUDINA Metka

Vpliv strojne rezi korenin na rast in pridelek hruške (Pyrus communis L.) sorte 'Viljamovka'

2016 pdf
BABIĆ Toni RUSJAN Denis, WONDRA Mojmir

Vpliv razlistanja in namenskega dvojnega zorenja (DMR) na kakovost grozdja in vina žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) sorte 'Istrska Malvazija'

2016 pdf
JAGODIČ Anamarija LAZNIK Žiga

Preučevanje kemične komunikacije med entomopatogenimi ogorčicami (Rhabditida: Steinernematidae in Heterorhabditidae) in poškodovanimi ter nepoškodovanimi gomolji krompirja (Solanum tuberosum L.)

2016 pdf
ŠUMRADA Tanja UDOVČ Andrej

Analiza potencialov trženja kmetijskih proizvodov z dodano vrednostjo ohranjanja narave z območja Ormoških lagun

2016 pdf
TURNIŠKI Rok GRČMAN Helena, ZUPANČIČ Nina

Pedološke, mineralne in geokemične lastnosti izpranih tal v Sloveniji

2016 pdf
STOJIĆ Božana USENIK Valentina

Sekundarni metaboliti v plodovih sliv ekološke in integrirane pridelave

2016 pdf
CAMLOH Ana VODNIK Dominik

Indeks listne površine kot parameter primarne produkcije sirka (Sorghum bicolor (L.) Moench)

2016 pdf
PLUT Aleš TRDAN Stanislav

Preizkušanje novega načina zatiranja gospodarsko pomembnih škodljivih organizmov krompirja (Solanum tuberosum L.)v ekološki pridelavi

2016 pdf
ZAVADLAV Dea HUDINA Metka

Vpliv avksinov na diferenciacijo cvetov pri navadni hruški (Pyrus communis L.) sort 'Viljamovka' in 'Abate fetel'

2016 pdf
BAJC Nika LAZNIK Žiga

Preučevanje združjivosti entomopatogenih ogorčic (Rhabditida: Steinernematidae in Heterorhabditidae) in herbicidov v laboratorijskih razmerah

2016 pdf
MEZGEC Matej ŽNIDARČIČ Dragan

Vpliv sorte in dolžine rastne dobe na pridelek in vsebnost izbranih antioksidantov v siljenem radiču (Cichorium intybus L.).

2016 pdf
ROMIH Nina GRČMAN Helena, KACJAN MARŠIČ Nina

Vsebnost in bioakumulacijski faktorji za Cd, Pb in Zn v izbranih vrtninah gojenih na različno onesnaženih tleh v Mestni občini Celje

2015 pdf
KOPAR Mateja KAJFEŽ-BOGATAJ Lučka

Časovne in prostorske značilnosti temperature tal v Sloveniji

2015 pdf
KODRE Mojca VODNIK Dominik, Jug, Tjaša

Vpliv pripravkov, uporabljenih v ekološkem vinogradništvu, na fotosintezo žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.)

2015 pdf
ŽIBERT Tanja ROZMAN Ludvik

Kombinacijske sposobnosti Lj- križancev koruze (Zea mays L.) za pridelek, lastnosti storža in ranost

2015 pdf
MAROLT Neja MUROVEC Jana, KASTELEC Damijana

Mikropropagacija avtohtonih sort česna (Allium sativum L.) 'Ptujski jesenski' in 'Ptujski spomladanski

2015 pdf
SIMONIČ Gregor RUSJAN Denis

Namensko dvojno zorenje grozdja (DMR), ukrep za izboljšavo kakovosti grozdja in vina pri pridelavi penečega vina

2015 pdf
OGRAJŠEK Simon KOCJAN AČKO Darja

Vpliv agrotehničnih ukrepov na lastnosti vrtnega maka (Papaver somniferum L.) sorte 'Zeno 2002'

2015 pdf
DEMŠAR Katarina ŽNIDARČIČ Dragan, VIDRIH Rajko

Vpliv gojitvenega substrata na pridelek in prehransko vrednost sladkega krompirja

2015 pdf
ZANELLI Barbara SCHMITZER Valentina

Možnosti obarvanja belih cvetov orhideje (Phalaenopsis sp.) z različnimi barvili

2015 pdf
SVETLIN Romana BARIČEVIČ Dea, GAŠPERLIN Mirjana

Oblikovanje negovalne kreme za suho kožo z izvlečkom žajblja (Salvia officinalis L.)

2015 pdf
ČERANIČ Nataša DROBNE Damjana, ŠTAMPAR, Franci

Morfološka analiza plodu fižola (Phaseolus vulgaris L.) okuženega z glivo Colletotrichum lindemuthianum (Sacc. & Magnus) Briosi & Cavara

2015 pdf
ŽELEZNIKAR Špela ELER Klemen, PINTAR Marina

Ekosistemske storitve in biotska pestrost na izbranih primerih zelene infrastrukture v Ljubljani

2015 pdf
PAVLIN Anja OSTERC Gregor

Primerjava rasti in razvoja rastlin na vertikalnih zelenih stenah s konvencionalnim načinom gojenja

2015 pdf
TRTNIK Katra VEBERIČ Robert

Fenolni profil plodov različnih sort ameriške borovnice (Vaccinium corymbosum L.) med dozorevanjem

2014 pdf
RUPNIK Irena MIKULIČ PETKOVŠEK Maja

Vpliv različnih podlag jablane (Malus domestica Borkh.) na izbrane kakovostne parametre pri sorti 'Zlati delišes'

2014 pdf
HORVAT Jasmina JAKŠE Marijana, VEBERIČ Robert

Vsebnost antocianov in drugih fenolnih snovi v poganjkih špargljev (Asparagus officinalis L.) različnih sort

2014 pdf
ČEBELA Martina KACJAN MARŠIĆ Nina, VODNIK Dominik

Vpliv svetlobnih razmer v času gojenja na kakovost sadik, kasnejšo rast, razvoj in pridelek vrtne solate (Lactuca sativa L.) 

2014 pdf
MATKO Klara KACJAN MARŠIĆ Nina, TURK Boris

Morfološko-histološke lastnosti lubenic (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai), cepljenih na različnih podlagah 

2014 pdf
LAVRIČ Martina VODNIK Dominik, FERLAN Mitja

Ksilemski tok puhastega hrasta (Quercus pubescens Willd.) na zaraščajočih kraških površinah 

2014 pdf
ŠEKORANJA Marina HUDINA Metka

Pridelek in pomološke lastnosti nekaterih novih sort breskev (Prunus persica L.) in nektarin (Prunus persica var. nucipersica L.)

2014 pdf
VONČINA Mateja BARIČEVIČ Dea, BRVAR Miran

Neželeni učinki uporabe zdravilnih rastlin

2014 pdf
NOVAK Olga VODNIK Dominik, GRČMAN Helena

Fiziološki odziv koruze (Zea mays L.) na sušo v tleh z različno zbitostjo

2014 pdf
KOLARIČ Pia  VODNIK Dominik, ČOP Jure

Ocena asimilacijske površine in fotosintetsko aktivne biomase na ekstenzivnem pašniku in gojenem travniku

2014 pdf
ZORENČ Zala ZUPANC Vesna, VEBERIČ Robert

Vpliv reliefa nasada na razporeditev hranil v tleh, rast dreves in kakovost plodov jablane (Malus domestica
Borkh.) sorte 'Sirius'

2014 pdf
JEMEC Žiga BARIČEVIČ Dea, TURK Boris 

Vrednotenje naravnih rastišč navadne arnike (Arnica montana L.)

2014 pdf
KORDIČ Branko RUSJAN Denis

Vpliv redčenja na količino in kakovost grozdja in vina žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) sorte ‘Portugalka’

2014 pdf
ŠTRAVS Franja HUDINA Metka

Pridelek breskve (Prunus persica L.) sorte 'Royal Glory' na utrujenih in deviških tleh

2014 pdf
PUST Polona TRDAN Stanislav

Preučevanje skladnosti entomopatogenih ogorčic (Rhabditida) in insekticidov v laboratorijskih razmerah

2014 pdf
ŽIGON Primož MIHELIČ ROK

Dostopnost hranil v odvisnosti od intenzitete obdelave tal

2013 pdf
ANŽIČ Miha GRČMAN Helena, KASTELEC Damijana

Pedogeografski kriteriji za določitev zemljišč primernih za odpravo zaraščanja

2013 pdf
OSTANEK HERIC Damjana KACJAN MARŠIĆ Nina

Vsebnost primarnih in sekundarnih metabolitov v plodovih paprike (Capsicum annuum L.) v odvisnosti od sorte in tehnologije gojenja

2013 pdf
KUNST Vesna HUDINA Metka

Vpliv fenolnih spojin na inkompatibilnost pri navadni hruški (Pyrus communis L.)

2013 pdf
KLEMENČIČ Janja HUDINA Metka

Vpliv različnih podlag na pridelek hruške (Pyrus communis L.) sort ‘Conference’, ‘Abate fetel’ in ‘Viljamovka

2013 pdf
REŠČIČ Jan HUDINA Metka

Stopnja samooploditve pri nekaterih sortah oljk (Olea europaea L.)

2013 pdf
MALEK Aljaž PINTAR Marina, GLAVAN Matjaž

Prostorska analiza kmetijskih zemljišč v zaraščanju

2013 pdf
BERLEC Petra ČOP Jure, ELER Klemen

Vpliv dveh sistemov kmetovanja na trajnostno rabo travinja

2013 pdf
ZUPAN Anka VEBERIČ Robert, ZUPANC Vesna
Vpliv namakanja na vsebnost primarnih in sekundarnih metabolitov v listih in plodovih hruške (Pyrus communis L.) sorte 'Viljamovka'
2013 pdf
KODELJA Tanja HUDINA Metka
Količina in kakovost hrušk (Pyrus communis L.) sort 'Viljamovka' in 'Conference' po redčenju cvetov z amonijevim tiosulfatom
2013 pdf
TURK Lidija HUDINA Metka
Vpliv nekaterih podlag na pridelek in kakovost plodov breskve (Prunus persica L.) sorte 'Redhaven' na deviških in utrujenih tleh
2012 pdf
OTONIČAR Klara HUDINA Metka
Pridelek jagode (Fragaria x ananassa Duch.) sort 'Elsanta', 'Antea' in 'Clery', gojenih v eno - in dvovrstnem sistemu na grebenu
2012 pdf
CUNJA Vlasta ŠTAMPAR Franci
Določanje antocianov v venčnih listih cvetov različnih vrst sadnega drevja
2012 pdf
LUKŠIČ Lea KREFT Ivan
Antioksidativni potencial pire (Triticum aestivum L. var. spelta), navadne ajde (Fagopyrum esculentum Moench) in tatarske ajde (Fagopyrum tataricum Gaertn.)
2012 pdf
KLODIČ Martina UDOVČ Andrej
Oblikovanje modela izobraževanja in združevanja oljkarjev Slovenske Istre
2012 pdf

 

MAGISTRSKO DELO (mednarodni študijski program Sadjarstvo - 2. stopnja)Avtor
Mentor Naslov Leto El.
verzija
RUTAR Nejc JAKOPIČ Jerneja

Odpadanje plodičev ter dnevna dinamika spreminjanja vsebnosti sladkorjev in fenolnih snovi v plodičih jablane

2016 pdf
PLEIĆ Tamara VEBERIČ Robert

The changes in the fruit chemical composition of four apple cultivars (Malus domestica Borkh.) from harvest till spring

2015 pdf
PEČARIČ Špela HUDINA Metka

Vpliv podlag za breskev (Prunus persica L.) na vsebnost fenolnih snovi in njihova povezanost z neskladnostjo med podlago in sorto

2013 pdf
NOVLJAN Matic VEBERIČ Robert

Razlika v vsebnosti primarnih metabolitov v plodičih jablane (Malus domestica Borkh.) glede na njihov položaj v socvetju

2013 pdf
SUHADOLNIK Anže VEBERIČ Robert

Primerjava izbranih primarnih in sekundarnih metabolitov populacij borovnic (Vaccinium myrtillus L.) iz različnih rastišč

2013 pdf
ZUPAN Anka VEBERIČ Robert
Vsebnost primarnih in sekundarnih metabolitov ob različni zrelosti sort črnega ribeza (Ribes nigrum L.)
2012 pdf

 

DIPLOMSKI PROJEKT (univerzitetni študij - 1. stopnja)
 

Avtor Mentor Naslov Leto El. verzija
JEZERNIK Vinko VEBERIČ Robert
Vsebnost vitamina C v plodovih sadnih rastlin
2012 pdf
PEVEC Urška TRDAN Stanislav Diatomejska zemlja v varstvu pridelkov pred skladiščnimi škodljivci 2012 pdf
ZORE Taja USENIK Valentina Podlage pri češnji: zgodovinski razvoj 2012 pdf
ŠUŠTARŠIČ Sara VODNIK Dominik Kako meriti stres pri rastlinah? 2012 pdf
JAGODIČ Anamarija MIHELIČ Rok Ali intenzivno kmetijstvo proizvaja siromašno hrano 2012 pdf
STARIHA Ana UDOVČ Andrej Kmetijstvo v Beli krajini leta 2020 2012 pdf
OBLIŠAR Gal KAJFEŽ BOGATAJ Lučka Značilnosti strategij prilagajanja podnebnim spremembam 2012 pdf
HOMAR Janja KACJAN MARŠIĆ Nina Uporaba kokosovih vlaken v vrtnarstvu 2012 pdf
JEKE Jerica MIHELIČ Rok Kako nahraniti 9 milijard ljudi? 2012 pdf
SIMONIČ Gregor WONDRA Mojmir Kakovost penečega vina v odvisnosti od časa ležanja vina na drožeh 2012 pdf
ŽAGAR Jerneja OSTERC Gregor Trajnice v obhišnih vrtovih 2012 pdf
PIVEC Špela CELAR Franco Aco Hrušev ožig (Erwinia amylovora) v Sloveniji 2012 pdf
REDNAK Janko BERNIK Rajko Konstrukcijske izvedbe šob na traktorskih škropilnicah in njihov nanos na ciljno površino 2012 pdf
OGRAJŠEK Simon MIHELIČ Rok Ohranitvena obdelava tal – stanje v Sloveniji 2012 pdf
DONKO Klara BATIČ Franc, ELER Klemen Ekološke omejitve za ozelenjevanje smučišč 2012 pdf
BABIČ Matej BATIČ Franc, ELER Klemen Potencialne nove invazivne rastline na kmetijskih zemljiščih v Sloveniji 2012 pdf
KUNŠEK Blažka MIHELIČ Rok Mineralna gnojila v ekološkem kmetijstvu 2012 pdf
SINKOVIČ Ksenija KACJAN MARŠIĆ Nina Morfološke lastnosti, rastne zahteve ter dejavniki ki vplivajo na kakovost sort zelja za kisanje (Brassica oleracea var. capitata L.), razširjenih v Sloveniji 2012 pdf
LAVRIČ Martina KREFT Ivan Waxy gen v rastlinah 2012 pdf
SAMIDE Mateja KACJAN MARŠIĆ Nina Nitrati v listnati zelenjavi – pomen, zakonodaja in vpliv tehnologije gojenja 2012 pdf
ZORENČ Zala OSTERC Gregor Problematika gojenja dreves v mestih 2012 pdf
GORŠE Mateja ROZMAN Ludvik Možnosti pridobivanja hibridnega semena pri samoprašnih in tujeprašnih kmetijskih rastinah 2012 pdf
TUŠAR Polona KAJFEŽ BOGATAJ Lučka Zgodovinska analiza poplav v Sloveniji 2012 pdf
BAJC Nika HUDINA Metka Problemi pri ponovnem sajenju breskev na isto mesto 2012 pdf
RUTAR Nejc CELAR Franco Aco Inducirana odpornost rastlin za obrambo pred patogeni 2012 pdf
PIŠLAR Martina PINTAR Marina Sobivanje kmetijstva in Nature 2000 2012 pdf
JELNIKAR Jerneja TRDAN Stanislav Krvava uš (Eriosoma lanigerum [Hausmann], Homoptera, Aphididae) - od vnosa v Evropo do danes 2012 pdf
JUSTIN Benjamin VODNIK Dominik Strigolaktoni – vzpostavitev mikorize in vloga pri uravnavanju rasti 2012 pdf
PULKO Evgen KOCJAN AČKO Darja Pridelek in nekatere gospodarsko pomembne lastnosti pšenice (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.) 2011 pdf
MATKO Klara KACJAN MARŠIĆ Nina Cepljenje bučnic: pomen, zgodovinski pregled, tehnike in aklimatizacija 2011 pdf
STOJIĆ Božana ŠTAMPAR Franci Pomen fenolnih snovi pri slivah 2011 pdf
PAVLIN Anja JUVANČIČ Luka Etnocentrizem potrošnikov kot prilagoditvena strategija ponudnikov živil, primer kampanje Kupujem slovensko 2011 pdf
MATJAŠEC Maja KOCJAN AČKO Darja Pridelek in nekatere gospodarsko pomembne lastnosti krompirja (Solanum tuberosum L.) 2011 pdf
GRZETIČ Tina USENIK Valentina Antioksidativni potencial plodov žlahtne češnje (Prunus avium L.) 2011 pdf
LESJAK Jurka KREFT Ivan Medvrstno križanje pri navadni ajdi (Fagopyrum esculentum Moench) in tatarski ajdi (Fagopyrum tataricum Gaertn.) 2011 pdf
JAKŠE Anja KOCJAN AČKO Darja, SIMČIČ Marjan Zgodovina navadnega prosa (Panicum miliaceum L.) na območju Slovenije in uporaba v prehrani ljudi 2011 pdf
GRUBAR Barbara CELAR Franci Aco Mikotoksini v hrani in krmi 2011 pdf
MIKLAVČIČ Katja KACJAN MARŠIĆ Nina Vsebnost vitamina C v plodovih paprike (Capsicum annum L.) v odvisnosti od ekoloških dejavnikov in tehnologije pridelovanja 2011 pdf
ROBLEK Rok UDOVČ Andrej Pregled zadružništva na Slovenskem po letu 1992 2011 pdf
HORVAT Jasmina BOHANEC Borut Pristopi in optimizacije postopkov in vitro klonskega razmnoževanja orhidej iz rodu Phalaenopsis 2011 pdf
REŠČIČ Jan HUDINA Metka Cvetni prah oljke (Olea europaea L.) – opraševanje in alergenost 2011 pdf
ČEBELA Martina ČREPINŠEK Zalika Škode zaradi poplav v slovenskem kmetijstvu 2011 pdf
TRTNIK Katra VIDRIH Matej Ureditev zemljišča za prezimovanje pašnih živali na prostem 2011 pdf
BATAGELJ Maximiliano Gregorio VEBERIČ Robert Vpliv tehnoloških ukrepov na obarvanost jabolk (Malus domestica Borkh.) 2011 pdf
MIRTIČ Maja VODNIK Dominik Mesojede rastline - strategije in ekologija 2011 pdf
ZANELLI Barbara KOROŠEC-KORUZA Zora, RUSJAN Denis Geografsko poreklo in zaščita vin sorte 'Vrbnička žlahtina' v Republiki Hrvaški 2011 pdf
GRDINA Mateja RUSJAN Denis Ampelografske značilnosti žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) sorte 'Refošk' 2011 pdf
ZALETEL Nace VODNIK Dominik Ko je svetlobe preveč ali kako se rastline odzivajo na veliko svetlobno jakost 2011 pdf
KUZMA Simona VEBERIČ Robert Vpliv protitočnih mrež na kakovost plodov žlahtne jablane (Malus domestica Borkh.) 2011 pdf
KOLARIČ Pia ŠTAMPAR Franci Razvoj plodov pri kakiju 2011 pdf
BRGLEZ Andreja TRDAN Stanislav Vmesni posevki za varstvo rastlin pred škodljivci vrtnin 2011 pdf
BAJT Denis USENIK Valentina Pokanje plodov žlahtne češnje (Prunus avium L.) 2011 pdf
LAVRIČ Anita ČREPINŠEK Zalika Posledice neurij s točo v kmetijstvu 2011 pdf
VONČINA Mateja BARTOL Tomaž, BARIČEVIČ Dea Bibliografski pregled neželenih učinkov zdravilnih rastlin in njihovih pripravkov 2011 pdf
ZORKO Mateja BARTOL Tomaž, BARIČEVIČ Dea Preverjanje kakovosti semenskega materiala zdravilnih in aromatičnih rastlin 2011 pdf
VIVODINAC Silva RUSJAN Denis Vpliv sušnega stresa na rast in rodnost žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) 2011 pdf
LEKAN Anja LOBNIK Franc Sonaravni razvoj Slovenije in urejanje prostora- varovanje najboljših kmetijskih zemljišč pred spremembo namembnosti 2010 pdf
KAPŠ Jaka BERNIK Rajko Analiza delovanja bioplinske naprave 2010 pdf
JENKO Jernej CELAR Franci Uporaba antagonističnih gliv za zatiranje rastlinskih bolezni 2010 pdf
KOŠIR Tina CELAR Franci Irska lakota kot posledica krompirjeve plesni (Phytophthora infestans (Mont.) de Bary) 2010 pdf
MARKELJ Sabina CELAR Franci Biotično zatiranje plevela s patogenimi glivami 2010 pdf
KUNST Vesna HUDINA Metka Vzroki inkompatibilnosti pri navadni hruški (Pyrus communis L.) 2010 pdf
KLODIČ Martina UDOVČ Andrej Izobraževanje kot dopolnilna dejavnost na kmetijah 2010 pdf
KOPAR Mateja ČREPINŠEK Zalika Ekstremne temperature v Sloveniji v zadnjih desetletjih 2010 pdf
BERNIK Katja UDOVČ Andrej Kakšno bo slovensko kmetijstvo leta 2030 2010 pdf
KLEMENČIČ Katarina KOCJAN AČKO Darja Razširjenost in pridelek zrnja ječmena (Hordeum vulgare L.) v Sloveniji in svetu 2010 pdf
MATOH Nika KREFT Ivan Genetska pogojenost ekspresije selenoproteinov 2010 pdf
ŽIGON Primož KOCJAN AČKO Darja Struktura poljščin v Sloveniji ter fitosanitarni pomen kolobarja 2010 pdf
PUST Polona BERNIK Rajko Vpliv kmetijskih tehnologij na malo divjad 2010 pdf
MALEK Aljaž KOCJAN AČKO Darja Morfološke in nekatere gospodarsko pomembne lastnosti navadne konoplje (Cannabis sativa L.) 2010 pdf
ŠVIGELJ Nika SUHADOLC Marjetka Uporaba računalniških orodij za ocenjevanje izpiranja fitofarmacevtskih sredstev 2010 pdf
IVANOVIĆ Anja BATIČ Franc Bioindikacija troposferskega ozona z višjimi rastlinami 2010 pdf
KLEMENČIČ Janja HUDINA Metka Hruške za zdravje – pomen sekundarnih metabolitov 2010 pdf
FERLIN Olga VODNIK Dominik Fiziološki odziv poljščin na spremenjene klimatske razmere 2010 pdf
DULAR Luka KOCJAN AČKO Darja Pridelek in nekatere gospodarsko pomembne lastnosti koruze (Zea mays L.) 2010 pdf
ANŽIČ Miha KAJFEŽ BOGATAJ Lučka Umetno zasneževanje smučišč in posledice v kmetijstvu 2010 pdf
BERLEC Petra UDOVČ Andrej Razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v Sloveniji 2010 pdf
JEMEC Žiga BARIČEVIČ Dea, BARTOL Tomaž Vpliv podnebnih sprememb na rast in razvoj ter ohranitev zdravilnih in aromatičnih rastlin 2010 pdf
NOVLJAN Matic MIHELIČ Rok Bilanca hranil v ekološkem kmetijstvu 2010 pdf
LUKŠIČ Lea KREFT Ivan Razlike med navadno ajdo (Fagopyrum esculentum Moench) in tatarsko ajdo (Fagopyrum tataricum Gaertn.) 2010 pdf
ZUPAN Anka JAVORNIK Branka Gensko spreminjanje barve pri nageljčku (Dianthus caryophyllus L.) 2010 pdf
KODELJA Tanja HUDINA Metka Organske kisline in sladkorji pri navadni hruški (Pyrus communis L.) 2010 pdf

 

DIPLOMSKO DELO (visokošolski strokovni študij - 1. stopnja)
 

Avtor Mentor Naslov Leto El.
verzija
DEMŠAR Tina KOCJAN AČKO Darja

Razširjenost, pridelava in uporaba pire (Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell.) v Sloveniji

2017 pdf
ČEBIN Ana HUDINA Metka

Pridelek žlahtnega jagodnjaka (Fragaria x ananassa Duch.) sorte 'Dely' pri različnih sadilnih razdaljah

2016 pdf
UDOVIČ Maja LAZNIK Žiga

Laboratorijsko preučevanje kontaktnega delovanja izbranih okoljsko sprejemljivih snovi na lazarje (Arion spp., Gastropoda, Arionidae)

2016 pdf
ŽELEZNIK Bernarda HUDINA Metka

Kako povečati ovesek plodov navadne hruške (Pyrus communis L.) sorte `Viljamovka

2016 pdf
BUKOVEC Borut KOCJAN AČKO Darja

Morfološke lastnosti in pridelek desetih sort soje (Glycine max (L.) Merrill) iz introdukcije

2016 pdf
PENKO Janez BERNIK Rajko

Idejni načrt izdelave sušilnice za orehe (Juglans regia L.)

2016 pdf
HORJAK Helena KACJAN MARŠIĆ Nina

Primerjava količine in kakovosti pridelka osmih sort indeterminantnega paradižnika (Lycopersicon esculentum Mill.) glede na obliko in barvo plodov

2016 pdf
RINDERER Blaž VUČAJNK Filip

Natančnost odlaganja semena pri mehanski sejalnici za strnjeno setev

2016 pdf
LUKŠIČ Katja HUDINA Metka

Količina in kakovost plodov nekaterih sort kitajskih ploščatih breskev in nektarin (Prunus persica var. platicarpa (Decne.) L.H. Bailey)

2016 pdf
KJUDER Domen RUSJAN Denis

Kakovost namiznega grozdja izbranih sort žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.)

2016 pdf
GOLOREJ Urška BERNIK Rajko

Analiza tehničnega stanja naprav za nanos fitofarmacevtskih sredstev v Sloveniji

2016 pdf
GAČNIK Zala VODNIK Dominik

Sezonske spremembe fotosintezne aktivnosti oljke (Olea europaea L.)

2016 pdf
VOLČIČ Aleš HUDINA Metka

Opraševanje navadne hruške (Pyrus communis L.) sort 'Abate Fetel' in 'Viljamovka'

2016 pdf
ŽAGAR Irma KOCJAN AČKO Darja

Morfološke lastnosti, pridelek zrnja in uporaba bele lupine (Lupinus albus L.)

2016 pdf
SUKIČ Jure BERNIK Rajko

Izgube pridelka pri žetvi rži (Secale cereale L.)

2016 pdf
ERŽEN Jan Jurij KACJAN MARŠIĆ Nina, BARIČEVIČ Dea

Gojenje poprove mete (Mentha piperita L.) na kameni volni in v tleh

2016 pdf
VANCO Anja ROZMAN Ludvik

Pridelek, variabilnost in heterotični učinek v F1 generaciji LJ-križancev koruze (Zea mays L.) z različno gensko strukturo

2016 pdf
KOKALJ Matej BERNIK Rajko

Analiza treh načinov sajenja krompirja (Solanum tuberosum L.)

2016 pdf
STANONIK Klemen OSTERC Gregor

Regulacija rasti rastlin s pomočjo različnih tehnoloških ukrepov in vpliv mehanskega stresa pri Pelargonium x peltatum

2016 pdf
BLAŽIČ Anja HUDINA Metka

Poznavanje zdravilnih učinkov jabolk

2016 pdf
SKITEK Nejc TRDAN Stanislav

Učinkovitost zmanjšanih odmerkov nikotina za zatiranje cvetličnega resarja (Frankliniella occidentalis [Pergande], Thysanoptera, Thripidae) v laboratorijskih razmerah

2016 pdf
ŠPILAK Anja KACJAN MARŠIĆ Nina

Količina in kakovost pridelka treh sort česna (Allium sativum L.) slovenskega in španskega porekla

2016 pdf
MOČNIK GRČAR Matevž TRDAN Stanislav

Učinkovitost treh rastlinskih pripravkov za zatiranje zelene jablanove uši (Aphis pomi De Geer)

2016 pdf
RANČNIK Timotej KACJAN MARŠIĆ Nina

Vpliv velikosti čebulice na kakovost in količino pridelka česna (Allium sativum L.)

2016 pdf
PELC Miha VUČAJNK Filip

Kakovost nanosa fungicida na ozimno pšenico (Triticum aestivum L.) z uporabo različnih šob

2016 pdf
JUGOVIČ Alenka OSTERC Gregor

Razvoj tržno zanimive barve cvetov pri pelargonijah

2016 pdf
MEDVED Andreaž BERNIK Rajko

Analiza delovanja in uporabnosti naprav za odvzemanje silažne krme

2016 pdf
ŠTRAKL Manuela RUSJAN Denis

Ampelografska okarakterizacija žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) sort 'Refošk' in 'Teran'

2016 pdf
PENE Andrej BERNIK Rajko

Preureditev domačega hleva za govedo

2016 pdf
KOMAC Anamarija MIHELIČ Rok, GRIESSLER BULC Tjaša

Alginit kot izboljševalec tal

2016 pdf
ĆATIĆ Zerin TRDAN Stanislav

Sezonska dinamika navadne tenčičarice (Chrysoperla carnea Stephens, Neuroptera, Chrysopidae) na njivi z jaro pšenico

2016 pdf
KONČAN Mateja KOCJAN AČKO Darja

Nekatere gospodarsko pomembne lastnosti in pridelek semena izbranih hibridov sončnic (Helianthus annuus L.)

2015 pdf
ŽITKO Vid KACJAN MARŠIĆ Nina, PINTAR Marina

Vpliv zastiranja s slamnato in polietilensko zastirko na pridelek paprike (Capsicum annum L.) in potrebe po namakanju

2015 pdf
LOKAR Nika ROZMAN Ludvik

Vpliv tretiranja različnih genotipov koruze (Zea mays L.)z naravnim sredstvom Mineral na pridelek in odpornost rastline

2015 pdf
LAMOVŠEK Marko BERNIK Rajko

Analiza delovanja silažnih prikolic in uporaba na kmetiji

2015 pdf
RESNIK Sabina LAZNIK Žiga

Preučevanje kontaktnega delovanja izbranih okoljsko spejemljivih snovi na lazarje (Arion spp., Gastropoda, Arionidae) v laboratorijskem poskusu

2015 pdf
SINKOVIČ Eva ŽNIDARČIČ Dragan

Pridelek solate (Lactuca sativa L.) v odvisnosti od vrste organske zastirke

2015 pdf
LOGAR Vanja OSTERC Gregor

Izraženost pojava fiziološke starosti pri javorjih vrst (Acer negundo L. in Acer palmatum Thunb.)

2015 pdf
PEČAN Urša KOS Katarina

Ugotavljanje okuženosti zrnja različnih vrst žit iz Prekmurja z glivami iz rodov Fusarium in Alternaria ter onesnaženost z mikotoksini

2015 pdf
PETRIČ Tilen RUSJAN Denis

Ampelotehnični ukrepi za izboljšanje kakovosti grozdja in vina žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) sorte 'Barbera' v Zgornji Vipavski dolini

2015 pdf
LUZAR Klavdija KOCJAN AČKO Darja

Vpliv mikoriznih gliv na pridelek krompirja (Solanum tuberosum L.) sorte  'Flair'

2015 pdf
ŠTREMFELJ Mateja HUDINA Metka

Vpliv izbranih podlag na pridelek breskve sorte 'Royal Glory' v letu 2013

2015 pdf
TROFENIK Petra OSTERC Gregor

Vpliv pH vrednosti substrata na razvoj barve pri lobeliji (Lobelia erinus L.).

2015 pdf
KASTELEC Maja ŠTAJNER Nataša

Analiza trsov klonske selekcije žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) z molekulskimi markerji

2015 pdf
PIRC Ivana TRDAN Stanislav

Sezonska dinamika pasastega sukača (Clysia ambiguella Hübner) in križastega grozdnega sukača (Lobesia botrana [Denis & Schiffermüller]) v ekološkem vinogradu v okolici Krškega

2015 pdf
GORENC Klemen VEBERIČ Robert

Vpliv različnih obremenitev žlahtne jablane (Malus domestica Borkh.) 'Zlati delišes' na vegetativno rast in generativni razvoj

2015 pdf
RESNIK Vanja LAZNIK Žiga

Preučevanje izbranih okoljsko sprejemljivih snovi za zatiranje ogrcev (Coleoptera, Scarabaeidae) v lončnem poskusu na prostem

2015 pdf
PEKOLJ Marija KOCJAN AČKO Darja

Pridelek in nekatere gospodarsko pomembne lastnosti novejših slovenskih sort krompirja (Solanum tuberosum L.)

2015 pdf
ŽGAJNAR Suzana BARIČEVIČ Dea

Vrednotenje genskih virov šentjanževke (Hypericum perforatum L.)

2015 pdf
MOREL Matej BOHANEC Borut, LESAR Helena

Genske transformacije orhidej rodu Phalaenopsis in Bletilla z Agrobacterium tumefaciens

2015 pdf
ZAVERL Jerca KOCJAN AČKO Darja

Nekatere gospodarsko pomembne lastnosti čeških hibridov koruze (Zea mays L.) in ustreznost za njihovo pridelavo v Sloveniji

2015 pdf
RADOVIČ Daša TRDAN Stanislav, LAZNIK Žiga

Preučevanje učinkovitosti biofumigacije za zatiranje strun (Agriotes spp., Coleoptera, Elateridae) v krompirju (Solanum tuberosum L.)

2015 pdf
ARTAČ Nina USENIK Valentina

Pomološke lastnosti slive 'Plumtastic' (Prunus domestica L.)

2014 pdf
KREFT Petra LUTHAR Zlata

Asimbiotska kalitev semen orhideje Bletilla striata (Thunb.) po hladnem centrifugiranju

2014 pdf
SNOJ Martin TRDAN Stanislav

Pojavljanje kapusovega molja (Plutella xylostella [L.], Lepidoptera, Plutellidae) na njivi z zeljem na laboratorijskem polju Biotehniške fakultete v Ljubljani

2014 pdf
ČARMAN Urška KOCJAN AČKO Darja

Morfološke lastnosti in pridelek zrnja ajde (Fagopyrum esculentum Moench) iz sortnih poskusov Biotehniške fakultete

2014 pdf
ŠARC Rok BERNIK Rajko

Analiza porabe goriva pri oranju

2014 pdf
PEKLENK Tjaša ZUPAN Marko 

Vsebnost kovin (Cd,Zn,Pb,Cu) v izbranih aromatičnih in zdravilnih zeliščih

2014 pdf
ŠPILAK Patricija KOCJAN AČKO Darja 

Pridelek hibridov koruze za zrnje (Zea mays L.) na območjih Dolinskega in Ravenskega

2014 pdf
REYA Martin RUSJAN Denis

Namensko dvojno zorenje (DMR), ukrep za izboljšavo kakovosti grozdja in vina sorte 'Rebula' v Goriških brdih

2014 pdf
ŠEGINA Roman USENIK Valentina

Ureditev obhišnega vrta v Beli krajini z alternativnimi sadnimi vrstami

2014 pdf
DREŠAR Jana ŽNIDARČIČ Dragan

Rast in pridelek sladkega krompirja (Ipomoea batatas L.), gojenega na Gorenjskem

2014 pdf
VERTAČNIK Maruša ČREPINŠEK Zalika

Ekstremne temperature in njihova spremenljivost v Sloveniji v obdobju 1961–2013

2014 pdf
ROŽANC Nastja USENIK Valentina

Urejanje obhišnih vrtov z alternativnimi sadnimi vrstami v Brkinih

2014 pdf
KOLAR Timijan TRDAN Stanislav, LAZNIK Žiga

Primerjava učinkovitosti dveh alternativnih načinov zatiranja koloradskega hrošča (Leptinotarsa decemlineata [Say]) na krompirju (Solanum tuberosum L.) v primerjavi z insekticidom tiametoksam

2014 pdf
FAJFAR Špela TRDAN Stanislav

Učinkovitost treh eteričnih olj za zatiranje riževega žužka (Sitophilus oryzae [L.], Coleoptera, Curculionidae) v uskladiščeni pšenici

2014 pdf
PODOBNIK Silva OSTERC Gregor

Ponudba in razširjenost okrasnih dvoletnic na Gorenjskem

2014 pdf
GLINŠEK Tina TRDAN Stanislav

Sezonska dinamika jabolčnega zavijača (Cydia pomonella [L.], Lepidoptera, Tortricidae) v ekstenzivnem sadovnjaku v Ljubljani

2014 pdf
ZDEŠAR Darja ŽNIDARČIČ Dragan

Jedilne lastnosti sladkega krompirja (Ipomoea batatas L.), vzgojenega na laboratorijskem polju Biotehniške fakultete

2014 pdf
KURENT Tomaž BERNIK Rajko

Spremljanje gibanja krav molznic s pomočjo separacijskih vrat

2014 pdf
STARIČ David BERNIK Rajko

Primerjava dveh traktorjev s stopenjskim in brezstopenjskim menjalnikom glede porabe goriva pri dopolnilni obdelavi tal

2014 pdf
LUKMAN Tamara TURK Boris, ZUPAN Marko

Analiza flore, vegetacije in vsebnosti kovin na izbranih ploskvah degradiranega območja stare cinkarne v Celju

2014 pdf
BEŠTER Uršula OSTERC Gregor, SOLAR Anita

Uspešnost razmnoževanja leske (Corylus avellana L.) z metodo prsteničenja

2013 pdf
BRAČUN Urška HUDINA Metka

Redčenje navadne hruške(Pyrus communis L.) sorte 'Viljamovka' s pripravkom Agro N Fluid

2013 pdf
PLUT Aleš MIHELIČ Rok

Slovenski računalniški programi za načrtovanje in vodenje kolobarja in gnojenja

2013 pdf
CERAR Tina ŽNIDARČIČ Dragan

Primerjava rasti in pridelka sladkega krompirja (Ipomoea batatas L.) gojenega na prostem in pod nizkimi tuneli

2013 pdf
GUTMAN Nuša OSTERC Gregor

Vrtnarska ureditev pokopališč v Prekmurju

2013 pdf
BLATNIK Aleksandra HUDINA Metka

Možnost gojenje breskve (Prunus persica L.) sorte 'Royal Glory' na različnih podlagah na utrujenih tleh

2013 pdf
TOMŠIČ Joža HUDINA Metka

Pridelek navadne hruške (Pyrus communis L.) sort ‘Viljamovka’, ‘Conference’ in ‘Abate Fetel’ na različnih podlagah

2013 pdf
SELAK Ida HUDINA Metka

Pomološke lastnosti izbranih sort jagod (Fragaria x ananassa Duch.)

2013 pdf
CUDERMAN Marjan HUDINA Metka

Pridelek nekaterih novih sort jagod (Fragaria X ananassa Duch.) na Gorenjskem

2013 pdf
REDENŠEK Niko POTOČNIK Klemen

Polnokrvni arabski konji v Sloveniji

2013 pdf
NAGODE Tadeja ČOP Jure

Primerjalna vrednost sort mnogocvetne (Lolium multiflorum Lam.) in hibridne ljuljke (L. × boucheanum Kunth.) v čistem in mešanem sestoju

2013 pdf
KEPIC Ivanka KOCJAN AČKO Darja

Pridelek semena belokranjskega lanu (Linum usitatissimum L.) glede na gnojenje in čas spravila

2013 pdf
TRPIN Helena KOCJAN AČKO Darja

Pridelek in nekatere gospodarsko pomembne lastnosti presevne pšenice (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.) sorte 'SW Kadrilj'

2013 pdf
JERINA Romana ŽNIDARČIČ Dragan

Analiza morfoloških lastnosti novih ekotipov sladkega krompirja (Ipomoea batatas l.) s CIP deskriptorji

2013 pdf
KOSMAČ Gašper BERNIK Rajko

Analiza učinkovitosti kmetijske mehanizacije na gorskih kmetijah

2013 pdf
HOLZER Maruša ROZMAN Ludvik

Vodni potencial nekaterih novih lj- križancev koruze (Zea mays L.)

2013 pdf
KOVAČIČ Nejc HUDINA Metka

Razvoj ploda navadne hruške (Pyrus communis L.) sort 'Viljamovka' in 'Conference'

2013 pdf
PRUS Matjaž RUSJAN Denis

Vpliv avtomatske polnilne linije v vinski kleti Prus na učinkovitost polnjenja in kakovost vina

2013 pdf
VODOPIVEC Andrej RUSJAN Denis

Namensko dvojno zorenje (DMR), ukrep za izboljšavo kakovosti grozdja in vina sorte 'Rebula' v Vipavski dolini

2013 pdf
OBLAK Tanja BERNIK Rajko
Pridobivanje energije s pomočjo sončnih celic na izbrani kmetiji
2013 pdf
ROŽMAN Polona OSTERC Gregor
Čebulnice in gomoljnice po nizozemsko
2013 pdf
TURNŠEK Katarina ČOP Jure, ELER Klemen
Agronomska in ekološka vrednost travinja na srednje intenzivni govedorejski kmetiji Turnšek
2013 pdf
KOVAČIČ Urban KOCJAN AČKO Darja
Pridelek in nekatere agrotehnične lastnosti pridelave prosa (Panicum miliaceum L.) sorte 'Sonček'
2013 pdf
ŠTER Mojca KACJAN MARŠIĆ Nina
Učinek cepljenja na pridelek solatnih kumar (Cucumis sativus L.) pri gojenju v tleh in v perlitu
2013 pdf
UGOVŠEK Doroteja KACJAN MARŠIĆ Nina
Gojenje drobnoplodnega paradižnika (Lycopersicum
esculentum L.) s prikrajševanjem cvetnih grozdov
2013 pdf
PUŠNIK Damjan ŽNIDARČIČ Dragan
Primerjava rasti in pridelka zgodnjega krompirja (Solanu tuberosum L.) gojenega v rastnih substratih in v zemlji
2013 pdf
VESELIČ Žiga KACJAN MARŠIĆ Nina
Pridelava cepljenih sadik paradižnika (Lycopersicon esculentum L.) gojenih na plavajočem sistemu
2012 pdf
JENKO Nataša JAKŠE Marijana
Primernost različnih sort bučk (Cucurbita pepo L. subsp. pepo cv. group ´Zucchini`) za gojenje v osrednji Sloveniji
2012 pdf
VERLIČ Darja TRDAN Stanislav
Laboratorijsko preučevanje limacidnega delovanja izbranih snovi na lazarje (Arion spp., Gastropoda, Arionidae)
2012 pdf
MEDVEDEC Peter BERNIK Rajko
Poraba goriva in intenzivnost obdelave tal pri različnih vrtilnih frekvencah nožev na vrtavkasti brani
2012 pdf
SEVŠEK Martin BERNIK Rajko
Vpliv vozne hitrosti na intenzivnost obdelave tal in na porabo goriva pri delu z vrtavkasto brano
2012 pdf
KRAŠOVEC Andreja ČOP Jure, ELER Klemen
Agronomska in ekološka vrednost travinja na kmetiji Krašovec
2012 pdf
TUHTAR Jerica ZUPAN Marko, KACJAN MARŠIĆ Nina
Kakovost solate (Lactuca sativa L.) pridelane iz sadik gojenih na različnih rastnih substratih
2012 pdf
BOKAVŠEK Gašper TRDAN Stanislav
Temperatura in zračna vlaga kot dejavnika smrtnosti riževega žužka (Sitophilus oryzae [L.], Coleoptera, Curculionidae) v laboratorijskih razmerah
2012 pdf
JERŠE Katarina ROZMAN Ludvik
Vsebnost klorofila v listih koruze (Zea mays L.) nekaterih novih Lj-križancev
2012 pdf
FARTELJ Ines HUDINA Metka
Vpliv podlage na pridelek navadne hruške (Pyrus
communis
L.)sort 'Viljamovka', 'Conference' in 'Abate Fetel'
2012 pdf
KONKOLIČ Žiga BERNIK Rajko
Uporabnost kosilnic in strojev za hortikulturno rabo
2012 pdf
ALIČ Mateja HUDINA Metka
Pridelek breskve (Prunus persica L.) sorte 'Royal Glory', cepljene na nekaterih podlagah na utrujenih tleh
2012 pdf
PETERC Maja RUSJAN Denis
Razširjenost vinske trte (Vitis sp.) v občini Moravče
2012 pdf
JAKOFČIČ Damjan BERNIK Rajko, VUČAJNK Filip
Analiza nanosa fungicida na klas ozimne pšenice
2012 pdf
DERČA Neja ŽNIDARČIČ Dragan, VIDRIH Rajko
Senzorična kakovost zgodnjega krompirja (Solanum
tuberosum
L.), pridelanega na različnih gojitvenih substratih
2012 pdf
AMBROŽIČ Tadeja ŽNIDARČIČ Dragan
Pridelek in morfološke lastnosti izbranih sort zelja (Brassica oleracea L. var. capitata) za svežo uporabo
2012 pdf
ZAGORC Sanja OSTERC Gregor
Pomen Krajinskega parka Goričko za razvoj hortikulture v severovzhodnem delu Slovenije
2012 pdf
ŽEPIČ Matevž CELAR Franci Aco
Spremljanje rojenja poljskega majskega hrošča (Melolontha melolontha L.) v povezavi z vremenskimi pojavi
2012 pdf
WITWICKY Vesna GRČMAN Helena, ZUPANC Vesna
Vpliv pranja tal z EDTA ter anorganskih in organskih dodatkov na izbrane fizikalne lastnosti tal
2012 pdf
PODRŽAJ Adriana BOHANEC Borut, MUROVEC Jana
Mikroskopska analiza zgradbe semenske ovojnice pri bučah (Cucurbita pepo L.)
2012 pdf
ŽUPEVC David HUDINA Metka
Vpliv različnih podlag na gojenje breskve (Prunus persica L.) sorte 'Redhaven' na utrujenih tleh
2012 pdf
POTOČNIK Ana GRČMAN Helena
Vpliv pranja tal z različnimi odmerki EDTA na pridelek kitajskega kapusa (Brassica rapa L. ssp. pekinensis Hanelt.), vsebnost Pb, Zn in Cd v listih in koreninah ter odcednih vodah
2012 pdf
VREŠAK Martina VEBERIČ Robert
Možnost pridelave hruške (Pyrus communis L.) po načelih biološko-dinamične metode kmetovanja
2012 pdf
ŠEK Vesna RUSJAN Denis
Značilnosti pridelave žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) sorte 'Šipon' v vinorodnem podokolišu Ljutomer-Ormož
2012 pdf
ČALUŠIČ Mateja HUDINA Metka
Pridelek oljke (Olea europaea L.) sorte 'Istrska belica' na cepljenih sadikah in na lastnih koreninah
2012 pdf
TURŠIČ Špela KACJAN MARŠIĆ Nina
Rast in razvoj kolerabice (Brassica oleracea var. gongylodes L.)) ob upoštevanju luninega setvenega koledarja
2012 pdf
KOŠIR Špela LUTHAR Zlata
Uporaba ultrazvoka za pospešitev asimbiotske kalitve semen orhideje Bletilla striata (Thunb.)
2012 pdf
KOŠENINA Monika KOCJAN AČKO Darja
Visok fižol (Phaseolus vulgaris L.) na hmeljiščih v premeni
2012 pdf
ŠETINC Boštjan BERNIK Rajko
Učinkovitost različnih metod uničevanja plevelov v posevku navadnih sončnic (Helianthus annuus L.)
2012 pdf
ZAVERL Janez BERNIK Rajko
Izbira žetvenika za podjetniško rabo na družinski kmetiji
2012 pdf
ŠOBAR Ana ROZMAN Ludvik
Opis genotipov koruze (Zea mays L.) iz Kitajske po mednarodnih deskriptorjih IPGRI
2011 pdf
ŠKODA Tanja ROZMAN Ludvik
Pridelek in druge gospodarsko pomembne lastnosti nekaterih novih Lj- križancev koruze (Zea mays L.)
2011 pdf
STRUNA Marko ŽNIDARČIČ Dragan
Primernost gojitvenih substratov za gojenje kolerabice (Brassica oleracea L. var. gongylodes)
2011 pdf
PEČARIČ Špela JAKŠE Marijana
Primerjava sadik čebule (Allium cepa L.) gojenih v šoti in na plavajočem sistemu
2011 pdf
KOZMUS Sabina MIHELIČ Rok
Vpliv sadre na rast ovsa (Avena sativa L.) in izboljšanje dostopnosti dušika iz gnojevk
2011 pdf
BOGATAJ Polona HUDINA Metka
Vpliv redčenja s pripravkom Agro N Fluid na pridelek navadne hruške (Pyrus communis L.) sorte 'Concorde'
2010 pdf
ROMIH Nina ZUPAN Marko, KACJAN MARŠIĆ Nina Vsebnost cinka in svinca v sadikah solate (Lactuca sativa L.), gojenih na različnih rastnih substratih 2010 pdf
BERNIK Janja KACJAN MARŠIĆ Nina Vrednotenje pridelka in eteričnih olj v listih bazilike (Ocimum basilicum L.) pri dveh tehnologijah gojenja 2010 pdf
HRIBAR Martina RUSJAN Denis Kakovost grozdja namiznih sort žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) v kolekciji Ampelografski vrt Kromberk 2010 pdf

 

_______________________________________________________________________________________________________________

STARI PROGRAMI
_________________________________________________________________________________


DIPLOMSKE NALOGE (univerzitetni študij)
 

Avtor Mentor Naslov Leto El.
verzija
DEKLEVA Dejan USENIK Valentina

Pomološke lastnosti izbranih sort sliv (Prunus domestica L.)

2016 pdf
BUNDERLA Cvetka UDOVČ Andrej

Analiza razvojnih možnosti za ekološko kmetovanje na območju osrednjih Slovenskih goric

2016 pdf
GOLMAJER Aljaž MIHELIČ Rok

Naravni apnenci za izboljšanje fizikalnih lastnosti tal

2016 pdf
HRVATIN Martin VIDRIH Matej

Značilnosti založnega zelinja za potrebe podaljševanja jesenske paše

2016 pdf
LEGAN JANŽEKOVIČ Martina ČERNIČ ISTENIČ Majda

Ocena ukrepa pomoči mladim prevzemnikom kmetij v Sloveniji (2004-2015)

2016 pdf
GRUDEN Matic RUSJAN Denis, ŠIRCELJ Helena

Vpliv redčenja grozdja na lipofilne pigmente v grozdni jagodi žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.)

2016 pdf
KAPLAR Martin RUSJAN Denis

Vrednotenje klonskih kandidatov žlahtne vinske trte sorte 'Kraljevina' (Vitis vinifera L. cv. 'Kraljevina')

2016 pdf
LOKAR Jana LUTHAR Zlata

Asimbiotska kalitev orhidej iz rodu Phalaenopsis

2016 pdf
DOLENC Urška BERNIK Rajko

Analiza značilnosti trga traktorjev v Sloveniji v obdobju 2005–2014

2016 pdf
UŠAJ Matej OSTERC Gregor

Optimizacija razmnoţevanja sort vrtnic (Rosa sp.) z lesnatimi potaknjenci

2016 pdf
IVANČIČ Nina LEŠTAN Domen

Mikrobiološka aktivnost tal pred in po remediaciji

2016 pdf
ŠKORNIK GRDINA Ksenija ZUPANC Vesna, MIHELIČ Rok

Lastnosti tal rekultiviranih zemljišč površinskih kopov

2016 pdf
POTOKAR Matej BERNIK Rajko

Uporaba manj vrednega lesa pri ogrevanju kmečke hiše z lesnimi sekanci

2016 pdf
ANŽIN Marjana ČREPINŠEK Zalika

Časovna in prostorska spremenljivost termalnega časa za izbrane klimatološke postaje v Sloveniji

2016 pdf
PETEK Žiga LEŠTAN Domen

Uporaba elektrokemijske metode pri remediaciji tal

2016 pdf
TOMAŽIČ Gašper KAJFEŽ BOGATAJ Lučka

Pogostost pojavljanja vročinskih valov v Sloveniji in njihov vpliv na kmetijstvo

2016 pdf
LIKAR Miha ŽNIDARČIČ Dragan

Vpliv tehnologije pridelovanja na izbrane kakovostne parametre pri papriki (Capsicum annuum L.)

2016 pdf
JEZERŠEK Aleš MIHELIČ Rok

Vpliv dodanega naravnega zeolitnega tufa na vodno-zračne in hranilne lastnosti rastnega substrata

2016 pdf
MATIJAŠEVIČ Matija PINTAR Marina

Analiza delovanja osuševalnega sistema na laboratorijskem polju Oddelka za agronomijo Biotehniške fakultete v Ljubljani

2016 pdf
ANDREJAŠIČ Mateja ČERNIČ ISTENIČ Majda

Prednosti in slabosti preživljanja otroštva na podeželju in v mestu

2016 pdf
KRŠINAR Žiga BERNIK Rajko

Analiza traktorskih nesreč na hribovitih območjih Polhograjskih dolomitov

2016 pdf
JARC Ana POHLEVEN Franc

Vpliv glivne razgradnje piščančjega gnoja na rast bakterij in produkcijo bioplina

2016 pdf
SVETEK Tadej BOHANEC Borut, LUTHAR Zlata

Optimizacija indukcije organogenih struktur na cvetovih in plodnicah čebule (Allium cepa L.)

2016 pdf
CILENŠEK Simona ČERNIČ ISTENIČ Majda

Razumevanje pojma varne hrane med prebivalci Roba na Dolenjskem

2016 pdf
SELAN Nina BARTOL Tomaž, PINTAR Marina

Pregled zapisov o namakanju v slovenskih publikacijah

2016 pdf
SUŠELJ Tina MIHELIČ Rok

Vsebnost nitratov v tleh pri intenzivni pridelavi plodovk v rastlinjakih

2016 pdf
ŽONTAR Anja ELER Klemen

Razširjenost in problematika invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst v Upravni enoti Škofja Loka

2016 pdf
BOBNAR Nina GRČMAN Helena, KASTELEC Damijana

Prostorska variabilnost izbranih kovin v tleh na treh njivskih lokacijah v okviru raziskav onesnaženosti tal Slovenije

2016 pdf
TUHTAR Marko VEBERIČ Robert

Vsebnost antocianov in drugih snovi v alkoholnem jagodnem izvlečku evropskega črnega bezga (Sambucus nigra L.)

2016 pdf
KOTNIK Vesna BATIČ Franc

Ohranjenost raznolikosti trajnih travišč na območju Karavank (Kotlje) v odvisnosti od rabe

2016 pdf
VIDMAR Maja RUSJAN Denis

Pridelava grozdja in vina žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) sorte 'Chardonnay' v Goriških brdih

2016 pdf
BEČAJ Petra MIHELIČ Rok

Uporaba blata čistilne naprave kot dodatek substratu za vzgojo pampaške trave

2016 pdf
ZIDARIČ Igor CELAR Franci Aco

Razširjenost oljkovega raka (Pseudomonas syringae subsp. savastanoi Janse) v Slovenski Istri

2016 pdf
JEVŠENAK Peter KOŠIR Iztok Jože, VODNIK Dominik

Sprememba sestave smol in eteričnega olja v stroržkih hmelja (Humulus lupulus L.) od formiranja storžkov do fiziološke zrelosti

2016 pdf
MARTINČIČ Ingrid RUSJAN Denis

Kakovost grozdja in vina žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) sorte 'Rebula' v vinorodnem okolišu Goriška Brda

2015 pdf
ŠPARL Maša TRDAN Stanislav, RAK CIZEJ Magda

Preučevanje razvojnega kroga hmeljevega rilčkarja (Neoplinthus tigratus porcatus [Panzer], Coleoptera, Curculionidae) v laboratorijskih razmerah in na prostem

2015 pdf
ZGONC Gregor OSTERC Gregor

Gojenje bonsajev pri sadnih rastlinah

2015 pdf
JOŠT Jure BOŽIČ Janko

Razvoj čebelje družine glede na obračanje satja

2015 pdf
KERČMAR Darja ŠIRCELJ Helena

Fotosintezna barvila listov ognjenega trna (Pyracantha coccinea Rom.) v hladnejši polovici leta

2014 pdf
PRAH Bogdan TRDAN Stanislav

Poznavanje možnosti biotičnega zatiranja škodljivcev okrasnih rastlin v zavarovanih prostorih

2014 pdf
TOMAŠIČ Petra VEBERIČ Robert

Vpliv različnih načinov zamrzovanja vzorcev na vsebnost primarnih in sekundarnih metabolitov v robidah (Rubus fruticosus L.)

2014 pdf
PAVLIN Niko LUTHAR Zlata

Spremljanje zeleno fluorescentnega gfp gena pri tobaku (Nicotiana tabacum L.)

2014 pdf
PANGOS Luka RUSJAN Denis

Revizija pridelave vina žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) sorte 'Refošk' v vinorodnih okoliših Kras in Slovenska Istra

2014 pdf
PAVČNIK Mateja ČERNIČ-ISTENIČ Majda

Potek predaje kmetij na območju občine Hrastnik

2014 pdf
ŠTULAR Matej UDOVIČ Metka, GRČMAN Helena

Vpliv koncentracije bakra na deževnike v slovenskih vinogradih

2014 pdf
PLOHL Sandi TRDAN Stanislav

Vpliv vremena na pojavljanje jablanove steklokrilke (Synanthedon myopaeformis [Borkhausen], Lepidoptera, Sesiidae) v ekstenzivnem sadovnjaku na Goričkem

2014 pdf
PREDOVIČ Gabrijela VADNAL Katja Naprava vrta za potrebe uporabnikov storitev doma starejših občanov 2013 pdf
DECECCO Primož BERNIK Rajko

Vzroki nesreč s traktorjem v Posavju v zadnjih petnajstih letih

2013 pdf
ŠUVAK Andrej VEBERIČ Robert

Vpliv dušika na vsebnost antocianov in klorofila v plodovih jablane (Malus domestica Borkh.)

2013 pdf
KRESEVIČ Tina RUSJAN Denis

Značilnost pridelave grozdja in vina žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) sorte 'Istrska malvazija' v vinorodnem okolišu slovenska Istra

2013 pdf
STERNIŠA Tomaž ČREPINŠEK Zalika

Analiza fenofaze cvetenja za sadne rastline v Sloveniji za obdobje 1961–2010

2013 pdf
MARKELJ Manca BERNIK Rajko

Gibanje poljskega zajca (Lepus europaeus P.) v agroekosistemih

2013 pdf
ČELIGOJ Alma BARIČEVIČ Dea

Antioksidativno delovanje kraškega šetraja (Satureja montana L.) in materine dušice (Thymus spp.)

2013 pdf
ROŠKAR Nika KOCJAN AČKO Darja

Vpliv gnojenja na pridelek stebel belokranjskega lanu (Linum usitatissimum L.)

2013 pdf
TOMŠIČ Mojca JAKŠE Jernej, ČERENAK Andreja

Karakterizacija kariotipa hermafroditnih rastlin hmelja (Humulus lupulus L.) z uporabo pretočne citometrije in štetja kromosomov

2013 pdf
KMETIČ ŠKOFIČ Tatjana UDOVČ Andrej

Analiza učinkov oživljanja travniških sadovnjakov v občini Črnomelj

2013 pdf
JELAVIĆ Marjana VODNIK Dominik, KREFT Ivan

Vodna bilanca s selenom tretirane tatarske ajde (Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn.) ob različni razpoložljivosti vode v okolju

2013 pdf
ARNEŽ Andraž KACJAN-MARŠIĆ Nina, VEBERIČ Robert

Kakovost in količina plodov hidroponsko pridelanega paradižnika (Lycopersicon esculentum Mill.)

2013 pdf
FURJAN Martina ČERNIČ ISTENIČ

Mnenje turistov o dejavnosti turističnih kmetij na širšem območju občin Kamnik, Cerklje in Gornji grad

2013 pdf
BAČAR Franci ČERNIČ ISTENIČ Majda, PINTAR Marina

Zaznave večnamenskosti kmetijstva med prebivalci na območju občine Novo mesto

2013 pdf
DEBENJAK Boštjan BERNIK Rajko

Analiza škod po divjadi in zaščita pred divjadjo v Goriških Brdih

2013 pdf
PUCER Ana MIHELIČ Rok

Poskusi zmanjševanja emisije amonijaka iz živinskih gnojil s pomočjo sadre

2013 pdf
JAN David BARIČEVIČ Dea

Vegetativno razmnoževanje navadnega rožnega korena (Rhodiola rosea L.)

2013 pdf
LESKOVŠEK Ana ČOP Jure, ELER Klemen

Zgodnji vpliv sistemov pridelovanja travniške krme na floristično sestavo in pridelek travne ruše

2013 pdf
LOKAR Sabina CELAR Franci Aco

Učinek prosulfokarba in pendimetalina na rast in razvoj entomopatogene glive Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill.

2013 pdf
HUSIĆ Vanes MIHELIČ Rok

Kompostiranje oljčnih tropin

2013 pdf
BALANČ Barbara BERNIK Rajko

Škoda od divjega prašiča (Sus scrofa L.) v Gorenjskem lovsko upravljavskem območju

2012 pdf
HOHLER Anja BERNIK Rajko

Proizvodnja elektrike kot dodatna dejavnost na kmetiji Hohler

2012 pdf
ŠIVIC Matevž UDOVČ Andrej

Primerjava gospodarnosti dveh načinov reje krav dojilj na območju Ljubljanskega barja

2012 pdf
MARKUČIČ Goran RUSJAN Denis, JAKŠE Jernej

Primerjava različnih tipov žahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) sorte 'Cipro' v Slovenski Istri

2012 pdf
ZAKOTNIK Meta KREFT Ivan

Vpliv selenita na rast in koncentracijo selena v kalicah brokolija (Brassica oleracea L. var. italica)

2012 pdf
PUNKART Saša JAKŠE Marijana

Mikropropagacija linij rukvice (Eruca sativa Mill.) na različnih gojiščih

2012 pdf
ČENDAK Marijan VODNIK Dominik

Značilnosti fotosinteze puhastega hrasta (Quercus pubescens Willd.) in navadnega ruja (Cotinus coggygria Scop.)na zaraščajočih kraških pašnikih

2012 pdf
ZUPANČIČ Irena ČERNIČ ISTENIČ Majda

Prehranske navade mestnih in podeželskih prebivalcev na območju Dolenjske

2012 pdf
MUHIČ Anastazija ČERNIČ ISTENIČ Majda

Nasilje v družini – izkušnje in stališča kmečkih žena na podeželju

2012 pdf
KOSTIČ Damjen LEŠTAN Domen

Uporaba hidravličnih veziv pri stabilizaciji tal onesnaženih z bakrom

2012 pdf
PUCER Luka KOROŠEC KORUZA Zora

Vključevanje vinogradništva v ponudbo turističnih kmetij v Slovenski Istri

2012 pdf
TROHA Borut JAKŠE Marijana

Gojenje endivije (Cichorium endivia L.) na plavajočem sistemu

2012 pdf
VIDMAR Pavel WONDRA Mojmir, RUSJAN Denis

Vpliv biološkega razkisa na kakovost vina merlot

2012 pdf
KERŠIČ Primož PINTAR Marina, GRČMAN Helena

Vpliv organske snovi na vodno retenzijske lastnosti tal

2012 pdf
KOSI Borut MAČEK Irena

Vpliv hipoksije in povečane koncentracije CO2 na arbuskularno mikorizo

2012 pdf
RUTAR Nikola KOROŠEC KORUZA Zora

Vpliv ampelotehnike na kakovost grozdja (Vitis vinifera L.) žlahtne vinske trte sorte 'Zelen'

2012 pdf
KOGOJ Andreja TRDAN Stanislav

Preučevanje učinkovitosti juglona za zatiranje navadne hruševe bolšice (Cacopsylla pyri [L.], Homoptera, Psyllidae)

2012 pdf
PREZELJ Katarina PINTAR Marina,  ELER Klemen

Vegetacija in vlažnostne razmere na grbastih travnikih v Zgornji Radovni in Krmi

2012 pdf
HRIBERŠEK Špela TRDAN Stanislav

Sezonska dinamika jablanove steklokrilke (Synanthedon myopaeformis [Borkhausen], Lepidoptera, Sesiidae) v dveh travniških sadovnjakih na Bizeljskem

2012 pdf
DOLENC Barbara TRDAN Stanislav

Pojavljanje pesnega molja (Scrobipalpa ocellatella Boyd, Lepidoptera, Gelechiidae) in ozimne sovke (Agrotis segetum [Denis & Schiffermüller], Lepidoptera, Noctuidae) na njivi s krmno peso (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. alba DC.) na območju Škofje Loke

2012 pdf
OVEN Kati LUTHAR Zlata

Izražanje DsRed in gfp fluorescentnih genov pri tobaku (Nicotiana tabacum L.)

2012 pdf
MATEKOVIČ Silvija UDOVČ Andrej

Analiza značilnosti kmetijskih gospodarstev mladih prevzemnikov

2012 pdf
HROVAT Irena USENIK Valentina

Vpliv podlage Gisela 5 na rast in rodnost različnih sort češenj (Prunus avium L.)

2012 pdf
LIPOVŠEK Gregor ŠTAMPAR Franci, SOLAR Anita

Povezava med fenolnimi spojinami in odpornostjo plodov na orehovo črno pegavost (Xanthomonas arboricola pv. juglandis) pri navadnem orehu (Juglans regia L.)

2012 pdf
KRIŽNAR Maja KOCJAN AČKO Darja Vpliv razkuževanja semena na gospodarsko pomembne lastnosti pšenice (Triticum aestivum L. var. aestivum) sorte 'Ficko' 2012 pdf
DEKLEVA Marijana UDOVČ Andrej Analiza poslovne upravičenosti uvedbe ''wellness'' programa na turistični kmetiji 2012 pdf
VATOVEC Tina UDOVČ Andrej Analiza pripravljenosti kmetov za sodelovanje pri projektu trženja lokalnih proizvodov na območju občine Grosuplje 2012 pdf
SIRK Marko RUSJAN Denis Okarakterizacija pridelave grozdja in vina žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) sorte 'Zeleni sauvignon' v vinorodnem okolišu Goriška brda 2012 pdf
ZUPIN Mateja MIHELIČ Rok Ovčja volna in ostružki usnja kot organski gnojili v ekološki pridelavi koruze (Zea mays L.) 2012 pdf
MESEC Daša CELAR Franci Aco Učinek flurokloridona in metribuzina na rast in razvoj entomopatogeno glivo Beauveria bassiana (Bals.- Criv.) Vuill 2012 pdf
KUPLENK Tomaž ČERNIČ ISTENIČ Majda Kmetijske subvencije in njihov pomen za kmete 2012 pdf
JEKOVEC David BERNIK Rajko Analiza delovanja trosilnika mineralnih gnojil 2012 pdf
SEKNE Špela CELAR Franci Aco Učinek fungicidov propineba in fluazinama na rast in razvoj entomopatogene glive Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill. 2012 pdf
PREK Mitja BARTOL Tomaž, KAJFEŽ BOGATAJ Lučka Okoljska problematika in občila - primer Konference pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah 2012 pdf
ŠTEMBERGAR Jana UDOVČ Andrej Razvoj podeželja v občini Ilirska Bistrica na primeru vasi Jasen 2012 pdf
LOVIŠČEK Tarin VEBERIČ Robert Izbrani sekundarni metaboliti pri različnih sortah kakija (Diospyros kaki L.) 2012 pdf
GUTMAN Lucija VIDRIH Anton, VIDRIH Matej Rekultivacija zaraščajočih kmetijskih zemljišč s pašo domačih živali na območju krajinskega parka Goričko 2011 pdf
SKUMAVC Tanja VIDRIH Matej Vloga paše domačih živali pri rabi travinja Primorskega krasa 2011 pdf
PRODAN Andrej LEŠTAN Domen Biodostopnost svinca v onesnaženih tleh Mežiške doline 2011 pdf
SEVER Matic BATIČ Franc, ELER Klemen Ugotavljanje posledic intenzivne paše ter smučarske dejavnosti na alpska travišča 2011 pdf
ZAJC Aljaž OSTERC Gregor, BATIČ Franc Upoštevanje načel sonaravnosti pri snovanju in obnovi parkov 2011 pdf
KAVČIČ Neža TRDAN Stanislav Laboratorijsko preučevanje odpornosti rastlinjakovega ščitkarja (Trialeurodes vaporariorum [Westwood], Homoptera, Aleyrodidae) na izbrane insekticide po metodi IRAC št. 12a. 2011 pdf
STRŽINAR Tomaž USENIK Valentina, KASTELEC Damijana Določitev primerne zrelosti izbranih sort sliv (Prunus domestica L.) 2011 pdf
ČAS Tina KOCJAN AČKO Darja Vpliv časa in gostote setve na gospodarsko pomembne lastnosti pire (Triticum aestivum L. var. spelta) sorte 'Ostro' 2011 pdf
MIHELČIČ Mateja USENIK Valentina Okrasna vrednost sadnih rastlin 2011 pdf
LAKNER Janez UDOVČ Andrej Uporaba cenovne elastičnosti pri veletrgovcu v blagovni skupini sadja in zelenjave 2011 pdf
KOCJAN Štefan USENIK Valentina Pomološke lastnosti novih sort sliv (Prunus domestica L.) 2011 pdf
BURJEK Marija BERNIK Rajko Izbira primernega molzišča za kmetijo Cankar 2011 pdf
BARTOL Jernej TRDAN Stanislav Sezonska dinamika jabolčnega zavijača (Cydia pomonella [L.], Lepidoptera, Tortricidae) v ekstenzivnem sadovnjaku na Ribniškem 2011 pdf
MODIC Petra VIDRIH Anton, VIDRIH Matej Analiza in razširjenost bele detelje (Trifolium repens L.) na območju Horjulske doline 2011 pdf
FINK Domen VEBERIČ Robert Odziv fenolnega metabolizma v plodovih jablane (Malus domestica Borkh.) sorte 'Zlati delišes' na škropljenje z natrijevim bikarbonatom 2011 pdf
LUZAR Jana TRDAN Stanislav Preučevanje škodljivosti porove zavrtalke (Napomyza gymnostoma Loew, Diptera, Agromyzidae) na čebuli (Allium cepa L.), gojeni v mešanih saditvah z zelišči 2011 pdf
KONJEDIC Danijel KOROŠEC-KORUZA Zora Spremljanje kapi žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) v vinorodni deželi Primorska 2011 pdf
POKORN Tine JAKŠE Jernej Genotipizacija kultivarjev hmelja (Humulus lupulus L.) fluorescentnimi mikrosatelitnimi markerji 2011 pdf
LAMUT Andreja KACJAN-MARŠIĆ Nina, KASTELEC Damijana Gojenje špinače (Spinacia oleracea L.) na plavajočem sistemu v različnih substratih 2011 pdf
MLAKAR Urška LEŠTAN Domen Ocena izpostavljenosti prebivalstva Litije svincu in cinku iz onesnaženih tal 2011 pdf
LJUBI Sanja TRDAN Stanislav Preučevanje skladnosti entomopatogenih ogorčic(Rhabditida) in fungicidov v laboratorijskih razmerah 2011 pdf
GOLOB Tina BARIČEVIČ Dea, Turk Boris Vrednotenje genskih virov Navadnega Rmana (Achillea millefolium agg.) v Sloveniji 2011 pdf
ŽAGAR Sonja HUDINA Metka Pomološke lastnosti hruške v očeh kupcev na območju Dolenjske 2011 pdf
BREC Jernej VADNAL Katja Poslovni načrt pridelovanja oljčnega olja na ekološki kmetiji 2011 pdf
ČODERL Jerneja OSTERC Gregor, SOLAR Anita Primerjava različnih razmnoževalnih metod pri pravem kostanju (Castanea sp.) 2011 pdf
PRAH Urša BARIČEVIČ Dea Vrednotenje kakovosti pravega pelina (Artemisia absinthium L.) 2011 pdf
KREGAR Irena KACJAN MARŠIĆ Nina, KASTELEC Damijana Gojenje endivije (Cichorium endivia L.) na plavajočem sistemu v različnih gojitvenih ploščah 2011 pdf
TOVORNIK Natalija TRDAN Stanislav Sezonska dinamika vrtnega zavrtača (Xyleborus dispar [F.], Coleoptera, Scolytidae) v travniškem sadovnjaku na Kozjanskem 2011 pdf
FRANK Marko LUTHAR Zlata Kalitev fiziološko različno zrelih semen lepega čeveljca (Cypripedium calceolus L.) v in vitro razmerah 2011 pdf
MASTNAK Špela LUTHAR Zlata, RADIŠEK Sebastjan Eliminacija hmeljevega latentnega viroida (HLVd) pri hmelju (Humulus lupulus L.) sorte Cicero 2011 pdf
KOS Mateja KACJAN MARŠIĆ Nina, MIHELIČ Rok Vsebnost nitrata v pridelku zelenjadnic, gojenih na plavajočem sistemu 2011 pdf
FERENČAK Marko BERNIK Rajko Analiza delovanja bioplinske naprave v BBG Donau-Wald mbH (Passau, Nemčija) 2011 pdf
MEŠKO Anja TRDAN Stanislav Laboratorijsko preizkušanje učinkovitosti izbranih snovi za zatiranje platanove čipkarke (Corythucha ciliata [Say], Heteroptera, Tingidae) 2011 pdf
HORVAT Saša VEBERIČ Robert Vpliv protitočne mreže na obarvanost plodov jablane (Malus domestica Borkh.) 2011 pdf
MURKO Mojca TRDAN Stanislav Razvojni krog in obseg poškodb žitnega strgača (Oulema spp., Coleoptera, Chrysomelidae) na ozimni pšenici v dveh sistemih pridelave 2010 pdf
KUHELJ Barbara PINTAR Marina Raba kmetijskih zemljišč nekoč in danes v Goriških brdih 2010 pdf
LEVSTIK Simon GRČMAN Helena Talne lastnosti kot osnova za napovedovanje volumske gostote tal 2010 pdf
PUNGERČAR Metka VODNIK Dominik, MAČEK Irena Rastni odziv navadne kostrebe (Echinochloa crus-galli (L.) PB.) na povečano koncentracijo CO2 v tleh – izkušnje iz zaplinjevalnega poskusa 2010 pdf
ANDREJAŠIČ Mojca VADNAL Katja Oglaševanje kmetijskih pridelkov v slovenskih medijih 2010 pdf
CVETKO Marko LEŠTAN Domen Nove metode remediacije z bakrom onesnaženih tal 2010 pdf
MOTORE Gal VEBERIČ Robert Odziv hruške (Pyrus communis L.) sorte 'Viljamovka' na tretiranje s proheksadion-Ca 2010 pdf
KOMEL Miha HUDINA Metka Vpliv različnih podlag na pridelek breskev (Prunus persica L.) sorte´Royal Glory´ na deviških tleh 2010 pdf
KOS Nina KAJFEŽ BOGATAJ Lučka Analiza ekstremnih vremenskih dogodkov v obdobju 1980-2007 v Sloveniji 2010 pdf
FLORIJANČIČ Lucija TRDAN Stanislav Sezonska dinamika pasastega grozdnega sukača (Clysia ambiguella Hübner) in križastega grozdnega sukača (Lobesia botrana [Denis & Schiffermüller])  na dveh sortah žlahtne vinske trte 2010 pdf
PAVLOVIČ Nataša MILEVOJ Lea Favna metuljev (Insecta: Lepidoptera) pod Rožnikom v Ljubljani 2010 pdf
ŠKVARČ Branka HUDINA Metka Vpliv podlag za breskev (Prunus persica L.) na pridelek sorte 'Redhaven' na deviških tleh 2010 pdf
KOLARIČ Jure ROZMAN Ludvik, GERM Mateja Meritve listnih rež ter fotosintezne učinkovitosti nekaterih genotipov koruze (Zea mays L.) iz genske banke 2010 pdf
BREZOVŠČEK Vesna JAKŠE Marijana Gojenje solate (Lactuca sativa L.) in špinače (Spinacia oleracea L.) na plavajočem sistemu 2010 pdf
KENDA Neža STIBILJ Vekoslava, KREFT Ivan Porazdelitev selena v različnih delih šentjanževke (Hypericum perforatum L.) 2010 pdf
COLARIČ Anita OSTERC Gregor Razmnoževanje vrst nepozebnika (Hamamelis sp.) z zelenimi potaknjenci 2010 pdf
KUKOVICA Katarina UDOVČ Andrej Turizem, ohranjanje narcis (Narcissus poeticus ssp. radiflorus) in kmetijstvo na območju zahodnega dela Karavank 2010 pdf
VONČINA Andrej MIHELIČ Rok Ovčja volna in ostružki usnja kot gnojili v ekološki pridelavi šparglja (Asparagus officinalis L.) 2010 pdf
PRIMOŽIČ Mariana ČERNIČ ISTENIČ Majda Vzorci obnavljanja kmečkega prebivalstva - dejavniki odločanja za kmečki poklic in kmečko družino na območju Upravne enote Kranj 2010 pdf
KLINAR Monika VEBERIČ Robert Vpliv jablanovega škrlupa (Venturia inaequalis (Cooke) G. Wind./Aderh.) na vsebnost fenolnih snovi v listih jablane  (Malus domestica Borkh.) sorte 'Zlati delišes 2010 pdf
KONCILJA Katja JAKŠE Jernej, RUSJAN Denis Analiza znotrajvrstne variabilnosti žlahtne vinske trte sorte 'Merlot' z mikrosatelitnimi markerji 2010 pdf
KLANČAR Saša JAKŠE Marijana Primerjava rasti in razvoja petih sort zimskega luka (Allium fistulosum L.) v Ljubljani 2010 pdf
SELAN Mateja KACJAN MARŠIĆ Nina, VODNIK Dominik Kakovost cepljenih sadik lubenic (Citrullus aedulis Pang.) gojenih na plavajočem sistemu 2010 pdf
LUKAČ Sabina UDOVČ Andrej Socio – ekonomska analiza stanja oljkarstva v Slovenski Istri 2010 pdf
KUŠAR Tatjana UDOVČ Andrej Analiza stanja in ocena razvojnih možnosti kmetijstva na Ljubljanskem barju 2010 pdf
KRAŠOVEC Anže BERNIK Rajko Vpliv različnih izvedb šob na škropilnici na kakovost nanosa fitofarmacevtskih sredstev pri ozimni pšenici (Triticum aestivum L.) in na krompirju (Solanum tuberosum L.) 2010 pdf
GORENJAK Emanuela JAKŠE Marijana Učinki mešanih posevkov pri gojenju nizkega fižola (Phaseolus vulgaris L. var. nanus) na golih in zastrtih tleh 2010 pdf
POTRPIN Jošt BERNIK Rajko Analiza vzrokov pri nesrečah s traktorji v zadnjih 10 letih na območju Zasavja 2010 pdf
MIHIČINAC Maja TRDAN Stanislav Laboratorijsko preučevanje učinkovitosti različnih snovi za zatiranje lazarjev (Arion spp., Gastropoda, Arionidae) 2010 pdf
ŠTORGELJ Mojca VADNAL Katja Prispevek vinskih prireditev k tržnemu položaju vin 2010 pdf
ROZMAN Ana TRDAN Stanislav Sezonska dinamika grahove uši (Acyrthosiphon pisum [Harris], Homoptera, Aphididae) na krmnem grahu 2010 pdf
KRAŠEVEC Anja TRDAN Stanislav Sezonska dinamika žitnega strgača (Oulema spp.) in pravih listnih uši (Aphididae) na ozimni pšenici v ekološki pridelavi 2010 pdf
KOŠIR Katja MILEVOJ Lea, TRDAN Stanislav Spremljanje kostanjevega listnega zavrtača(Cameraria ohridella Deschka & Dimić) in njegovih naravnih sovražnikov na območju Ljubljane 2010 pdf
GREGORIČ Rok GRČMAN Helena, KOCJAN AČKO Darja Ustreznost tal za pridelavo lanu (Linum usitatissimum L.) v Beli krajini 2010 pdf
LAH Matjaž KOROŠEC-KORUZA Zora, RUSJAN Denis Možnosti gojenja žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) sorte 'Refošk' v Vipavski dolini 2010 pdf
SLADIČ Matej VEBERIČ Robert, ŠTAMPAR Franci Vpliv različnih pripravkov za redčenje na notranjo kakovost plodov jablane (Malus domestica Borkh.) pri sortah 'Zlati delišes' in 'Jonagold' 2010 pdf
RADIKON Kristijan RUSJAN Denis Optimizacija sortno-klonske ampelotehnike pri žlahtni vinski trti (Vitis vinifera L.) sorte 'Rebula' 2010 pdf
PLEŠKO Katja OSTERC Gregor, DRAŠLER Alojzij Identifikacija naravnih, kulturno-zgodovinskih, poselitvenih in kmetijskih potencialov na območju vasi Bevke 2010 pdf
MAČEK Anja ČERNIČ-ISTENIČ Majda Zaznavanje sprememb rabe prostora med prebivalci podeželskih, obmestnih in mestnih območij 2010 pdf
GRUBAR Barbara TRDAN Stanislav Učinkovitost okoljsko sprejemljivih snovi za zatiranje pisane stenice (Eurydema ventrale Kolenati, Heteroptera, Pentatomidae) 2010 pdf
HARTL Blaž KOROŠEC-KORUZA Zora, UDOVČ Andrej Analiza možnosti razvoja vinogradništva v Šmarsko-Virštanjskem vinorodnem podokolišu 2010 pdf
KALAN Živa POHLEVEN Franc Ugotavljanje primernosti mešanice piščančjega gnoja in biomase hitro rastočih rastlin za rast micelija lesnih gliv 2010 pdf
MOŠKON Marina OSTERC Gregor Optimizacija gojenja lončnih krizantem z vidika krajšanja dneva na primeru sorte 'Jupiter giallo' 2010 pdf
PRPIČ Jan JAKŠE Marijana Aeroponsko gojenje drobnoplodnega paradižnika [Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten] 2010 pdf
FLEGO Monica PINTAR Marina Vpliv padavin na koncentracijo nitrata v podzemni vodi na izbranih lokacijah v Sloveniji 2010 pdf
ŠTRUKELJ Jan PINTAR Marina, CELAR Franci Ugotavljanje pojava vodoodbojnosti v tleh na golf igrišcu Bled 2010 pdf
CIGOJ Maja RUSJAN Denis Potencial žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) sorte 'Klarnica' v Vipavski dolini 2010 pdf
SMUKOVIČ Tanja VEBERIČ Robert Primerjava vsebnosti fenolnih snovi v listih in plodovih sort jablane (Malus domestica Borkh) iz integrirane in ekološke pridelave 2010 pdf
OKORN Barbara HUDINA Metka Kakovost plodov nekaterih sort kakija (Diospyros kaki L.) 2009 pdf
PER Matejka PINTAR Marina Voda iz čistilnih naprav kot alternativni vir vode za namakanje 2009 pdf
DIRNBEK Anita LEŠTAN Domen Uporaba elektrokemijskih procesov pospešene oksidacije pri remediaciji s svincem, cinkom in kadmijem onesnaženih tal 2009 pdf
STRITAR Aleksandra LEŠTAN Domen, DROBNE Damjana Akumulacija svinca, cinka in kadmija v rakih enakonožcih vrste Porcellio scaber Latr. kot biomarker biodosegljivosti kovin v tleh 2009 pdf
BOSTELE Jure HUDINA Metka, CELAR Franci Vpliv tehnoloških ukrepov na kolicino in kakovost plodov hrušk (Pyrus communis L.) sorte 'Viljamovka' 2009 pdf
STRMOLE Marko LUTHAR Zlata Rast in razvoj orhidej rodu Phalaenopsis v in vitro razmerah 2009 pdf
ŠKRGAT Teja KOROŠEC-KORUZA Zora, GRČMAN Helena Vpliv talnih lastnosti na rast in rodnost žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.)  sorte 'Refošk' v Slovenski Istri 2009 pdf
ŠUKLJE Katja RUSJAN Denis Vpliv sortne ampelotehnike na količino in kakovost grozdja žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) 'Modra frankinja' 2009 pdf
JERIN Maja LEŠTAN Domen Vpliv neživih dejavnikov na dosegljivost svinca, cinka in kadmija po remediaciji onesnažene zemljine 2009 pdf
ŠIJANEC Mihael GRČMAN Helena, LOBNIK Franc Sposobnost izbranih tal za zadrževanje vode 2009 pdf
MAJCEN Primož BERNIK Rajko Vpliv fizikalnih lastnosti oreha na luščenje 2009 pdf
MAHNE Žiga UDOVČ Andrej Lastnosti majhnih kmetij Slovenske Istre in njihov odziv na ukrepe SKOP 2009 pdf
ŠTANGELJ Ana LOBNIK Franc, SUHADOLC Metka

Ocena izpiranja izbranih herbicidov na obrečnih tleh Apaške doline, posejanih s koruzo

2009 pdf
ŠTRUKELJ Melita TRDAN Stanislav

Laboratorijsko preučevanje učinkovitosti slovenskih ras entomopatogenih ogorčic (Rhabditida) za zatiranje rdečega žitnega strgača (Oulema melanopus [L.], Coleoptera, Chrysomelidae)

2009 pdf
JELUŠIČ Maša ŠTAMPAR Franci, VEBERIČ Robert Vsebnost fenolov v plodovih navadne evropske leske (Corylus avellana L.) 2009 pdf
ŠUKLJE Katja RUSJAN Denis Vpliv sortne ampelotehnike na količino in kakovost grozdja žlahtne vinske trte 'Modra frankinja' 2009 pdf
ZAGAJŠEK Jure BERNIK Rajko Izgube zrnja pri žetvi ozimnega ječmena in pšenice z izbranim žetvenikom 2009 pdf
GAJŠEK Simon VADNAL Katja Zadovoljstvo obiskovalcev s ponudbo Šmarsko-virštanjske vinske ceste 2009 pdf
ŠIBANC Nataša LOBNIK Franc, SUHADOLC Marjetka Razgradnja herbicida terbutilazina v dveh teksturno različnih tleh Apaške doline 2009 pdf
ZUPAN Erika LOBNIK Franc, MIHELIČ Rok Ocena preskrbe tal in izbranih kulturnih rastlin z žveplom 2009 pdf
TRATNIK Matjaž PINTAR Marina Uporaba modela CROPWAT za analizo potrebnih količin vode za namakanje na izbranih kulturah v zgornji Vipavski dolini 2009 pdf
MARINIČ Anja VODNIK Dominik Sproščanje CO2 iz tal zaraščajočih kraških pašnikov 2009 pdf
BRŽAN Bojan VADNAL Katja, UDOVČ Andrej Stanje socialnega podjetništva v Sloveniji 2009 pdf
ZALETELJ Darja ČERNIČ-ISTENIČ Majda Usklajevanje delovnega in družinskega življenja na kmetijah v obcini Trebnje 2009 pdf
LEMUT Robert UDOVČ Andrej Kraški pašnik kot osnova za razvoj eko-turizma 2009 pdf
VOLČIČ Aleš BERNIK Rajko Primerjava dveh različnih tehnologij pri pridelavi krompirja 2009 pdf
VUČKO Klemen TAJNŠEK Anton Vpliv gnojenja pšenice (Triticum aestivum L.) na njeno absolutno in hektolitrsko maso 2009 pdf
JANŠA Katja BATIČ Franc

Spremljanje učinkov troposferskega ozona s plazečo deteljo (Trifolium repens 'Regal') klonov NC-S in NC-R na Krvavcu v letu 2001

2009 pdf
KREČIČ Aleš BERNIK Rajko

Sušenje odpadnega materiala vinske trte za uporabo v kurilne namene

2009 pdf
GOLOB Kristina KAJFEŽ BOGATAJ Lučka Analiza sprememb nekaterih agroklimatskih spremenljivk v Sloveniji v zadnjih desetletjih 2009 pdf
JELENC Tinka TRDAN Stanislav Pojavljanje in gospodarski pomen izbranih žuželk na ovsu (Avena sativa L.) v Selški dolini 2009 pdf
DERETIĆ Eva JAKŠE Marijana

Učinki mešanih posevkov pri gojenju zelja (Brassica oleracea L. var.capitata L. ) na golih in zastrtih tleh

2009 pdf
ZAJC Mateja LOBNIK Franc, MIHELIČ Rok Določanje potrebe dognojevanja koruze (Zea mays L.) z dušikom s klorofilomerom 2009 pdf
BOC Klemen UDOVČ Andrej Analiza uspešnosti poslovanja izbrane izletniško turistične kmetije 2009 pdf
ŽNIDAR Damjana ROZMAN Ludvik

Opis nekaterih domačih populacij koruze (Zea mays L.) na Primorskem z deskriptorji IPGRI

2009 pdf
MURN Jana VADNAL Katja Umeščanje socialnih storitev kot dopolnilne dejavnosti na kmetijah v programe razvoja podeželja 2009 pdf
BRADAČ Tina JAKŠE Marijana Gojenje navadne rukvice (Eruca sativa Mill.) na plavajočem sistemu z razliĉimi mineralnimi substrati 2009 pdf
ČREŠNAR Maja LUTHAR Zlata, CELAR Franc Vpliv razkuževanja na regeneracijo brstov češnje (Prunus subhirtella L.) 2009 pdf
KASTELIC Damjana OSTERC Gregor Možnosti razmnoževanja sobne kale (Zantedeschia aetiopica Spreng.) 2008 pdf
LESJAK Marko BERNIK Rajko Analiza možnosti uporabe alternativnih virov energije s poudarkom na uporabi biodizla za pogon traktorjev v Sloveniji 2008 pdf
SELAN Veronika UDOVČ Andrej Analiza stanja ter možnosti za razvoj turističnih kmetij na območju regije Zasavje 2008 pdf
SOJAR Urša JAKŠE Marijana Gojenje motovilca (Valerianella locusta L.) na plavajočem sistemu 2008 pdf
ŠEKORANJA Andreja LEŠTAN Domen Izogibalni test z deževniki vrste Eisenia fetida Savigny kot indikator onesnaženosti tal s svincem, cinkom in kadmijem 2008 pdf
LOVREČIČ Danijela HUDINA Metka Integrirana in ekološka pridelava sadja v Brkinih 2008 pdf
OGOREVC Boštjan VODNIK Dominik, PINTAR Marina Vpliv vode v tleh na tok geogenega CO2 iz tal v atmosfero 2008 pdf
NAPAST Andrej UDOVČ Andrej Ocena vlog za sofinanciranje iz strukturnih skladov Evropske unije 2008 pdf
GABRENJA Nada ČERNIČ-ISTENIČ Majda Možnosti in pripravljenost prilagajanja kmetij na območju občin Dobrova – Polhov Gradec in Horjul na nove izzive v kmetijstvu 2008 pdf
MARKELC Ines JAKŠE Marijana, VRŠČAJ Borut Vsebnost težkih kovin v vrtninah, pridelanih na vrtičkih občine Ljubljana 2008 pdf
PALČIČ Tine JAKŠE Marijana, VRŠČAJ Borut Vsebnost nitratov v zelenjadnicah različnega izvora 2008 pdf
SMODIŠ Tina MILEVOJ Lea Analiza pokalic (Agriotes spp.) na Laboratorijskem polju (Ljubljana) v letu 2004 2008 pdf
ŠLOSEL Milena OSVALD Jože Preizkus tehnik gojenja zimskega portulaka (Claytonia perfoliata Donn ex Willd.) 2008 pdf
ČELEBIĆ Uroš LOBNIK FRANC, MIHELIČ Rok Vsebnost in frakcije organske snovi in dušika pri različni obdelavi njivskih tal 2008 pdf
OVTAR Barbara BOHANEC Borut Indukcija haploidnih ginogenetskih regenerantov čebule (Allium cepa L.) iz križanja linij OH-1 x 5225B 2008 pdf
KEŠPRET Jasmina LEŠTAN Domen Stabilizacija svinca, cinka in kadmija v onesnaženi zemljini z območja stare cinkarne v Celju 2008 pdf
ZUPANČIČ Alenka TRDAN Stanislav

Laboratorijsko preučevanje učinkovitosti entomopatogenih ogorčic (Rhabditida) za zatiranje pisane stenice (Eurydema ventrale Kolenati, Heteroptera, Pentatomidae)

2008 pdf
KRAŠNA Damjana LOBNIK FRANC, MIHELIČ Rok Facelija kot podorina v vinogradu za povecanje kakovosti tal 2008 pdf
KOMEL Helana TRDAN Stanislav Preučevanje potencialnega kurativnega delovanja treh preventivnih fungicidov na glivo Alternaria cichorii Nattrass  (Deuteromycota, Hyphomycetes, Hyphales) na endiviji 2008 pdf
ŽAGAR Martina KACJAN-MARŠIĆ Nina

Vpliv klimatskih razmer na količino in kakovost pridelka nizkega paradižnika (Lycopersicum esculentum Mill.)

2008 pdf
KLANČAR Urška ŠTAMPAR Franci, VEBERIČ Robert

Kakovost plodov fige (Ficus carica L.) na dveh lokacijah

2008 pdf
VUKELJA Željka BOHANEC Borut

Izvrednotenje morfoloških lastnosti dihaploidnih linij zelja (Brassica oleracea var. capitata L. ) in izbranih hibridov

2008 pdf
BRAJOVIĆ Bernarda KACJAN-MARŠIĆ Nina, ŠIRCELJ Helena

Količina in kakovost plodov cepljenega paradižnika (Lycopersicum esculentum L.)

2008 pdf
MAGAJNA Mateja BATIČ Franc

Bioindikacija troposferskega ozona s plazečo deteljo (Trifolium repens L.) sorte ¢Regal¢ klonov NC-S in NC-R v Ljubljani v letu 2006

2008 pdf
ORAŽEM Primož USENIK Valentina Redcenje plodicev cešnje (Prunus avium L.) sorte `Lapins` 2008 pdf
POGORELC Jože TRDAN Stanislav Razporeditev češpljevega zavijača (Grapholita funebrana [Treitschke], Lepidoptera, Tortricidae) v krošnjah češpelj in pojavljanje zunaj njih 2008 pdf
HLADNIK Matjaž TRDAN Stanislav Analiza rezultatov večletnega ocenjevanja škodljivosti gosenic koruzne vešče (Ostrinia nubilalis [Hübner], Lepidoptera, Crambidae) na koruzi na Primorskem 2008 pdf
REŠETIČ Tjaša TRDAN Stanislav Sezonska dinamika kapusovega molja (Plutella xylostella (L.), Lepidoptera, Plutellidae)  v nasadu zelja 2008 pdf
GROBIN Mateja OSVALD Jože Kakovost pridelka paprike (Capsicum annuum L.) pri hidroponskem načinu gojenja 2008 pdf
BOHINC Tanja TRDAN Stanislav Pojavljanje kapusove hržice (Contarinia nasturtii [Kieffer], Diptera, Cecidomyiidae) v nasadu poznega zelja (Brassica oleracea var. capitata L.) v konvencionalni pridelavi 2008 pdf
PROTNER Boštjan VADNAL Katja Promocija slovenskih vin 2008 pdf
POLDA Barbara ŠTAMPAR Franci, VEBERIČ Robert Vsebnost fenolov v plodičih oreha (Juglans regia L.) 2008 pdf
PEVNIK Maja TRDAN Stanislav, ROZMAN Ludvik

Poljsko Preizkušanje učinkovitosti treh okoljsko sprejemljivih insekticidov za zatiranje koloradskega hrošča (Leptinotarsa decemlineata [Say], Coleoptera, Chrysomelidae) na krompirju – ugotavljanje vpliva na pridelek

2008 pdf
VOGRINČIČ Maja STIBILJ Vekoslava, KREFT Ivan

Razporeditev selena v navadni ajdi (Fagopyrum esculentum Moench)

2008 pdf
SLATNAR Gašper OSTERC Gregor Optimizacija razmnoževanja ameriškega kleka (Thuja occidentalis L.) z metodo zelenih potaknjencev 2008 pdf
MLAKAR Mojca VADNAL Katja Ocena možnosti za uvajanje dopolnilne dejavnosti socilanih storitev na kmetiji v občini Loška dolina 2008 pdf
BARANJA Sebastjan PINTAR Marina, ČERNIČ-ISTENIČ Majda Odnos zaposlenih v Luki Koper do rabe kmetijskih zemljišč 2008 pdf
STRUNA Tanja GRČMAN Helena, VODNIK Dominik Frakcionacija svinca in cinka ter vsebnost glomalina v tleh iz Žerjava 2008 pdf
LESKOVAR STEYER Magda KOROŠEC-KORUZA Zora, RUSJAN Denis Razlike v kakovosti grozdja klonov žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) sorte 'Dišeči Traminec' iz podokoliša Radgona – Kapela 2008 pdf
LIKOZAR Ana OSTERC Gregor Vzdržljivost tulipanov (Tulipa spp. L.) po rezi 2008 pdf
STOJAN Žiga USENIK Valentina  Vpli novih sort in podlag na rast in rodnost češenj (Prunus avium L.) 2008 pdf
GLIHA Simona GRČMAN Helena Vpliv vsebnosti karbonatov v tleh na uspešnost standardizirane BCR sekvenčne ekstrakcije 2008 pdf
HABJAN Miha KAJFEŽ BOGATAJ Lučka Analiza vodne bilance v Vipavski dolini 2008 pdf
BERGANT Andreja JAVORNIK Branka Načela vrednotenja biološke varnosti gensko spremenjene hrane 2008 pdf
KAMBIČ ŠTUKELJ Mira UDOVČ Andrej Analiza zaraščanja kmetijskih zemljišč na območju poselitve kočevskih Nemcev na primeru vasi Gaber 2008 pdf
ŠILC Irena GRČMAN Helena, MIHELIČ Rok Založenost tal s fosforjem in kalijem na območju občine Ribnice 2008 pdf
VELKAVRH Matej GRČMAN Helena Primerjava dveh kemijskih metod za določevanje organske snovi v tleh 2008 pdf
ZAKOTNIK Maja ŠTAMPAR Franci, VEBERIČ Robert Zunanja in notranja kakovost plodov klonov jablane sorte 'Fuji' 2007 pdf
ČERNE Marko OSVALD Jože Povečanje vsebnosti selena v radiču (Cichorium intybus L.) 2007 pdf
ILERŠIČ Tomaž PINTAR Marina, GRIESSLER BULC Tjaša Naravne danosti za postavitev vodnih ekoremediacijskih sistemov 2007 pdf
SHAAR Hana KREFT Ivan Vpliv hitrih nevtronov na rast in razvoj rastlin ječmena 2007 pdf
ČRČEK Irena ŠTAMPAR Franci, VEBERIČ Robert Pomološke lastnosti sort (Malus domestica Borkh.) primernih za ekološko pridelavo 2007 pdf
GANTAR Blaška ŠTAMPAR Franci, VEBERIČ Robert Analiza fenolnih snovi v orehovem likerju 2007 pdf
JEZERŠEK Darija TRDAN Stanislav Sezonska dinamika žitnih stenic (Heteroptera) na ozimnem žitu 2007 pdf
PLAVC Živa LEŠTAN Domen Frakcionacija in biodosegljivost svinca in cinka v glistinah deževnikov pred in po remediaciji tal 2007 pdf
KANDUS Jošt OSTERC Gregor Pomen pH-vrednosti substrata za uspešno razmnoževanje zelenih potaknjencev pri kostanju (Castanea sp.) 2007 pdf
SEDOVNIK Tjaša KREFT Ivan Vpliv hitrih nevtronov na kromosomske mutacije in himernost klasov pri ječmenu 2007 pdf
MERC Irena ŠTAMPAR Franci, HUDINA Metka Svečinsko sadjarstvo na razpotju 2007 pdf
ZEVNIK Neža CELAR Franci

Vpliv fitofarmacevtskih sredstev na rast in razvoj determinantnega paradižnika (Lycopersicon esculentum Mill.)

2007 pdf
BERGANT Barbara PINTAR Marina, BATIČ Franc Stanje hidromelioracijskih sistemov na območju Škofje Loke 2007 pdf
JEŽ Anastazija KOROŠEC-KORUZA Zora Ugotavljanje virusov in virusnih okužb vinske trte v reviziji zdravstvene selekcije 2007 pdf
ČERNELIČ Janja VODNIK Dominik, KOROŠEC-KORUZA Zora

Vodni potencial cepljenk žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) sorte 'Rebula', cepljenih na izbrane podlage

2007 pdf
ROTVAJN Marija ŠTAMPAR Franci, HUDINA Metka

Ekološka pridelava sadja v Zgornjih Slovenskih goricah

2007 pdf
ŠIFRER Matej TAJNŠEK Anton

Vpliv gnojenja poljščin z organskimi gnojili in mineralnim dušikom v poskusih IOSDV Rakičan in Jable na spremembo kislosti tal

2007 pdf
NAGLIČ Boštjan TRDAN Stanislav

Vpliv štirih vmesnih posevkov na škodljivost tobakovega resarja (Thrips tabaci Lindeman, Thysanoptera, Thripidae) na čebuli

2007 pdf

FEREGOTTO

Ervin
ŠTAMPAR Franci, VEBERIČ Robert

Vpliv različnih obremenitev dreves na kakovost plodov pri jablani (Malus domestica Borkh.) sorta ´Fuji´

2007 pdf
KOZELJ Karin PINTAR Marina, STEINMAN Franci Dopolnitev podatkovne baze namakalnih sistemov z agrotehničnimi vsebinami 2007 pdf
DERMAN Nina LEŠTAN Domen

Kombinirana metoda inducirane fitoekstrakcije in pranja tal onesnaženih s Pb in Zn

2007 pdf
ČEPON Polona KACJAN-MARŠIĆ Nina, JAKŠE Marijana

Vpliv cepljenja na rast, razvoj in pridelek solatnih kumar (Cucumis sativus L.), gojenih na inertnih substratih

2007 pdf
PIREC Silvana TRDAN Stanislav

Pojavljanje resarja Microcephalothrips abdominalis (Crawford) in drugih vrst resarjev (Thysanoptera) na Goriškem in Krasu

2007 pdf
LESAR Petra BATIČ Franc Spremljanje učinkov troposferskega ozona s plazečo deteljo Trifolium repens 'Regal' 2007 pdf
GORJAN Peter KOROŠEC-KORUZA Zora, RUSJAN Denis Sorta vinske trte ´Cabernet sauvignon´ gojena na različnih podlagah v Vipavski dolini 2007 pdf
KOŠIČ Nataša ČERNIČ ISTENIČ Majda

Mnenje turistov o dejavnosti turističnih kmetij na širšem škofjeloškem območju

2007 pdf
PLESTENJAK Saša LEŠTAN Domen

Uporaba biološko razgradljivega liganda in hidrogela pri inducirani fitoekstrakciji svinca

2007 pdf
VOGLAR Grega E. LEŠTAN Domen

Uporaba pospešene oksidacije kovinskih kompleksov EDTA z ozonom in UV žarki pri čiščenju tal onesnaženih s Pb in Zn

2007 pdf
BENEC Uroš TRDAN Stanislav

Različne oblike sistema začasne elektroograje pri varovanju koruze pred divjim prašičem (Sus scrofa L., Mammalia, Suidae)

2007 pdf
KOS Katarina TRDAN Stanislav Prave listne uši (Aphididae) in njihovi parazitoidi v vrtnarskem ekosistemu 2007 pdf
CVEJIĆ Rozalija PINTAR Marina, BATIČ Franc

Pregled stanja osuševalnega sistema »Hidromelioracija doline Podturnščice«

2007 pdf
KNAFLIČ Peter KOŠMELJ Katarina

Uporaba združenih vzorcev pri spremljanju dozorevanja grozdja

2007 pdf
JELEN Lucija-Glorija KREFT Ivan

Vpliv selena in UV žarkov na rast in razvoj buč (Cucurbita pepo L.)

2007 pdf
MAROVT Miha TAJNŠEK Anton, ČEH BREŽNIK Barbara

Vpliv gostote in razporeditve rastlin na rast, razvoj  in kakovost hmelja (Humulus lupulus L.) kultivarja 279D112

2007 pdf
ŽUMER Alenka LEŠTAN Domen

Izpiranje bakra iz onesnaženih tal z  ligandom EDDS v zaprti procesni zanki

2007 pdf
JANHAR Barbara BATIČ Franc, ŠIRCELJ Helena Sezonsko spremljanje nekaterih bioaktivnih snovi v izbranih užitnih samoniklih rastlinah 2007 pdf
JURHAR Jana ŠTAMPAR Franci, VEBERIČ Robert Vsebnost nekaterih sladkorjev, organskih kislin in fenolov pri različnih sortah češnje (Prunus avium L. 2007 pdf
DOVČ Marta JAKŠE Marijana Primerjava rasti in razvoja rukvice rodu Eruca in Diplotaxis 2007 pdf
MILIČIĆ Vesna PINTAR Marina, BATIČ Franc  

Analiza stanja osuševalnih sistemov na območju jugozahodne Ljubljane

2007 pdf
SELIŠNIK Kristina TRDAN Stanislav Spremljanje zastopanosti krhljevega molja (Plodia
interpunctella [Hübner]) in močne vešče (Anagasta kuehniella [Zeller]) s feromonskimi vabami
2007 pdf
LAP Tina OSTERC Gregor, ŠIFTAR Aleksander  Možnost kemičnega zaviranja rasti pri vodenkah (Impatiens walleriana Hook. f.). 2007 pdf
PUŠ Tamara JAKŠE Marijana Gojenje navadne rukvice (Eruca sativa Mill.) in tankolistnega dvoredca (Diplotaxis tenuifolia DC.) v lončkih 2007 pdf
CIRAR Andrej TRDAN Stanislav Učinkovitost treh okoljsko sprejemljivih substance za zatiranje nerezistentne populacije koloradskega hrošča (Leptinotarsa decemlineata [Say], Coleoptera, Chrysomelidae) 2007 pdf
ROPRET Tanja OSTERC Gregor Razmnoževanje okrasne češnje Prunus subhirtella 'Autumnalis' z metodo zelenih potaknjencev 2007 pdf
TAJNER Franci PINTAR Marina, BATIČ Franc  

Pregled stanja osuševalnih sistemov na ožjem območju Bele krajine

2006 pdf
LAZNIK Žiga TRDAN Stanislav

Laboratorijsko preučevanje učinkovitosti štirih vrst entomopatogenih ogorčic (Rhabditida) za zatiranje kapusovih bolhačev (Phyllotreta spp., Coleoptera, Chrysomelidae)

2006 pdf
KUŽNIK Luka TRDAN Stanislav

Učinkovitost dveh vrst entomopatogenih ogorčic Rhabditida) za zatiranje resarja Hercinothrips femoralis (Reuter)

2006 pdf
KOVAČEC Marija OSVALD Jože

Vpliv gostote sajenja in gnojenja z dušikom na pridelek brokolija (Brassica oleracea varietas botrytis subvarietas cymosa)

2006 pdf
KOGOJ Jernej

VADNAL Katja, KASTELEC Damijana

Prihodnost gensko spremenjenih rastlin v Sloveniji 2006 pdf
KAC Branka ŠTAMPAR Franci, HUDINA Metka Možnost prehoda integrirane pridelave sadja v ekološko na območju občine Pesnica 2006 pdf
KODRIČ Martina KOROŠEC-KORUZA Zora, RUSJAN Denis Spremljanje dozorevanja in kakovosti grozdja namiznih sort vinske trte (V. vinifera L.) 2006 pdf
PLESTENJAK Gregor VODNIK Dominik Zaloge glomalina na rastiščih z naravno povečano koncentracijo CO2 2006 pdf
LINTA Dušica BERNIK Rajko, KASTELEC Damijana Primerjava fizikalnih lastnosti plodov treh sort leske (Corylus avellana L.) 2006 pdf
PERKO Branka ČERNIČ-ISTENIČ Majda Odnos javnosti do gensko spremenjenih organizmov v prehrani ljudi. 2006 pdf
AMBROŽIČ Tanja PINTAR Marina Grbinasti travniki v Zgornji Radovni 2006 pdf
BOŽIČ Petra GRČMAN Helana, KASTELEC Damijana Primerjava treh metod za določevanje kationske izmenjalne kapacitete tal 2006 pdf
KOVAČIČ Metod BOHANEC Borut

Podvajanje haploidnih rastlin čebule (Allium cepa L.) in fertilnost dihaploidnih regenerantov

2006 pdf
KRULC Katarina OSTERC Gregor, VODNIK Dominik 

Problematika stresa v fazi koreninjenja zelenih potaknjencev pravega kostanja (Castanea sp.)

2006 pdf
KRŽAN Kaja VODNIK Dominik, KOROŠEC-KORUZA Zora

Vodna bilanca in fotosinteza cepljenk žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) sorte 'Rebula' cepljenih na izbrane podlage

2006 pdf

DOLŠAK Peter

PINTAR Marina

 

Vodoodbojnost izbranih tal v Sloveniji

2006 pdf

DEVETAK Marko

OSVALD Jože

 

Hidroponsko gojenje solatnic na različnih gojitvenih ploščah

2006 pdf

ŠKOFIC Anka

OSVALD Jože

 

Cepljenje sadik razhudnikovk (Solanaceae) in bučnic
(Cucurbitaceae)

2005 pdf

ROJHT Helena

VODNIK Dominik, MAČEK Irena

Mikorizni status koruze (Zea mays L.) v razmerah  naravno povečane koncentracije CO2

2005 pdf

ČEMAŽAR Rok

PINTAR Marina Vpliv skeleta na meritve vlage v tleh z Divinerjem 2005 pdf

KARNIČAR Kristina

ČOP Jure, SINKOVIČ Tomaž Vpliv košnje in gnojenja na botanično sestavo travnika zveze Arrhenatherion na Ljubljanskem barju 2005 pdf

GRK Gregor

ČOP Jure Pestrost travne ruše zveze Molinion v odvisnosti od časa košnje in intenzivnosti gnojenja 2005 pdf

GLAVAN Matjaž

PINTAR Marina

Vsebnost nitratnega iona (NO3-) in amonijskega iona (NH4+) v reki Temenici

2005 pdf

KUČIČ Igor

KOROŠEC-KORUZA Zora

Vpliv dolžine rezi pri sorti ´chardonnay´ (Vitis vinifera L. cv.´Chardonnay´) na vodni status rastlin, kakovost pridelka in rodnost

2005 pdf

PIVK Alenka

MILEVOJ Lea

Spremljanje bionomije kostanjevega listnega zavrtača (Cameraria ohridella Deschka & Dimić) na divjem kostanju (Aesculus hippocastanum L.) v parku Tivoli

2005 pdf

BAĆAC Nadja

LEŠTAN Domen

Vpliv nekaterih talnih lastnosti na frakcionacijo svinca in cinka v onesnaženih tleh celjske regije

2005 pdf

ISTENIČ Blaž

GRČMAN Helena

Sprejem cinka iz onesnaženih tal MO Celje v izbrane rastline

2005 pdf
GREGORI Andrej POHLEVEN Franc, RAVNIKAR Maja Določanje virusov v gojenih in samoniklih gobah  2004 pdf
ADAM Gregor PINTAR Marina Primerjava različnih naprav za posredno merjenje volumskega deleža vode v tleh

2004

pdf

PETELINC Boštjan OSVALD Jože

Izbor sort paradižnika za hidroponsko gojenje v rastlinjakih

2003

pdf

 

DIPLOMSKE NALOGE (visokošolski strokovni študij)

<
Avtor Mentor Naslov Leto El.
verzija
MARKEŽIČ Milan OSTERC Gregor

Možnost razmnoževanja oreha (Juglans regia L.) z zelenimi potaknjenci

2016 pdf
OKORN Gregor TRDAN Stanislav

Vrednotenje odvračalnega delovanja treh snovi na tobakovega resarja (Thrips tabaci Lindeman, Thysanoptera, Thripidae) na čebuli (Allium cepa L.)

2016 pdf
KOŽELJ Nina UDOVČ Andrej, MILIČIĆ Vesna

Vpliv vrtičkarstva na odločitev za nakup lokalnih kmetijskih pridelkov

2016 pdf
TAJNIKAR Rok OSTERC Gregor

Priprava in vzpostavitev SMS- in MMS-info storitve s splošnimi sadjarskimi informacijami

2016 pdf
NOŽIČ SERINI Sašo UDOVČ Andrej

Analiza in evalvacija sodelovanja Organizacije združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) in Republike Slovenije

2016 pdf
ČUK Boštjan OSTERC Gregor

Pomen gnojenja matičnih rastlin za kakovost potaknjencev pri pelargonijah (Pelargonium peltatum L.)

2016 pdf
KOTAR Simona BARIČEVIČ Dea

Vrednotenje genskih virov materine dušice (Thymus spp.)

2016 pdf
POTOČNIK LALJEK Vesna UDOVČ Andrej

Dejavniki povpraševanja po zeliščih ter dišavnicah

2016 pdf
JERAŠA Matej ŽNIDARČIČ Dragan

Vrednotenje nekaterih gospodarsko pomembnih lastnosti pora (Allium porrum L.) v odvisnosti od načina zastiranja tal

2016 pdf
DUPLIŠAK Marko ČREPINŠEK Zalika

Pojavljanje toče v Sloveniji in škoda v kmetijstvu

2016 pdf
CONTA Barbara OSTERC Gregor

Pomen strokovnega vzdrževanja dreves v urbanem okolju

2016 pdf
MAČEK Katarina OSTERC Gregor

Hortikulturna ureditev Zoisovega parka na Brdu pri Kranju

2016 pdf
ŠEME Polona UDOVČ Andrej

Mnenje kmetov o ustanovitvi krajinskega parka Radensko polje

2016 pdf
ŽVOKELJ Hojka OSTERC Gregor

Vpliv dela poganjka pri razmnoževanju pravega kostanja (Castanea sp.) z zelenimi potaknjenci

2016 pdf
VALIČ Janez ŽNIDARČIČ Dragan

Vpliv dognojevanja z žveplom na pridelek česna (Allium sativum L.)

2016 pdf
PEČAR Flora RUSJAN Denis

Gojenje žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) sorte 'Vitovska grganja' na Krasu

2016 pdf
GRUJIČIĆ Daliborka UDOVČ Andrej

Zadovoljstvo kupcev s ponudbo prehrambenih izdelkov dopolnilne dejavnosti v KZ Križe

2016 pdf
LAJEVEC Branko SUHADOLC Marjetka

Izbrane fizikalno kemijske lastnosti tal Apaške doline

2016 pdf
KRALJ Maja USENIK Valentina

Možnost razmnoževanja hruške (Pyrus sp.) sorte 'Dišečka' s potaknjenci

2016 pdf
ZLODEJ Mojca RUSJAN Denis

Revizija pridelave žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) sorte 'Pinela' v Vipavski dolini

2016 pdf
MUŠIČ Miha VIDRIH Matej

Analiza travne ruše pri vodenju nadzorovane paše krav molznic in telic

2016 pdf
KOS Špela PINTAR Marina, ČERNIČ ISTENIČ Majda

Možnosti uporabe vode iz čistilne naprave Zarica za namakanje

2016 pdf
ROVTAR Tadeja HUDINA Metka

Raba in poraba sadja na območju Selške doline

2016 pdf
ČEKADA Rok HUDINA Metka

Sedanjost in prihodnost Brkinskega sadjarstva

2016 pdf
ZUPANČIČ Tina CELAR Franci Aco

Učinek izbranih herbicidov na rast micelija antagonističnih gliv Trichoderma spp.

2016 pdf
KOVAČIČ Mitja KACJAN MARŠIĆ Nina

Pridelovanje cepljene paprike (Capsicum annuum L.) na prostem in v rastlinjaku

2016 pdf
PETRAČ Dejan BERNIK Rajko

Uporaba slame žit za izvor toplotne energije v Sloveniji

2016 pdf
TOMAŽIČ Sabina HUDINA Metka

Lastnosti nekaterih sort jagod (Fragaria x ananassa Duch)

2016 pdf
KENDA Jernej SLATNAR Ana

Možnost gojenja srednje poznih sort zelja (Brassica oleracea var. capitata L.) na območju osrednje Slovenije

2016 pdf
TROHA Bojan HUDINA Metka

Stanje in perspektive travniških sadovnjakov na Cerkljanskem

2016 pdf
VRŠNAK Mojca TRDAN Stanislav

Vpliv pripravkov Mineral na zdravstveno stanje in pridelek krompirja (Solanum tuberosum L.)

2016 pdf
VRTAČNIK HORVAT Petra UDOVČ Andrej, PERPAR Anton

Analiza uvoza in izvoza vina v obdobju 2000-2015

2016 pdf
KOVŠCA Karmen UDOVČ Andrej

Poslovni načrt kmetije usmerjen v pridelavo izbranih zdravilnih zelišč

2016 pdf
REMENIH Mateja LUTHAR Zlata

Določanje transgenov v tobaku (Nicotiana tabacum L.)

2016 pdf
JANEŽIČ Darijan VEBERIČ Robert

Primerjava kakovosti plodov žlahtnega jagodnjaka (Fragaria x ananassa Duch.) iz integrirane in ekološke pridelave

2016 pdf
PURKART Helena LUTHAR Zlata

Lastnosti navadne in tatarske ajde (Fagopyrum esculentum Moench in Fagopyrum tataricum Gaertn.)

2016 pdf
GLEŠČIČ Anton RUSJAN Denis

Revizija pridelave grozdja in vina žlahtne vinske trte sorte (Vitis vinifera L.) 'Rebula' v Vipavski dolini

2016 pdf
UCMAN Jerneja RUSJAN Denis

Revizija pridelave žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) sorte 'Modra frankinja' v Beli krajini

2015 pdf
ŠUŠTARŠIČ-KOZAN Roman KACJAN MARŠIĆ Nina

Gojenje sadik bučk (Cucurbita pepo L.) na plavajočem sistemu

2014 pdf
KRMELJ Danijel VIDRIH Matej

Varovanje drobnice na pašnikih na območju pojavljanja velikih zveri

2014 pdf
BLAŽKO Ambrož BERNIK Rajko

Vrednotenje konjskega in traktorskega spravila lesa iz gozda

2014 pdf
SPORIŠ Metka LUTHAR Zlata

In vitro razmnoževanje pravega kostanja (Castanea sativa Mill.)

2014 pdf
KASTELEC Gašper BERNIK Rajko

Analiza stroja za luščenje plodov oreha (Juglans regia L.)

2014 pdf
OZVATIČ Peter KREFT Ivan

Pridelovanje navadne ajde (Fagopyrum esculentum Moench) v Pomurju

2014 pdf
GALUN Maja KOCJAN AČKO Darja

Pomen oljnih buč (Cucurbita pepo L. var. oleifera) in sončnic (Helianthus annuus L.) v kolobarju ter uporaba izdelkov iz semen v prehrani ljudi

2014 pdf
HRIBAR Zvonka KACJAN MARŠIĆ Nina

Gojenje melon (Cucumis melo L.) iz sadik, vzgojenih na plavajočem sistemu

2014 pdf
JAGODIČ Elvira SINKOVIČ Tomaž

Dnevne spremembe mitotskega indeksa v koreninskih vršičkih kalečih semen boba (Vicia faba L.)

2014 pdf
ŠIMONKA Mitja BOHANEC Borut, MUROVEC Jana

Izolacija mikrospor čebule (Allium cepa L.) in preverjanje možnosti zorenja in vitro

2014 pdf
KAVČIČ Robert ČOP Jure, ELER Klemen

Proizvodna in ekološka vrednost travinja na kmetiji Kavčič

2014 pdf
ŠTIRN Urška KACJAN-MARŠIĆ Nina

Kakovost plodov cepljenih lubenic (Citrullus aedulis L.) gojenih v rastlinjaku

2014 pdf
RUDEŽ Eva UDOVČ Andrej

Izdelava poslovnega načrta za obrat, usmerjen v vzgojo zelenjadnic

2013 pdf
BOGATAJ Erik BERNIK Rajko

Izbira vetrnice za pridobivanje električne energije v alpskem prostoru in njena uporaba na pašnih planinah

2013 pdf
KOSMAČ Špela ČEPON Marko

Vplivi na mlečnost krav molznic

2013 pdf
ROBEK Boštjan USENIK Valentina

Vpliv foliarne prehrane na kakovost plodov breskev

2013 pdf
MUŽAR Veronika UDOVČ Andrej

Analiza poslovanja kmetijskega gospodarstva in ocena možnosti večanja obsega pridelave

2013 pdf
PRELAZ Anja TRDAN Stanislav

Škodljivost gladiolovega resarja (Thrips simplex [Morison, Thysanoptera, Thripidae) na treh sortah gladiol v različnih sistemih pridelave

2013 pdf
VIVOD Maja LUTHAR Zlata

In vitro razmnoževanje tropske orhideje Anguloa clowesii (Lindl.)

2013 pdf
JERAM Brigita BERNIK Rajko
Nove tehnologije sušenja orehov (Juglans regia L.)
2013 pdf
JANKOVIĆ Maja OSTERC Gregor
Okrasno vrtnarstvo na območju Novega mesta
2013 pdf
MARC Mojca OSTERC Gregor, SCHMITZER Valentina
Pregled gostiteljskih rastlin hruševega ožiga (Erwinia amylovora) na javnih zelenih površinah na širšem območju Nove Gorice
2013 pdf
TOMAŽIČ Ana VADNAL Katja
Ocena privlačnosti in gospodarnosti japonskega vrta v Sloveniji
2013 pdf
MARKOVIČ Tina ŽNIDARČIČ Dragan
Vpliv tehnologije pridelovanja na morfološke lastnosti in pridelek lubenic (Citrulus lanatus L.)
2013 pdf
SADIKOVIĆ Sanela KREFT Ivan
Vpliv tretiranja s selenom na tatarsko ajdo (Fagopyrum tataricum Gaertn.)
2013 pdf
ZAJEC Karmen KOCJAN AČKO Darja
Morfološke lastnosti domače populacije soje in uporaba soje v prehrani ljudi
2013 pdf
VODEB Anže JAKŠE Marijana
Hidroponsko gojenje mesečne redkvice (Raphanus sativus L. var. radicula Pers) v plavajočih stiropornih ploščah
2012 pdf
ČUDEN Ana UDOVČ Andrej
Analiza možnosti razvoja podeželskega turizma v krajinskem parku Ljubljansko barje
2012 pdf
LORENČIČ Snežana KACJAN MARŠIĆ Nina
Analiza rasti in pridelka cepljenega paradižnika (Lycopersicum ecsulentum L.) glede na podlago in sorto
2012 pdf
BOROVNIČAR Nuša SINKOVIČ Tomaž
Prepoznavanje mejotskih stadijev pri čemažu (Allium ursinum L.)
2012 pdf
POLAJNAR-KUMŠE Nina PINTAR Marina
Učinkovitost namakalnega sistema na golf igrišču Bled
2012 pdf
MUNDA Jan BARIČEVIČ Dea
Vpliv načinov sušenja listov žajblja (Salvia officinalis L.) na kakovost
2012 pdf
HREN Ines ČREPINŠEK Zalika, SUŠNIK Andreja
Trajanje omočenosti lista v funkciji varstva kmetijskih rastlin
2012 pdf
BENČINA Samo KACJAN MARŠIĆ Nina
Gojenje cepljenih kumar (Cucumis sativus L.) v poletno jesenskem obdobju
2012 pdf
MORE Lin KAJFEŽ BOGATAJ Lučka
Klimatske spremembe in zagotavljanje prehranske varnosti v Sloveniji
2012 pdf
POLJANŠEK Branka TRDAN Stanislav
Škodljivost divjadi na kmetijskih zemljiščih v Tuhinjski dolini
2012 pdf
LESKOVEC Matej KACJAN MARŠIĆ Nina
Akvaponično gojenje vrtnin
2012 pdf
GRM Nevenka HUDINA Metka
Vpliv redčenja navadne hruške (Pyrus communis L.) sorte 'Conference' z ATS na pridelek
2012 pdf
STRŽINAR Maja UDOVČ Andrej
Primerjava razvojnih alternativ za živinorejsko kmetijo
2012 pdf
PRIJATELJ Marija KAJFEŽ BOGATAJ Lučka
Spremembe padavinskega režima v Sloveniji v zadnjih desetletjih
2012 pdf
VRLINIČ Nevenka KACJAN MARŠIĆ Nina, VIDRIH Rajko
Morfološke lastnosti in vsebnost askorbinske kisline plodov izbranih sort cepljenega paradižnika (Lycopersicum esculentum Mill.)
2012 pdf
KOVAČIČ Natalija HUDINA Metka
Kakovost plodov jablane (Malus domestica Borkh.) sorte 'Jonagold de Costa' pri različnih obremenitvah
2012 pdf
POLJANEC Nejc KAJFEŽ BOGATAJ Lučka
Analiza intenzivnosti padavin v Sloveniji
2011 pdf
ČADEŽ Tomaž OSTERC Gregor
Vzdrževanje lesnatih rastlin v parku Brdo pri Kranju
2011 pdf
PREMRL Petra TRDAN Stanislav
Laboratorijsko preučevanje učinkovitosti dveh ras entomopatogene ogorčice Steinernema feltiae (Filipjev) za zatiranje ogrcev poljskega majskega hrošča (Melolontha melolontha [L.],Coleoptera, Scarabaeidae)
2011 pdf
VRHOVNIK Teja HUDINA Metka
Kulinarična in druga raba hruške (Pyrus communis L.)
2011 pdf
HRŠAK Tamara KREFT Ivan
Vsebnost polifenolnih snovi v ajdi (Fagopyrum esculentum Moench)
2011 pdf
HERIC Tadej HUDINA Metka
Pridelek breskev (Prunus persica L.) sorte 'Redhaven', cepljene na različnih podlagah
2011 pdf
FLERIN CANKAR Tina OSTERC Gregor
Vpliv dolžine dneva na razvoj cvetov pri malocvetnih krizantemah (Dendranthema x grandiflorum hibridi)
2011 pdf
ZVER Peter BERNIK Rajko
Primerjava strojev za dopolnilno obdelavo tal
2011 pdf
KLJUN Ana KOCJAN AČKO Darja
Pridelovanje oljnih buč (Cucurbita pepo L var. oleifera) v Sloveniji
2011 pdf
BREMEC Karolina BATIČ Franc, ELER Klemen
Vplivi načina rabe nekaterih bohinjskih planin na vegetacijo in rastlinsko vrstno pestrost
2011 pdf
POVŠE Barbara KOCJAN AČKO Darja
Ekološko kmetijstvo na Dolenjskem
2011 pdf
KEBE Jasmina BARIČEVIČ Dea
Mnenje anketirancev o naravni kozmetiki
2011 pdf
KOKALJ Darja KREFT Ivan, GERM Mateja
Vpliv selena na rast in razvoj bučnic
2011 pdf
ZAJC Sabina OSTERC Gregor
Tehnike razmnoževanja pehtrana (Artemisia dracunculus L.)
2011 pdf
MEZGEC Matej ŽNIDARČIČ Dragan, VIDRIH Rajko
Vpliv sorte na pridelek in vsebnost vitamina C v zelju (Brassica oleracea L. var. capitata) za svežo uporabo
2011 pdf
SENEKOVIČ Vlasta OSTERC Gregor
Fenološka opazovanja jablan različnih sort na Kočevskem
2011 pdf
RIBIČ Andrej VEBERIČ Robert
Vpliv različnih obremenitev dreves na kakovost in količino plodov hruške (Pyrus communis L.) sorte 'Fetelova'
2011 pdf
RABZELJ Nataša KOCJAN AČKO Darja
Uporaba permakulture na ekoloških kmetijah v Sloveniji
2011 pdf
MOLE Nataša VADNAL Katja
Navade kupcev pri nakupu okrasnih rastlin na območju Vrhnike
2011 pdf
RAMUTA Mojca USENIK Valentina
Gojenje češenj (Prunus avium L.) sort 'Kordia' in 'Regina' na dveh podlagah v Beli krajini
2011 pdf
KAVČIČ Olga KACJAN-MARŠIĆ Nina
Gojenje mehkolistne in krhkolistne solate (Lactuca sativa L.) v zavarovanem prostoru
2011 pdf
KOREN Jasmina KACJAN-MARŠIĆ Nina
Gojenje cepljenih lubenic (Citrullus aedulis Pang.) na različnih podlagah v neogrevanem rastlinjaku
2011 pdf
PEROŠA Niko KACJAN-MARŠIĆ Nina
Pridelek cepljenih rastlin melone (Cucumis melo L.), gojenih v visokem tunelu
2011 pdf
ZUPAN Helena ROZMAN Ludvik
Primernost genotipov koruze (Zea mays L.) iz Kitajske za pridelovanje v slovenskih rastnih razmerah
2011 pdf
TRDINA RIHTARŠIČ Slavica KACJAN-MARŠIĆ Nina
Različni nacini cepljenja melone (Cucumis melo L.) in lubenice (Citrullus aedulis Pang.) na dveh podlagah
2011 pdf
REPOVŽ Barbara HUDINA Metka
Primernost različnih podlag za gojenje breskve (Prunus persica L.) sorte 'Redhaven' na deviških tleh
2011 pdf
BAJŽELJ Ana Marija BERNIK Rajko
Analiza sekalnikov lesne mase
2011 pdf
ŽVANUT Matej KOROŠEC-KORUZA Zora, RUSJAN Denis
Vpliv redčenja na količino in kakovost grozdja treh klonov  žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) sorte 'Zelen'
2011 pdf
BOŽIČ Mojca HUDINA Metka
Pridelek jablane (Malus domestica Borkh.) sorte 'Idared' pri razlicno obremenjenih drevesih
2011 pdf
MAROLT Simona VEBERIČ Robert
Visokodebelni sadovnjaki v ribniški dolini
2011 pdf
GAMS Mateja HUDINA Metka
Seznanjenost prebivalcev z ekološko pridelavo sadja na območju Gorenjske
2011 pdf
POVŠE Vladimir BERNIK Rajko
Primerjava osnovne in predsetvene obdelave tal
2011 pdf
TUHTAR Slavica KACJAN-MARŠIĆ Nina
Gojenje treh sort cepljenega paradižnika (Lycopersicon esculentum Mill.) na dveh podlagah
2011 pdf
ZAVALOKA Tomaž KOROŠEC-KORUZA Zora, RUSJAN Denis
Primerjava različnih tipov žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) sorte 'Istrska malvazija' iz vinorodnega okoliša Slovenska Istra
2011 pdf
ŠKOF Katja KOCJAN AČKO Darja
Stanje pridelava hmelja (Humulus lupulus L.) v Sloveniji
2011 pdf
KUNŠIČ Andreja ČREPINŠEK Zalika
Analiza padavin na širšem območju Triglavskega narodnega parka
2011 pdf
PEČOVNIK Tadeja BERNIK Rajko
Analiza prodaje traktorjev v Sloveniji za leti 2008 in 2009
2011 pdf
BAJDA Nada VADNAL Katja
Trženje zavarovalnih produktov v kmetijstvu
2011 pdf
KOSEC Mateja KACJAN-MARŠIĆ Nina
Hidroponsko pridelovanje cepljenega paradižnika (Lycopersicum esculentum L.)
2011 pdf
SVETINA Leonida BERNIK Rajko
Primernost kraškega latnika za uporabo sodobnih vinogradniških tehnologij
2010 pdf
IPAVEC Uroš VADNAL Katja
Revitalizacija kmetije za potrebe življenjske skupnosti oseb s posebnimi potrebami
2010 pdf
FIR Romana HUDINA Metka
Preizkušanje nekaterih sort breskev (Prunus persica L.) in nektarin (Prunus persica var. nucipersica)
2010 pdf
POHAR Kaja TAJNŠEK Anton
Primerjava francoskega in konvencionalnega načina pridelave krompirja (Solanum tuberosum L.)
2010 pdf
LEKAN Anja HUDINA Metka
Rast in rodnost hrušk (Pyrus communis L.) sorte 'Viljamovka', cepljenih na dveh podlagah
2010 pdf
PIRC Katja USENIK Valentina
Rast češnje (Prunus avium L.) sorte ´Kordia´ na treh podlagah
2010 pdf
ZEMLJIČ Anita HUDINA Metka
Rezultati preizkušanja breskve (Prunus persica L.) sorte 'Royal glory' , ceplene na nekaterih podlagah na deviških tleh
2010 pdf
VRTAČNIK Katarina USENIK Valentina, STOPAR Matej
Možnosti kemičnega redčenja plodičev jablane (Malus domestica Borkh.) v ekološki pridelavi
2010 pdf
DESNICA Marina HUDINA Metka
Uporaba sadja v gospodinjstvih Bele krajine
2010 pdf
JUDNIČ Tanja KOCJAN AČKO Darja
Ekološke kmetije v Beli krajini
2010 pdf
ŠTRAVS Franja HUDINA Metka
Stanje in perspektive travniških nasadov na območju Senovega
2010 pdf
KUNAVAR Boštjan HUDINA Metka
Vpliv redčenja z ATS na pridelek jablane (Malus domestica Borkh.) sorte 'Idared'
2010 pdf
JERŠIN Petra HUDINA Metka
Pridelek pri različno obremenjenih drevesih jablane (Malus domestica Borkh.) sorte ‘Idared’
2010 pdf
ŠEKORANJA Marina HUDINA Metka
Poraba sadja na območju Brežic
2010 pdf
KOVAČ Judita KOCJAN AČKO Darja
Stanje na področju biološko-dinamičnega kmetijstva v Sloveniji
2010 pdf
NOVAK Luka WONDRA Mojmir, RUSJAN Denis
Spremljanje biološkega razkisa pri sorti vina modra frankinja
2010 pdf
FRANČEŠKIN Bojan TRDAN Stanislav
Preizkušanje učinkovitosti fungicidnega delovanja izbranih naravnih snovi na glivo Phytophthora infestans (Mont.) de Bary na indeterminantnem paradižniku (Lycopersicon lycopersicum [L.] Karsten)
2010 pdf
KRIŽAJ Uroš TRDAN Stanislav
Varstvo sadnega drevja v ekološki pridelavi in možnosti za implementacijo ekološke pridelave na območju Brkinov in Krasa
2010 pdf
ČRETNIK Tomaž HUDINA Metka
Uporaba sadja v gospodinjstvih Zgornje Savinjske doline
2010 pdf
GAVRIĆ Miroslava OSTERC Gregor
Drevje ter grmovnice v Sončnem parku mestne občine Velenje
2010 pdf
ČERANIČ Nataša LUTHAR Zlata
Generativno razmnoţevanje orhidej Phalaenopsis v in vitro razmerah
2010 pdf
KRAJŠEK Jožica MILEVOJ Lea
Nočni ulov krilatih žuželk (Insecta) na Laboratorijskem polju Biotehniške fakultete
2010 pdf
KOTNIK Andreja SUHADOLC Marjetka
Hitrost razgradnje opada v travniških tleh v zaraščanju na lokacijah Bohinj in Uskovnica
2010 pdf
ERJAVEC Gašper VEBERIČ Robert
Sorte jablan v visokodebelnih sadovnjakih na območju občine Ivančna Gorica
2010 pdf
CUNJA Vlasta TRDAN Stanislav
Učinkovitost izbranih okoljsko sprejemljivih snovi za zatiranje zelene jablanove uši (Aphis pomi De Geer, Aphididae, Homoptera)
2010 pdf
GRŠIČ Maja HUDINA Metka, BARTOL Tomaž
Shranjevanje sadja v gospodinjstvih
2010 pdf
LEVAČIĆ Sabina KREFT Ivan, GERM Mateja
Polimorfizem beljakovin endosperma pri tatarski ajdi (Fagopyrum tataricum Gaertn.)
2010 pdf
JARC Katja HUDINA Metka
Pridelek pri jablani (Malus domestica Borkh.) sorte ‘Jonagold de Costa’ glede na različne obremenitve drevesa
2010 pdf
KRAMBERGER Doris HUDINA Metka
Pridelek in kakovost nekaterih sort breskev (Prunus persica L.) in nektarin (Prunus persica var. nucipersica L.)
2010 pdf
NOVAK Polona KREFT Ivan, GERM Mateja
Spremljanje pojavljanja proteinov za sintezo škroba v listih navadne ajde (Fagopyrum esculentum Moench)
2010 pdf
REŽABEK Suzana OSTERC Gregor
Naprava ribnika
2010 pdf
ROZMAN Darja OSTERC Gregor
Pomen vodnega motiva v bivalnem prostoru
2010 pdf
AVGUŠTIN Polona CELAR Franci
Delovanje šestih insekticidov na agrumovega volnatega kaparja Planococcus citri Risso (Homoptera, Pseudococcidae)
2010 pdf
KOVAČIČ Katarina OSTERC Gregor
Optimizacija razmnoţevanja različnih sort pelargonij s potaknjenci
2010 pdf
DEBEVEC Tina MILEVOJ Lea

Interakcija med kostanjevim listnim zavrtačem (Cameraria ohridella Deschka & Dimic) in listno sušico divjega kostanja (Guignardia aesculi /Peck/ V. B. Stewart) na območju mesta Ljubljane

2010 pdf
HAJNŠEK Barbara RUSJAN Denis
Poznavanje in odnos mladih do vina, pridelanega iz bio grozdja
2010 pdf
DOMENIS Tomaž RUSJAN Denis
Vpliv lastnosti tal na rast in rodnost žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) sorte 'Zeleni sauvignon'
2010 pdf
GREGORČIČ Jure ŠTAMPAR Franc
Izdelava mobilnega WAP sadjarskega portala s splošnimi podatki za sadjarje
2010 pdf
CIMERMAN Anica VADNAL Katja
Odnos do hrane: primerjava med dijaki in za to pristojnimi ustanovami
2010 pdf
ANDREJČIČ Vida HUDINA Metka
Pridelek breskev (Prunus persica L.) sorte 'Royal glory' na različnih podlagah na utrujenih tleh
2010 pdf
ARNOLJ Lucija OSTERC Gregor
Možnosti lastne pridelave okrasnih rastlin
2010 pdf
HOČEVAR Mateja HUDINA Metka
Vpliv razdalje sajenja na pridelek hrušk (Pyrus communis L.) sorte 'Viljamovka'
2010 pdf
PATKANJ Julija OSTERC Gregor
Vpliv različne sestave substrata na koreninjenje in rast zelenih potaknjencev pri kostanju (Castanea sp.)
2010 pdf
GERŠAK Mladen BERNIK Rajko
Vpliv globine sajenja krompirja (Solanum tuberosum L.) sorte Aladin na pokritost gomoljev z zemljo
2010 pdf
KALAN Špela TRDAN Stanislav
Sezonska dinamika ozimne sovke (Agrotis segetum Denis & Schiffermüller, Lepidoptera, Noctuidae) na koruzni njivi v bližini Škofje Loke
2010 pdf
VILFAN Maja HUDINA Metka
Vsebnost sladkorjev in organskih kislin v različnih organih breskev (Prunus persica L.) in nektarin (Prunus persica var. nucipersica L.)
2010 pdf
OSTANEK Damjana OSTERC Gregor
Pomen različnih substratov za rast in razvoj pelargonij (Pelargonium zonale (L.) L'Herit ex Ait in Pelargonium peltatum (L.) L'Herit ex Ait) sort 'Gabrielli' in 'Starlight albina'
2010 pdf
FERLIN Marjana HUDINA Metka
Pomološke lastnosti novih sort hrušk (Pyrus communis L.)
2010 pdf
SAVANOVIĆ Danijela RUSJAN Denis
Okarakterizacija vina pridelanega iz žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) sorte 'Cipro' v Slovenski Istri
2010 pdf
SVET Blaž BERNIK Rajko
Storilnost baliranja krme na parcelah različnih oblik
2010 pdf
ROJC Peter OSTERC Gregor
Strešni vrtovi v urbanem okolju
2010 pdf
POTOČNIK Andraž KOCJAN AČKO Darja
Ekološko kmetovanje v svetu in pri nas
2010 pdf
ŠUC Jasna VADNAL Katja
Zadovoljstvo kupcev z asortimanom in postrežbo v zadružni trgovini
2010 pdf
MEDEN Nataša PINTAR Marina, KACJAN-MARŠIĆ Nina
Učinkovitost fertigacije pri gojenju solatnic za zmanjšanje nevarnosti onesnaženja podtalnice z nitrati
2010 pdf
BERCKO Mojca HUDINA Metka
Količina in kakovost plodov nekaterih novih sort hrušk (Pyrus communis L.)
2010 pdf
IVANUŠA Jakob BERNIK Rajko
Možnosti izgradnje in uporabe sončnih elektrarn na kmetijah v občini Sveti Tomaž
2010 pdf
ČADEŽ Katarina HUDINA Metka
Ponudba sadja v gorenjskih hotelih
2010 pdf
JEGLIČ Katarina KACJAN-MARŠIĆ Nina
Gojenje cepljenih paprik (Capsicum annuum L.) v rastlinjaku
2010 pdf
MIHELJ Alenka OSTERC Gregor
Stanje in perspektive sežanskega botaničnega vrta
2010 pdf
SAFTIČ Danjel VIDRIH Anton,VIDRIH Matej
Preprečevanje škode in varstvo drobnice pred volkovi
2010 pdf
GRADIČ Milena TRDAN Stanislav
Sezonska dinamika jablanove steklokrilke (Synanthedon myopaeformis [Borkhausen], Lepidoptera, Sesiidae)  v ekstenzivnem sadovnjaku na Kozjanskem
2009 pdf
LAVTAR Matjaž KACJAN-MARŠIĆ Nina
Gojenje cepljenega jajčevca (Solanum melongena L. ) v rastlinjaku in na prostem
2009 pdf
STRAŽAR Veronika JAKŠE Marijana
Gojenje glavnate solate (Lactuca sativa L. var. capitata) na plavajočem sistemu v različnih gnojilnih raztopinah
2009 pdf
MIHELČIČ Maja RUSJAN Denis
Tipizacija žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) sorte 'Kraljevina'
2009 pdf
MATEŠIĆ Sandra USENIK Valentina
Spremljanje cvetenja različnih sort oljk (Olea europaea L.)
2009 pdf
OTONIČAR Klara HUDINA Metka
Pomološke lastnosti izbranih sort jagod (Fragaria x ananassa Duch.)
2009 pdf
ŽUŽEK Katarina OSVALD Jože
Vršičkanje paradižnika (Lycopersicon esculentum Mill.) kot ukrep povečevanja zgodnosti
2009 pdf
LAH Erika KREFT Ivan, PELICON Primož
Razporeditev cinka v semenih ajde (Fagopyrum esculentum Moench)
2009 pdf
TROBEC Sara KACJAN-MARŠIĆ Nina
Cepljenje melon (Cucumis melo L.) na različne podlage iz rodu Cucurbita
2009 pdf
GORJUP Helena ŠTAMPAR Franci
Laboratorijsko preučevanje odpornosti žitnega strgača (Oulema spp., Coleoptera,Chrysomelidae) na izbrane piretroide
2009 pdf
KUHAR Aleksandra ŠTAMPAR Franci
Možnosti razvoja intenzivnega sadjarstva v občini Kranj
2009 pdf
ROJEC Luka SUHADOLC Metka, LOBNIK Franc
Sposobnost tal za zadrževanje vode na izbranih tleh Apaške doline na osnovi meritev v porušenih in neporušenih vzorcih
2009 pdf
MURN Andreja HUDINA Metka
Hruška v očeh kupcev na Koprskem
2009 pdf
KLOPČIČ Judita KOROŠEC-KORUZA Zora, RUSJAN Denis
Vpliv redčenja grozdja in defoliacije na kakovost grozdja žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) sorte 'Laški rizling'
2009 pdf
ISKRA Tanja KREFT Ivan
Vpliv selena in sulfata na rast in razvoj kalic ajde (Fagopyrum esculentum Moench)
2009 pdf
VIDIC Miha HUDINA Metka
Pridelek jablane (Malus domestica Borkh.) sorte 'Zlati delišes' glede na različne obremenitve drevesa
2009 pdf
GORENČIČ Tanja HUDINA Metka
Potrošnja sadja na območju Dolenjske
2009 pdf
GOSAR Anja OSTERC Gregor
Pomen dela listne ploskve za uspešnost ukoreninjenja listnih potaknjencev pri begonijah (Begonia sp.)
2009 pdf
PEGAM Tjaša OSTERC Gregor

Pomen gnojenja za razvoj in prezimitev zelenih potaknjencev pri nepozebniku (Hamamelis spp.)

2009 pdf
PODVRŠNIK Valentina OSTERC Gregor

Optimizacija razmnoževanja zelenih potaknjencev pri brinu (Juniperus sp.)

2009 pdf
ULANEC Gregor KACJAN-MARŠIĆ Nina
Hidroponsko gojenje desetih sort nedeterminantnega paradižnika (Lycopersicum esculentum L.) na kameni volni
2009 pdf
KUHAR Jožica HUDINA Metka
Količina in kakovost plodov nekaterih novih sort hrušk (Pyrus communis L.)
2009 pdf
MLAKAR Mojca HUDINA Metka
Perspektivne nove sorte breskev (Prunus persica L.) in nektarin (Prunus persica var. nucipersica L.)
2009 pdf
DRINOVEC Alenka VADNAL Katja
Trženje v Cvetličarni Flora
2009 pdf
KOREN Maja TRDAN Stanislav
Mnenje mestnega prebivalstva o zdravstveni problematiki drevja v urbanem prostoru
2009 pdf
KORDIČ Branko RUSJAN Denis

Vpliv redčenja na količino in kakovost grozdja žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) sorte ‘Portugalka’

2009 pdf
KRALJ Mateja PINTAR Marina,  ŠAJN- SLAK Alenka

Učinkovitost ekoremediacijskega jarka pri Lešnici

2009 pdf
VERGLEZ Tina ČREPINŠEK Zalika
Analiza škod v Slovenskem kmetijstvu zaradi izrednih vremenskih dogodkov
2009 pdf
ŠMALC Nataša OSTERC Gregor
Obhišni vrtovi v ribniški dolini
2009 pdf
ARHAR Tadeja OSTERC Gregor
Hortikulturna ureditev predmestnih vrtov v okolici Kranja
2009 pdf
RAMOVŠ Rok OSTERC Gregor
Analiza sajenja okrasnih rastlin na pokopališcih na Gorenjskem
2009 pdf
PAVKOVIČ Miha HUDINA Metka
Vpliv redčenja na kakovost plodov hrušk (Pyrus communis L.) sorte 'Harrow sweet
2009 pdf
JANEŽIČ Marinka OSTERC Gregor

Gojenje fuksij (Fuchsia spp.) v Sloveniji

2009 pdf
RIBIČ Janez KOROŠEC-KORUZA Zora, RUSJAN Denis

Varstvo vinske trte v integrirani pridelavi grozdja v Sloveniji

2009 pdf
JANEŽIČ Tomaž BERNIK Rajko
Učinki rednega pregleda naprav za nanos FFS v krajih Ivančna Gorica in Grosuplje v obdobju 2000-2007
2009 pdf
KRŽIŠNIK Jožica TRDAN Stanislav
Sezonska dinamika kapusovih bolhačev (Phyllotreta spp., Coleoptera, Chrysomelidae) v nasadu zelja
2009 pdf
AVBELJ Zvonko KACJAN MARŠIĆ Nina, VEBERIČ Robert
Učinek podlag cepljenega jajčevca (Solanum melongena L.) na kakovost in količino pridelka
2009 pdf
JELOVČAN Neža UDOVČ Andrej
Primerjava višine prejetih neposrednih plačil po shemi proizvodno vezanih plačil in po shemi regionalnih plačil z zgodovinskimi dodatki
2009 pdf
PERKO Lidija HUDINA Metka
Hruške v oceh dolenjskih kupcev
2009 pdf
CAFUTA Katja PINTAR Marina, ČERNIČ ISTENIČ Majda

Poznavanje predpisov s področja varstva okolja v Celjski regiji

2009 pdf
LOZINŠEK Zvonka OSTERC Gregor

Optimalna vključitev pergol v zunanji bivalni prostor

2009 pdf
PONIKVAR Jože BERNIK Rajko

Zapleveljenost krompirja (Solanum tuberosum L.) pri mehanskem in kemičnem načinu zatiranja plevelov

2009 pdf
LEBER Mojca OSTERC Gregor

Ocena stanja celjskega mestnega parka

2009 pdf
SREBRNJAK Andreja TRDAN Stanislav

Spremljanje zastopanosti ozimne sovke (Agrotis segetum Denis & Schiffermüller, Lepidoptera, Noctuidae) na koruzi s feromonskimi vabami

2009 pdf
ŠIFRER Primož BERNIK Rajko

Izgube pridelka pri spravilu treh poljšcin z žetvenikom

2009 pdf
VOLF Sabina LUTHAR Zlata

Aklimatizacija epifitnih orhidej razmnoţenih v in vitro razmerah

2009 pdf
BABIČ Lenart OSTERC Gregor

Hortikulturna ureditev HareKrišna templja v Ljubljani

2009 pdf
ŠIMENC Andrej BERNIK Rajko

Zaoravanje rastlinskih ostankov

2009 pdf
DOBRAVEC Polona BERNIK Rajko

Vrste in uporaba traktorjev na litijskem in šmarskem območju

2009 pdf
FLAJŠMAN Silva OSTERC Gregor, BAVCON Jože

Primerjava vegetativnega razmnoževanja z delitvijo čebulic pri navadnem malem zvončku (Galanthus nivalis L.) in njegovi sorti 'Flore pleno'

2009 pdf
ČREPINŠEK Jana OSTERC Gregor

Pomen in uporaba lokvanjev v vodnih motivih

2009 pdf
PRELEC Jernej HUDINA Metka

Stare sorte sadnih vrst na območju Brkinov

2009 pdf
UČAKAR Katarina HUDINA Metka

Hruška v medicini

2009 pdf
PODGORŠEK Mateja HUDINA Metka

Vpliv razlicnih obremenitev dreves na pridelek jablane (Malus domestica Borkh.) sorte ‘Idared’

2009 pdf
FERK Silvija OSVALD Jože

Hidroponsko gojenje motovilca (Valerianella locusta L.) v gojitvenih ploščah

2009 pdf
GRLJ Mojca VADNAL Katja 2009 pdf
LUKŠIČ Maja OSTERC Gregor

Pojavljanje kostanjevega listnega zavrtača (Cameraria ohridella Deschka & Dimić) na divjem kostanju v okolici Novega mesta

2009 pdf
KAVČIČ Ana KOCJAN AČKO Darja

Vpliv odstranjevanja terminalnega socvetja konoplje (Cannabis sativa L var. sativa) na pridelek semen

2009 pdf
KODRIČ Mateja KACJAN-MARŠIĆ Nina

Gojenje cepljenih rastlin jajčevca (Solanum melongena L.) na kameni volni in v tleh

2009 pdf
ZADEL Tina ŠTAMPAR Franci

Izbor vrst in sort v sadno-okrasnem vrtu

2009 pdf
CVELBAR Barbara HUDINA Metka

Vpliv redcenja na pridelek in kakovost hrušk (Pyrus communis L.) sorte 'Conference

2009 pdf
ZGUBIN Anja TRDAN Stanislav

Vpliv agrotehničnih ukrepov na pojav paradižnikove plesni (Phytophthora infestans [Mont.] de Bary) na determinantnem paradižniku (Lycopersicon lycopersicum [L.] Karsten)

2009 pdf
PODKORITNIK Marta VADNAL Katja

Trženje čebelarskih izdelkov

2009 pdf
MEŠKO Polona OSTERC Gregor

Možnost razmnoževanja različnih sort jablan z zelenimi potaknjenci

2009 pdf
CIGOJ Metka KOROŠEC-KORUZA Zora

Spremljanje rasti in rodnosti sorte 'Refošk' (Vitis vinifera L.) na gojitveni obliki enojni Guyot v vinorodnem okolišu Kras

2008 pdf
KLEMENČIČ Monika ČOP Jure

Proizvodna in naravna vrednost travinja na kmetiji Klemenčič

2008 pdf
SMOLNIKAR Valentina OSVALD Jože

Vpliv koncentracije hranilne raztopine na pridelek paradižnika (Lycopersicon esculentum Mill)

2008 pdf
GLUHALIĆ Seida KACJAN-MARŠIĆ Nina

Vpliv podlag na količino in kakovost plodov cepljenega paradižnika (Lycopersicum esculentum L.)

2008 pdf
CEGNAR Miha BERNIK Rajko

Analiza načinov sajenja sadnih sadik

2008 pdf
ALIČ Silva HUDINA Metka

Vsebnost sladkorjev in organskih kislin v razlicnih organih hruške (Pyrus communis L.)

2008 pdf
SLIVNIK Urška TRDAN Stanislav, VIDRIH Matej

Varovanje kmetijskih zemljišč pred divjadjo v Šaleški dolini

2008 pdf
KOČEVAR Tanja KACJAN-MARŠIĆ Nina

Rast, razvoj in pridelek paprike (Capsicum annuum L.) gojene na kameni volni, glede na gojitveno obliko

2008 pdf
JANEŽ Tjaša ŠTAMPAR Franci

Stanje in perspektive sadjarstva v obcini Loška dolina

2008 pdf
POTOČNIK Romana OSTERC Gregor

Dejavniki nakupne odločitve kupcev v cvetličarni

2008 pdf
KRAPEŽ Katarina HUDINA Metka

Vpliv prekrivanja plodov s papirnatimi vrečkami na kakovost jabolk (Malus domestica Borkh.) sorte 'Idared'

2008 pdf
GRABNAR Boštjan BERNIK Rajko

Primerjava storilnosti enosmernega in dvosmernega pluga

2008 pdf
ČEBRON Katarina KACJAN-MARŠIĆ Nina

Vpliv različnih podlag na pridelek melon (Cucumis melo L.)

2008 pdf
LELJAK Damjana OSTERC Gregor

Okrasne rastline v zdraviliškem parku Dobrna

2008 pdf
SVETEK Janez OSVALD Jože

Zastiranje tal s PE folijami pri gojenju solate

2008 pdf
FABJANČIČ Irena HUDINA Metka

Pomološke lastnosti novih sort breskev (Prunus persica L.) in nektarin (Prunus persica var. nucipersica L.

2008 pdf
RAVNIKAR Anton CELAR Franci

Odpornost štirih sort cebule (Allium cepa L.) na cebulno plesen [Peronospora destructor (Berk.) Casp. ex Berk.]

2008 pdf
POJE Dragan TRDAN Stanislav, VIDRIH Matej

Vrednotenje ustreznosti štirih privabilnih posevkov
za zmanjševanje škodljivosti tobakovega resarja
(Thrips tabaci Lindeman, Thysanoptera, Thripidae) na čebuli (Allium cepa L.)

2008 pdf
RAKUŠČEK Maja HUDINA Metka

Sadjarstvo v občini Tolmin

2008 pdf
KRAMBERGER Polonca PINTAR Marina, BATIČ Franc

Analiza stanja osuševalnih sistemov na območju Logatca

2008 pdf
PROŠT Brigita ČOP Jure, Eler Klemen

Vpliv košnje in gnojenja na pridelek zelinja, strukturo travne ruše in botanično sestavo travnika zveze Arrhenatherion na Ljubljanskem barju 

2008 pdf
RAZPOTNIK Dragica KOCJAN AČKO Darja

Pridelek zrnja soje (Glycine max (L.) Merril) iz sortnih poskusov v obdobju 2001 DO 2003 in možnosti uporabe soje v živinoreji

2008 pdf
KRANJC Goran HUDINA Metka
Kakovost hrušk (Pyrus communis L.) sorte 'Conference' po prekrivanju plodov s papirnatimi vrečkami
2008 pdf
TRILER Mitja OSTERC Gregor
Možnosti učinkovitega razmnoževanja plazeče trdoleske (Euonymus fortunei 'Coloratus')
2008 pdf
ŠKEDELJ Vesna BERNIK Rajko
Tehnično stanje naprav za kemično varstvo rastlin na področju Dolenjske
2008 pdf
KNIFIC Majda OSTERC Gregor
Preizkušanje novih sort balkonskega cvetja
2008 pdf
PAVLINIČ Zlatka TRDAN Stanislav
Naravni pripravki za zmanjševanje škodljivosti povzročiteljev bolezni na okrasnih rastlinah     
2008 pdf
KOBAL Tomaž HUDINA Metka
Vpliv gostote sajenja na pridelek hrušk (Pyrus communis L.) sorte 'Viljamovka'            
2008 pdf
GABOR Sergeja KREFT Ivan, GERM Mateja
Vpliv selena na rast in razvoj stročnic                
2008 pdf
VIDMAR Maja USENIK Valentina
Redčenje plodov z rezjo pri češnji (Prunus avium L.)                  
2008 pdf
KRISTAN Mojca ČOP Jure
Proizvodna in naravna vrednost travinja na kmetiji Kristan
2008 pdf
ARTELJ Špela HUDINA Metka
Vpliv redčenja na pridelek (Pyrus communis L.) sorte `Conference`
2008 pdf
JEMEC Katja HUDINA Metka

Redčenje plodov hrušk (Pyrus communis L.) sorte 'Harrow sweet'

2008 pdf
PRESEČNIK Darinka OSTERC Gregor

Zasaditev Mozirskega gaja nekoč in danes

2008 pdf
HLEBEC Barbara LUTHAR Zlata

Aklimatizacija terestične orhideje Bletilla striata Thunb. razmnožene v tkivni kulturi

2008 pdf
PLESTENJAK Maja OSTERC Gregor

Zgodovinski razvoj botaničnih vrtov v Sloveniji

2008 pdf
REDNAK Blaž KOCJAN AČKO Darja

Ekološko kmetijstvo v Koroški regiji

2008 pdf
GORNIK Janja LUTHAR Zlata
Koreninjenje kostanja (Castanea sativa Mill.) v in vitro razmerah
2008 pdf
KARNER Matjaž OSTERC Gregor, ŠIFTAR Aleksander
Izdelava vzorčnega katastra za izbrane drevorede v Mestni občini Ljubljana
2008 pdf
ROJEC Miha LOBNIK Franc, SUHADOLC Marjetka
Pedosistematske enote Apaške doline
2008 pdf
LOVRENČIČ Sabina UDOVČ Andrej
Analiza zašcitenih kmetij po podatkih zemljiške knjige
2008 pdf
DOLINAR Katarina KACJAN-MARŠIĆ, Nina, OSVALD Jože
Analiza rasti, razvoja ter pridelka paprike (Capsicum annuum L.) glede na vzgojno obliko
2008 pdf
DOLES Zvone OSVALD Jože
Pridelovanje in oskrba slovenskega prostora z vrtninami
2008 pdf
MIKEC Daša KOROŠEC-KORUZA Zora
Vrednotenje cvicka z oznako PTP
2008 pdf
FIŠER Stanislava MILEVOJ Lea, ČERNIČ-ISTENIČ Majda
Uporaba fitofarmacevtskih sredstev pri ljubiteljskem pridelovanju vrtnin
2008 pdf
ŠTUPICA Matej OSTERC Gregor
Cepljenje različnih sort pahljačastega javorja (Acer palmatum)
2008 pdf
LOVŠIN Urška HUDINA Metka
Pomološke lastnosti nekaterih novih sort hrušk (Pyrus communis L.) v letu 2005
2008 pdf
KOCJANČIČ Aleš PINTAR Marina
Analiza izgube kmetijskih zemljišč zaradi gradnje avtoceste v občini Lukovica
2008 pdf
PEČJAK Maja OSTERC Gregor
Gojenje bonsajev
2008 pdf
ISKRAČ Andreja OSTERC Gregor
Pomen sorte pri razmnoževanju z zelenimi potaknjenci na primeru brina (Juniperus sp.)
2008 pdf
ŠEGA Gašper VIDRIH Anton, VIDRIH Matej

Prezimovanje plemenskih telic na pašniku v Gotenici                                                          

2008 pdf
VILČNIK Simona OSTERC Gregor

Vrstna sestava baročnega parka v Dornavi

2008 pdf
RUSTJA Valentina KOROŠEC-KORUZA Zora, RUSJAN Denis

Revizija pridelave žlahtne vinske trte (V.vinifera L.) sorte 'Zelen' v Vipavski dolini

2008 pdf
DRAŠLER Vanja USENIK Valentina

Stanje in možnosti razvoja sadjarstva v občini Hoče-Slivnica

2008 pdf
KARIŽ Tadeja BERNIK Rajko

Analiza možnosti izrabe vetrne energije v kmetijstvu

2008 pdf
GORJANC Jana VADNAL Katja

Ocena možnosti pridelovanja kakija (Diospyros kaki L.) v Slovenskem primorju

2008 pdf
CVENKEL Nuša OSVALD Jože, OSTERC Gregor

Izbor substratov za gojenje mačeh (Viola sp.)

2008 pdf
PETERLIN Andreja USENIK Valentina

Pomen oživitve travniških sadovnjakov v občini Škocjan

2008 pdf
LOČNIKAR Mateja OSTERC Gregor

Gojenje bonsajev iglavcev

2008 pdf
ROJNIĆ Milan HUDINA Metka

Perspektivne nove sorte hrušk

2008 pdf
SLAPŠAK Klementina BERNIK Rajko

Analiza traktorjev, uporabljivih v vrtnarstvu

2008 pdf
KOCJANČIČ Janja KRAVANJA Nikolaja

Analiza sortimenta vrtnic v rozariju Arboretum Volčji Potok

2008 pdf
LISEC Urška OSTERC Gregor

Ocena stanja nasada v vrtu gradu Sevnica

2008 pdf
LISEC Špela OSTERC Gregor

Analiza stanja nasada v parku gradu Mokrice

2008 pdf
ČRNAGOJ Natalija KAJFEŽ BOGATAJ Lučka

Nastopi izbranih temperaturnih pragov v Sloveniji

2008 pdf
ROZMAN Petra PINTAR Marina

Vpliv komasacij na velikost zemljišč na izbranih lokacijah v Sloveniji

2008 pdf
POVŠE Boštjan BERNIK Rajko

Primerjava dveh različnih tehnik spravila koruzne silaže

2008 pdf
KERT Janez TRDAN Stanislav
Preizkušanje ustreznosti nemškega prognostičnega modela SIMLEP
2007 pdf
ČOKLC Katarina KOROŠEC-KORUZA Zora, RUSJAN Denis
Vpliv zimske rezi na količino in kakovost grozdja žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) sorte 'Laški rizling'
2007 pdf
ROGLIČ Polona OSTERC Gregor
Analiza nakupnega odločanja kupcev v cvetličarni
2007 pdf
MERKAČ Dani PINTAR Marina
Vpliv prekrivanja talnih vzorcev pri meritvah za desorbcijske krivulje
2007 pdf
GLAŽAR Zvonko Darja KOCJAN AČKO
Kalivost plevnatega, oluščenega in obrušenega semena pire (Triticum aestivum L. var. spelta)
2007 pdf
ZUPANČIČ Anton UDOVČ Andrej
Pomen neposrednih placil na izbranih kmetijah z obmocja Trebnjega
2007 pdf
VRHOVEC Marjan ČEPON Marko
Primerjava mlečnosti med rjavo in črno-belo pasmo krav na izbrani kmetiji
2007 pdf
KRAŠNA Tatjana HUDINA Metka
Pridelek hrušk (Pyrus communis L.) sorte 'Viljamovka' pri različnih gostotah sajenja
2007 pdf
KOVAČIČ Uroš KACJAN-MARŠIĆ Nina
Vpliv cepljenja in podlag na pridelek melon (Cucumis melo L.)
2007 pdf
MALUS Marjan MILEVOJ Lea, TRDAN Stanislav
Gospodarsko pomembne vrste metuljev (Lepidoptera) v vinogradniški favni v okolici Trške gore
2007 pdf
FURLAN Tjaša OSVALD Jože
Izbor sortimenta solate (Lactuca sativa L.) za gojenje v neogrevanem prostoru
2007 pdf
RAVNIKAR Katarina TRDAN Stanislav

Vpliv števila škropljenj z insekticidom na škodljivost tobakovega resarja (Thrips tabaci Lindeman, Thysanoptera, Thripidae) na zgodnjem zelju

2007 pdf
JURCA Barbara KACJAN-MARŠIĆ Nina

Vpliv gostote setve in gnojenja na pridelek motovilca (Valerianella olitoria Poll.), gojenega v gojitvenih ploščah

2007 pdf
GREGORIČ Dejan OSVALD Jože
Tehnologija pridelovanja zgodnjega zelja
2007 pdf
ČEMAŽAR Filip VIDRIH Anton, VIDRIH Matej
Drevesno-pašna raba travinja na vodovarstvenem območju Kleče
2007 pdf
GORJAN Ivan KOROŠEC-KORUZA Zora, RUSJAN Denis
Vpliv giberelinov na kakovost grozdja žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) sorte 'Modri pinot'
2007 pdf
FRELIH Petra ŠTAMPAR Franci, SOLAR Anita
Možnost pridelovanja orehov in lešnikov na Gorenjskem
2007 pdf
DANIJEL David BERNIK Rajko
Analiza naprav za nanos fitofarmacevtskih sredstev v Savinjski in Posavski regiji
2007 pdf
KAPŠ Sabina TRDAN Stanislav

Škodljivost divjega prašiča (Sus scrofa L., Mammalia, Suidae) na kmetijskih zemljiščih na širšem območju vasi Sodevci

2007 pdf
KALABOTA Maja KACJAN-MARŠIĆ Nina
Vpliv cepljenja in podlag na pridelek lubenic (Citrullus aedulis Pang.)
2007 pdf
PERIC Marko KOCJAN AČKO Darja; BARIČEVIČ Dea

Življenjska sposobnost semena konoplje (Cannabis sativa L. var. sativa)

2007 pdf
KRISTANČIČ Tereza KOROŠEC-KORUZA Zora, RUSJAN Denis

Vpliv škropljenja z giberelini na kakovost grozdja žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) 'Rebula'

2007 pdf
COLARIČ Anita OSTERC Gregor

Problematika razmnoževanja z zelenimi potaknjenci pri različnih vrstah rodu Hamamelis (Hamamelis spp.)

2007 pdf
KASTELEC Janja VADNAL Katja
Analiza trga mesojedih rastlin v Sloveniji 
2007 pdf
ŠKVARČ Branka HUDINA Metka, BARTOL Tomaž
Pomen čebel pri opraševanju hruške (Pyrus communis L.)      
2007 pdf
ZORNIK Ana HUDINA Metka, BARTOL Tomaž
Pomen čebel pri opraševanju jablane (Malus domestica Borkh.)
2007 pdf
ČRNOLOGAR Anita HUDINA Metka
Pomološke lastnosti nekaterih sort kakija (Diospyros kaki L.)
2007 pdf
SCHMITZER Valentina ŠTAMPAR Franci
Idejni in izvedbeni načrt študijskega vrta
2007 pdf
ERJAVEC Ada OSTERC Gregor
Razmnoževanje pahljačastega javorja (Acer palmatum) z zelenimi potaknjenci.
2007 pdf
BOGATAJ Ana KOCJAN AČKO Darja

Vpliv roka setve na pridelek petih izbranih hibridov sončnice (Helianthus annuus L.)

2007 pdf
MELANŠEK Urša TRDAN Stanislav

Učinkovitost entomopatogene ogorčice Steinernema feltiae [Filipjev] (Rhabditida: Steinernematidae) za zatiranje cvetličnega resarja (Frankliniella occidentalis [Pergande])(Thysanoptera, Thripidae) na kumarah

2007 pdf
CAJHEN Petra TRDAN Stanislav

Učinkovitost treh okoljsko sprejemljivih insekticidov za zatiranje tobakovega resarja (Thrips tabaci Lindeman, Thysanoptera, Thripidae) na zgodnjem zelju

2007 pdf
BELTRAM Bernarda OSVALD Jože

Sortiment zgodnjega zelja za integrirano pridelavo

2007 pdf
BREG Blanka ŠTAMPAR Franci, SOLAR Anita

Zgradba in razvoj rodne veje pri orehu (Juglans regia L.) sorte Franquette

2007 pdf
PRIMOŽIČ Jurka VADNAL Katja

Trženje sadik sadnega drevja

2007 pdf
KUŠAR Tatjana OSTERC Gregor

Gojenje pelargonij (Pelargonium peltatum L.) sort ´Rainbow red` in ´Rainbow white` v različnih substratih

2007 pdf
SAVIĆ Barbara VADNAL Katja

Razvoj zelenega programa gospodarske družbe Merkur d. d.

2007 pdf
KOS Maja OSVALD Jože

Hidroponsko gojenje nageljnov (Dianthus sp.)

2007 pdf
ZUPANC Polona PINTAR Marina
Vpliv količine in velikosti zeolita na zadrževanje vode v rastnem substratu
2007 pdf
DORNIK Andrej BERNIK Rajko
Analiza odjemalnikov silaže
2007 pdf
HRIBAR Luka HUDINA Metka

Vpliv redčenja na kakovost plodov hrušk (Pyrus communis L.) sorte 'Conference'

2007 pdf
FRIC Milena UDOVČ Andrej

Odnos kmetov do konvencionalnega oziroma ekološkega kmetijstva v štajerski regiji

2007 pdf
PODGORNIK Erna KOROŠEC-KORUZA Zora, RUSJAN Denis

Vpliv giberelinov na kakovost grozdja žlahtne vinske trte (V. vinifera L.) namizne sorte 'Cardinal'

2007 pdf
HREN Nataša LUTHAR Zlata

Transformacija tobaka (Nicotiana tabacum L.) z Agrobacterium tumefaciens

2007 pdf
GRMEK Kristina KOROŠEC-KORUZA Zora, RUSJAN Denis

Proučevanje tipov sorte ‘Vitovska grganja’ (Vitis vinifera L.) v vinorodni deželi Primorska

2007 pdf
MIHIČINAC Maja KACJAN-MARŠIĆ Nina

Pridelek različnih tipov solate (Lactuca sativa L.) v gojitvenih ploščah

2007 pdf
LUKAN Andreja VADNAL Katja

Mnenja kmetov o socialnih storitvah kot dopolnilni dejavnosti na območju občine Idrija

2007 pdf
PRAŠNIKAR Daniela BOHANEC Borut

Mikropropagacija previsne sanvitalije (Sanvitalia procumbens [Ruiz in Pav.])

2007 pdf
KOLIĆ Valentina KOROŠEC-KORUZA Zora, RUSJAN Denis

Struktura vinogradniških kmetij vključenih v integrirano pridelavo grozdja

2007 pdf
BELEC Denis ŠTAMPAR Franci

Stanje in perspektive sadjarstva v občini Litija

2007 pdf
CARLEVARIS Branko TRDAN Stanislav

Razvojni krog in škodljivost žitnega strgača (Oulema spp., Coleoptera, Chrysomelidae) na različnih sortah ozimne pšenice na Goriškem

2007 pdf