DIGITALNA KNJIŽNICA BIOTEHNIŠKE FAKULTETE

Zbirka diplomskih in podiplomskih del s polnim tekstom

GOZDARSTVO IN OBNOVLJIVI GOZDNI VIRI

DIGITALNA KNJIŽNICA BIOTEHNIŠKE FAKULTETE

DIPLOMSKE NALOGE (višješolski študij in visokošolski strokovni študij)
DIPLOMSKE NALOGE (visokošolski strokovni študij - 1. stopnja)
DIPLOMSKE NALOGE (univerzitetni študij - 1. stopnja)
DIPLOMSKE NALOGE (univerzitetni študij)
MAGISTRSKE NALOGE - 2. stopnja
MAGISTRSKE NALOGE
DOKTORSKE DISERTACIJE
PRIPRAVNIŠKE NALOGE
SPECIALISTIČNE NALOGE

Pri uporabi del je potrebno upoštevati zakone in določila o avtorski in sorodnih pravicah.

Dela so dostopna v polnem besedilu od leta 2006 dalje. Zaradi formata prilog, le te niso vedno dostopne v elektronski obliki.

DIPLOMSKE NALOGE (višješolski študij in visokošolski strokovni študij)
Avtor(ji) Naslov Leto Signatura
(Gozdarska knjižnica)
Črnigoj, Bojan Presoja sanacij prizadetih gozdnih površin v revirju Planina v zadnjem desetletju (polno besedilo) 2016 VDN 544
Bottosso, Matteo Razlogi za in proti ponovni uvedbi sloke (Scolopax rusticola L.) na seznam lovnih vrst v Sloveniji (polno besedilo) 2016 VDN 543
Lampreht, Tadej Vpliv izbranih dejavnikov na količino in razporeditev lesenega plavja v zgornjem toku Meže (polno besedilo) 2016 VDN 542
Zupin, Rok Padavinski režim na ploskvah intenzivnega monitoringa gozdov v Sloveniji v letih od 2004 do 2013 (polno besedilo) 2016 VDN 541
Mauhar, Mladen Polh (Glis glis) v Gorskem kotarju (polno besedilo) 2016 VDN 540
Vučko, Valerij Žuželke in patogene glive na lesnih rastlinah na gozdni učni poti Draga pri Igu (polno besedilo) 2016 VDN 539
Kramer, Peter Potenciali in možnosti energetske oskrbe posestva Fakultete za kmetijstvo v Mariboru z lastno lesno biomaso (polno besedilo) 2016 VDN 538
Kotar, Marko Traktorji John Deere in njihova gozdarska nadgradnja (polno besedilo) 2016 VDN 537
Konda, Bruno Poškodovanost gozdnih tal po strojni sečnji v pomlajenih sestojih na območju Kočevskega Roga (polno besedilo) 2016 VDN 536
Gorišek, Boštjan Primerjava dveh tehnologij sečnje v pomlajenih sestojih jelovo-bukovih rastišč na območju novomeškega Roga (polno besedilo) 2016 VDN 535
Črnič, Roman Presoja primernosti rabe sodobne sortimentne metode v revirju Ivančna Gorica (polno besedilo) 2016 VDN 534
Tekavec, Urban Preverjanje natančnosti merjenj na stalnih vzorčnih ploskvah v GGE Jurjeva dolina (polno besedilo) 2016 VDN 533
Dlopst, Blaž Učinek bagra goseničarja Takeuchi TB 075 pri gradnji gozdne vlake (polno besedilo) 2016 VDN 532
Redenšek, Franja Vpliv digestata iz bioplinske naprave za predelavo ostankov hrane na kalivost in rast izbranih testnih rastlin (polno besedilo) 2016 VDN 531
Čokelj, Klavdijo Poškodovanost gozdnih sestojev zaradi žleda v gozdnogospodarskih enotah Vrhe in Vremščica (polno besedilo) 2016 VDN 530
Kralj, Vesna Urbana drevnina v stanovanjskih naseljih Fužine in Nove Jarše (polno besedilo) 2016 VDN 529
Maljevac, Marko Pregled gospodarjenja z divjim prašičem (Sus scrofa L.) v LPN Jelen (polno besedilo) 2016 VDN 528
Janež, Primož Analiza skladnosti trajnostnega gospodarjenja v državah gozdovih Slovenije z zahtevami FSC certifikata (polno besedilo) 2016 VDN 527
Okršlar, Rok Anketna raziskava lovcev o motivih in stroških krmljenja jelenjadi in divjega prašiča v Sloveniji (polno besedilo) 2016 VDN 526
Ropret, Jerneja Vodni potencial v vetrolomu prizadete navadne smreke (Picea abies (Karst.)) na Jelovici 2006 (polno besedilo) 2016 VDN 525
Kostanjevec, Marko Opremljenost in uporaba osebne varovalne opreme zasebnih lastnikov gozdov na območju KE Ptuj (polno besedilo) 2016 VDN 524
Ferle, Roman Primernost gozdarskih transportnih kompozicij v različnih delovnih pogojih (polno besedilo) 2016 VDN 523
Fajdiga, Tatjana Analiza sestoja s tiso (Taxus baccata L.) Na Brdu pri Godoviču (polno besedilo) 2016 VDN 522
Kvas, Rok Uspešnost naravnega pomladka na območjih prizadetih po ujmah (polno besedilo) 2016 VDN 520
Sodja, Anja Način ogrevanja objektov na primeru Osnovne šole Gorje ter Zavoda sv. Martina v Srednji vasi v Bohinju (polno besedilo) 2016 VDN 521
Hriberšek, Uroš Dnevno-nočna raba krmišč s strani divjega prašiča (Sus scrofa L.) v severovzhodni Sloveniji (polno besedilo) 2015 VDN 518
Turk, Jurij Analiza učinkovitosti aplikacij za pametne telefone pri merjenju sestojnih parametrov (polno besedilo) 2015 VDN 519
Oblak, Gregor Zgradba in razvoj gozdnih sestojev v pragozdnem ostanku Lopata (polno besedilo) 2015 VDN 517
Rovan, Bojan Vpliv velikih rastlinojedih parkljarjev in velikosti vrzeli na pomlajevanje dinarskih jelovo-bukovih gozdov v GGE Črni Vrh (polno besedilo) 2014 VDN 516
Gorišek, Tomaž Uporabnost uravnoteženega sistema kazalnikov v gozdarstvu (polno besedilo) 2014 VDN 515
Bjelić, Maja Smrekovi podlubniki (Col.: Curculionidae: Scolytinae) v gozdnogospodarski enoti Ljubljana (revir Vodice) v letu 2008 (polno besedilo) 2014 VDN 514
Kavčič, Tina Talne razmere in naravno pomlajevanje v drugotnih altimontanskih smrekovih gozdovih v Jelendolu (polno besedilo) 2014 VDN 513
Dovžan, Olga Volumenske funkcije smreke na raziskovalnih ploskvah na Pokljuki (polno besedilo) 2013 VDN 512
Debeljak, Rok Evidentiranje potencialnih rastišč mesojedih rastlin v gozdnih habitatih okolice Trzina in Domžal (polno besedilo) 2013 VDN 511
Šekoranja, Aleš Urbano drevje in grmovje na javnih površinah v Brežicah (polno besedilo) 2013 VDN 510
Weber, Tiberij Sprememba favne kot posledica zaraščanja krasa v zadnjih sto letih (polno besedilo) 2013 VDN 509
Potočnik, Mirko Vpliv starosti gozdne ceste na zaraščanje brežin in svetlega profila (polno besedilo) 2013 VDN 508
Doberdrug, Boštjan Biomasa korenin na rastiščih jelovo-bukovega gozda v pogorju Roga (polno besedilo) 2012 VDN 507
Okrošek, Katjuša Ogroženost rumenega sleča (Rhododendron luteum Sweet) na naravnih nahajališčih v Sloveniji (polno besedilo) 2012 VDN 506
Žigante, Gregor Dinamika pojavljanja rjavega medveda v Posavskem lovsko-upravljalskem območju (polno besedilo) 2012 VDN 505
Žurbi, Andrej Pridobivanje in prodaja lesa v zasebnih gozdovih (polno besedilo) 2012 VDN 504
Sever, Kristina Žuželke in pršice na lesnatih rastlinah na Jesenkovi poti v Ljubljani (polno besedilo) 2012 VDN 503
Bombač, Dušan Rast macesna (Larix decidua Mill.) na strmih pobočjih v Kamniški Bistrici (polno besedilo) 2012 VDN 502
Hajšek, Andrej Zgradba in razvojna dinamika pragozdnega rezervata Donačka gora (polno besedilo) 2012 VDN 501
Beber, Marko Kambijeva aktivnost in nastanek lesa pri bukvi s Panše reke (polno besedilo) 2012 VDN 500
Kumer, Jure Preverjanje državnih normativov z dejanskimi učinki večbobenskega žičnega žerjava Syncrofalce na območju GG Slovenj Gradec (polno besedilo) 2012 VDN 499
Nahtigal, Maruša Bolezni drevja na Jesenkovi poti v Ljubljani (polno besedilo) 2012 VDN 498
Rosc, Janez Vpliv načina shranjevanja gozdnih lesnih sekancev na njihovo vlažnost (polno besedilo) 2012 VDN 497
Đenadić, Jernej Določanje režima uporabe gozdnih cest (polno besedilo) 2012 VDN 496
Tičar, Ana Evidentiranje dreves na javnih površinah na Viču v Ljubljani (polno besedilo) 2011 VDN 495
Mikec, Sebastjan Spravilo lesa iz pomlajenih sestojev na območju Novomeškega Roga (polno besedilo) 2011 VDN 494
Kragelj, Erik Analiza ukrepanj intervencijske skupine Zavoda za gozdove Slovenije v primeru prijave ogrožanja ljudi ter njihove lastnine s strani rjavega medveda (polno besedilo) 2011 VDN 493
Štern, Simon Presoja sprememb organizacije gozdarskih del z izgradnjo nove ceste v Predel Hom "(polno besedilo)" 2011 VDN 492
Grubišić, Marko Učinki žičnega žerjava Syncrofalke 3t pri spravilu iglavcev v predelu Vitanje (polno besedilo) 2011 VDN 491
Lubi, Janko Gospodarjenje s topolovimi nasadi na Krško-Brežiškem polju (polno besedilo) 2011 VDN 490
Kodrič, Dejan Navadna ameriška duglazija (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) na Zgornjem Gorenjskem (polno besedilo) 2011 VDN 489
Bizjak, Sebastjan Razvoj in uporaba motorne kose pri delu v gozdu (polno besedilo) 2011 VDN 488
Ilc, Jože Oglarjenje na kočevskem gozdnogospodarskem območju (polno besedilo) 2011 VDN 487
Troha, Rajko Metoda štetja kupčkov iztrebkov za ocenjevanje številčnosti jelenjadi in srnjadi na območju jugozahodne Slovenije (polno besedilo) 2011 VDN 486
Zimšek, Metka Zgradba in rast sestojev črnega bora na strmih, dolomitnih pobočjih v Zasavju (polno besedilo) 2011 VDN 485
Petkovšek, Matej Težnje razvoja kamionskega prevoza lesa (polno besedilo) 2010 VDN 484
Koželj, Gregor Spremljanje kozličkov rodu Monochamus (col.: Cerambycidae) v KE Črni vrh kot prenašalcev karantenske borove ogoričice (Bursaphelenchus xylophilus) za Sloenijo (polno besedilo) 2010 VDN 483
Jereb, Luka Učinki prebivalstvene (ne)rasti na stanje gozdov (polno besedilo) 2010 VDN 482
Lukman, Matej Bolezni in škodljivci lesnatih rastlin v urbanem okolju Postojne 2010 VDN 481
Smrečnik, Herman Predelava in izkoristek lesa smreke pri delu s horizontalnnim tračnim žagalnim strojem (polno besedilo) 2010 VDN 480
Medveš, Aljoša Gamsja garjavost v triglavski populaciji gamsa (Rupicapra rupicapra L.) (polno besedilo) 2010 VDN 479
Zevnik, Simon Uporaba različnih motornih verižnih žag v krajevni enoti Kostanjevica na krki (polno besedilo) 2010 VDN 478
Krmelj, Barbara Preverjanje natančnosti merjenj na stalnih vzorčnih ploskvah v GGE Radovljica (polno besedilo) 2010 VDN 477
Mihelčič, Tomaž Produkcijski potencial drevesnih vrst, primernih za kratke obhodnje, na Slovenskem (polno besedilo) 2010 VDN 476
Šinigoj, Darijan Presoja uspešnosti sanacije gozdnega požarišča Fajti hrib - Cerje iz leta 1994 (polno besedilo) 2010 VDN 475
Grce, Dragomir Razvoj mladja na rastišču Isopyro fagetum v pragozdu Krokar (polno besedilo) 2010 VDB 474
Kelenc, Slavko Primerjava različnih pristopov za prevzgojo izmenjanih in spremenjenih gozdov v srednji Evropi (polno besedilo) 2010 VDN 473
Miklič, Bojan Oglarska pot in oglarjenje na Dolah (polno besedilo) 2010 VDN 472
Mrakič, Miha Pregled upravljanja in analiza škod po divjem prašiču (Sus scrofa L.) v Kamniško-Savinjskem LUO (polno besedilo) 2010 VDN 471
Klinar, Klemen Dinamika zaraščanja planinskih pašnikov na Belski planini in Rebru (polno besedilo) 2010 VDN 470
Nastran, Simon Izobraževanje lastnikov gozdov na Zavodu za gozdove Slovenije, Krajevna enota Železniki (polno besedilo) 2010 VDN 469
Krušec, Tine Socialne in ekološke funkcije gozndih površin na Jarškem in Tomačevskem produ (polno besedilo) 2010 VDN 468
Rutar, Metka Opremljenost lastnikov gozdov pri sečnji v gozdnogospodarski enoti Tolmin (polno besedilo) 2010 VDN 467
Moraleda Melero, Carlos Manuel Woody biomass of invaded karstic pastures - a case study at Podgorski kras plain (polno besedilo) 2010 VDN 466
Montesinos Valera, Álvaro Distribution of above and below ground woody biomass in Silver fir (Abies alba Mill.) and its significance for carbon dioxide sequestration and biodiversity of forest stands in Dinaric forest of Slovenia 2010 VDN 465
Kucler, Peter Učinki in stroškli izdelave lesenih sekancev s sekalnikom Eschlbock biber 70-RM (polno besedilo) 2010 VDN 464
Špegelj, Vesna Licitacija vrednejših lesnih sortimentov - na primeru Slovenj Gradca 2009 (polno besedilo) 2010 VDN 463
Gorenc, Rok Primerjava učinkovitosti čiščenja podrasti z motorno žago in motorno koso (polno besedilo) 2010 VDN 462
Papež, Rok Zaraščanje svetlega profila gozdne ceste (polno besedilo) 2010 VDN 461
Žagar, Andrej Ocenjevanje prostorske zgradbe gozdnih sestojev v gozdnogospodarski enoti Blagovica (polno besedilo) 2010 VDN 460
Bozja, Klemen Vizualna interpretacija letalsih posnetkov v GE Grosuplje (polno besedilo) 2010 VDN 459
Hvala, Hinko Načrt za Kuštrinovo gozdno posest (polno besedilo) 2010 VDN 458
Verderber, Tine Opremljenost lastnikov za delo v gozdu na območju GGE Adlešiči in Stari trg (polno besedilo) 2010 VDN 457
Bremec, Rok Zaraščanje bohinjskih alpskih dolin (polno besedilo) 2010 VDN 456
Gorše, Gorazd Rast in struktura raznomernih sestojev na rastisčih dinarskega jelovo - bukovega gozda v GGE Poljane (polno besedilo) 2009 VDN 455
Semenič, Boris Proučevanje vplivov zimskega dopolnilnega krmljenja jelenjadi (Cervus elaphus L.) na prostorsko razporeditev in obseg poškodb gozdnega mladja na Sneži kem območju (polno besedilo) 2009 VDN 454
Bedenik, Anton Produkcijska sposobnost jelovih rastišč v Halozah (polno besedilo) 2009 VDN 453
Vidic, Damjan Razvoj mladja v gozdnem rezervatu Smrečje po naravnih motnjah (polno besedilo) 2009 VDN 452
Donik, Mitja Spremembe sestojne zgradbe v pragozdnem rezervatu Šumik (polno besedilo) 2009 VDN 451
Podergajs, Urban Mnogonamenska raba gozdov v okolici Vojnika (polno besedilo) 2009 VDN 450
Plešivčnik, Igor Naravoslovna pot Brinjeva gora (polno besedilo) 2009 VDN 449
Preložnik, Uroš Vpliv gradacije podlubnikov v obdobju 2002-2005 na delež smreke v nižinskih gozdovih celjske kotline (polno besedilo) 2009 VDN 448
Legan, Matjaž Primerjava stroškov vzdrževanja in gospodarnosti asfaltiranja gozdne in javne ceste v GGE Medvode (polno besedilo) 2009 VDN 447
Teran, Barbara Škode po jelenjadi v GGE Kokra (polno besedilo) 2009 VDN 446
Bornšek, Lovro Sestojne vrzeli pragozda Rajhenavski rog (polno besedilo) 2009 VDN 445
Orešnik, Janez Primerjava različnih načinov redčenj na raziskovalnih ploskvah v Lučki Beli 2009 VDN 444
Arnšek, Tadej Visoki pajesen (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) na Goriškem (polno besedilo) 2009 VDN 443
Vidmar, Andrej Ugotavljanje stanja okolja s popisi epifitskih lišajev v gozdovih Območne enote Postojna v letu 2007 (polno besedilo) 2009 VDN 442
Paulinič, Goran Analiza povozov srnjadi (Capreolus capreolus L.) na glavnih prometnih žilah v severovzhodni Sloveniji (polno besedilo) 2009 VDN 441
Žemva, Miha Zgornja gozdna meja na Košuti (polno besedilo) 2009 VDN 440
Melanšek, Barbara Uporabnost traktorja Limb za spravilo lesa (polno besedilo) 2009 VDN 439
Taškar, Sašo Primernost drevesnih vrst za zasaditev deponije elektrofiltrskega pepela v Trbovljah (polno besedilo) 2009 VDN 438
Grudnik, Primož Razvoj sestojev v vplivnem območju termoelektrarne Šoštanj (polno besedilo) 2009 VDN 437
Ofentavšek, Anita Užitne glive v gozdnogospodarski enoti Žužemberk (polno besedilo) 2009 VND 436
Fireder, Gregor Analiza sekundarne odprtosti gozdov na posesti hrastnik GGE Selca (polno besedilo) 2009 VDN 435
Tomašević, Dušan Primerjava gozdne politike Slovenije in Finske na področju posestne strukture gozdov (polno besedilo) 2009 VDN 434
Kelenc, Janja Zdravje nižinskih gozdov doba (Quercus robur L.) v GGE Ravensko (polno besedilo) 2008 VDN 433
Leban, Vasja Primerjava resolucije o nacionalnem gozdnem programu in programa razvoja podeželja z javnopolitičnega vidika (polno besedilo) 2008 VDN 432
Forjanič, Denis Razvoj gozdnega sestoja jelke in bukve na raziskovalni ploskvi na Mašunu (polno besedilo) 2008 VDN 431
Kalajžič, Žiga Razvoj gozdnih sestojev na raziskovalnih ploskvah v subalpskem smrekovem gozdu na Pokljuki (polno besedilo) 2008 VDN 430
Cerar, Jure Zgodovinski potek širjenja jelenjadi v Kamniško-savinjskem lovsko upravljavskem območju (polno besedilo) 2008 VDN 429
Šegina, Anamarija Perspektiva upravljanja gozdarskih koč v Julijskih Alpah (polno besedilo) 2008 VDN 428
Porenta, Gašper Razvoj gozdnih sestojev na raziskovlanih ploskvah v alpskem gozdu smreke na Pokljuki (polno besedilo) 2008 VDN 427
Šega, Mateja Vpliv zime na stanje cevnih propustov na novi Javorniški gozdni cesti GGE Otok - Karlovica (polno besedilo) 2008 VDN 426
Nagode, Irena Patogene glive na izbranih drevesnih vrstah v dendrološkem vrtu Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (polno besedilo) 2008 VDN 425
Maze, Mojca Ureditev gozdnega prostora ob Žovneškem jezeru (polno besedilo) 2008 VDN 424
Žunič, Tina Razvoj gozdnega sestoja na raziskovalnih ploskvah v alpskem gozdu (polno besedilo) 2008 VDN 423
Ileršič, Martin Razvoj gozdnega sestoja jelke na raziskovalni ploskvi na Menišiji (polno besedilo) 2008 VDN 422
Borkovič, Danijel Razvoj gozdnih sestojev na raziskovalnih ploskvah v predalpskih jelovo-bukovih gozdovih na Pokljuki (polno besedilo) 2008 VDN 421
Žagar, Matej Vzdrževanje gozdnih cest v občini Dobrepolje (polno besedilo) 2008 VDN 420
Žgajnar, Roman Analiza sukcesijskega razvoja gozdov na Bloškem hribu (polno besedilo) 2008 VDN 419
Kastelic, Marko Ceste za prevoz lesa v GGE Ivančna Gorica (polno besedilo) 2008 VDN 418
Žunić, Danimir GPS v evidentiranju gozdnih prometnic (polno besedilo) 2008 VDN 417
Tomazin, Gregor Stanje gozdnih cest in potrebna višina sredstev za njihovo optimalno vzdrževanje v občini Logatec (polno besedilo) 2008 VDN 416
Novak, Mitja Analiza časov pri sečnji in izdelavi na primeru končne sečnje iglavcev v GGE Pokljuka (polno besedilo) 2008 VDN 415
Martinčič, Vida Zgradba in rast borovih sestojev na strmih, prisojnih dolomitnih pobočjih v pogorju Kuma (polno besedilo) 2008 VDN 414
Vipotnik, Tilen Biomasni sistem v podjetju TISA d.o.o. (polno besedilo) 2008 VDN 413
Kozamernik, Matej Izdelava modelne karte oblik spravila lesa za GE Bistra-Borovnica (polno besedilo) 2008 VDN 412
Fale, Rok Upravljanje z divjim prašičem (Sus scrofa L.) na območju Zgornje savinjske doline s poudarkom o škodi na kmetijskih površinah (polno besedilo) 2008 VDN 411
Dajčman, Mihec Vplivi razporeditve krmišč na poškodbe smrekovih sestojev zaradi ogrizanja in lupljenja skorje od jelenjadi na Pohorju (polno besedilo) 2008 VDN 410
Benedičič, Matija Ocena učinkovitosti dela pri ponovnem merjenju stalnih vzorčnih ploskev v GGE Poljane (polno besedilo) 2008 VDN 409
Mihelčič, Anže Problematika gospodarjenja s sekundarnimi borovimi gozdovi na območju Suhadol (polno besedilo) 2008 VDN 408
Robič, Uroš in Robič, Ines Struktura in sestava gozdnih sestojev pod Slemenom v dolini Male Pišnice (polno besedilo) 2008 VDN 407
Širok, Robert Divji prašič (Sus scrofa) v zahodni Sloveniji s poudarkom na škodi v kmetijskem prostoru (polno besedilo) 2007 VDN 406
Žemva, Andrej Problematika poškodb od jelenjadi zaradi obgrizenja in lupljenja ter ukrepi za njihovo preprečevanje v OE Bled ZGS (polno besedilo) 2007 VDN 405
Ropret, Marko Značilnosti in usmerjanje razvoja gospodarjenja na drobni zasebni posesti na primeru GE Cerklje (polno besedilo) 2007 VDN 404
Bezovnik, Štefan Primerjava dveh sekalnikov za izdelavo lesnih sekancev (polno besedilo) 2007 VDN 403
Žlogar, Jure Primernost traktorskih vlak za vožnjo z zgibnim polprikoličarjem (polno besedilo) 2007 VDN 402
Šubic, Janez Stanje in razvoj prebiralnega gozda Volčji štant v GGE Ravne (polno besedilo) 2007 VDN 401
Križan, Stanislav Ocena zanesljivosti podatkov o gozdnih sestojih na podlagi kontrolne vzorčne metode v GGE Semič (polno besedilo) 2007 VDN 400
Lampe, Katarinca Zgodovinski mejniki pri gospodarjenju z idrijskimi gozdovi (polno besedilo) 2007 VDN 399
Colarič, Gregor Uporaba GPS pri ugotavljanju sekundarne odprtosti gozdov (polno besedilo) 2007 VDN 397
Rode, Rok Ocena krajinske zgradbe in gozdnih robov na Kamniško Bistriški ravnini (polno besedilo) 2007 VDN 398
Ohnjec, Žiga Analiza razmer za spravilo lesa in transport lesa v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (polno besedilo) 2007 VDN 396
Bizjak, Primož Razvoj motornih verižnih žag in njihove tehnične izboljšave (polno besedilo) 2007 VDN 395
Cizel, Matjaž Volk (Canis lupus L.) na Gorjancih (polno besedilo) 2007 VDN 394
Ribič, Andrej Mali osmerozobi smrekov lubadar (Ips amitinus, col: Scolytidae) v krajevni enoti Dravograd v letu 2005 (polno besedilo) 2007 VDN 393
Rebolj, Luka Poškodovanost smreke in razvoj gozdnih sestojev na raziskovalnih ploskvah na Pokljuki (polno besedilo) 2007 VDN 392
Bregar, Urška Vrednotenje spremembe gozdnega zemljišča in presoja vplivov na okolje na primeru igrišča za golf arboretuma Volčji potok (polno besedilo) 2007 VDN 391
Čarman, Rok in Smrekar, Andrej Določanje velikosti in oblike krošnje s pomo jo krošnjemera (polno besedilo) 2007 VDN 390
Rijavec, Andrej Spremembe gozdnih robov v nižinskih gozdovih Šentjurja (polno besedilo) 2007 VDN 389
Omejc, Florijan Možnosti posodobitve pridobivanja lesa v zasebnem sektorju na območju revirja Šentviška planota (polno besedilo) 2007 VDN 388
Plimon, Peter Stanje in vzdrževanje cevnih propustov na gozdni cesti Dobrova - Vraživnik (polno besedilo) 2007 VDN 387
Baškovč, Gregor Uporaba različnih geodetskih metod v gozdnem gradbeništvu (opomba: delo je prejelo Prešernovo nagrado BF 2007) (polno besedilo) 2007 VDN 386
Šober, Andrej Organizacija gozdarskih del pri sanaciji posledic gozdnih ujm na območju Gorenjske (polno besedilo) 2007 VDN 385
Ahačič, Andrej Prometna obremenitev gozdnih cest Potočnikov graben in Fevča pri gospodarjenju z gozdom (polno besedilo) 2007 VDN 384
Zorman, Alja Ocenjevanje sestojne zgradbe v gozdovih Dobrave (polno besedilo) 2007 VDN 383
Šturm, Borut Stanje cevnih popustov za odvodnjavanje cestnega telesa glede na naklon nivelete gozdne ceste (polno besedilo) 2007 VDN 382
Kalič, Marko Osmerozobi smrekov lubadar (Ips typographus, Col.: Scolytidae) v območju Črnega vrha na kočevskem: spremljanje in kratkoročna napoved (polno besedilo) 2006 VDN 381
Skale, Boris Mnenje javnosti o mestnih gozdovih Celja (polno besedilo) 2006 VDN 380
Jagodic, Rok Gospodarski načrt za vrnjeno gozdno posest v Kolovcu (polno besedilo) 2006 VDN 379
Grlj, David Rjavi medved na Primorskem lovsko upravljalskem območju, njegovo širjenje in konflikti v prostoru s poudarkom na reji drobnice (polno besedilo) 2006 VDN 378
Murn, Marko Presoja tehnoloških, organizacijskih in ekonomskih posledic izgradnje nove ceste v predelu Primož (polno besedilo) 2006 VDN 377
Jan, Gregor Zgodovina ceste Krnica - Mrzli studenec (polno besedilo) 2006 VDN 376
Spruk, Janez Pridobivanje in sušenje polen (polno besedilo) 2006 VDN 375
Mori, Anita Razvoj gozdnega sestoja na raziskovalni ploskvi v Lehnu 2006 VDN 374
Jan, Damjan Zgradba gozda na prehodu v visoko barje (polno besedilo) 2006 VDN 373
Ferk, Danijela Gozdno-gojitvena problematika posesti Kajžar na Pohorju 2006 VDN 372
Ucin, Urban Izobraževanje lastnikov gozdov 2006 VDN 371
Žibert, Franc Sestojna zgradba v pragozdnem rezervatu Krakovo in gospodarskem gozdu (polno besedilo) 2006 VDN 370
Kastelec, Matjaž Pregled gospodarjenja z divjim prašičem (Sus scrofa L.) v gojitvenem lovišču Medved (polno besedilo) 2006 VDN 369
Kapš, Dejan Institucionalna usklajenost lovnogospodarskih sistemov upravljanja z rjavim medvedom med Slovenijo in Hrvaško (polno besedilo) 2006 VDN 368
Demšar, Luka Vpliv nekaterih ekoloških in sestojnih dejavnikov na smrekove podlubnike (Coleoptera:Scolytidae) v revirju Javorje, območna enota Kranj (polno besedilo) 2006 VDN 367
Puschner, Marko Okrasne sorte bukve (Fagus Sylvatica L.) v Sloveniji (opomba: delo je prejelo Prešernovo nagrado BF 2006) 2006 VDN 366
Prijanovič, Primož Monitoring gozdnih habitatov v Sloveniji in v deželah Skandinavskega polotoka (polno besedilo) 2006 VDN 365
Kokelj, Simon Inovativnost zasebnega gozdarskega obrata 2006 VDN 364
Vidojevič, Valentin Volk (Canis lupus L.) v LPN Jelen Snežnik: prostorska razporeditev celikega plenilca glede na pojavljanje njegovih glavnih plenskih vrst (polno besedilo) 2006 VDN 363
Vavh, Aleksander Razvoj gozdnih sestojev v Mislinjskem grabnu (polno besedilo) 2006 VDN 362
Adamič, Janez Rastne zakonitosti divje češnje (Prunus avium L.) v gozdnih združbah Hedero'Fragetum in Hacquetio-Fagetum 2006 VDN 361
Podreka, Jožica Vloga gozdarstva v politiki razvoja podeželja v Sloveniji 2006 VDN 360
Fonda, Miha Funkcije gozdnatih površin ob reki Savinji v Latkovski gmajni (polno besedilo) 2006 VDN 359
Piščanec, Matija Vrste iz rodu lip (Tilia Sp.) na območju mesta Ljubljane 2006 VDN 358
Čeč, Andrej Presoja možnosti rabe strojne sečnje v zasebnih gozdovih območja OE Postojna 2006 VDN 357
Schumet, Edvard Študij tehnoloških in ekonomskih možnosti pridobivanja lesa na posesti Virnik 2005 VDN 356
Kumar, Tatjana Življenjske navade srnjadi v urbanem okolju na območju LD Pšata 2005 VDN 355
Pivk, Irena Terestična in GPS izmera podolžnega profila gozdne ceste 2005 VDN 354
Plaznik, Marko Ekonomičnost gospodarjenja na mali gozdni posesti v GE Radeče (polno besedilo) 2005 VDN 353
Rauch, Matej Gozd in obvodna drevnina v obrežnem pasu spodnjega toka Kokre (polno besedilo) 2005 VDN 352
Čelan, Goran Ocena sestojne zgradbe v gozdnih sestojih na Podmeji (polno besedilo) 2005 VDN 351
Janež, Luka Socioekonomske značilnosti lastnikov zasebnih gozdov v revirju Polhov Gradec 2005 VDN 350
Škratek, Branko Razvoj gozdnih sestojev na raziskovalnih ploskvah v Leskovi dolini 2005 VDN 349
Jene, Marko Smrekovi podlubniki (Coleoptera: Scolytidae) v Gozdnogospodarski enoti Medvode v letu 2004 (polno besedilo) 2005 VDN 348
Ambrožič, Blaž Problematika izdelave načrta za gozdno posest na primeru Kralove gozdne posesti v Blejskem gozdnogospodarskem območju (polno besedilo) 2005 VDN 347
Gašperič, Boštjan Vpliv velikosti krošnje na debelinski prirastek pri divji češnji 2005 VDN 346
Areh, Primož Naravoslovna pot Lopan v GE Mislinja 2005 VDN 345
Vitez, Tadeja Gozdne prometnice po veljavni zakonodaji v Sloveniji 2005 VDN 344
Komjanc, Boštjan Vpliv nekaterih biotskih dejavnikov (Insecta: Cleoptera) na sušenje hrastov (Quercus spp.) na nizkem Krasu (polno besedilo) 2005 VDN 343
Žnidaršič, Aleš Primerjava dveh telemetrijskih metod za spremljanje gibanja in aktivnosti jelenjadi (Cervus elaphus L.) ter proučevanje njenih habitatnih značilnosti na območju Kočevske reke (polno besedilo) 2005 VDN 342
Kojek, Boštjan Uporaba timberjack 1270 D pri sanaciji žarišč smrekovih podlubnikov na Kočevskem 2005 VDN 341
Bricman, Tomaž Pionirske drevesne vrste na opuščenih košenicah revirjev Pameče in Razbor 2005 VDN 340
Levart, Gorazd Obravnavanje sestojev v gozdarskem načrtovanju na primeru goznogospodarske enote Vransko (polno besedilo) 2005 VDN 339
Alič, Uroš Študij tehnoloških in ekonomskih možnosti pridobivanja lesa na kmetiji Kogelj (polno besedilo) 2005 VDN 338
Furman, Bonifacij Ocena sestojne zgradbe v gozdovih sestojih na Boču 2005 VDN 337
Sterle, Nataša Razvoj gozdnogojitvenih problemov v Sloveniji ter primerjava z Evropo in svetom 2005 VDN 336
Muršič, Boštjan Proizvodna sposobnost rastišč bukovih gozdov Vicio orobodi-fagetum s. lat in njihova zgradba v Prekmurju (polno besedilo) 2005 VDN 335
Kresevič, Aleš Pisani jesenov ličar (Leperesinus varius F.) ter njegov gospodarski pomen v Sloveniji (polno besedilo) 2005 VDN 334
Petrič, Matevž Rekreacijska in poučna funkcija grajskega parka Ravne na Koroškem in okoliških gozdov 2005 VDN 333
Žagar, Tomaž Solastniki gozdov kot lastniška kategorija 2005 VDN 332
Oberstar, Tomaž Nadzor nad izvajanjem koncesije v državnih gozdovih 2005 VDN 331
Krhin, Franci Uporaba GPS pri ponovni izmeri stalnih vzorčnih ploskev 2004 VDN 330
Rudolf, Sebastian Robinja (Robinia pseudoacacia L.) v severovzhodni Sloveniji (polno besedilo) 2004 VDN 329
Jeromelj, Jože Zadružništvo kot možnost povezovanja lastnikov gozdov 2004 VDN 328
Iveta, Nina Stanje in problematika vzdrževanja izbranih odsekov gozdnih cest v Kamniški Bistrici 2004 VDN 327
Češarek, Gregor Zgradba gozdnih robov v Ribniški dolini 2004 VDN 326
Čanželj, Jasmina Sprememba sestojne zgradbe v pragozdnem rezervatu Gorjanci 2004 VDN 325
Sinjur, Iztok Analiza dendroflore na območju gospodarske enote Mokrec (polno besedilo) 2004 VDN 324
Škulj, Jure Poškodovanost smreke in razvoj gozdnega sestoja na raziskovalni ploskvi na Mašunu 2004 VDN 323
Bojc, David Ocenjevanje sprememb gozdnega roba v katastrski občini Gorenja vas 2004 VDN 322
Skudnik, Mitja Morfološke značilnosti glive Cryphonectria parasitica (Murr.) Barr 2004 VDN 321
Ojnik, Branka Usposobljenost lastnikov gozdov s področij pridobivanja lesa, gojenja in varstva gozdov 2004 VDN 320
Pečnik, Peter Primerjava sedanjega in predlaganega posodobljenega načina pridobivnaja lesa v gozdnogospodarski enoti Solčava 2004 VDN 319
Lesar, Tone Gozdna entomofavna na lokacijah Mošenik in Rajhenavski rog 2004 VDN 318
Žvarc, Tomaž Pomen koreninskih gliv v smrekovih sestojih v GE Šentilj v Slovenskih Goricah 2004 VDN 317
Rožman, Damjan Značilnosti lastniških in prometnih razmer v revirju pečice 2002 VDN 316
Delavec, Janez Primerjava strojne in klasične tehnologije sečnje in spravila lesa 2003 VDN 315
Polajnar, Tomaž Zgornja gozdna meja na Zaplati v pogorju Storžiča 2003 VDN 314
Gorjanc, Miha Evidentiranje urbanih dreves kot podlaga za njihovo upravljanje 2003 VDN 313
Stanojević, Peter Gozdnogospodarski načrt za Plantaričevo gozdno posest 2003 VDN 312
Meško, Simon Državne pomoči gozdarstvu v Sloveniji z vidika politike, konkurence Evropske unije 2003 VDN 311
Južnič, Aleš Izobraževanje lastnikov gozdov v Sloveniji 2003 VDN 310
Četina, Jernej Analiza časov sečnje s strojem Walmet 911 na primerih krčitve gozda in redčenja 2003 VDN 309
Kozjek, Jože Gospodarski načrt za Kersnikovo gozdno posest 2003 VDN 308
Albinini, Marjeta Urejanje cestnega režima v zavarovanem območju narave na primeru Pokljuke 2003 VDN 307
Pacek, Matej Možne različice pridobivanja lesa na Kordeževi posesti 2002 VDN 306
Toman, Marko Prostorske spremembe na območju Spodnje Savinjske doline in njihov vpliv na divjad 2002 VDN 305
Vidmar, Cvetka Študij tehnoloških in ekonomskih možnosti pridobivanja lesa na državni gozdni posesti Mislinja - Komisija 2002 VDN 304
Šabec, Erik Uvajanje standardov ISO 9001 in 14001 v podjetje Gozdno gospodarstvo Postojna d.d. 2002 VDN 303
Mrgole, Stanko Gozdarsko svetovanje v konceptu celostnega svetovanja na kmetiji - primer kmetije Špec iz Zabukovja 2002 VDN 302
Gerjevič, Jože Izraba delovnega časa delavcev Zavoda za gozdove Slovenije na krajevni enoti Brežice 2002 VDN 301
Šubic, Franci Gozdnogospodarski načrt za Novakova gozdno posest 2002 VDN 300
Gašperič, Mitja Stane Izhodišča za večnamensko upravljanje območja Kadic 2002 VDN 299
Šeško, Aleš Naravne vrednote in gospodarjenje z njimi v gozdnogospodarskih enotah Sevnica in Studenec 2002 VDN 298
Sadar, Zvone Razširjenost in rastne značilnosti skorša (Sorbus domestica L.) v Slovenski Istri 2002 VDN 297
Hren, Boštjan Kulturna dediščina v gozdu in gozdni krajini v okolici Žičke kartuzije 2002 VDN 296
Sirk, Igor Ekonomsko vrednotenje v gozdarskem načrtovanju 2002 VDN 295
Kolman, Aleš Analiza direktnih premen v enoti Studenec 2002 VDN 294
Zadravec, Jožef Razvoj gozdov v Korovski gori 2002 VDN 293
Kunstek, Anton Analiza prebiralnih gozdov v raziskovalnem mobjektu Smolarjevo v Lehnu na Pohorju 2002 VDN 292
Laznik, Niko Gozdnogojitveni problemi na Konjiški gori 2002 VDN 291
Kozinc, Robert Primerjava izhodišč in izvedbe letnih lovsko-gojitvenih načrtov na primeru posavskega lovsko-gojitvenega območja 2002 VDN 290
Capl, Bojan Študij tehnoloških in ekonomskih možnosti pridobivanja lesa na posesti Pikl - Hubmajer 2002 VDN 289
Verdinek, Janko Odvodnjavanje gozdnih cest v revirju Ožbalt 2002 VDN 288
Matičič, Mitja Proizvodnja lesa v zasebnem in državnem gozdu ter vzdrževanje gozdnih cest 2002 VDN 287
Fridl, Jože Žganje apna kot vpliv na gozd 2002 VDN 286
Maček, Vinko Značilnosti gozdne ceste Mala voda v GGE Dobrova 2002 VDN 285
Lazar, Štefan Razvoj gozdnih cest v revirju Kapla od leta 1900 naprej 2002 VDN 284
Bolarič, Jani Tehnični elementi načrtovane gozdne ceste Zaščaki - Ledena jama 2002 VDN 283
Pešti, Robert Valorizacija funkcij gozda ob Bukovniškem jezeru 2002 VDN 282
Gerdovič, Gorazd Gospodarski, ekološki in socialni pomen gozdov in omejkov na primeru K. O. Spodnja Polskava 2002 VDN 281
Mauhar, Mladen Razširjenost volka v Gorski kotar in njegov vpliv na parkljasto divjad in domače živali (mejno območje z Republiko Slovenijo) 2002 VDN 280
Miklašič, Zdravko Škoda, ki jo v gozdu povzroča rastlinojeda parkljasta divjad in zaščita pred njo 2002 VDN 279
Skerlovnik, Ivan Izobraževanje lastnikov gozdov - izkušnje in perspektive v Radljah 2002 VDN 278
Drobnjak, Edvin Solastniki gozdov kot specifična lastninska kategorija 2002 VDN 277
Vavtar, Marjan Gospodarjenje z gozdovi na večji gozdni posesti v Mirnski dolini 2002 VDN 276
Ošlak, Peter Primernost razdelitve gojitvenega lovišča Pohorje na manjša lovišča 2002 VDN 275
Strel, Goran Vrednostna in količinska analiza poseka v dobovih gozdovih (Krakovski gozd) 2002 VDN 274
Prah, Jože Vrste in pomen lesnega kuriva ter načrtovanje njegovega pridobivanja: primer Svibno v gozdnogospodarski enoti Radeče 2002 VDN 273
Ficko, Borut Ocena številčnosti lesne sove Strix aluco Linnaeus v različnih tipih malogozdnate krajine 2002 VDN 272
Pavlin, Martin Gospodarnost asfaltiranja nekaterih odsekovgozdnih cest v GGE Soteska 2002 VDN 271
Bombek, Robert Intenzivnost gojenja gozdov v gospodarski enoti Vojnik 2002 VDN 270
Skledar, Borut Analiza razvoja in stanja prebiralnih gozdov na Sgermovi posesti 2002 VDN 269
Šafranko, Anton Uporaba službenega konja pri delu revirnega gozdarja v revirju Sveti Tomaž pri Ormožu 2002 VDN 268
Rituper, Marjan Denacionalizacija gozdov "Dobray in Vogler" 2002 VDN 267
Čibej, Boštjan Rastne značilnosti črnega gabra (Ostrya carpinifolia Scop.) v rastiščnih enotah Seslerio autumnalis - Ostryetum in Seslerio autumnalis - Quercetum petraeae na Vipavskem 2002 VDN 266
Kocet, Dejan Mesto lova in lovnega turizma pri gospodarjenju z gozdovi v predelu Orlovščak 2002 VDN 265
Horvat, Dejan Vpliv jelenjadi in srnjadi na obnovo nižinskih gozdov v Prekmurju 2002 VDN 264
Kovač, Štefan Tehnični vidiki gradnje in vzdrževanja lesenih mostov na gozdnih cestah 2002 VDN 263
Rebec, Andrej Socialno ekonomski položaj lastnikov gozdov in njihovi cilji gospodarjenja na Bloški planoti 2002 VDN 262
Pečolar, Milko Gospodarjenje z zasebnimi gozdovi v revirju Libeliče v gospodarski enoti Dravograd 2002 VDN 261
Kočnik, Bojan Tehnologija pridobivanja lesa v gospodarski enoti Ravne 2002 VDN 260
Muc, Katja Zgradba bukovih gozdov v optimalni razvojni fazi v fitocenozah asociacij Hacquetio-Fagetum in Hedero-Fagetum 2002 VDN 259
Kalan, Primož Populacijska dinamika gamsa na Blegošu 2002 VDN 258
Vintar, Silvo Organiziranost in vloga gozdarstva v Kmetijsko gozdarski zbornici 2002 VDN 257
Bardun, Aleš Analiza gospodarjenja z gozdovi v gospodarski enoti Destrnik s poudarlom na obdobju 1994 - 2000 2002 VDN 256
Belja, Drago Raba in vzdrževanje gozdnih cest v revirju Kresnice GGE Litija 2002 VDN 255
Gönter, Peter Lovnogospodarska problematika v območju gojitvenega lovišča Kompas-Peskovci 2002 VDN 254
Fidel, Rajko Analiza prodaje lesa v revirju Čelje za zasebni sektor v letu 2000 2002 VDN 253
Gajić, Brane Razširjenost prostoživečih živali v lovišču LD Radeče s poudarkom na predelu Jatna 2002 VDN 252
Žun, Bogo Poškodbe pri sečnji in spravilu lesa s traktorjem v zasebnih gozdovih GE Sovodenj 2002 VDN 251
Bukovec, Zdenko Pomen in razširjenost manjšinskih drevesnih vrst v revirju Radenci - Videm 2002 VDN 250
Blatnik, Tone Medved na območju Dobrepoljsko-Struške doline 2001 VDN 249
Petelinek, Štefan Gams (Rupicapra rupicapra L. 1758) na Konjiški gori : današnja razširjenost in gospodarjenje 2001 VDN 248
Hauptman, Andrej Ustreznost gospodarjenja s srnadjo v lovskogojitvenem bazenu Kozjaku v letih 1991-2000 2001 VDN 247
Bizjak, Robert Ekonomika panjevskega gospodarjenja z robinijo 2001 VDN 246
Škorjanc, Vinko Stanje gozdnih cest in potrebna sredstva za njihovo vzdrževanje v gospodarski enoti Rogaška Slatina 2001 VDN 245
Kopušar, Karli in Vidovič, Janko Proizvodna sposobnost rastišč bukovih gozdov v Halozah 2001 VDN 244
Kenda, Marko in Gartner, Roman Spontano zaraščanje opuščene senožeti s smreko (Picea abies (L.) Karsten) na Kavačinovi senožeti nad vasjo Porezen 2001 VDN 243
Jazbec, Marko Analiza gospodarjenja in razvoja gozdov v Ločnici (GE Šmarje) 2001 VDN 242
Ahej, Igor Poskus umetne obnove s setvijo v zatravljenih altimontanskih smrekovjih na Pohorju 2001 VDN 241
Perko, Marko Kronologija pojavljanja ter vpliv najpomembnejših abiotskih in biotskih dejavnikov na umetno osnovane smrekove sestoje v GE Planina 2001 VDN 240
Rebolj, Boštjan Študij tehnoloških in ekonomskih možnosti pridobivanja lesa na Ankovi posesti 2001 VDN 239
Večko, Boris Stanje gozdnih cest in potrebna višina sredstev za njihovo vzdrževanje v revirju Strojna 2001 VDN 238
Kos, Zoran Oglarjenje v gozdnogospodarski enoti Dole 2001 VDN 237
Cigan, Jožef Analiza uspešnosti Učne poti Tromejnik 2001 VDN 236
Rozman, Boštjan Navade lastnikov gozdov v gozdni proizvodnji, primer vasi Skomarje in Resnik 2001 VDN 235
Župan, Ciril Načrt za Cestnikovo gozdno posest 2001 VDN 234
Gorjak, Saša Poizkus gojenja ostrigarja (Pleurotus sp.) na substratih iglavcev za biološko zatiranje patogenih gliv 2001 VDN 233
Brumec, Aleksander Analiza gospodarjenja z gozdovi v gozdnogospodarski enoti Šentilj 2001 VDN 232
Vilić, Sašo Ugotavljanje stanja gozdnega roba v K.O. Toplice 2001 VDN 231
Pečko, Alojz Socialnoekonomske značilnosti zasebnih lastnikov gozdov v K. O. Ruta in K. O. Činžat 2001 VDN 230
Mlinarič, Zlatko Analiza izločanja sestojev pri gozdnogospodarskem in detajlnem načrtovanju na primeru jugovzhodnega Pohorja 2001 VDN 229
Starič, Roman Analiza popisov objedenosti gozdnega mladja v OE Brežice 2001 VDN 228
Bah, Milan Skorš (Sorbus domestica L.) in brek (Sorbus torminalis (L.) Crantz) v osrečju Kozjanskega 2001 VDN 227
Krulič, Branko Razvoj bivših Auerspergovih gozdov v gospodarski enoti Grčarice v zadnjem stoletju 2001 VDN 226
Repnik, Milko Lastninske spremembe in njihov vpliv na gospodarjenje z gozdovi v katastrski občini Smolnik na Pohorju 2001 VDN 225
Baligač, Andrej Analiza izločanja sestojev pri gozdnogospodarskem in detajlnem načrtovanju na primeru enote Goričko II 2001 VDN 224
Klančnik, Avgust Poškodbe drevja zaradi pridobivanja lesa v zasebnih gozdovih revirja Sela pri Kamniku 2001 VDN 223
Turk, Matjaž Socialno ekonomske značilnosti lastnikov zasebnih gozdov na območju gozdnega revirja Požarje 2001 VDN 222
Verlič, Andrej Lastnosti izolatov kostanjevega raka (Cryphonectria parasitica) iz osrednje Slovenije 2001 VDN 221
Mihevc, Matjaž Stanje gozdnih cest in potrebna višina sredstev za njihovo vzdrževanje v občini Žiri 2001 VDN 220
Sarjaš, Andrej Gozdnogojitveni problemi v Murski šumi 2001 VDN 219
Recek, Igor in Vesel, Zdravko Gospodarjenje in socialno-ekonomske značilnosti zasebnih lastnikov gozdov na območju Kočevske reke 2001 VDN 218
Biličič, Radko Volk in druge zveri ter parkljasta divjad v Beli Krajini 2001 VDN 217
Janeš, Branko Gospodarski načrt za gozdno posest Verderb 2001 VDN 216
Logar, Janez Agrarna skupnost in nastanek kmečke gozdne posesti v Šembijah 2001 VDN 215
Zupanič, Boris Proizvodna sposobnost rastišč bukovih gozdov Castaneo-fagetum in Vicio oroboidi-fagetum v Pesniški dolini 2001 VDN 214
Jan, Jože Izvajanje gozdnogojitvenih del v zasebnih gozdovih 2001 VDN 213
Erjavec, Jože Vloga parkovnih gozdov v zdravilišču Rogaška Slatina 2001 VDN 212
Štrbac, Dragan Vpliv industrije na gozdove v katastrski ob ini Trbovlje 2001 VDN 211
Lesnik, Dušan Odpiranje gozdnega predela pod Globokarjem v GGE Lobnica 2001 VDN 210
Jelinčič, Miro Socialnoekonomske značilnosti lastnikov zasebnih gozdov na območju gozdnega revirja Črni Dol 2001 VDN 209
Veber, Simona Primerjava med poslovanjem samostojnega podjetnika in družbe z omejeno odgovornostjo 2001 VDN 208
Pregl, Drago Načrt za Kasjakovo gozdno posest 2001 VDN 207
Hrovatič, Vladimir Divji prašič (Sus scrofa L.) - Lovsko gospodarski vidiki v celjskem lovskogojitvenem območju 2001 VDN 206
Šmajdek, Karl Vpliv rdečega srca pri bukvi v fitocenozah asociacij Lamio Orvalae - Fagetum in Cardamini Savensi - Fagetum na kvaliteto lesa 2001 VDN 205
Vesel, Aleš Ugotavljanje mehanskih poškodb drevja zaradi pridobivanja lesa v GE Čemšenik-Kolovrat, GE Mokerc in GE Ravnik 2001 VDN 204
Primožič, Jože Zgornja gozdna meja nad Lipanco v Julijskih Alpah 2001 VDN 203
Štrucelj, Janez Poznavanje in uresničevanje pravic in obveznosti lastnikov gozdov pri gospodarjenju z gozdom v gospodarski enoti Petrova vas 2001 VDN 202
Poje, Branko Razširjenost domnevno avtohtone smreke (Picea abies (L.) Karst.) ter njen gospodarski in gojitveni pomen v enoti Draga 2001 VDN 201
Malnar, Zoran Solastniki gozdov kot specifična lastniška kategorija v gozdnogospodarski enoti Draga 2001 VDN 200
Čebokelj, Jože Izobraževalni interesi lastnikov gozdov na območju gozdnogospodarske enote Črni vrh 2001 VDN 199
Bajc, Sebastijan Študij časa in učinkov pri spravilu lesa s traktorjem Massey Ferguson 4245 2001 VDN 198
Rupnik, Andrej Učinki spravila lesa z žičnico Syncrofalke na Tolminskem 2001 VDN 197
Eržen, Davorin Analiza zaraščanja v gozdnogospodarski enoti Cerkno 2001 VDN 196
Bajda, Milan Rast in razvoj gorskega javorja (Acer pseudoplatanus L.) na rastiščih združbe Hacquetio-Fagetum v GE Čemšenik 2000 VDN 195
Turk, Viktor Posledice obiska Kočevskega roga (dolenjsko - belokranjsko območje) na gospodarjenje z gozdom 2000 VDN 194
Tomažič, Marjan Vpliv prometa na prosto živeče živali ob cestnem koridorju Kozina - Starod 2000 VDN 193
Maglica, Bojan Vplivi spremenjenih razmer okolja na divjad v gojitvenem lovišču "Fazan" Beltinci 2000 VDN 192
Kožman, Peter Poškodbe zgornjega ustroja cestišča pri različnih talnih podlagah in različnihnaklonih nivelete 2000 VDN 191
Kores, Miroslav Zgodovina, delovni postopki, poraba časa, in stroški oglarjenja : 2000 VDN 190
Seidl, Luka Zasebni interes v gozdovih s poudarjenim javnim značajem : primer primestnih gozdov Celja 2000 VDN 189
Lavrin, Tomaž Načrt za Lavrinovo gozdno posest 2000 VDN 188
Kravanja, Anton Delo in vloga gozdnih logarjev pri gospodarjenju z gozdovi v tolminskem območju 2000 VDN 187
Voh, Zoran in Kmetec, Darko Zgodovinski razvoj, propad in rekonstrukcija splavarjenja na reki Dravi 2000 VDN 186
Ramšak, Matjaž Možnost gozdarskega razvoja demografsko ogrožene katastrske občine Graška gora 2000 VDN 185
Žerovnik, Boris Solastniki gozdov kot specifična lastniška kategorija 2000 VDN 184
Režonja, Boštjan Gospodarjenje z negovskimi gozdovi v obdobju 1945 - 1950 2000 VDN 183
Rožen, Marija Socialnoekonomske razmere na kmetijah v revirju Pudgarsko, ki so jih prizadeli industrijski plini 2000 VDN 182
Krajnc, Zdravko Gorska kmetija Turičnik in njena gozdarska in spremljajoče dejavnosti 2000 VDN 181
Henigman, Dušan Vzdrževanje gozdnih cest v gospodarski enoti Sodražica 2000 VDN 180
Lazar, Dušan Traktorska pot Savske jame - Betelov Rovt v revirju Jesenice 2000 VDN 179
Zorko, Daniel Vplivi hidromelioracij na gozdove v Ščavniški dolini 2000 VDN 178
Gerečnik, Aleksander Socialnoekonomske značilnosti lastnikov zasebnih gozdov in njihova opremljenost za proizvodnjo lesa 2000 VDN 177
Lapanja, Robert Poškodbe v sestoju pri sečnji in spravilu lesa z večbobenskim žičnim žerjavom - syncrofalke 2000 VDN 176
Avguštin, Anton Stanje odprtosti gozda z gozdnimi vlakami v revirju Rampoha 2000 VDN 175
Klobučar, Marko Poškodbe zgornjega ustroja na gozdnih cestah Ušivec - Petane in Debeli Kostanj - Ruperč Vrh 2000 VDN 174
Mediževec, Matija Ugotavljanje zaraščanja kmetijskih zemljišč s pomočjo aerofotoposnetkov v K. O. Danje in Sorica 1999 VDN 173
Vaner, Rado Analiza popisa objedenosti mladja gozdnega drevja na območni enoti Maribor 1999 VDN 172
Maučič, Marko Rast in razvoj divje češnje (Prunus avium L.) v Halozah 1999 VDN 171
Žnidaršič, Andraž Gozdni požar nad naseljem Koritnice in njegove posledice 1999 VDN 170
Velikajne, Božo Gospodarjenje z gozdovi dvolastnikov v gozdnogospodarski enoti Gorica 1999 VDN 169
Zadravec, Bojan Problemi gospodarjenja z zasebnimi gozdovi v vinorodnem območju Goriških Brd 1999 VDN 168
Poberaj, Kristjan Pomen ohranjenih gozdov v agrarni krajini Spodnja Brda 1999 VDN 167
Klavs, Miloš Priprava informacijskega sistema za ponovno izmero na stalnih vzorčnih ploskvah 1999 VDN 166
Marušič, Jože Poznavanje in uresničevanje pravic in obveznosti lastnikov gozdov pri gospodarjenju z gozdom v gospodarski enoti Jezerščak 1999 VDN 165
Žele, Simon Povezovanje lastnikov gozdov v kmetijsko gozdarsko zadrugo Pivka 1999 VDN 164
Slapničar, Marko Gozdovi in gozdnogojitveni problemi v območju Planine in Debeč 1999 VDN 163
Kovač, Andrej Proizvodna sposobnost rastišč bukovih gozdov asociacije Hacquetio - Fagetum v območju Turja in Gor 1999 VDN 162
Pridigar, Igor Analiza pridobivanja steljiva iz steljniških borovij okrog Pirnič pod Šmarno Goro 1999 VDN 161
Turk, Emil Gospodarjenje z izolirano zasebno posestvijo v revirju državnih gozdov 1999 VDN 160
Rus, Mirko Solastniki gozdov kot specifična lastniška kategorija 1999 VDN 159
Jurca, Aleksander Socialnoekonomske značilnosti lastnikov zasebnih gozdov na območju gozdnega revirja Debela gora 1999 VDN 158
Ruskovski, Janko in Rolih, Gorazd Ugotavljanje gostot populacij velikih rastlinojedcev in rabe habitatnih tipov z metodo štetja iztrebkov : (Preizkus metode na Ljubljanskem barju) 1999 VDN 157
Muhič, Jožef Pregled gospodarjenja z rjavim medvedom (Ursus arctos L.) na Kočevskem po 2. svetovni vojni 1999 VDN 156
Tompa, Iztok Analiza delovnih procesov na lesnem skladišču Ribnica 1999 VDN 155
Pirc, Dušan Ceste za prevoz lesa v revirju Velika Loka 1999 VDN 154
Kerneža, Janko Učinki sečnje in spravila lesa pri Snežnik d.d. po letu 1980 1999 VDN 153
Avsenik, Mitja Primernost traktorja Massey Ferguson 375-4WD za delo v gozdu 1999 VDN 152
Noč, Rajko Raba in vzdrževanje gozdnih cest v revirju Žirovnica 1999 VDN 151
Lavrič, Marko Razvoj gozdnih prometnic v GGE Grčarice od začetka 19. stoletja do danes 1999 VDN 150
Kovačič, Marko Vloga gozdne ceste Volče - Solarji za revitalizacijo obmejnih krajev v Posočju 1999 VDN 149
Černe, Tomaž Načrt upravljanja s prostoživečimi živalmi in njihovimi habitati kot sestavina gozdnogospodarskega načrta gospodarske enote Grčarica 1999 VDN 148
Muznik, Damijan Širitev jelenjadi (Cervus elaphus L.) na širšem območju Cerkljanske in Tolminske 1999 VDN 147
Miklavčič, Emil Vpliv okolja na biomaso srnjadi (Capreolus capreolus L.) v Idrijskem lovsko gojitvenem območju 1999 VDN 146
Furman, Marko Denacionalizacija v revirju Poljčane in gospodarjenje z vrnjenimi gozdovi 1999 VDN 145
Klančnik, Alojzij Nastanek in razvoj domače gozdne veleposesti : (primer veleposesti Milana Lenarčiča) 1999 VDN 144
Praznik, Miroslav Poznavanje in uresničevanje pravic in obveznosti lastnikov celkov pri gospodarjenju z gozdom 1999 VDN 143
Štern, Franjo Gospodarski načrt za Jakšetovo gozdno posest 1999 VDN 142
Čadež, Peter Značilnosti habitatov gamsa (Rupicapra rupicapra L.) v osrednjem delu Karavank in predlogi za izboljšanje primernosti na primeru Dobrče 1999 VDN 141
Ličer, Franc Uspešnost naselitve in populacijska dinamika muflona (Ovis amon musimon Schraber 1782) na Tolminskem in v Trnovskem gozdu 1999 VDN 140
Šterbenc, David Analiza vzdrževanja gozdnih cest v gozdnogospodarskem območju Kočevje 1999 VDN 139
Šubic, Janez Prebiralno gospodarjenje v GE Ravne 1999 VDN 138
Turk, Darko Vzpostavitev informacijskega sistema v katastrski občini Golnik 1999 VDN 137
Truden, Anton Gozdno gospodarstvo kot gozdarsko izvajalsko podjetje v revirju Javorje 1998 VDN 136
Ščuka, Tomaž Gozdarsko poklicno izobraževanje v Sloveniji 1998 VDN 135
Weber, Tiberij Proučevanje proizvodnega procesa izdelave lesnih sekancev s sekalnim strojem JENZ AZ 50 1999 VDN 134
Vrlinič, Rajko Značilnosti lastninskih razmer v gozdovih na območju gozdnega revirja Stari trg ob Kolpi 1999 VDN 133
Gerl, Robert Primerjava med standardoma JUS D.B...(1979) in SIST 1014 (1998) za hlode iglavcev 1999 VDN 132
Anzeljc, Stanko Možnosti za vključevanje zasebnih lastnikov gozdov z območja Loškega potoka v delo v državnih gozdovih 1999 VDN 131
Žalec, Leopold Pomen gozdne ceste v revirju Dragatuš - gospodarski enoti Stari trg 1999 VDN 130
Žagar, Andrej Gospodarjenje z gozdovi bukve s primesjo tise v Šentožboltu 1999 VDN 129
Kmetič, Jure Uporaba drobilca AHWI pri čiščenju površin za različne namene 1999 VDN 128
Debeljak, Janko Stanje gozdnih cest in potrebna višina sredstev za njihovo optimalno vzdrževanje v občini Loški potok 1999 VDN 127
Arnič, Marko in Strmšek, Franc Naravoslovna pot Tičjak v sklopu socialnih funkcij gozda v gospodarski enoti Gornji Grad 1998 VDN 126
Bernik, Andraž Uporaba GPS za kartiranje gozdnih vlek 1998 VDN 125
Horvat, Zdravko Gozdnogojitveni problemi v Kobiljskem gozdu 1998 VDN 124
Boben, Jože in Janež, Boštjan Vračanje gozda na opuščene kmetijske površine v gozdnem revirju Hinje 1998 VDN 123
Pavšič, Marko Izgube divjadi zaradi prometa na Severnem Primorskem 1998 VDN 122
Osmak, Slavko in Oberstar, Branko Nastanek in organizacija Gozdarstva Grča d.d. 1998 VDN 121
Črešnar, Boris Značilnost gozdnih cest na območju Sv. Duha GGE Selnica ob Dravi 1998 VDN 120
Klančar, Robert Trstje - ohranjen gorski gozd 1998 VDN 119
Arl, Branko Spremljanje neposredne gozdne proizvodnje v GG Slovenj Gradec 1998 VDN 118
Leban, Florijan Analiza zaraščanja v območni enoti Tolmin 1998 VDN 117
Fabjan, Danilo Poškodbe v sestoju pri sečnji in spravilu lesa z večbobenskim žičnim žerjavom s stolpom-Syncrofalke 1998 VDN 116
Krišelj, Tomaž Časovna študija dela in ugotavljanje učinka pri izvleku lesa z žičnim žerjavom "Savall" 1998 VDN 114
Kokalj, Ferdinand Analiza gozdarskega in negozdarskega prometa na cesti Krnica-Mrzli studenec 1998 VDN 113
Vintar, Bojan Razvoj in rast smrekovih nasadov na rastiščih listavcev v GGE Šentjernej 1998 VDN 112
Torjan, Mitja Opremljenost lastnikov gozdov za delo v gozdu v gospodarski enoti Brkini II 1998 VDN 111
Frankovič, Silvo Vzdrževanje gozdnih cest in vizija prometnega razvoja-revir Bukovica 1998 VDN 110
Jerman, Roman Gozdno gospodarske posledice ujme na gozdni posesti Dejana Zorka 1998 VDN 109
Zupančič, Matej Proizvodnja in prodaja lesa iz zasebnih gozdov v gozdnogospodarski enoti Čemšenik 1998 VDN 108
Černec, Janez Uporabnost lesenih konstrukcij v gozdnem gradbeništvu-primer revirja Tabor-KE Žalec 1998 VDN 107
Lombar, Vanjo in Ličof, Slavko Rjavi medved (Ursus arctos L.) in pašništvo na Gorenjskem 1998 VDN 106
Breg, Franci Problemi vzdrževanja gozdnih cest v GGE Črna-Smrekovec 1998 VDN 105
Omahen, Rudi Vrednostni prirastek sestoja in njegov pomen v gojenju gozdov 1998 VDN 104
Valjavec, Branimir Analiza spravila lesa v alpskih razmerah z večbobemskim žičnim žerjavom s stolpom-Syncrofalke z vozičkom Sherpa-U3 1998 VDN 103
Soklič, Boštjan Vpliv prometa na divjad v gorenjskem lovsko-gojitvenem območju 1998 VDN 102
Planinšek, Marjan Izvajanje gozdnogojitvenih in varstvenih del v GE Jurklošter 1998 VDN 101
Lesičar, Janez Strokovna in tehnična usposobljenost registriranih gospodarskih družb območja Celje za delo v gozdu 1998 VDN 100
Kogovšek, Franc Vpliv avtoceste Ljubljana-Obrežje na migracije velikih sesalcev 1998 VDN 99
Grguraš, Damir Odkup lesa na panju iz zasebnih gozdov 1998 VDN 98
Čeperkovič, Miran Analiza vzdrževanja gozdnih cest v krajevni enoti Postojna 1998 VDN 97
Marušič, Janez Študij časa sečnje s strojem za sečnjo Timberjack FMG 1270 v gospodarski enoti Ravnik 1998 VDN 96
Vesel, Aleš Avtomobili za potrebe Zavoda za gozdove Slovenije 1998 VDN 95
Oražem, Franc Pogledi različnih skupin lastnikov gozdov na gozd in gozdarstvo 1998 VDN 94
Obid, Egon Pomen gozdov za kmetije na Šentviški planoti 1998 VDN 92
Beber, Marko Časovna primerjava dveh metod ocenjevanja poškodb drevja zaradi pridobivanja lesa 1998 VDN 91
Longar, Matjaž Značilnosti širjenja jelenjadi v novomeškem lovskogojitvenem območju 1998 VDN 90
Todorov, Peter Občinski gozdovi: potreba ali breme 1998 VDN 89
Ogrin, Rok Razširjenost gamsa na visokem Krasu 1998 VDN 88
Žnidaršič, Miha Spreminjanje razširjenosti nekaterih vrst divjadi na vzhodnem koncu LGO Dolomiti 1998 VDN 87
Furlani, Vladimir Primerjava uspešnosti gospodarjenja z jelenjadjo v zvezi lovskih družin Notranjske v obdobjih 1987-1991 in 1992-1996 1998 VDN 86
Vuga, Matej Spreminjanje lastninskih razmer v gozdovih Tolminskega gozdnogospodarskega območja 1998 VDN 85
Flajs, Uroš Rjavi medved na Dolenjskem in njegove selitvene poti 1998 VDN 84
Areh, Primož Socialno ekonomske značilnosti lastnikov zasebnih gozdov na območju zaselka Završe 1997 VDN 83
Vončina, Samo Značilnosti in spreminjanje posestnih razmer na zahodnem Pohorju 1997 VDN 82
Črnič, Roman Dinamika izvajanja in kakovost opravljene sečnje v revirjih Mokrc in Turjak 1998 VDN 81
Jerovšek, Kostja Primer ureditve gozdnatega območja za turistično vlogo 1998 VDN 80
Jakop, Ivan in Kosmač, Ljubo Gornja gozdna meja na južnem pobočju Raduhe 1997 VDN 79
Matko, Franc in Tevž, Slavko Pomlajevanje gozdov na Krašici v Savinjski dolini 1997 VDN 78
Knavs, Bojan in Novak, Alojz Izdelava izhodišč in načrtovanje pešpoti na Stojni 1997 VDN 77
Antončič, Janez Razvoj pomladka v dinarskem jelovem bukovju v odvisnosti od vpliva rastlinojede divjadi in stopnje zastrtosti tal z drevesnimi krošnjami 1997 VDN 76
Bolčina, Gregor Nastanek, razvoj in pomen gozdarskega naselja Mašun 1997 VDN 75
Mirtič, Andrej in Primc, Jože Zaraščanje opuščenih kmetijskih površin z gozdom v Suhi krajini 1997 VDN 74/1
Podlogar, Milan Človek in medved na Krimsko-mokrškem pogorju 1997 VDN 72
Serec, Tomaž Poškodbe v sestoju pri zimski sečnji in spravilu lesa z zgibnim traktorjem GT 70-Woody 1997 VDN 71
Konečnik, Matjaž Opremljenost lastnikov gozdov za proizvodnjo lesa v revirju Kozjak 1997 VDN 70
Poročnik, Milan Vloga revirnega gozdarja pri gospodarjenju z gozdovi na območju gozdnega revirja Uršlja gora 1997 VDN 69
Janko, Vojko Zaraščanje opuščenih kmetijskih površin z gozdom na območju GGE Goričko II 1997 VDN 68
Horvat, Dejan Pomen gozdnih ostankov v revirju Polana 1997 VDN 67
Pirc, Stanko Vpiv izbranih redčenj na rast, razvoj in kakovost sestojev v GGE Brezova reber 1997 VDN 66
Miklašič, Zdravko Vpliv parkljaste divjadi na indirektno premeno smrekovih monokultur na mislinjskem Pohorju 1997 VDN 65
Maljevac, Marko Predhodna izmera količine in ocena sortimentne sestave gozdne lesne mase, ter njena zanesljivost 1997 VDN 64
Hreščak, Stanislav Socialnoekonomske značilnosti lastnikov zasebnih gozdov na območju gozdnega revirja Jezerščak 1997 VDN 63
Mohorič, Hinko in Vereš, Drago Večnamenska vloga gozdov v GGE Briga 1997 VDN 62
Glavič, Franc in Žagar, Anton Program vzdrževanja gozdnega rezervata Pugled-Žiben 1997 VDN 61
Komac, Matjaž Socialno ekonomske značilnosti lastnikov zasebnih gozdov na območju gozdnega revirja Racna gora 1997 VDN 60
Zadnik, Andrej Denacionalizacija gozdov na postojnskem območju 1997 VDN 59
Hudrap, Franc Dejanska in potrebna višina sredstev za optimalno vzdrževanje gozdnih cest v revirju Strojna 1997 VDN 58
Bradač, Branko Vpliv starosti gozdne ceste na njene prečne profile-primer GGE Soteska 1997 VDN 57
Hostnik, Anton Presoja sedanjega stanja cestnega omrežja na območju revirja Bohor in pogled na bodoči razvoj 1997 VDN 56
Egart, Bojan Gospodarski načrt za Brnoževo gozdno posest 1997 VDN 55
Kojek, Boštjan Gozdno medenje in proizvajalci mane na Kočevskem 1996 VDN 53
Valte, Boris Regeneracija naravnih gozdov na Krašici 1996 VDN 52
Biščak, Matej Obseg dela in navade v zasebnih gozdovih na Pivškem 1996 VDN 51
Vidović, Milan Gospodarjenje z zasebnimi gozdovi v gozdnogospodarski enoti Metlika 1996 VDN 50
Štimac, Cvetko Razširjenost volka na južnem Kočevskem in njegov vpliv na parkljasto divjad in domače živali 1996 VDN 49
Biščak, Tadej Pojav bukovega in hrastovega lestvičarja v gospodarski enoti Javornik 1996 VDN 48
Hvalič, Marko Socialnoekonomske značilnosti lastnikov zasebnih gozdov na območju gozdnega revirja Kanal 1996 VDN 47
Škerbec, Janez Socialno ekonomske značilnosti lastnikov zasebnih gozdov na območju gozdnega revirja Javorje 1996 VDN 46
Zapušek, Franc Gozdno gospodarstvo kot gozdarsko izvajalsko podjetje 1996 VDN 45
Verbič, Peter Časovna študija spravila lesa s traktorjem ZETOR 6340 1996 VDN 44
Telič, Vojko Vloga revirnega gozdarja pri gospodarjenju z državnimi gozdovi na območju gozdnega revirja Leskova dolina 1996 VDN 43
Golob, Rok Gorska kmetija Janšek 1996 VDN 42
Kovač, Simon Urejenost delovišč po sečnji in spravilu v zasebnih in državnih gozdovih 1996 VDN 41
Lipnik, Alojz Naravoslovna pot po Logarski dolini 1996 VDN 40
Fink, Joško Razvoj in stanje odprtosti gozda z gozdnimi vlakami v revirju Rog 1996 VDN 39
Gril, Damjan Vpliv gozdne proizvodnje na življenjski ritem divjega petelina (Tetrao urogallus) 1996 VDN 38
Česnik, Ivan Naravoslovna učna pot Sviščaki - Grda Draga 1996 VDN 36
Kastelic, Janez Proizvodnja in prodaja lesa iz zasebnih gozdov na Pivškem 1996 VDN 35
Černe, Boris Tehnične in ergonomske značilnosti traktorja Zetor 6340 1996 VDN 34
Vugrinec, John Krajinski park Škale 1996 VDN 33
Ostanek, Evgen Vpliv prometnega koridorja Postojna-Jelšane na migracije velikih sesalcev 1996 VDN 32
Kovšca, Simon Obseg dela in navade v zasebnih gozdovih na območju Gozdnogospodarske enote Otlica 1996 VDN 31
Mutec, Rudi Razvoj gozda v gozdnem rezervatu Mozirska Požganija 1995 VDN 29
Klobučar, Darko Raba gozdnih cest v predelu Brezova Reber 1995 VDN 28
Dekleva, Aleksander Razširjenost risa v jugozahodni Sloveniji 1995 VDN 26
Skvarča, Matej Pomen gozdnega medenja v gospodarski enoti Ravnik 1995 VDN 27
Pajnič, Matjaž Zaraščanje košenic s smreko v Dragarski dolini na Kočevskem 1995 VDN 25
Horvat, Borut Opremljenost lastnikov gozdov na postojnskem območju za gozdno delo 1995 VDN 24
Ivančič, Franc Gospodarjenje z drevnino ob reki Unici na Planinskem polju 1995 VDN 23
Dekleva, Vladimir Značilnosti širjenja jelenjadi iz snežniško-javorniškega masiva v obalno-kraško območje 1995 VDN 22
Skube, Stanko Razširjenost skorša (Sorbus domestica (L.)) v Sloveniji in njegov pomen za gozdarstvo 1995 VDN 21
Ogrizek, Franc Vpliv vzgoje na kakovost sadik smreke 1993 VDN 20
Kruh, Anton Posamično in skupinsko delo v gozdni proizvodnji 1989 VDN 19
Turk, Zdravko Gospodarjenje z zasebnimi gozdovi v GGE Straža-Dolenjske toplice 1988 VDN 18
Preininger, Jože Snovanje novega gozda s pomočjo sive jelše v revirju Tolsti vrh 1987 VDN 17
Režonja, Jože Vzgoja in pomen navadnega oreha (Juglans regia L.) v severovzhodni Sloveniji 1986 VDN 16
Jeromel, Jože Kmetije v revirju Razbor in njihova opremljenost za delo v gozdu 1986 VDN 15
Jekler, Ivan Gozdnogojitveni problemi in naloge v revirju Rudno polje-Pokljuka 1985 VDN 14
Lenar, Avgust Perspektiva gospodarjenja z gozdovi gorskih kmetij na Solčavskem 1985 VDN 13
Šinkovec, Jože Perspektive gospodarjenja z zasebnimi gozdovi v kooperacijski enoti Sevnica 1985 VDN 12
Guštin, Jože Krajinski park Lisca-Lovrenc-Kozje 1985 VDN 11
Špenko, Bogdan Povezanost med prihodki iz gozdov in vlaganje v gozdove-primer GG Bled v srednjeročnih obdobjih 1976-1980 in 1981-1985 1985 VDN 10
Leskovar, Feliks Gospodarjenje z zasebnimi gozdovi na Dravskem polju 1984 VDN 8
Črešnar, Karel Gospodarjenje v zasebnih gozdovih v Slovenskih goricah 1984 VDN 7
Ugrčić, Miloš Uloga visoke divljači u ekosistemima Briona 1984 VDN 6
Jeznik, Tone Izkušnje pri izbiri nosilcev sestoja in pri obvejevanju 1984 VDN 5
Kompan, Vlado Naloge in vloga strokovnih kadrov na TOZD gozdarstvo Šoštanj 1984 VDN 4
Verdnik, Stanislav Problematika prevoza lesa v temeljni organizaciji kooperantov Gozdarstvo Slovenska Bistrica 1983 VDN 3
Goričan, Edvard Dosedanji in bodoči razvoj gozdarske mehanizacije v TOZD gozdarstva Ruše 1983 VDN 2
Košir, Živko Gozdni tip črnega gabra in lipovca 1953 VDN 2
Tonejc, Bernard Racionalna organizacija proizvodnje v zasebnih gozdovih na blejskem gozdnogospodarskem območju 1982 VDN 1

DIPLOMSKE NALOGE (visokošolski strokovni študij - 1. stopnja)
Avtor(ji) Naslov Leto Signatura
(Gozdarska knjižnica)
Verbič, Klemen Produktivnost in poraba časa pri izdelavi prostorninskega lesa s cepilnikom Lancman (polno besedilo) 2022 VDNB 148
Tomasino, Luka Razvoj naravnega mladja v poskusnih vrzelih visokogorskega smrekovega gozda (polno besedilo) 2021 VDNB 147
Štefanič, David Vpliv lege sadnje na spreminjanje združbe ektomikoriznih gliv pri sadikah bele jelke (polno besedilo) 2021 VDNB 146
Krajnc Osenar, Anja Razširjenost glive Lecanosticta acicola v Trenti in njeno širjenje proti osrednji Sloveniji (polno besedilo) 2021 VDNB 145
Kočevar, Janko Ocena donosov plodov evropskega pravega kostanja (Castanea sativa Mill.) v Beli krajini (polno besedilo) 2021 VDNB 144
Ovtar, Barbara Odnos obiskovalcev Mestnega gozda Celje do tujerodnih drevesnih vrst (polno besedilo) 2021 VDNB 143
Pregrad, Rok Gospodarjenje z zasebnim gozdom po menjavi lastništva na izbranih območjih v Sloveniji (polno besedilo) 2021 VDNB 142
Jemec, Luka Naravno pomlajevanje jelovo bukovega gozda na velikih posekah na Jelovici (polno besedilo) 2021 VDNB 141
Puc, Tomaž Učinkovitost in težavnost priprave lesa za oglarsko kopo iz sečnih ostankov (polno besedilo) 2021 VDNB 140
Dagarin, Tadej Vrednostne tarife za nekatere drevesne vrste v Sloveniji (polno besedilo) 2021 VDNB 139
Belcl, Gregor Uspešnost saditve v gozdnogospodarski enoti Spodnje Dravsko polje v obdobju 2017-2020 (polno besedilo) 2021 VDNB 138
Sitar, Žiga Ocena uporabne vrednosti za lastnika gozda in preizkus izbranih mobilnih aplikacij za spremljavo gospodarjenja z gozdovi (polno besedilo) 2021 VDNB 137
Povhe, Luka Poškodovanost sestojev listavcev pri redčenju s klasično in strojno sečnjo (polno besedilo) 2021 VDNB 136
Kovač, Aljaž Gnezdenje in uporaba zimskega krmišča pri orlu belorepcu (Haliaeetus albicilla) na Kočevskem (polno besedilo) 2021 VDNB 135
Lenkič, Nejc Subspontano pojavljanje pavlovnije (Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.) v Breginjskem kotu (polno besedilo) 2021 VDNB 134
Turel, Miha Prebiralne pregrade na hudournikih v Sloveniji (polno besedilo) 2021 VDNB 133
Bratkič, Rok Dinamika vrzeli v bukovih drogovnjakih po redčenju s strojno sečnjo (polno besedilo) 2021 VDNB 132
Oštir, Rok Dinamika razvoja mladovja v sestojnih vrzelih gospodarskih jelovo-bukovih gozdov na območju Kočevskega Roga (polno besedilo) 2021 VDNB 131
Dragar, Ana Analiza in razvoj gozdnega turizma na Solčavskem (polno besedilo) 2020 VDNB 130
Potočnik, Polonca Rastna dinamika gozdnega rezervata Pogorevc v obdobju 1991-2017 (polno besedilo) 2020 VDNB 129
Mikuletič, Janez Spravilo lesa listavcev v gozdovih visokega krasa jugozahodne Slovenije z gozdarskim zgibnikom Bijol BWS 160 (polno besedilo) 2020 VDNB 128
Povše, Špela Ekologija pomlajevanja robinije(Robinia pseudoacacia) v gospodarskih gozdovih na Dolenjskem (polno besedilo) 2020 VDNB 127
Jerman, Žiga Ocena sortimentacije bukve v bukovjih gorskega pasu v Zasavju (polno besedilo) 2020 VDNB 126
Kejžar, Katarina Analiza dnevnega obiska gozdnate krajine na območju občine Železniki (polno besedilo) 2020 VDNB 125
Korošec, Žan Primerjava izbiralnega in situacijskega redčenja smrekovega drogovnjaka na Senožetih (polno besedilo) 2020 VDNB 124
Jovanovič, Leja Vpliv nadmorske višine na rast in dimenzijsko razmerje drevesnih vrst v mešanih gozdovih Julijskih Alp (polno besedilo) 2020 VDNB 123
Župnek, Tjaša Spremljanje žagovinarjev (Monochamus spp., Cerambycidae) v okolici skladišč z lesenim pakirnim materialom na območju Celja (polno besedilo) 2020 VDNB 122
Jeršin, Matevž Težavnost dela in obremenitev arborista obžagovalca z ropotom pri delu z bencinsko in baterijsko verižno žago (polno besedilo) 2020 VDNB 121
Indihar, Metod Primerjava mobilnih aplikacij MOTI in TRESTIMA [registered] za oceno sestojnih parametrov (polno besedilo) 2020 VDNB 120
Kenda, Martin Analiza delovanja strojnega krožka Gorjan kot oblike medsosedske pomoči lastnikov gozdov (polno besedilo) 2020 VDNB 119
Jereb, Jure Nosilnost zmrznjenih tal in snežne odeje pri gozdni proizvodnji (polno besedilo) 2020 VDNB 118
Lah, Gorazd Medovite lesnate rastline v Sloveniji (polno besedilo) 2019 VDNB 117
Pajek, Luka Ambrozijski podlubnik (Curculionidae Scolytinae, Xylosandrus germanus) v revirju Šentvid (polno besedilo) 2019 VDNB 116
Andrejka, Jure Uporabnost invazivnih rastlin v čebelarstvu (polno besedilo) 2020 VDNB 115
Kralj, Nejc Sukcesijski razvoj vegetacije zgornje gozdne meje na južnem pobočju Begunjščice (polno besedilo) 2019 VDNB 114
Kosi, Rok Odzivi mladja visokega pajesena (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) na uporabo različnih mehanskih metod za zatiranje v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (polno besedilo) 2019 VDNB 113
Jereb, Anže Učinkovitost dela in poraba energije baterijskih motornih žag (polno besedilo) 2019 VDNB 112
Jazbinšek, Tilen Analiza pomlajevanja in zgradbe sestojev s tiso (Taxus baccata L.) na Bohorju (polno besedilo) 2019 VDNB 111
Božič, Tine Drevesne naravne vrednote na območju Vipavske doline (polno besedilo) 2019 VDNB 110
Slobodnik, Domen Razširjenost in stanje nasadov pavlovnije (Paulownia spp.) v Beli krajini (polno besedilo) 2019 VDNB 109
Rekanje, Blaž Vpliv meteoroloških spremenljivk na pogostost padanja kamenja v Baški grapi (polno besedilo) 2019 VDNB 108
Groznik, Eva Spremljanje žagovinarjev (Monochamus spp., Cerambycidae), vektorjev borove ogorčice (Bursaphelenchus xylophilus) v KE Litija (polno besedilo) 2019 VDNB 107
Zorko, Matjaž Ocena uresničljivosti poslovne ideje trženja nezahtevnih in enostavnih objektov iz delov celih dreves (polno besedilo) 2019 VDNB 106
Levičnik, Emil Poškodovanost tal po strojni sečnji in spravilu lesa v oddelku GGE Vrbovec (polno besedilo) 2019 VDNB 105
Stoklas, Blaž Zadovoljstvo lastnikov gozdov s svetovalno dejavnostjo Zavoda za gozdove Slovenije v revirju Rogaška Slatina (polno besedilo) 2019 VDNB 104
Burger, Marko Pripravljenost lastnikov gozdov za poslovno povezovanje v zadrugo v GGE Celje (polno besedilo) 2019 VDNB 103
Černač, Gregor Analiza uspešnosti prodaje gozdnih lesnih sortimentov v gozdarski zadrugi lastnikov gozdov Pohorje-Kozak (polno besedilo) 2019 VDNB 102
Štampah, Mátyás Analiza zemeljski plazov na območju Lendavskih goric (polno besedilo) 2019 VDNB 101
Strosar, Tine Analiza poslovanja podjetja Mizarstvo Jožko Strosar s. p. (polno besedilo) 2019 VDNB 100
Patrich, Marka Gojitvena obravnava in razvoj sestojev robinije (Robinia pseudoacacia L.) v spodnji Vipavski dolini (polno besedilo) 2019 VDNB 99
Furlan, Izak Razvoj mladja v borovih nasadih na Krasu (polno besedilo) 2018 VDNB 98
Pircirc, Tim Primerjava različnih sredstev za odvračanje sive vrane (Corvus cornix) z obdelovalnih površin (polno besedilo) 2018 VDNB 97
Jernejčič, Luka Razvoj mladovja v sestojnih vrzelih pragozdnega rezervata Rajhenavski Rog (polno besedilo) 2018 VDNB 96
Lendvai, Simon Odzivi črne jelše (Alnus glutinosa L.) na izbiralno redčenje različnih jakosti v Polanskem logu v obdobju 1967-2018 (polno besedilo) 2018 VDNB 95
Ule, Robert Vpliv krmljenja z mrhovino na obiskanost krmišč pri rjavem medvedu (Ursus arctos L.) (polno besedilo) 2018 VDNB 94
Kravanja, Marko Raba, stanje in vzdrževanje gozdnih cest Gozdec in Skala v občini Bovec (polno besedilo) 2018 VDNB 93
Raida, David Navadna ameriška duglazija (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) v nasadih pri Ravbarkomandi po žledolomu leta 2014 (polno besedilo) 2018 VDNB 92
Valtl, Boštjan Dosedanje izvedbe licitiranja lesa v Slovenj Gradcu (polno besedilo) 2018 VDNB 91
Ovsenek, Anže Vpliv napak lesa na produktivnost dela pri izdelavi prostorninskega lesa listavcev s cepilnim strojem Kolenc in krožno žago Krpan (polno besedilo) 2018 VDNB 90
Hočevar, Aleš Ocena sestojne zgradbe v gozdnem rezervatu Pekel (polno besedilo) 2018 VDNB 89
Martinčič, Matej Sekundarna sukcesija gozdne vegetacije na nekdaj pašenih prisojnih pobočjih nad Rodinami, Smokučem in Doslovčami (polno besedilo) 2018 VDNB 88
Lavrič, Petra Razvoj gozda na poškodovanih površinah po žledolomu in vetrolomu (polno besedilo) 2017 VDNB 87
Fon, Andrej Spremljanje prisotnosti zlatega šakala (Canis aureus L.) na Primorskem (polno besedilo) 2017 VDNB 86
Habe, Franc Razširjenost in stanje nasadov navadnega oreha (Juglans regia L.) v gozdnogospodarskem območju Tolmin (polno besedilo) 2017 VDNB 85
Gorše, Jure Problematika popašenosti travinja zaradi paše velike rastlinojede divjadi v kontrastnih območjih Slovenije (polno besedilo) 2017 VDNB 84
Repotočnik, Žiga Vpliv preteklega gospodarjenja in ujm na vegetacijski razvoj gozdov Plešivške kope in smernice za prihodnje gospodarjenje (polno besedilo) 2017 VDNB 83
Tomšič, Gašper Uspešnost naravne obnove v sestoju na Rožniku, močno poškodovanemu po žledolomu 2014 (polno besedilo) 2017 VDNB 82
Bambič, Sebastian Uspevanje omorike (Picea omorika (Pančić) Purkyne) v nasadu pri Postojni (polno besedilo) 2017 VDNB 81
Makuc, Blaž Vzdrževanje karte gozdnih sestojev v GGE Cerkno z lidarskimi posnetki (polno besedilo) 2017 VDNB 80
Ugovšek, Peter Vpliv objedanja na pomlajevanje po vetrolomu na Črnivcu (polno besedilo) 2017 VDNB 79
Vavtar, Niko Uspešnost saditve v gozdnogospodarski enoti Mokronog v letih 1996-2015 (polno besedilo) 2017 VDNB 78
Petelin, Erik Pomen jelovih podlubnikov (Pityokteines curvidens, Pityokteines spinidens, Cryphalus piceae) v sanacijah leta 2015 na območju snežniško-javorniških gozdov (polno besedilo) 2017 VDNB 77
Mencinger, Tomaž Gozdna inventura na kmetiji Andrejc (polno besedilo) 2017 VDNB 76
Jaksetič, Sandi Analiza stanja in predlogi reševanja problematike povozov parkljaste divjadi na Postojnsko-Bistriškem območju (polno besedilo) 2017 VDNB 75
Turk, Jurij Analiza učinkovitosti aplikacij za pametne telefone pri merjenju sestojnih parametrov (polno besedilo) 2015 VDNB 74
Mladinov, Andraž Ekologija pomlajevanja visokega pajesena (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) v gospodarskih gozdovih na Goriškem (polno besedilo) 2017 VDNB 73
Dimnik, Luka Vpliv sečnje in spravila na razvoj vegetacije vetrolomnih površin (polno besedilo) 2017 VDNB 72
Zajc, Robert Rastne značilnosti navadne breze (Betula pendula Roth.) in trepetlike (Populus tremula L.) v Suhi krajini (polno besedilo) 2017 VDNB 71
Arh, Nuša Analiza sprememb gozdnih sestojev na hribu Boršt zaradi vpliva naravnih motenj (polno besedilo) 2016 VDNB 70
Brataševec, Matej Primerjava vegetacijskega razvoja na vetrolomnih površinah s sanitarno sečnjo in brez ukrepanja (polno besedilo) 2016 VDNB 69
Podobnik, Nejc Presoja varovalnega učinka gozda pred padajočim kamenjem v dolini reke Kokre (polno besedilo) 2016 VDNB 68
Vrabič, Luka Normiranje gozdnih del pri izvedbi drugega redčenja v spremenjenih gorskih gozdovih na Pohorju (polno besedilo) 2016 VDNB 67
Petrin, Veronika Zgradba in razvoj gozdnih rezervatov Tolsti in Šentjoški vrh (polno besedilo) 2016 VDNB 66
Arnič, Domen Racionalizacija prvega redčenja v gorskih bukovih gozdovih na Menini (polno besedilo) 2016 VDNB 65
Butala, Kristijan Načrt in izvedba gozdne učne poti Borovec (polno besedilo) 2016 VDNB 64
Klevišar, Robert Vpliv mezoreliefa na objedaje mladja po velikih rastlinojedih parkljarjih (polno besedilo) 2016 VDNB 63
Kraner, Teja Pomlajevanje robinije (Robinia pseudoacacia L.) na različnih mikro rastiščih po žledolomu na Rožniku (polno besedilo) 2016 VDNB 62
Treven, Roman in Potočnik, Primož Primerjava različnih načinov obnove gozda na požarišču "Trstelj - Šumka" (polno besedilo) 2016 VDNB 61
Prešeren, Ana Sukcesijski razvoj vegetacije na izbranih izkrčenih površinah na Mežakli in Pernikih (polno besedilo) 2016 VDNB 60
Opeka, Rok Ocena sestojne zgradbe v gozdnem rezervatu Pleša (polno besedilo) 2016 VDNB 59
Kaligaro, Dejan Vpliv objedanja na naravno pomlajevanje po vetrolomu v Trnovskem gozdu (polno besedilo) 2016 VDNB 58
Vončina, Erik Naravno pomlajevanje na žičniških trasah v bukovih gorskih gozdovih (polno besedilo) 2016 VDNB 57
Košir, Kristijan Medvrstna konkurenca v odraslih, mešanih sestojih na jelovo-bukovih rastiščih v Leskovi dolini (polno besedilo) 2016 VDNB 56
Kobal, Aloša Vpliv velike rastlinojede divjadi na naravno pomlajevanje borovih monokultur na Krasu (polno besedilo) 2016 VDNB 55
Šink, Matej Ocena stanja gozdnih sestojev v revirju Oselica po žledolomu 2014 (polno besedilo) 2015 VDNB 54
Hržič, Jure Gojenje gob na lesu v domačem okolju (polno besedilo) 2015 VDNB 53
Žitko, Urban Analiza delovnega mesta sekača z opazovalno metodo OWAS (polno besedilo) 2015 VDNB 52
Golobič, David Glive povzročiteljice odmiranje in nekroz skorje zelenega bora v nasadih iglavcev Mlake v Beli krajini (polno besedilo) 2015 VDNB 51
Boben, Janez Načrtovanje in izvedba gozdne učne poti (polno besedilo) 2015 VDNB 50
Lotrič, Katja Priraščanje smreke v odvisnosti od rastnih razmer v Leskovi dolini (polno besedilo) 2015 VDNB 49
Andrejčič, Anej Priraščanje bukve v odvisnosti od rastnih razmer v Leskovi dolini (polno besedilo) 2015 VDNB 48
Dimnik, Anton Vpliv položaja mikrofona na napako merjenja ropota v kabini zgibnika Woody 140 (polno besedilo) 2015 VDNB 47
Marenk, Žiga Varstvo izbranih drevesnih vrst v Svenssonovem parku ob Blejskem jezeru (polno besedilo) 2015 VDNB 46
Ajdič, Boštjan Ogrevanje s sekanci na Gozdnem gospodarstvu Novo mesto (polno besedilo) 2015 VDNB 45
Povodnik, Andrej Javorov rak v izbranih gozdnih sestojih na območju Bohorja (polno besedilo) 2015 VDNB 44
Soklič, Iztok Analiza obstoječega sistema nagrajevanja delavcev v gozdni proizvodnji GG Bled (polno besedilo) 2015 VDNB 43
Dolšak, Klemen Razlike v rabi krmišč rjavega medveda (Ursus arctos) med spolnimi in starostnimi kategorijami osebkov (polno besedilo) 2015 VDNB 42
Pavlin, Marko Razširjenost rodu medvejka (Spiraea L.) v Breginjskem kotu (polno besedilo) 2015 VDNB 41
Gorup, Klemen Gozdni rezervat Zatreb-Planinc: zgodovina, pomen in problematika pomlajevanja (polno besedilo) 2014 VDNB 40
Mencinger, Valentina Primerjava naravne obnove in setve pri sanaciji vetroloma na območju GGE Železniki (polno besedilo) 2014 VDNB 39
Hunjadi, Matej Mrhovinarstvo divjega prašiča (Sus scrofa L.) na truplih srnjadi (Capreolus capreolus L.) v Sloveniji (polno besedilo) 2014 VDNB 38
Kosmač, Marko Rjavenje borovih iglic (Mycosphaerella dearnessii) na borih v parku Tivoli (polno besedilo) 2014 VDNB 37
Čadež, Timotej Težavnost dela in obremenitve gozdnega delavca z ropotom pri spravilu lesa z žičnim žerjavom (polno besedilo) 2014 VDNB 36
Papler; Nejc Priraščanje smreke v odvisnosti od rastnih razmer na Jelovici in Pokljuki (polno besedilo) 2014 VDNB 35
Sovdat, Jan Ureditev odstranjevanja vejevine pri tehnologiji univerzalnega žičnega žerjava z gozdnopolitičnega vidika (polno besedilo) 2014 VDNB 34
Lumbar, Andrej Preživetvena sposobnost listavcev na posekah v sestojih črnega bora (pinus nigra arnold) na Krasu (polno besedilo) 2014 VDNB 33
Bižal, Blaž Poškodbe sestoja po sečnji in spravilu lesa s kombiniranim strojem HSM 805F v iglastih sestojih (polno besedilo) 2014 VDNB 32
Močnik, Emil Ergonomska ocena kmetijskega traktorja za delo v gozdu (polno besedilo) 2014 VDNB 31
Švigelj, Žiga Vpliv tehničnih elementov verige motorne žage na obremenitve delavca s tresenjem (polno besedilo) 2014 VDNB 30
Žnidar, Mitja Rast smreke in bukve na strmih legah v Bohinju (polno besedilo) 2013 VDNB 29
Sapač, Tadej Analiza urbane drevnine v Zagorju (polno besedilo) 2013 VDNB 29
Dužnik, Martin Priprava verige in njen vpliv na učinkovitost prežagovanja (polno besedilo) 2013 VDNB 27
Baša, Mirko Ocena sestojne zgradbe v gozdnem rezervatu Ždrocle (polno besedilo) 2013 VDNB 26
Štalec, Nejc Ugotavljanje sekundarne odprtosti gozdov z uporabo GPS (polno besedilo) 2013 VDNB 25
Šterbenk, Luka Obremenitev delavca z ropotom in s tresenjem pri gradnji gozdnih vlak z gradbenimi stroji (polno besedilo) 2013 VDNB 24
Černela, Mitja Razširjenost in možnosti gojenja albicije (Albizia julibrissin (Ailld.) Aurazz.) v Sloveniji (polno besedilo) 2013 VDNB 22
Kordež, Matej Rast črnega gabra na Kroparski gori (polno besedilo) 2013 VDNB 21
Šercelj, Matic Primerjava terestrične in GPS metode pri meritvah situacije gozdnih vlak (polno besedilo) 2012 VDNB 20
Sanabor, Dejan Ugotavljanje vlažnosti lesa pri izdelavi peletov (polno besedilo) 2012 VDNB 19
Brecelj, Miha Ocena možnosti smolarjenja na borih na Krasu (polno besedilo) 2012 VDNB 18
Podkubovšek, Matej Dejavniki, obseg in možne posledice objedenosti mladja v območni enoti Celje (polno besedilo) 2012 VDNB 17
Prosenak, Tjaša Drevesna dediščina na območju KE Slovenska Bistrica (polno besedilo) 2012 VDNB 16
Novak, Martina Izvedba gozdnih del v izrednih razmer z vidika zasebnih lastnikov gozdov na območju KE Žalec (polno besedilo) 2012 VDNB 15
Križnar, Blaž Saproksili v Češeniških in Prevojskih gmajnah pri Domţalah (polno besedilo) 2012 VDNB 14
Vidmar, Uroš Produkcija vejevja v bukovih sestojih na karbonatni matični podlagi (polno besedilo) 2012 VDNB 13
Škufca, Nejc Zgradba, rast in produkcijske sposobnosti sestojev cera v Suhi krajini (polno besedilo) 2012 VDNB 12
Bučan, Jernej Užitne glive v gozdnogospodarski enoti Medvode (polno besedilo) 2012 VDNB 11
Krese, Anže Biomasa korenin v bukovih sestojih na dolomitni matični podlagi (polno besedilo) 2011 VDNB 10
Prelesnik Nejc Vloga Zavoda za gozdove Slovenije v komisiji za evropske pešpoti v Sloveniji (polno besedilo) 2011 VDNB 9
Žmuc, Tomaž Vpliv tehnike dela na težavnost dela sekača (polno besedilo) 2011 VDNB 8
Štravs, Janez Rast gradna na rastišču Blechno-fagetum v Poljanski dolini (polno besedilo) 2011 VDNB 7
Saje, Robi Zasnova poskusa redčenj bukovih sestojev v raziskovalnem objektu Brezova reber (polno besedilo) 2011 VDNB 6
Štular, Primož Primernost drevesnih vrst za umetno obnovo gramoznic na Kranjskem polju (polno besedilo) 2011 VDNB 5
Hiršelj, Jože Preizkus ocenjevanja gostot jelenjadi (Cervuselaphus) z metodo štetja kupčkov iztrebkov (polno besedilo) 2011 VDNB 4
Šilc, Matej Vpliv tehnike dela na obremenitev sekača s tresenjem (polno besedilo) 2011 VDNB 3
Intihar, Mateja Značilnosti pnevmatik pri spravilu lesa za prilagojene kmetijske traktorje in forvarderje (polno besedilo) 2010 VDNB 2
Obranovič, Alan Vpliv tehnike dela na obremenitev sekača z ropotom (polno besedilo) 2010 VDNB 1

DIPLOMSKE NALOGE (univerzitetni študij - 1. stopnja)
Avtor(ji) Naslov Leto Signatura
(Gozdarska knjižnica)
Cholkova, Magdalena Tujerodne drevesne vrste v urbanem gozdu Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (polno besedilo) 2021 DNB 140
Štiglic, Iza Občutljivost tal na vožnjo z gozdarsko mehanizacijo in lastnosti sekundarnih gozdnih prometnic v gozdnogospodarski enoti Zaplana (polno besedilo) 2021 DNB 139
Godec, Anja Manca Uporaba gozdnogojitvenih vročih točk za povečanje intenzivnosti gospodarjenja, odpornosti in sposobnosti okrevanja gozdov na Goliščah (polno besedilo) 2021 DNB 138
Pavlin, Petra Vplivi interakcij med robido (Rubus fruticosus) in velikimi rastlinojedci na pomlajevanje gozda (polno besedilo) 2021 DNB 137
Šunta, Andreja Kontrolirani požari kot orodje za ohranjanje biodiverzitete ptic na Krasu (polno besedilo) 2021 DNB 136
Brkopec, Žan Vpliv strojnega brušenja verige motorne žage na učinkovitost prežagovanja lesa in tresenje rok (polno besedilo) 2021 DNB 135
Benedičič, Miha Zgradba, negovanost in naravna obnova sestojev z navadno ameriško duglazijo (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) v gozdnogospodarskem območju Kranj (polno besedilo) 2021 DNB 134
Petrovčič, Rok Strojno določanje delovnih operacij pri sečnji z motorno žago s pomočjo ropota (polno besedilo) 2021 DNB 133
Keuc, Mojca Vpliv podnebnih sprememb na debelinsko rast smreke (Picea abies L.) v vzhodni Sloveniji (polno besedilo) 2021 DNB 132
Mohar, Jan Spremembe in zgradba zgornje gozdne meje na Snežniku (polno besedilo) 2021 DNB 131
Heberle, Tilen Grška jelka (Abies cephalonica L.) v semenskem sestoju pri Komnu (polno besedilo) 2021 DNB 130
Tome, Vid Položajna točnost fotogrametričnih izdelkov različnih daljinsko vodenih letalnikov RTF (polno besedilo) 2021 DNB 129
Šercer, Saša Morfološke značilnosti izbranih hudourniških pritokov Čabranke in Kolpe (polno besedilo) 2021 DNB 128
Roger, Aljaž Uspešnost naravne obnove v čistih smrekovih in mešanih bukovih sestojih na površinah prizadetih zaradi vetroloma (polno besedilo) 2021 DNB 127
Dogar, Veronika Vpliv okoljskih dejavnikov na rast doba (Quercus robur L.) v porečjih Mure in Krke (polno besedilo) 2021 DNB 126
Petek, Iza Rast in kakovost metasekvoje (Matasequoia glyptostroboides (Hu et Cheng)) v živem arhivu pri Zadobrovi pri Ljubljani (polno besedilo) 2021 DNB 125
Oberstar, Peter Obnova dinarskih jelovo-bukovih gozdov po ujmah večjega obsega (polno besedilo) 2021 DNB 124
Babić, Tibor The advantages and disadvantages of using GPS camera collars to study brown bear behaviour in Slovenia (polno besedilo) 2021 DNB 123
Nedović, Milica Sprememba vegetacije kisloljubnih borovih gozdov (polno besedilo) 2021 DNB 122
Straus, Matic Struktura in razvoj sestojev toploljubnih listavcev v gozdnem rezervatu Strug (polno besedilo) 2020 DNB 121
Stiplošek, Anže Bolezni in škodljivci navadne ameriške duglazije (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) (polno besedilo) 2020 DNB 120
Ferk, Tine Dendrokronološko datiranje objektov na Dolenjskem (polno besedilo) 2020 DNB 119
Golovrški, Antonio Študija dela na primeru sečnje in izdelave z motorno žago v sestoju belega gabra (polno besedilo) 2020 DNB 118
Capuder, Luka Pregled rodnosti populacij rjavih medvedov (Ursus arctos L.) v Evropi (polno besedilo) 2020 DNB 117
Hvala, Tilen Presoja monitoringa gamsa (Rupicapra rupicapra) na območju Triglavskega lovsko-upravljavskega območja v obdobju od leta 2008 do leta 2015 (polno besedilo) 2020 DNB 116
Simonič, Aljaž Nekatere rastne značilnosti dreves in nasadov pavlovnije v Beli krajini (polno besedilo) 2020 DNB 115
Marolt, Gregor Vpliv reliefa na objedenost mladja drevesnih vrst zaradi velikih rastlinojedih parkljarjev (polno besedilo) 2020 DNB 114
Lesičar, Mitja Analiza primernih območij za strojno sečnjo v gozdnogospodarskem območju Celje (polno besedilo) 2020 DNB 113
Kadunc, Matija Jesenov ožig (Hymenoscyphus fraxineus) na malem jesenu (Fraxinus ornus L.) (polno besedilo) 2020 DNB 112
Pečnik, Nuša Pastirski psi za zaščito drobnice pred velikimi zvermi v Sloveniji (polno besedilo) 2020 DNB 111
Brudar, Svit Spremljanje velikega rjavega rilčkarja, Hylobius abietis (Coleoptera: Curculionidae), v gozdnogospodarski enoti Vrbovec (polno besedilo) 2020 DNB 110
Uhan, Zala Razširjenost javorovega raka (Eutypella parasitica) v okolici gradu Jable (polno besedilo) 2020 DNB 109
Podobnik, Matej Maksimiljan Analiza vpliva divjadi na pomlajevanje v borovih nasadih pri Divači (polno besedilo) 2019 DNB 108
Adamič, Pia Caroline Drevesne naravne vrednote v registru naravnih vrednot Slovenije (polno besedilo) 2019 DNB 107
Rutar, Karin Prostorska analiza naravnih plezališč in plezalnih smeri v gozdnem prostoru Slovenije (polno besedilo) 2019 DNB 106
Puhek, Aljaž Spremljanje žagovinarjev (Monochamus spp.) na območjih velikega tveganja za vnos borove ogorčice (Bursaphelenchus xylophilus) v GGO Maribor (polno besedilo) 2019 DNB 105
Stopar, Lovro Variabilnost količine padavin na treh lokacijah v Sloveniji (polno besedilo) 2019 DNB 104
Jež, Martin Razširjenost, variabilnost in ogroženost črnike (Quercus ilex L.) v Sloveniji (polno besedilo) 2019 DNB 103
Horvat, Leon Vpliv okužbe z jelševo sušico (Phytophtora alni) na debelinsko priraščanje črne jelše (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) v Polanskem logu (polno besedilo) 2019 DNB 102
Zore, Primož Presoja hitrih metod za določanje mehanskih lastnosti tal (polno besedilo) 2019 DNB 101
Vrlinič, Denis Poskus različnih načinov redčenja bukovih sestojev v raziskovalnem objektu Mirna gora (polno besedilo) 2019 DNB 100
Lipužič, Benjamin Nezgode v gozdarstvu v informacijskem sistemu za poročanje o intervencijah in nesrečah (SPIN) (polno besedilo) 2019 DNB 99
Ogrin, Gašper Ugotavljanje občutljivosti gozdnih tal na poškodbe zaradi pridobivanja lesa v GEE Zaplana (polno besedilo) 2019 DNB 98
Jerman, Jan Strukturne, elastomehanske in akustične lastnosti lesa gorskega javorja (Acer pseudoplatanus L.) z rebrasto teksturo (polno besedilo) 2019 DNB 97
Horvat, Peter Vpliv biooglja na kakovost tal in možnosti uporabe v gozdarstvu (polno besedilo) 2019 DNB 96
Slabe, Matic Uspešnost umetne in naravne obnove v smrekovih nasadih po velikih ujmah (polno besedilo) 2019 DNB 95
Gobec, Aljoša Razširjenost in proizvodni potenciali visokovrednih manjšinskih drevesnih vrst na Kozjanskem (polno besedilo) 2019 DNB 94
Vončina, Nejc Razširjenost, obilje in priraščanje nekaterih vrst iz rodu Sorbus v Idrijsko-Cerkljanskem hribovju (polno besedilo) 2019 DNB 93
Malus, Filip Jan Izdelava železniških pragov na žagi Poganci pri Novem mestu (polno besedilo) 2019 DNB 92
Arnež, Jure Značilnosti poseka v zasebnih gozdovih v Gozdnogospodarskem območju Ljubljana (polno besedilo) 2019 DNB 91
Orozel, Manica Sekundarna sukcesija po požarih v sestojih rušja (Pinus mugo Turra) nad zgornjo gozdno mejo v vzhodnih Karavankah in Savinjskih Alpah  (polno besedilo) 2019 DNB 90
Konjar, Matevž Prepoznavanje in datiranje drobirskih tokov s pomočjo lesnih branik (polno besedilo) 2019 DNB 89
Golob, Aleš Obisk gozda kot del programa vzgoje in izobraževanja v slovenskih vrtcih (polno besedilo) 2018 DNB 88
Mali, Sara Vzdrževanje gozdnih cest v občini Ribnica s tehničnega in ekonomskega vidika (polno besedilo) 2018 DNB 87
Fricelj, Blaž Uporaba mobilne aplikacije MOTI za ocenjevanje sestojnih parametrov na zasebni gozdni posesti Lešje (polno besedilo) 2018 DNB 86
Smrekar, Helena Sestojna zgradba in priraščanje čistih gorskih bukovih gozdov na pobočjih Kuma (polno besedilo) 2018 DNB 85
Koren, Nejc Primerjava obremenitve sekača s tresenjem pri sečnji živih in suhih smrekovih dreves (polno besedilo) 2018 DNB 84
Jelen, Timotej Ocenjevanje razlik olistanja dreves s satelitskimi posnetki na območju Lokvice na severnem Krasu (polno besedilo) 2018 DNB 83
Podvinšek, Suzana Vpliv mikoriznih gliv na preživetje in rast sadik doba (Quercus robur L.) (polno besedilo) 2018 DNB 82
Bahor, Blaž Razširjenost, priraščanje, pomlajevanje in upravljanje z robinijo (Robinia pseudoacacia L.) v Beli krajini (polno besedilo) 2018 DNB 81
Urevc, Maruša Bolezni drevja na gozdni učni poti v Radovljici (polno besedilo) 2018 DNB 80
Hrastovšek, Lea Vpliv pripravkov Plantonic in Vitisan na višinski prirastek dobovih sejank in okuženost s hrastovo pepelovko (Erysiphe alphitoides) (polno besedilo) 2018 DNB 79
Fink, Uroš Spremljanje hudourniških in erozijskih procesov v prostoru in času (polno besedilo) 2018 DNB 78
Kocjančič, Luka Izbira sekaške sekire glede na jakost tresenja in obremenitve ledvenega dela (polno besedilo) 2018 DNB 77
Kumprej, Janja Primerjava telesnih drž pri tradicionalni in mehanizirani pripravi drv z opazovalno metodo OWAS (polno besedilo) 2018 DNB 76
Golob, Janez Razvoj gozdnih sestojev na nekdanjih novinah v Koprivni (polno besedilo) 2018 DNB 75
Škrokov, Miha Uporabnost peletov iz žagovine in oljčnih tropin (polno besedilo) 2018 DNB 74
Kostevc, Miha Ocena ogroženosti naselja Belca pred drobirskim tokom (polno besedilo) 2018 DNB 73
Manfreda, Matej Mnenje prebivalcev o funkcijah gozda v kobariški občini (polno besedilo) 2018 DNB 72
Kržič, Miha Upravičenost potrebe pomočnika na skladišču ob kamionski cesti pri traktorskem spravilu lesaProgrammes (polno besedilo) 2018 DNB 71
Možina, Sara Analiza herbarija izbranih tropskih drevesnih vrst iz Centralnoafriške republike (polno besedilo) 2018 DNB 70
Rihar, Jaka Vloga in pomen ekosistemskih storitev gozda v slovenskem filmu (polno besedilo) 2018 DNB 69
Štraus, Hana Sezonska in prostorska variabilnost antropogenih virov v prehrani rjavega medveda (Ursus artos L.) v Sloveniji (polno besedilo) 2018 DNB 68
Grahelj, Primož Vpliv redčenj na poškodovanost dreves po žledolomu leta 2014 na območju Slanic v okolici Idrije (polno besedilo) 2018 DNB 67
Perko, Stefano Uporaba lidarskih podatkov pri izdelavi sečno-spravilnega načrta (polno besedilo) 2018 DNB 66
Mehmedovič, Filip Značilnosti dveh potencialnih semenskih objektov navadnega koprivovca (Celtis australis L.) v Sloveniji (polno besedilo) 2017 DNB 65
Slomšek Urška Analiza poslovnega okolja lesnopredelovalnega podjetja Energoles Bohor d.o.o. (polno besedilo) 2017 DNB 64
Mihelič, Jan Vpliv zgradbe gozdov na doprinos medu v Sloveniji (polno besedilo) 2017 DNB 63
Murn, Tadej Rastne značilnosti smreke na bukovih rastiščih z belkasto bekico v Pahernikovih gozdovih (polno besedilo) 2017 DNB 62
Benčina, Aleš Uporaba lidarskih podatkov za oceno poškodovanosti dreves - primer vrednotenja žledoloma (polno besedilo) 2017 DNB 61
Plevnik, Kaja Mnenje javnosti o primestnih gozdovih Rogaške Slatine (polno besedilo) 2017 DNB 60
Urbas, Blaž Ekologija pomlajevanja in možnosti zatiranja visokega pajesena (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) (polno besedilo) 2017 DNB 59
Petrovčič, Domen Raziskave kultnih lesenih mask bambara iz Malija (polno besedilo) 2016 DNB 58
Mesec, Luka Primerjava obremenitve sekača s tresenjem pri sečnji mlajših sestojev iglavcev z akumulatorsko (Makita DUC302Z) in bencinsko motorno žago (Makita EA3200S35B) (polno besedilo) 2016 DNB 57
Hočevar, Lan Označevanje teritorija pri evrazijskem risu (Lynx lynx L.) na območju slovenskih Dinaridov (polno besedilo) 2016 DNB 56
Pintar, Anže Martin Ocena sestojne zgradbe v pragozdnem rezervatu Krakovo (polno besedilo) 2016 DNB 55
Robar, Miha Razširjenost, prostorske in sezonske prehranske značilnosti evrazijske vidre (Lutra lutra L.) na reki Mirni (polno besedilo) 2016 DNB 54
Kozjak, Domen Ekologija pomlajevanja robinije (Robinia pseudoacacia L.) v gospodarjenih sestojih na Rožniku (polno besedilo) 2016 DNB 53
Pavlin, Jakob Učinki različnih načinov izbiralnega redčenja na razvoj mlajših bukovih sestojev na Medvedici (polno besedilo) 2016 DNB 52
Erjavec, Tilen Primerjava obremenitve sekača z ropotom pri sečnji mlajših sestojev iglavcev z akumulatorsko (Makita DUC302Z) in bencinsko motorno žago (Makita EA320035B) (polno besedilo) 2016 DNB 51
Šprah, Ruben Zasebni gozdovi na jelovih rastiščih v okolici Lovrenca na Pohorju (polno besedilo) 2016 DNB 50
Žlogar, Petra Opremljenost zasebnih lastnikov gozdov za delo na novomeškem GGO (polno besedilo) 2016 DNB 47
Verdnik, Anja Zadovoljstvo članov društva lastnikov gozdov Mislinjske doline s komunikacijo in nalogami v društvu (polno besedilo) 2016 DNB 46
Sanković, PETRA Možnost gojenja izbranih listavcev v vrzelih v nasadih črnega bora na Krasu (polno besedilo) 2015 DNB 45
Kunej, Neža Možnosti izkoriščanja lesa v energetske namene v delu GGE Radovljica levi breg Save (polno besedilo) 2015 DNB 44
Škrk, Nina Rastne značilnosti bukve (Fagus sylvatica L.) v gozdnogospodarski enoti Vrhe (polno besedilo) 2015 DNB 43
Marolt, Uroš Razširjenost cemprina (Pinus cembra L.) in ohranjenost njegovega genofonda v Sloveniji (polno besedilo) 2015 DNB 42
Simčič, Gregor Biodiverziteta dnevnih metuljev v Notranjskem regijskem parku (polno besedilo) 2015 DNB 41
Stopar, Samo Rje (Pucciniales) v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani (polno besedilo) 2015 DNB 40
Jerele, Matej Primerjava naravne in umetne obnove gozda po vetrolomu na nazarskem območju leta 2008 (polno besedilo) 2014 DNB 39
Noč, Martina Presoja varovalnega učinka gozda pred padajočim kamenjem nad delom vršiške ceste (polno besedilo) 2014 DNB 38
Obrovnik, Janez Zdravje lesnatih rastlin v Zdraviliškem parku Rimske Toplice (polno besedilo) 2014 DNB 37
Poljšak, Andraž Razvoj traktorja Woody in analiza njegove porabe goriva (polno besedilo) 2014 DNB 36
Munda, Dejan Gozdna inventura za gozdno posest Munda (polno besedilo) 2013 DNB 35
Šantl, Boštjan Gozdna inventura na kmetiji Hiter (polno besedilo) 2013 DNB 33
Drame, Petra Sobivanje in sencozdržnost jelke in bukve v dinarskih jelovo-bukovih gozdovih (polno besedilo) 2013 DNB 32
Javornik, Jernej Fitocenološka analiza logov ob reki Dravi v subpanonskem fitogeografskem območju Slovenije (polno besedilo) 2013 DNB 31
BUSER, Nataša Pomlajevanje hrasta na krasu na območju večkratnih sečenj pod daljnovodom 400 KV Divača- Sredipolje (polno besedilo) 2013 DNB 30
Krajnc, Luka Rebrasta tekstura v lesu gorskega javorja (Acer pseudoplatanus L.) (polno besedilo) 2013 DNB 29
Okršlar, Gašper Stanje in stanovitnost krajinskih gradnikov na območnih enotah Kranj in Ljubljana zavoda za gozdove Slovenije (polno besedilo) 2013 DNB 28
Finžgar, Domen Vpliv gliv na razkroj velikih lesnih ostankov bukve v pragozdnem rezervatu Rajhenavski rog (polno besedilo) 2013 DNB 27
Jančan, Klemen Bolezni drevja na gozdni učni poti Planina - Mirna gora (polno besedilo) 2013 DNB 26
Stritih, Ana Sekundarna sukcesija po poţarih v sestojih črnega bora (Pinus nigra Arnold) v zgornjem Posočju (polno besedilo) 2013 DNB 25
Hosta, Klemen Stanje in razvoj gozdov Kartuzije Pleterje (polno besedilo) 2013 DNB 24
Kermavnar, Janez Drevesne naravne vrednote v občini Logatec (polno besedilo) 2012 DNB 22
Pinuela Samaniego, Yasmine Ectomycorrhiza diversity in natural Tuber aestivum Vittad. grounds = Pestrost ektomikorize na naravnih rastiščih gomoljike Tuber aestivum Vittad. (polno besedilo) 2012 DNB 20
Klaužer, Simon Uspešnost umetne in naravne obnove vetrolomnih površin na širšem območju Bohorja (polno besedilo) 2012 DNB 19
Klemen, Klemen Uspešnost sanacije vetrolomnih površin s setvijo na primeru GGE Kamnik (polno besedilo) 2012 DNB 18
Rupnik, Luka Vzdrževanje karte gozdnih sestojev s pomočjo digitalnega stereoploterja (polno besedilo) 2012 DNB 17
Kišek, Mateja Zdravje Gašperjevega kostanja pri Radečah in njegovo varstvo (polno besedilo) 2012 DNB 16
Južnič, Damjan Poškodbe tal pri strojni sečnji in spravilu lesa na objektu Mozeljski Šahen (polno besedilo) 2012 DNB 15
Willewaldt, Matic Zgradba in rast sestojev rdečega bora v Zgornjesavski dolini (polno besedilo) 2012 DNB 14
Mateos Ronsero, Jesus Primerjava flore in vegetacije v izbranih bukovo-jelovih gozdovih Španije in Slovenije (polno besedilo) 2012 DNB 13
Ahačič, Denis Opremljenost lastnikov gozdov za delo v gozdu v okolici Tržiča (polno besedilo) 2012 DNB 12
Šenica, Rok Obremenitev delavcev z ropotom pri sečnji in spravilu lesa (polno besedilo) 2012 DBB 11
Perger, Matej Odnos prebivalcev Polzele do gozdnih virov (polno besedilo) 2011 DNB 10
Odar, Lucija Težavnost dela pri sečnji in spravilu lesa (polno besedilo) 2011 DNB 9
Kokalj, Vita Žagovinarji (Cerambycidae: monochamus) kot vektorji borove ogorčice (Bursaphelenchus xylophilus) v Sloveniji (polno besedilo) 2011 DNB 8
Bončina, Živa Vpliv svetlobnih razmer na pomlajevanje v pragozdnem rezervatu Krokar (polno besedilo) 2011 DNB 7
Noč, Tina Montaža in demontaža večbobenskih žičnih žerjavov (polno besedilo) 2011 DNB 6
Saražin, Jaša Poplavna in erozijska ogroženost ob hudourniku Brut (polno besedilo) 2011 DNB 5
Mirtič, Jaka Rastne značilnosti belega gabra (Carpinus betulus L.) na Dolenjskem. (polno besedilo) 2011 DNB 4
Polnar, Zoran Vrste motorjev v gozdarstvu (polno besedilo) 2010 DNB 3
Žunič, Gregor Obremenitve traktorista pri spravilu lesa (polno besedilo) 2010 DNB 2
Škvarč, Jernej Morfologija sekalnikov za izdelavo gozdnih sekancev (polno besedilo) 2010 DNB 1

DIPLOMSKE NALOGE (univerzitetni študij)
Avtor(ji) Naslov Leto Signatura
(Gozdarska knjižnica)
Bajec, Marko Analiza telesnih kazalcev in gostote jelenjadi v LPN Jelen Snežnik (polno besedilo) 2016 DN 1287
Orož, Urban Zgodovina motenj in razvoj gozdov v vetrolomnih vrzelih pragozda Perućica (polno besedilo) 2016 DN 1286
Škrjanec, Samo Razširitev vozišča in svetlega profila ceste v horizontalnih krivinah na primeru gozdne ceste Mala voda v GGE Dobrova (polno besedilo) 2016 DN 1285
Umek, Milan Pregled gojenja tujerodnih drevesnih vrst v gozdovih Slovenije (polno besedilo) 2016 DN 1284
Smode-Gregorič, Simon Stanje dreves v drevoredu med Planino pri Rakeku in Martinjakom (polno besedilo) 2016 DN 1283
Tekalec, Barbara Razvoj gozdnih sestojev po vetrolomu leta 1984 v GGE Radovljica - levi breg Save (polno besedilo) 2016 DN 1282
Pejanović, Matej Zgodovinski razvoj strojne sečnje v Sloveniji, Evropi in svetu (polno besedilo) 2016 DN 1281
Kotnik, Nejc Analiza ustreznosti načrtovanja in izvedbe odvzema jelenjadi (Cervus elaphus) in srnjadi (Capreolus capreolus) v Sloveniji (polno besedilo) 2016 DN 1280
Hercog, Tadej Prehrana gamsa (Rupicapra rupicapra L.) v severovzhodni Sloveniji (polno besedilo) 2016 DN 1279
Černe, Miha Analiza odvodnjavanja cestnega telesa gozdne ceste v dolini Korošice (polno besedilo) 2016 DN 1278
Razpet, Peter Prostorska razširjenost, struktura in dinamika populacije srnjadi (Capreolus capreolus L.) v severozahodni Sloveniji (polno besedilo) 2016 DN 1277
Kozina, Matic Gozdna vegetacija Polhograjske Grmade v odvisnosti od naravnih danosti in rabe tal (polno besedilo) 2016 DN 1274
Kencijan, Saša Sečnja in spravilo lesa s kombiniranim strojem za sečnjo in spravilo lesa HSM 805F (polno besedilo) 2016 DN 1273
Kolman, Matjaž Spolni dimorfizem kranjske kozje češnje (Rhamnus fallax Boiss.) v Julijskih Alpah (polno besedilo) 2016 DN 1272
Trampuž, Špela Primerjava različnih načinov določanja lesnatih rastlin (polno besedilo) 2016 DN 1271
Potočnik, Natalija Alergogena drevesa na zelenih površinah osnovnih šol v Mestni občini Maribor (polno besedilo) 2016 DN 1270
Škrlj, Matej Rdečeplodni brin (Juniperus oxycedrus L.) v sloveniji (polno besedilo) 2016 DN 1269
Vidic, Uroš Predlog varstvenih smernic Nature 2000 za habitate sršenarja (Pernis apivorus L.) v gozdovih gozdnogospodarske enote Banjšice (polno besedilo) 2015 DN 1268
Čugalj, Jan Spolni dimorfizem kranjske kozje češnje (Rhamnus fallax Boiss.) na območju Kamniško-Savinjskih Alp (polno besedilo) 2015 DN 1267
Gošnik, Metod Problematika uporabe motornih sani v gozdnem prostoru (polno besedilo) 2015 DN 1266
Šenk, Primož Analiza možnosti za ustanovitev zavarovanega območja Jezersko (polno besedilo) 2015 DN 1265
Milosavljević, Jan Pomladitvena ekologija pragozda Lom v Bosni in Hercegovini (polno besedilo) 2015 DN 1264
Novak, Luka Sestojna zgradba in nevarnost padajočega kamenja v soteski pri Bohinju (polno besedilo) 2014 DN 1263
Tamše, Jurij Dve desetletji spremljanja sukcesijskega razvoja vegetacije v vrzelih smrekovih nasadov na Krašici (polno besedilo) 2014 DN 1262
Peterman, Andraž Presoja uspešnosti sanacije gozdov po vetrolomu leta 1984 v GGE Radovljica – levi breg Save (polno besedilo) 2014 DN 1261
Grmovšek, Tanja Celostna obnova Grajskega parka v Brežicah (polno besedilo) 2014 DN 1260
Rutar, Nejc Entomofavna in akarinofavna lesnatih rastlin na zgodovinsko - naravoslovni učni poti na Grad - Kozlov rob (polno besedilo) 2014 DN 1259
Štupica, Urban Poraba goriva in maziva pri sečnji in izdelavi gozdnih lesnih sortimentov (polno besedilo) 2014 DN 1258
Zbičajnik, Janez Organizacija procesa proizvodnje lesne biomase za oskrbo potreb družbe Energetika d.o.o. (polno besedilo) 2014 DN 1257
Trebec, Sergej Uporabnost traktorja Woody 140 pri spravilu lesa (polno besedilo) 2014 DN 1256
Žnidaršič, Aljoša Razširjenost in ogroženost navadne jagodičnice (Arbutus unedo L.) v Sloveniji (polno besedilo) 2014 DN 1255
Marolt, Andreja Delo v gozdu na področju lesno-predelovalnega centra Šentrupert (polno besedilo) 2013 DN 1254
Trkman, Svit Predlog upravljalskega načrta za gozdni prostor Panovec (polno besedilo) 2013 DN 1253
Kamenik, Klemen Razvojna dinamika v pragozdovih Šumik in Krokar (polno besedilo) 2013 DN 1252
Rebernik, Jernej Proučevanje vpliva padajočega kamenja v varovalnem gozdu na Ljubelju (polno besedilo) 2013 DN 1251
Rantaša, Boris Kakovost bukve v gozdnogospodarski enoti Preserje - Rakitna (polno besedilo) 2013 DN 1250
Muhič, Petra Analiza učinkovitosti zaščite drobnice pred napadi volkov (Canis lupus L.) v jugovzhodni in jugozahodni Sloveniji (polno besedilo) 2013 DN 1249
Cajnko, Domen "Pojavljanje črne žolne (Dryocopus martius) v gozdnati krajini okolice Ljubljane"(polno besedilo) 2013 DN 1248
Milojković, Vid Mahovi kot bioindikatorji onesnaženosti zraka z organskimi onesnažili (polno besedilo) 2013 DN 1247
Miklavčič, Janez Rastna dinamika pragozdnega ostanka Rajhenavski rog v obdobju 1984-2010 (polno besedilo) 2013 DN 1246
Klobučar, Blaž Vpliv propadanja jelke (bies alba mill.) ter objedanje jelenjadi in srnjadi (Cervidae l.) na pomlajevanje drevesnih vrst v Kočevskem rogu (polno besedilo) 2013 DN 1245
Vrčkovnik, Maja Uporaba mahov kot bioindikatorjev za ugotavljanje količine useda dušikovih in žveplovih spojin v gozdne ekosisteme (polno besedilo) 2013 DN 1244
Medvešek, Nadja Primerjava vedenjskih vzorcev konfliktnih ter ostalih medvedov (Ursus arctos) (polno besedilo) 2013 DN 1243
Klepec, Urška Bioekologija poljske zapredkarice (Cephalcia arvensis Panzer. 1805) v smrekovih altimontanskih gozdovih Slovenije (polno besedilo) 2013 DN 1242
Pintar, Simon Presoja varovalnega učinka gozda pred snežnimi plazovi na delu ceste na Vršič (polno besedilo) 2012 DN 1241
Rogelj, Primož Kakovostna struktura bukve v podgorskih in kisloljubnih bukovjih novomeškega gozdnogospodarskega območja (polno besedilo) 2012 DN 1240
Bradeško, Urška Vplivi krmljenja na celoletno, sezonsko in dnevno-nočno prostorsko razporeditev jelenjadi (Cervus elaphus.) v Sloveniji (polno besedilo) 2012 DN 1239
Milošević Štukl, Dane Produkcijska sposobnost termofilnih listavcev na Primorskem (polno besedilo) 2012 DN 1238
Kegljevič, Aleš Rastne značilnosti in zgradba smrekovih gozdov na rastiščih Sphagno-Piceetum (polno besedilo) 2012 DN 1237
Kramberger, Aljoša Razvoj mladja v pragozdu Pečka od leta 1963. (polno besedilo) 2012 DN 1236
Rep, Ana Morfološka in genetska variabilnost oplutnika (Quercus crenata Lam.) v Sloveniji in srednji Italiji (polno besedilo) 2012 DN 1234
Kimovec, Aljoša Spravilo in prevoz lesa z gozdarsko polprikolico Farma (polno besedilo) 2012 DN 1233
Cvetanovski, Marja Odnos deležnikov do sonaravne ureditve akumulacij novograjenih hidroelektrarn na Savi na območju občine Sevnica (polno besedilo) 2012 DN 1232
Laktić, Tomislav Ekosistemske storitve območij Dobrave in Jovsov na področju turizma (polno besedilo) 2012 DN 1231
Špacapan, Matija Aktivnost rjavega medveda (Ursus arctos) v času zimovanja (polno besedilo) 2012 DN 1230
Zabukovec, Emil Tereni, primerni za strojno pridobivanje lesa v gozdnogospodarskem območju Postojna (polno besedilo) 2012 DN 1229
Jagrič, Miha Spolni dimorfizem in razširjenost lovorolostnega volčina )Daphne laureola L.) na območju Bohorja (polno besedilo) 2012 DN 1228
Dolšina, Primož Razširjenost in zastopnanost tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst v obrežnem pasu reke Ljubljanice (polno besedilo) 2012 DN 1227
Serdinšek, Tadej Ugotavljanje useda kovin v gozdne ekosisteme z mahovi kot bioindikatorji (polno besedilo) 2011 DN 1226
Kačič, Klemen Za človeka nevarne lesnate rastline v Ljubljani (polno besedilo) 2011 DN 1225
Šlebir, Aleš Vpliv velikih rastlinojedih parkljarjev in velikosti vrzeli na pomlajevanje dinarskih jelovo-bukovih gozdov v GGE Vrhnika (polno besedilo) 2011 DN 1224
Lever, Tadej Razvoj sestojev v odvisnosti od rabe in gospodarjenja v kmečkem prebiralnem gozdu (polno besedilo) 2011 DN 1223
Knific, Anže Načrtovanje in izvedba naravoslovne učne poti Blata - Mlake v sodelovanju z deležniki (polno besedilo) 2011 DN 1222
Vedenik, Andreja Vpliv mortalitete in vrasti na razvojno dinamiko subalpinskih gozdov na Polšaku (polno besedilo) 2011 DN 1221
Gajšek, Domen Navadni brinjekaz (Arceuthobium oxycedri (DC.) M. Bieb.) v Sloveniji (polno besedilo) 2011 DN 1220
Pajk, Benjamin Zasnova poskusa redčenj bukovih drogovnjakov v raziskovalnem objektu Pišece (polno besedilo) 2001 DN 1219
Pahovnik, Andrej Analiza vetroloma na Območju Črnivca letsa 2008 (polno besedilo) 2011 DN 1218
Burgar Kuželički, Dan Vključevanje deležnikov v proces izdelave gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot na območjih Natura 2000 (polno besedilo) 2011 DN 1217
Krajnc, Bor Gostota tal in zaloge ogljika v gozdnih tleh na trdih karbonatnih podlagah v Sloveniji (polno besedilo) 2011 DN 1216
Damijan, Rok Nove možnosti trženja opuščene gozdarske koče Šumik na Pohorju (polno besedilo) 2011 DN 1215
Flajšman, Katarina Značilnosti rasti izolatov glive Chalara fraxinea in vpliv različnih gojišč (polno besedilo) 2011 DN 1214
Viher, Eva Uspešnost saditve nižinskih dobovih sestojev v Prekmurju (polno besedilo) 2011 DN 1213
Vajdetič, Alen Gozdni rezervat Lipje (polno besedilo) 2011 DN 1212
Šimon, Martin Preizkus učinkovitosti atraktantov za spremljanje šesterozobega smrekovega lubadarja Pityogenes chalcographus (l.) (Col.: Scolytinae) v smrekovih sestojih po vetrolomu leta 2006 na Jelovici (polno besedilo) 2011 DN 1211
Fidej, Gal Presoja varovalnega učinka gozda pred drobirskimi tokovi ob Savi bohinjki v soteski (polno besedilo) 2011 DN 1210
Laznik, Luka Učinki različnih načinov redčenja v gorskem bukovem gozdu na Mežakli (polno besedilo) 2011 DN 1209
Praznik, Nejc Analiza stanja parkovne drevnine v mestnem parku Pratogiardino v Viterbu, Italija (polno besedilo) 2011 DN 1208
Šmajdek, Andrej Vlačenje lesa navzgor s prilagojenim kmetijskim traktorjem in gozdarskim zgibnim traktorjem na mehki podlagi (polno besedilo) 2011 DN 1207
Cerjak, Bojan Poškodbe tal po strojni sečnji in spravilu lesa v redčenjih (polno besedilo) 2011 DN 1206
Hartl, Tomaž Ledvice in rogovje srnjadi (Capreolus capreolus L.) kot bioindikatorja onesnaženosti okolja na Kozjanskem (polno besedilo) 2011 DN 1205
Oto, Simona Sodelovanje lastnikov gozdov pri rabi strojev na območju Strojne, Zelen Brega in Suhega Vrha (polno besedilo) 2011 DN 1204
Čebul, Tina Lesna biomasa iz zunajgozdnih nasadov hitrorastočih vrst (polno besedilo) 2011 DN 1203
Černigoj, Manca Spolni dimorfizem kranjske kozje češnje (Rhamnus fallax Boiss.) Na območju Javornikov (polno besedilo) 2011 DN 1202
Janc, Klemen Primerjava možnosti pri izbiri prevozov lesa v zasebnem podjetju Avtoprevozništvo Roman Janc s. p. (polno besedilo) 2010 DN 1201
Potočnik, Gregor Ocena izhodišč za uvajanje načrtov za zasebno gozdno posest na Gozdnogospodarskem območju Slovenj Gradec (polno besedilo) 2010 DN 2000
Slemenšek, Klemen Primerjava poškodovanosti dreves v izbranih drevoredih Mestne občine Ljubljana v letu 2008 s stanjem v letu 1999 (polno besedilo) 2010 DN 1199
Lestan, Jakob Žiga Arboristična preiskava plečnikovih vrb v Trnovskem pristanu v Ljubljani (polno besedilo) 2010 DN 1198
Žepič, Vesna Presoja možnosti za uvajanje načrtov za zasebno gozdno posest na Gozdnogospodarskem območju Kranjž (polno besedilo) 2010 DN 1197
Vovk, Matej Nastajanje lesa pri pravem kostanju (Castanea sativa Mill.) z rastišča v Italiji (polno besedilo) 2010 DN 1196
Čotar, Maruša Vpliv soljenja na obcestno drevje iglavcev v Ljubljani (polno besedilo) 2010 DN 1195
Uhelj, Miha Primestni gozdovi Postojne (polno besedilo) 2010 DN 1194
Ščap, Špela Sanacije vetrolomne površine na Jelovici (polno besedilo) 2010 DN 1193
Strle, Ana Sprememba krajine na območju posestva Zastene od konca 18. stoletja do danes (polno besedilo) 2010 DN 1192
Triplat, Matevž Primerjava različnih načinov redčenja v bukovih drogovnjakih (polno besedilo) 2010 DN 1191
Jemec, Urban Gozdnogospodarski načrt za jemčevo gozdno posest (polno besedilo) 2010 DN 1190
Žižek, Laura Odnos javnosti do gozdov v mestih na primerih Rožnika in Golovca v Ljubljani (polno besedilo) 2010 DN 1189
Hladnik, Katarina Obnovitev katastra dreves mesta Idrija (polno besedilo) 2010 DN 1188
Vrhovnik, Manca Inokulacija sejank obmorskega bora (Pinus pinaster) z glivo Fusarium circinatum po tretiranju z metil jasmonatom (polno besedilo) 2010 DN 1187
Erzetič, Gregor Analiza načrtovanega poseka v Sloveniji v letu 2006 (polno besedilo) 2010 DN 1186
Žitnik, Denis Poškodbe mladih sadik navadnega divjega kostanja (Aesculus hippocastanum L.) zaradi sončevega ožiga (polno besedilo) 2010 DN 1185
Mihelič, Tina Vplivi individualnih in okoljskih dejavnikov na reprodukcijo jelenjadi (Cervus elaphus L.) v Sloveniji (polno besedilo) 2009 DN 1184
Sinigoj, Jakob Obremenitev naravnega okolja s hrupom pri vožnji z motorjem (polno besedilo) 2009 DN 1183
Jereb, Primož Nezgode pri delu gozdarskih podjetij v Sloveniji pred in po letu 1993 (polno besedilo) 2009 DN 1182
Stolnik, Vojko Vidra (Lutra lutra L.) v reki Ščavnici (polno besedilo) 2009 DN 1181
Mavrar, Uroš Presoja organizacije procesov prodobivanja in prodaje lesa v občini Tolmin (polno besedilo) 2009 DN 1180
Kajdiž, Petra Primerjava poškodb po troposfernem ozonu na naravni vegetaciji in izbrani indikatorski rastlini (polno besedilo) 2009 DN 1179
Žumer, Žiga Urbana drevnina na javnih površinah v Kopru (polno besedilo) 2009 DN 1178
Debevc, Irena Urbana drevnina v starem delu Kamnika (polno besedilo) 2009 DN 1177
Bajuk, Eva Nastanek ranitvenih tkiv pri ostrolistnatem javorju (Acer platanoides L) p površinskem poškodovanju debla (polno besedilo) 2009 DN 1176
Habjan, Neža Glivne asociacije smrekovih podlubnikov (polno besedilo) 2009 DN 1175
Šuligoj, Jure Arboristična analiza drevja v izbranih dravoredih parka Tivoli v ljubljani (polno besedilo) 2009 DN 1174
Kladnik, Klemen Razvoj gozdna ob zgornji meji pod Lastavcem (polno besedilo) 2009 DN 1173
Čuden, Ivo Klasifikacija gozdnih tal na apnencu v skladu s slovensko in wrb klasifikacijo (polno besedilo) 2009 DN 1172
Peteržinek, Simon Naravna obnova v eksperimentalnih vrzelih jelovo-bukovih gozdov na Kočevskem (polno besedilo) 2009 DN 1171
Štaleker, Andrej Arboristična ureditev parka Križanke (polno besedilo) 2009 DN 1170
Meglič, Andreja Razvoj gozdnih sestojev v gozdnogospodarski enoti Jelendol (polno besedilo) 2009 DN 1169
Bogovič, Gregor Analiza ustreznosti razmeščanja krmišč z vidika zmanjševanja škod v gozdnem prostoru na primeru posavskega LUO (polno besedilo) 2009 DN 1168
Sedlar, Ida Vzroki sušenja gradna (Qercus petraea) v krajevni enoti Adlešiči (polno besedilo) 2009 DN 1167
Grbec, Samo Kompleksna presoja odvzema lesne biomase iz ekosistema v tehnološke namene (polno besedilo) 2009 DN 1166
Mlakar Močilnik, Jana Zvoki gozda: pomen zvočne podobe gozda za njegovo estetsko vlogo (polno besedilo) 2009 DN 1165
Prosenc, Peter Ocena razširjenosti drevnine na negozdnih površinah v Republiki Sloveniji (polno besedilo) 2008 DN 1164
Meterc, Gregor Zgradba in rast bukovih sestojev na rastišču Isopyro-Fagetum (polno besedilo) 2008 DN 1163
Černe, Aljaž Presoja urejenosti hudournikov Trebiža in Suhelj (polno besedilo) 2008 DN 1162
Jurše, Ana Gozdarske dopolnilne dejavnosti na kmetijah območja Pohorja in Kozjaka (polno besedilo) 2008 DN 1161
Vochl, Saša Bober (Castor Fiber L.) v nižinskih poplavnih gozdovih Slovenije (polno besedilo) 2008 DN 1160
Žnidaršič, Katja Analiza ekološkega omrežja Natura 2000 v gozdovih Evrope (polno besedilo) 2008 DN 1159
Poljanšek, Simon Količina in struktura odmrlega drevja v gozdovih Slovenije (polno besedilo) 2008 DN 1158
Poličnik, Tomaž Zgodovinsko ozadje odkupa Logarske doline - Okrešlja za narodni park (polno besedilo) 2008 DN 1157
Berdajs, Eva Dendrokronološka analiza rasti bukve na treh rastiščih v Sloveniji (polno besedilo) 2008 DN 1156
Kunc, Katja Vpliv gospodarjenja na stabilnost varovalnih gozdov nad glavno cesto Godovič - Idrija (polno besedilo) 2008 DN 1155
Perme, Zoran Razvoj mladja v vrzelih pragozdnega rezervata Rajhenavski Rog (polno besedilo) 2008 DN 1154
Golias, Špela Presoja načrtovanja in gospodarjenja z gozdovi v zavarovanih območjih na primeru TNP (polno besedilo) 2008 DN 1153
Grošelj, Boštjan Zgradba in razvoj gozdnih ekotopov v krajevni enoti Cerkno (polno besedilo) 2008 DN 1152
Rednak, Jernej Urbano drevje in grmovje na javnih površinah Nove Gorice (polno besedilo) 2008 DN 1151
Premrl, Tine Organizacija gozdarskih del v gozdovih agrarne skupnosti Ravnik - Orlovše (polno besedilo) 2008 DN 1150
Simončič, Tina Sestojna zgradba in pomlajevanje gozdov Bohorja (polno besedilo) 2008 DN 1149
Kristan, Peter Primerjava kategorizacije gozndih cest na Češkem in v Sloveniji ter izdelava projekta gozdne ceste s programom Roadpac (polno besedilo) 2008 DN 1148
Biščak, Luka Tehnološke in ekonomske možnosti izrabe sečnih ostankov po strojni sečnji za energetske potrebe (polno besedilo) 2008 DN 1147
Kogovšek, Tadej Razvoj gozdov v gozdnogospodarski enoti Leskova dolina (polno besedilo) 2008 DN 1146
Avsenek, Jernej Analiza lovskogojitvenega načrtovanja na primeru gorenjskega lovsko upravljavskega območja (polno besedilo) 2008 DN 1145
Vranešič, Uroš Primerjava učinkov in stroškov dveh tehnologij pridobivanja lesa v listnatih sestojih (polno besedilo) 2008 DN 1144
Opeka, Marko Struktura časa in učinki pri spravilu lesa z večbobenskim žičnim žerjavom Syncrofalke 3T s procesorsko glavo Woody 60 (polno besedilo) 2008 DN 1143
Cojzer, Gabrijel Terenska služba Zavoda za gozdove Slovenije in gospodarjenje z zasebnimi gozdovi (polno besedilo) 2008 DN 1142
Zupančič, Miha Časovna študija spravila lesa s traktorjem John Deere 6220 (polno besedilo) 2008 DB 1141
Divjak Zalokar, Luka Pomen gozdne pedagogike pri oblikovanju odnosa otrok do gozda (polno besedilo) 2008 DN 1140
Vrhovnik, Mateja Analiza entomofavne v pasteh s feromoni na ploskvi intenzivnega monitoringa stanja gozdov v Sloveniji na Brdu pri Kranju v letu 2005 (polno besedilo) 2008 DN 1139
Jager, Dušan Sezonska variabilnost električne upornosti kambijeve cone izbranih drevesnih vrst v urbanem okolju (polno besedilo) 2008 DN 1138
Vadnjal, Jernej Krojenje lesa iglavcev in listavcev pri strojni sečnji (polno besedilo) 2008 DN 1137
Črnivec, Marko Strojna sečnja (polno besedilo) 2008 DN 1136
Hauptman, Tine Bolezni drevja v Arboretumu Volčji potok (polno besedilo) 2008 DN 1135
Leskovec, David Strukturne spremembe gozdov na območju Idrija II od začetka načrtnega gospodarjenja do danes (polno besedilo) 2008 DN 1134
Razpotnik, Klementina Značilnosti sestojnih vrzeli v izbranih bukovo in jelovo-bukovih pragozdnih ostankih Slovenije (polno besedilo) 2008 DN 1133
Lanišek, Mitja Vpliv ekspozicije na naravno zaraščanje brežin gozdnih cest na trdi podlagi (polno besedilo) 2008 DN 1132
Yrska, Tannja Spreminjanje razvojnih faz pragozdnega ostanka Rajhenavski rog (polno besedilo) 2008 DN 1131
Rus, Saša Različnost talne entomofavne zaradi antropogenih vplivov na ploskvi intenzivnega monitoringa stanja gozdov v Sloveniji na Brdu pri Kranj (polno besedilo) 2007 DN 1130
Skudnik, Mitja Tehnologija izdelave in vzdrževanja karte gozdnih sestojev (polno besedilo) 2007 DN 1129
Šlaus, Breda Ocenjevanje krajinske zgradbe na Pohorju (polno besedilo) 2007 DN 1128
Lekše, Marko Razvoj pionirskega gozda na Mozirski požganiji (polno besedilo) 2007 DN 1127
Suhadolnik, Peter Urejanje hudournikov in varstvo okolja na primeru Podlipščice (polno besedilo) 2007 DN 1126
Tajnikar, Matej Razvoj sestojev po vetrolomih v Pragozdu Peručica (polno besedilo) 2007 DN 1125
Jošt, Marjetka Problematika vključevanja območij Natura 2000 v zasnovo gozdnogospodarskega načrtovanja (polno besedilo) 2007 DN 1124
Janžekovič, Marija Mestni gozdovi Ptuj (polno besedilo) 2007 DN 1123
Žlebnik, Gregor Analiza zahtev javnosti do primestnih gozdov na primeru gozdnogospodarske enote Glince-Črnuče (polno besedilo) 2007 DN 1122
Adamič, Tomaž Organizacijske posebnosti helikopterske izvedbe spravila lesa (polno besedilo) 2007 DN 1121
Hafner, Polona Zgradba in razvoj gozdnih ekotopov v Udin Borštu (polno besedilo) 2007 DN 1120
Černe, Rok Analiza prisotnosti velikih zveri na obmejnem območju in možnosti za njihovo širitev v Italijo (polno besedilo) 2007 DN 1119
Jenko, Aleksander Vpiv svetlobnih razmer na razrast bukovih gošč v jelovo-bukovih gozdovih (polno besedilo) 2007 DN 1118
Koprivnikar, Miha Vpliv spremembe drevesne sestave na razmere mineralne prehrane dreves na izbranih ploskvah zahodnega Pohorja 2007 DN 1117
Dornik, Vasja Analiza poškodb in sanacija poškodovanih dreves v Zraviliškem parku Rimske toplice (polno besedilo) 2007 DN 1116
Adamič. Matevž Zakonitosti pomlajevanja gozdov sladkornega javorja (Accer sacharum Marsch.) in rumene breze (Betula allegnaniensis Britt) v Quebecu, Kanada (polno besedilo) 2007 DN 1115
Jazbec, Jernej Urbano drevje na javnih površinah mesta Sažana (polno besedilo) 2007 DN 1114
Guček, Matjaž Stanje in potrebna višin sredstev za vzdrževanje gozdnih cest na Bornovi posesti (polno besedilo) 2006 DN 1113
Šelb, Maruša Vrste iz rodu Forsitija (Forsythia Vahl) v Sloveniji (polno besedilo) 2006 DN 1112
Judnič, Marija Gojitveni vidki uporabe strojne sečnje za redčenje sestojev s prevladujočmi listavci (polno besedilo) 2006 DN 1111
Ferlan, Mitja Možnost uporabe digitalne fotografije hemisfere za ocenjevanje svetlobnih razmer v gozdovih v sub-optimalnih razmerah (polno besedilo) 2006 DN 1110
Kruh, Robert Zeleni pas od Ragovega loga do Portovala (polno besedilo) 2006 DN 1109
Grom, Tadej Možnost daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v Občini Logatec (polno besedilo) 2006 DN 1108
Vaupotič, Urška Ogroženost genofonda črnega topola (Populus nigra L.) v Sloveniji (polno besedilo) 2006 DN 1107
Levec, Jakob Ocenjevanje sprememb pokrovnosti in rabe prosora s satelitskimi posnetki na območju Loške doline (polno besedilo) 2006 DN 1106
Žunter, Alja Ohranjanje naravnih vrednot in kulturne dediščine na primeru krajinskega parka Logarska dolina 2006 DN 1105
Japelj, Anže Analiza informacijskih vrzeli podatkov gozdne inventure v Slovneiji v luči zahtev ministrske konference o varstvu gozdov v Evropi (MCPFE) (polno besedilo) 2006 DN 1104
Firm, Dejan Razvoj visokogorskih gozdov v rezervatu Polšak (opomba: delo je prejelo Prešernovo nagrado BF 2007) (polno besedilo) 2006 DN 1103
Volf, Aleš Panjevski gozdovi na Čemšeniški planini (polno besedilo) 2006 DN 1102
Turk, Nuša Ocena možnosti za širjenje volka v severozahodno Slovenijo (polno besedilo) 2006 DN 1101
Mihelič, Matevž Intranet v funkciji strokovnega svetovanja (polno besedilo) 2006 DN 1100
Verlič, Andrej Rekreacijska vloga gozda v katastrski občini Zgornja Šiška (polno besedilo) 2006 DN 1099
Planinšek, Janez Analiza erozije ogroženosti naselja Kranjska gora in njegovega zaledja 2006 DN 1098
Železnik, Peter Vpliv ozona in osvetljenosti na razvoj korenin bukve (polno besedilo) 2006 DN 1097
Močilnikar, Helena Obnovitveni cikli pragozdnega ostanka Rajhenavski Rog 2006 DN 1096
Česnik, Martina Dendrološka ureditev Kindlerjevega in Mladisnkega športnega parka Nade Žagar v Ilirski Bistrici 2006 DN 1095
Krma, Peter Razvoj bukovih sestojev v gozdnem rezervatu Dedna gora in na raziskovalni ploskvi na Mašunu (polno besedilo) 2006 DN 1094
Pagon, Janez Zgornja gozdna meja na Stolu v Karavankah 2006 DN 1093
Kalan, Jera Presoja vplivov na okolje na primeru gozdov v okolici Šmarne Gore 2006 DN 1092
Mali, Boštjan Poškodbe tal po sečnji s strojem za sečnjo in spravilu lesa z zgibnim polprikoličarjem (polno besedilo) 2006 DN 1091
Jerše, Mateja Morfološka analiza puhastega hrasta (Quercus pubescens Willd.) v Sloveniji (polno besedilo) 2006 DN 1090
Pfajfar, Špela Časovna študija priprave dela za strojno sečnjo (polno besedilo) 2006 DN 1089
Primčič, Boštjan Volk na območju gojitvenega lovišča Medved Kočevje 2006 DN 1088
Valenčič, Aleksander Perspektiva gospodarjenja z razdrobljeno gozndno posestjo 2006 DN 1087
Bizjak, Klemen, Risto Uporaba interneta v participativnem gozdnogospodarskem načrtovanju (polno besedilo) 2006 DN 1086
Repe, Andreja Urbana drevnina in skrb zanjo v Lescah (polno besedilo) 2006 DN 1085
Savnik, Polona Dendrološki vrt Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (polno besedilo) 2006 DN 1084
Kravanja, Matej Protipožarne gozdne prometnice kot ukrep aktivnega varstva pred požari v naravnem okolju (polno besedilo) 2006 DN 1083
Vizjak, Miha Analiza in primerjava popisov objedenosti mladja gozdnega drevja med gozdnogospodarsko enoto Preddvor in Gojitvenim loviščem Brdo (polno besedilo) 2005 DN 1082
Blagotinšek, Maks Dejansko in ciljno stanje cevnih prepustov na gozdni cesti Košutnik-Dovžanka na Bornovi posesti (polno besedilo) 2005 DN 1081
Rozman, Elizabeta Pomladitvena ekologija drugotnih visokogorskih smrekovih gozdov v Jelendolu (polno besedilo) 2005 DN 1080
Klopčič, Matija Značilnosti vrzeli in razvoj mladovja po vetrolomu leta 1983 v pragozdnem ostanku Pečka (opomba: delo je prejelo Prešernovo nagrado BF 2006) (polno besedilo) 2005 DN 1079
Košir, Rok Analiza drevnine na Poti spominov in tovarištva v Ljubljani (polno besedilo) 2005 DN 1078
Jamnik, Sonja Analiza sprememb kulturne krajine v občini Cerklje (polno besedilo) 2005 DN 1077
Stergar, Matija Objedenost mladja drevesnih vrst v odvisnosti od zgradbe sestoja (polno besedilo) 2005 DN 1076
Sever, Anže Razširjenost in gospodarski pomen jesenov (Fraxinus sp.) v območni enoti Kranj (polno besedilo) 2005 DN 1075
Bovha, Jakob Proizvodna sposobnost rasti bukovih gozdov Castaneo-Fagetum na Kozjanskem 2005 DN 1074
Zajec, Luka Ekološke in dendrokronološke analize rasti alpskega bora (Pinus Halepensis Mill.) iz izbranih rasti v Sloveniji in Španiji 2005 DN 1073
Sešel, Matej Uporaba lesa v premogovniku Velenje 2005 DN 1072
Šuša, Mateja Fitomediacija s hitrorastočimi drevesnimi vrstami 2005 DN 1071
Danev, Gregor Slovensko gozdarstvo v Evropski uniji (polno besedilo) 2005 DN 1070
Polenšek, Maja Velikost in oblika krošnje pri bukvi (Fagus sylvatica L.) in smreki (Picea abies (L.) Karst.) 2005 DN 1069
Domanjko, Gregor Obročkanje kot sestavina nege gozdov (polno besedilo) 2005 DN 1068
Vrenjak, Damjana Urbano drevje in grmovnice na javnih površinah občine Vrhnika 2005 DN 1067
Omejc, Jana Blagajev volčin (Daphne blagayana Freyer) in njegovo varstvo v gozdovih osrednje Slovenije 2005 DN 1066
Kobal, Milan Zgradba gozdnih sestojev in krajinske spremembe v gozdnogospodarski enoti Otlica 2005 DN 1065
Bleiweis Trsteniški, Marko Uresničevanje koncesijskih razmerij v gozdarstvu 2005 DN 1064
Fabinc-Ivanović (Kozjek), Lahorka Vpliv zastora krošenj na razrast bukovih gošč v pragozdovih jelke in bukve 2005 DN 1063
Cej, Tomaž Renaturacija Kamniške Bistrice pri Kamniku 2005 DN 1062
Koren, Marko Analiza erozijske ogroženosti turističnih kampov v Zgornjem Posočju (polno besedilo) 2005 DN 1061
Vasle, Luka Načela sodobnega upravljanja z urbano drevnino v Domžalah (polno besedilo) 2004 DN 1060
Ucin, Zdravko Sečnja debelega drevja s strojem za sečnjo Königstiger 2004 DN 1059
Fajon, Špela Razvoj gozdnih površin v mestu Kranj 2004 DN 1058
BITORAJC, Zoran In TANKO, Boštjan Vpliv svetlobnih razmer na razrast bukovih gošč v podgorskih bukovih gozdovih (polno besedilo) 2004 DN 1057
Marolt, Tomaž Divji prašič v gorenjskem lovskogojitvenem območju 2004 DN 1056
Krepfl, Davor Ocena prehranskih razmer za dušik in žveplo za glavne vrste na izbranih trajnih raziskovalnih ploskvah (TRP) v Sloveniji in analiza opada na TRP na Pokljuki in pri Kočevski Reki 2004 DN 1055
Basarić, Suzana Razširjenost zemljepisnih imen velikih zveri in jelenjadi na Slovenskem 2004 DN 1054
Resman, Simon Statistično spremljanje razvoja mehaniziranosti gospodarskih družb 2004 DN 1053
Polšak, Alenka Konkurenčnost lesne biomase v primerjavi z ostalimi energenti 2004 DN 1052
Gliha, Janez Naravna obnova in ekologija pomlajevanja doba (Quercus robur L.) v Krakovskem gozdu 2004 DN 1051
Pagon, Rajko Zgornja gozdna meja na Mangartu 2004 DN 1050
Malovrh, Špela Analiza učinkovitosti učenja strojnika na stroju za sečnjo (polno besedilo) 2004 DN 1049
Reščič, Matej Razvoj in struktura prebiralnih gozdov v raziskovalnem objektu granata v gozdnogospodarski enoti Logatec 2004 DN 1048
Zadravec, Tina Odnos lastnikov do svoje gozdne posesti na Rožniku 2004 DN 1047
Čas, Jure Morfološke značilnosti podsajenih bukev v izbranih monokulturah na Pohorju 2004 DN 1046
Lahovnik, Valerija Gozdnogospodarska problematika kmetij brez nasledstva 1996 DN 1045
Štruc, Sebastjan Prodaja lesa iz državnih gozdov 2004 DN 1044
Pregl, Aleš Analiza primernosti obmejnega območja nad Jesenicami za razvoj rekreacije 2004 DN 1043
Pogačar, Dušan Pomen omel (Viscum sp.) v varstvu gozdov 2004 DN 1042
Svenšek, Natalija Značilnosti gospodarjenja z gozdovi na razdrobljeni posesti na Dravske polju 2004 DN 1041
Slabe, Marko Prostorastoča drevesa v kmetijski krajini nižinskega dela občine Naklo 2003 DN 1040
Gluk, Alojzij Razvoj zgradbe in ekologija pomlajevanja prebiralnega gozda v Homu v Zgornji Savinjski Dolini 2003 DN 1039
Kepic, Boštjan Študija časa in učinkov pri strojni sečnji s harvesterjem Valmet 911 2003 DN 1038
Umek, Martin Možnosti ponovne naselitve poljske jerebice (Perdix perdix L.) na Krško - Brežiško polje 2003 DN 1037
Pučko, Marjana Določanje tipov ektomikorize sadik v bukovem provenienčnem poskusu 2003 DN 1036
Magyar, Aleksander Razvojne zakonitosti rezervatov Ginjevec in Zgornje Kobilje v Prekmurski Krajini 2003 DN 1035
Tenčić, Maša Prostorski razvoj Udin Boršta 2003 DN 1034
Stupan, Mojca Problematika urejanja Mariborskih mestnih mgozdov 2003 DN 1033
Kosi, Milan Načrt obžagovanja za izbrana obcestna drevesa v mestni občini Maribor 2003 DN 1032
Kovač, Štefan Gospodarjenje z gozdnimi presekami pod visokonapetostnimi vodi na primeru poplavnih gozdov reke Mure 2003 DN 1031
Osanič, Aleš Načrtovanje funkcij v urbanem gozdu na primeru Ljubljanskega Golovca 2002 DN 1030
Purnat, Zdenko Stanje in ogroženost subpopulacij divjega petelina (Tetrao urogallus L.) na Menini 2002 DN 1029
Iglič, Vanja Posegi v gozdne zaplate in drevnino ob Kamniški Bistrici v občini Domžale v letih 1998-2002 2002 DN 1028
Miklavčič, Viktor Populacijska dinamika srnjadi (Capreolus capreolus Linne) in njeno modeliranje na primeru populacije lovišča LD Poljane 2002 DN 1027
Škof, Jernej Urbani gozd Rožnik v Ljubljanski mestni krajini 2002 DN 1026
Pegam, Ana Analiza sprememb kulturne krajine v katastrski občini Bukovščica 2002 DN 1025
Minić, Marijana Izdelava modelne karte oblik spravila lesa za GE Ravnik 2002 DN 1024
Kotnik, Tina Razvoj gozdov na roškem pogorju v zadnjem stoletju 2002 DN 1023
Golovrški, Damjan Primerjava slovenskega in hrvaškega gospodarjenja z divjadjo na primeru belokranjskih in karlovških lovskih družin 2002 DN 1022
Trop, Primož Urejanje gozdov in gozdne drevnine ob strugi Drave v gospodarski enoti Vurberk - Duplek 2002 DN 1021
Bajc, Martin Medeči škržat (Metcalfa pruinosa Say) v slovenski gozdni krajini in njegov vpliv na donos medu 2002 DN 1020
Marolt, Jernej Značilnosti izgub velikih sesalcev zaradi prometa na pomembnejših cestah v jugovzhodni Sloveniji 2002 DN 1019
Brejc, Mojca Dendrološka dediščina v občini Tržič 2002 DN 1018
Sardoč, Alen Obnova vegetacije na požariščih nizkega Krasa glede na prilagoditvene sposobnosti višjih rastlin 2002 DN 1017
Ogris, Nikica Viri in pomen informacij za gozdne posestnike pri gospodarjenju z gozdom na območju Solčave (polno besedilo) 2002 DN 1016
Ficko, Andrej Zasnova gozdarskega načrtovanja na ravni gozdnih obratov v Švici 2002 DN 1015
Srnec, Urška Financiranje in sofinanciranje vlaganj v gozdove v Sloveniji 2002 DN 1014
Rozman, Andrej Ocenitev stanja rušja (Pinus mugo Turra) na treh profilih v Triglavskem narodnem parku 2002 DN 1013
Remic, Tomaž Poskus sledenja ozona z navadno dobrovito (Viburnum lantana L.) 2002 DN 1012
Černe, Blaž Spreminjanje razmer za gospodarjenje zaradi izgradnje avtoceste na pobočju Mežakle 2002 DN 1011
Planko, Zoran Analiza znanih biotskih in abiotskih dejavnikov v popisu propadanja gozdov v Zasavju ter primerjava z rezultati iz celotne Slovenije za leto 2000 2002 DN 1010
Mihelič, Tomaž Gnezditvene in prehranjevalne navade velike uharice (Bubo bubo L.) v jugozahodni Sloveniji 2002 DN 1009
Marković, Dragan Rjavi medved (Ursus arctos Linnaeus,1758) v Zgornjem Posočju 2002 DN 1008
Sameja, Marko Patogenost kostanjevega raka (Cryphonectria parasitica (Murr.) Barr) v Halozah 2002 DN 1007
Marinšek, Aleksander Razvoj inicialne faze na vetrolomni površini Ravna gora 2002 DN 1006
Kramer, Matevž Zgornja gozdna meja na Snežniku 2002 DN 1004
Gulič, Jurij Ovrednotenje primernosti habitata ruševca (Tetrao tetrix L.) na Pohorju 2002 DN 1003
Jarni, Kristjan Pregled ograjenih gozdnih površin za zaščito pred divjadjo na Kočevskem z analizo vegetacije na primeru ograje Trnovec 2001 DN 1002
Zalokar, Klemen Primernost kontrolne vzorčne metode za spremljavo rasti in razvoja gozdov v GE Pokljuka 2001 DN 1001
Colarič, Tinca Zagotovitev varnosti pred snežnimi plazovi v občini Tržič 2001 DN 1000
Šebenik, Domen Analiza zaraščanja v območni enoti Sežana 2001 DN 999
Križ, Andrej Ocena trendov številčnosti risa po naselitvi na Kočevskem in njegov vpliv na populacijo parkljaste divjadi v gojitvenem lovišču Medved 2001 DN 998
Polanc, Janez Karavanška jelenjad in proučevanje njenega širjenja 2001 DN 997
Vilhar, Urša Pestrost tipov ektomikorize na naravnem mladju smreke na Pokljuki (polno besedilo) 2001 DN 996
Gorše, Klemen Naravno pomlajevanje v smrekovih nasadih na Rogu 2001 DN 995
Fink, Tina Opredelitev in značilnosti varovalnih gozdov v Sloveniji 2001 DN 994
Konečnik, Katja in Zaplotnik, Vanja Pragozdni rezervat Strmec - raziskave zgradbe naravnega gozda in primerjava izbranih metod 2001 DN 993
Okorn, Matija Načrtovanje spravila lesa v revirju Sorica 2000 DN 992
Senegačnik, Andreja Naravna dediščina pri gospodarjenju z gozdovi KE Slovenska Bistrica 2000 DN 991
Pisek, Rok Naravno pomlajevanje subalpinskega smrekovega gozda na Pokljuki (polno besedilo) 2000 DN 990
Presečnik, Blaž Pomlajevanje v odvisnosti od razvoja zeliščne podrasti in svetlobe v smrekovih nasadih na Krašici 2000 DN 989
Leskovec, Benjamin Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 2000 DN 988
Rener, Igor Značilnosti populacije dvanajsterozobega borovega lubadarja Ips sexdentatus (Boerner, 1767) (Coleoptera: Scolytidae) na pogorišču Kojnik 2000 DN 987
Marenče, Miha Gams (Rupicapra rupicapra L.) v lovsko-upravnem območju Triglav 2000 DN 986
Kočevar, Polona Analiza sanacijskih in revitalizacijskih ukrepov na Kamniški Bistrici od Konjskega potoka do pritoka Grohat 2000 DN 985
Kuzmin, Peter Ekonomsko vrednotenje posegov v gozdni prostor s pomočjo kontingenčne metode 2000 DN 984
Vidovič, Dragana Davek na dodano vrednost in trošarine v gozdarstvu 2000 DN 983
Mrak, Urška Škofjeloški parki in drevoredi – obstoječe zasnove in predvideni razvoj 2000 DN 982
Marion, Lena Arboristični vidiki snegoloma v mestni občini Ljubljana po zimi 1999 2000 DN 981
Klun, Jaka in Poje, Anton Spravilo lesa z zgibnim traktorjem IWAFUJI-41 in poškodbe sestoja pri sečnji in spravilu (polno besedilo) 2000 DN 980
Rovan, Stojan Učinkovitost in težavnost dela pri sečnji 2000 DN 979
Jež, Boštjan Gozdno gradbeništvo v GGO Tolmin v obdobju 1948-1998 2000 DN 978
Jerina, Klemen Nekatere ekološke značilnosti jelenjadi (Cervus elaphus L.) 2000 DN 977
Bencherif Madani, Mohamed Sabri Ogenj - ekološki in gospodarski dejavnik gospodarjenja z mediteranskim gozdom 2000 DN 976
Vintar, Bojan Primerjava slovenske, češke in švedske zakonodaje 2000 DN 975
Györek, Natalija Naravno pomlajevanje v nižinskih hrastovih gozdovih Prekmurja 2000 DN 974
Kušar, Gal Fototerestrična inventura gozdnih sestojev 2000 DN 973
Poljanec, Aleš Razvoj alpskega smrekovega gozda v dolini Lopučnice 2000 DN 972
Kopše, Igor Možnosti uporabe GPS za pridobivanje prostorskih podatkov v gozdarstvu 2000 DN 971
Kotnik, Igor Fiskalne obveznosti poslovnih subjektov v gozdarstvu 1999 DN 970
Rubin, Simona Stanje in vključevanje zelenih mestnih in primestnih površin v urbani prostor Murske Sobote 1999 DN 969
Šneberger, Boštjan Določanje meja območij ogroženosti s porušitveno erozijo na primeru skalnih podorov v dolini Trente 1999 DN 968
Štimec, Drago Utemeljitev možnosti proglasitve biosfernega rezervata Kočevsko-Kolpa 1999 DN 967
Sečnik, Tomo Gospodarski načrt za Rudeževo gozdno posest 1999 DN 966
Štunf, Branko Struktura gozdov s tiso v gozdnogospodarskem območju Celje 1999 DN 965
Ternifi, Mustapha Intenzivnost razkroja lesa s štorovko (Armillaria mellea [Vahl:Fr.] Kummer) in smrekovo rdečo trohnobo (Heterobasidion annosum [Fr.] Bref.) 1999 DN 964
Globevnik, Janja Spreminjanje lesnoproizvodne vrednosti pokljuških državnih gozdov 1999 DN 963
Fučka, David Ponovna vzpostavitev agrarne skupnosti Ravnik-Orlovše in njena gozdarska problematika 1999 DN 962
Roženbergar, Dušan Razvojne značilnosti sestojev v pragozdovih Pečka in Rajhenavski Rog 1999 DN 961
Magajna, Bogdan Gozdni rezervat Veliki Bršljanovec 1999 DN 960
Maklin, Jan Obravnavanje popisov propadanja gozdov v območnih enotah Nazarje in Slovenj Gradec 1999 DN 959
Kecman, Miloš Učinki različnih pristopov izbiralnega redčenja na sestoje črne jelše (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) v Polanskem Logu 1999 DN 958
Kolar, Peter Analiza gibanja telesnih kazalcev srnjadi v dveh habitatih Haloz v obdobju 1988-1997 1999 DN 957
Božič, Janez Notranji gozdni rob in reakcijska sposobnost smreke na primeru pokljuškega gozda 1998 DN 956
Gartner, Andrej Problematika razmejevanja gozdnih in kmetijskih zemljišč v Bohinju 1998 DN 955
Brunec, Zdenko Prag gospodarnosti v zasebnih gozdovih na območju K. O. Petanjci 1998 DN 954
Vidervol, Robert Informacijske osnove in GIS pri gospodarjenju z divjadjo 1998 DN 953
Cevc, Marjeta - Avtor Doživljanje gozda kot nosilca kakovosti življenja 1998 DN 952
Samec, Aleš Družbene razmere za uveljavljanje novih tehnologij energetske rabe lesne biomase v Avstriji in Sloveniji 1998 DN 951
Kunstelj, Rudolf Učinki odpiranja gozdov s cestami na povprečne prevozne razdalje 1998 DN 950
Demšar, Matej Pogled študentske javnosti na gozd 1998 DN 949
Ocvirk, Aleš Zakup državnih gozdov na primeru gozdnogospodarske enote Mislinja 1998 DN 948
Kadunc, Aleš in Rugani, Tihomir Zgornja gozdna meja v Notranjem Bohinju 1998 DN 947
Piškur, Mitja Razširjenost in rastne značilnosti malega jesena (Fraxinus ornus L.) v Sloveniji 1998 DN 946
Gobec, Jože Pomlajevanje nasadov smreke (Picea abies Karst.) na Rudnici pri Podčetrtku 1998 DN 945
Čižmek, Viljem Tatvine lesa na območju krajevne enote Senovo v obdobju 1990-1997 1998 DN 944
Trajber, Drago Ugotavljanje variabilnosti gradna (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) v Sloveniji z analizo listov 1998 DN 943
Bračič, Bojan Ekonomski učinki smrekovih monokultur na Rakovcu 1998 DN 942
Logaj, Liljana Varstvo gozdov kot strošek gozdne proizvodnje 1998 DN 941
Ilc, Urban Družbeno ekonomska presoja paše v gozdu na območju planine Kranjska dolina (GGE Pokljuka) 1998 DN 940
Rozman, Jurij Analiza sprememb kulturne krajine na primer dela katastrske občine Lom pod Storžičem 1998 DN 939
Belak, Danilo Gozdni rezervat Babji Ložič pri Ljutomeru 1998 DN 938
Kosjek, Alojz Stanje gozdnih cest in potrebna višina sredstev za njihovo optimalno vzdrževanje v občini Ruše 1998 DN 937
Cesar, Peter Uresničevanje pravic in obveznosti lastnikov gozdov na območju revirja Sele (KE Slovenj Gradec) 1998 DN 936
Kregar, Dean Gospodarjenje z zasebnimi gozdovi v gozdnogospodarski enoti Šentjur 1998 DN 935
Jakop, Primož Razvoj varstva narave na Slovenskem med svetovnima vojnama 1998 DN 934
Vrecl, Matjaž Gozdarska politika Avstrije 1998 DN 933
Jurgele, Jurij Oblikovanje večnamenskega parka v načrtovanem širjenju mestnega središča Kranja 1998 DN 932
Indihar, Branko Uspešnost pomlajevanja v ograjenih površinah na rastiščih Abieti - Fagetum Dinaricum 1997 DN 931
Jevšnik, Damjan Gospodarski položaj slovenskega gozdarstva v prvem obdobju tranzicije 1997 DN 930
Behin, Leon - Avtor Analiza značilnosti širjenja jelenjadi na kočevskem v obdobju 1950 - 1995 1997 DN 929
Rožič, Damjan Gospodarski načrt za gozdno posest Bačovnik 1997 DN 928
Kovač, Jože Upoštevanje naravne dediščine pri gospodarjenju z gozdovi v krajinskem parku Zgornja Idrijca 1997 DN 927
Rozman, Iztok Ekonomsko vrednotenje dreves v urbanem okolju 1997 DN 926
Polanšek, Barbara Gospodarjenje z gozdom na vzorčnih kmetijah Koroške 1997 DN 925
Zupančič, Jože Spremembe v slovenskem gozdu in gozdarstvu po osamosvojitvi 1997 DN 924
Urankar, Borut Gozdni posestniki kot tržni proizvajalci : na primeru GGE Moravče 1997 DN 923
Stolič, Zorka Elektronska paramagnetna resonanca Mn (II) v iglavcih in listavcih 1997 DN 922
Jurjevčič, Boštjan Obdelava popisov propadanja gozdov v Triglavskem narodnem parku 1997 DN 921
Zorman, Tomaž Odnos gozdarske politike do kraškega gozdnogospodarskega območja 1997 DN 920
Waland, Vito Ekonomska valorizacija naravnega okolja 1997 DN 919
Šulentič, Maruša Nelesni donosi gozda 1997 DN 918
Frank, Nevijo Gozd in gozdni potok - nedeljiva celota : (na primeru Kolaškega potoka) 1997 DN 917
Bončina, Ludvik Socialno ekonomske značilnosti lastnikov gozdov na območju gozdnega revirja Dole 1997 DN 916
Jagodic, Franci Podlubniki in beljenje smrekovih panjev (polno besedilo) 1997 DN 915
Boštjančič, Janko Analiza sprememb kulturne krajine na primeru katastrske občine Slavina 1997 DN 914
Papež, Jože Biotehnične metode utrjevanja in protierozijske zaščite cestnih brežin 1997 DN 913
Vidic, Zdravko Kostanjevo vinogradniško kolje kot gozdni proizvod 1997 DN 912
Cojzer, Izidor Gospodarski načrt za gozdno posest Florin 1996 DN 911
Zagorc, Matej Odškodnine zaradi omejitev pri gospodarjenu v gozdovih s poudarjeno hidrološko funkcijo 1996 DN 910
Mavsar, Robert Variabilnost doba (Quercus robur L.) v Sloveniji, na osnovi morfologije listov in želoda 1996 DN 909
Šubic, Jaka Generativna vzgoja pionirskih drevesnih in grmovnih vrst 1996 DN 908
Šubic, Marko Prispevek korenin k stabilnosti brežin 1996 DN 907
Skledar, Rastko Načrtovanje in gospodarjenje z drevnino v mestni stanovanjski soseski 1996 DN 906
Pintar, Branko Gospodarski načrt za Strugarjevo gozdno posest 1996 DN 905
Prosen, Matjaž Koridosrki habitati rjavega medveda v jugovzhodni Sloveniji 1996 DN 904
Valentar, Veronika Navade lastnikov gozdov v gozdni proizvodnji na Koroškem 1996 DN 903
Kebe, Leon in Pogačnik, Nike Ohranitev steljnikov na področju Skaručenske ravni 1996 DN 902
Jeršič, Tadej Švedska gozdarska politka 1996 DN 901
Grum, Andrej Gozdarska politika Evropske unije 1996 DN 900
Pokorny, Boštjan Naseljevanje damjaka - neavtohtone živalske vrste v Sloveniji - na primeru populacije, osnovane na ugrezninskem področju velenjskega premogovnika 1996 DN 899
Ramovš, Barbara Program predstavitve gozda in krajine na območju Javorniškega rovta 1996 DN 898
Hribernik, Boštjan Domača poraba lesa na Koroškem 1996 DN 897
Staniša, Cvetko Primerjava metod za ugotavljanje prisotnosti velikoh zveri 1996 DN 896
Hvala, Branka Gozdarska politka Italije 1996 DN 895
Ahačič, Urška Delo in učinkovitost gozdarske inšpekcije 1996 DN 894
Plešec, Jure Vpliv naklona gozdne ceste na njeno gospodarnost 1996 DN 893
Kotnik, Andrej Nezgode pri delu v slovenskih zasebnih gozdovih obdobju od leta 1981 do 1993 1996 DN 892
Kobler, Andrej Postavitev geografskega informacijskega sistema za krajinsko-ekološko analizo zaraščanja 1996 DN 891
Groznik, Katarina Nasprotja v gozdu : primerjava dunajskih in ljubljanskih primestnih gozdov 1996 DN 890
Strniša, Andrej Vpliv emisij na gozdove v Zasavju 1996 DN 889
Kordež, Mateja Krajinski park Topla 1995 DN 887
Matjašič, Marko Gozdarstvo Norveške 1995 DN 886
Kirn, Stevana Vezi gozdarstva z drugimi dejavnostmi 1995 DN 885
Korenjak, Alenka Človek in velike zveri v Avstriji in Sloveniji (Javnomnenjska raziskava o medvedu, volku in risu kot ocena možnosti varstva problematičnih živalskih vrst) 1995 DN 884
Pihler, Boštjan Gozd in gozdni potok - nedeljiva celota : (na primeru potoka Dolček) 1995 DN 883
Vončina, Helena Gozdarstvo kot sestavni del kmečkih gospodarstev na Vojskem 1995 DN 882
Ratajc, Aleksander Denacionalizacija gozdov na celjskem območju in njene gozdnogospodarske posledice 1995 DN 881
Smiljić, Ljiljana Zgradba habitata ruševca (Tetrao tetrix L.) v Triglavskem narodnem parku 1995 DN 880
Vintar, Manica Uporaba vzorčnih metod pri ugotavljanju poškodb sestojev zaradi sečnje in spravila 1995 DN 879
Ivanič, Tomi Protierozijska zaščita v Lendavskih goricah 1995 DN 877
Jonozovič, Marko Vplivi avtoceste Ljubljana-Razdrto na prostoživeče živali 1995 DN 876
Šimic, Roman Intenzivni drevesni nasadi na belokranjskih steljnikih 1995 DN 875
Ferme, Rok Možnosti proženja zemeljskih plazov 1995 DN 874
Rogina, Davorin Citogenetske deformacije smreke (Picea abies (L.) KARST.) v Sloveniji 1995 DN 873
Mežan, Urša Napovedovanje poškodovanosti gozdov z uporabo modela markovskih verig 1995 DN 872
Debeljak, Marko Reakcijska sposobnost bukve na stres 1995 DN 871
Mehle, Janko Nosilnost habitatov za prehrano jelenjadi na Jelovici 1995 DN 870
Goršin, Anton Razvojne smernice za naravni spomenik Luknja 1995 DN 869
Rode, Robert Gozdarsko šolstvo na Slovenskem do leta 1941 1994 DN 867
Vajndorfer, Branko Splošni stroški delavca v gozdni proizvodnji 1994 DN 866
Tajzel, Metka Slovenska zunanja trgovina z gozdnimi sortimenti 1994 DN 865
Zavrtanik, Zoran Agrarne skupnosti kot specifična oblika lastnine kmetijskih zemljišč in gozdov 1994 DN 864
Šubic, Barbara Evropska gozdna proizvodnja in poraba lesa v letih 1988-1992 1994 DN 863
Čater, Matjaž Visokofrekvenčna elektrofotografija in vitalnost semen 1994 DN 862
Kumelj, Marjan Ekonomski vidiki spravila lesa s konji 1994 DN 861
Verdnik, Marjan Gospodarjenje z denacionaliziranimi gozdovi v Gozdnogospodarski enoti Lovrenc na Pohorju 1994 DN 860
Šolar, Sandi Nastanek poškodb v sestoju po miniranju ter sečnji in spravilu lesa 1994 DN 859
Žitnik, Sašo Rast in razvoj bukovih sestojev na južnem pobočju Snežnika (v vegetacijski enoti Adenostylo-Fagetum) 1995 DN 858
Šušteršič, Brane Usposobljenost gozdnih posestnikov za delo v gozdu in z gozdom 1994 DN 857
Logar, Janez Vertikalna porazdelitev električne upornosti kot funkcija debeline kambijeve cone in žive skorje pri zdravi in prizadeti jelki 1994 DN 856
Zadnik, Jadran Trendi stroškov pridobivanja sortimentov in njihove sestave v letih 1977 do 1988 na Gozdnem gospodarstvu Postojna 1994 DN 855
Poje, Alojz Gradnja in pomen gozdnih prometnic v gospodarski enoti Draga 1993 DN 854
Bizjak, Igor Možnost racionalizacije spravila lesa z zgibnikom IWAFUJI T-41 z uporabo sistema za radijsko daljinsko krmiljenje 1994 DN 853
Klemenc, Aleš Proučevanje spravila lesa s traktorjem TORPEDO TD-75A 1994 DN 851
Breznik, Bogomil Denacionalizacija in njene posledice v gozdarstvu 1993 DN 850
Pagon, Rajko Mesto gozda in gozdarja v spremembah krajine Breginjskega kota 1993 DN 849
Ljubec, Miro Sanacija poškodb gozdnega drevja z zaščitnimi premazi 1993 DN 848
Černigoj, Vojko Povezovanje gozdne inventure v celostni gozdarski informacijski sistem na primeru GGE Trnovo 1993 DN 847
Bintchende, Inacio Biološka raznovrstnost kot cilj gospodarjenja s tropskimi gozdovi 1993 DN 846
Zafran, Janez Zasnova prostorskega informacijskega sistema na primeru gozdnogospodarske enote Leskova dolina 1993 DN 845
Gerl, Tomaž Macesnovi škodljivci v Sloveniji 1993 DN 844
Nardoni, Rolando Življenjske in delovne razmere tujih gozdnih delavcev na Gozdnem gospodarstvu Kranj 1993 DN 843
Foltin, Samo Komuniciranje gozdarjev z gozdnimi posestniki 1993 DN 842
Mrmolja, Uroš Navade in sezonska nihanja v gozdni proizvodnji 1993 DN 841
Krouh, Naser Problemi dezertifikacije v alžirski stepi 1993 DN 840
Škrlep, Boštjan Analiza tematskih gozdarskih kart kot sestavnih delov območnih gozdnogospodarskih načrtov 1993 DN 838
Božič, Gregor Fiziološke meritve kot pokazatelj produktivnosti nekaterih topolovih klonov 1993 DN 837
Košir, Pavle Naravno pomlajevanje tujerodnih drevesnih vrst v Sloveniji 1993 DN 836
Oblak, Danijel Gozd kot taborni prostor-analize in usmeritve na primeru Tolminske 1992 DN 835
Golob, Milan Naravni razvoj pionirskega gozda na novinah v Koprivni 1992 DN 834
Grah, Marjan Spreminjanje enodobnih in enomernih gozdov v sonaravne, strukturno razgibane gozdove s pomočjo prebiralnega oziroma premenilnega redčenja 1992 DN 833
Rojko, Stanislav Gozdarjenje v revirju Negova 1992 DN 832
Cernatič, Egidija Hitra ocena sestojne zgradbe in lesne zaloge malodonosnih gozdov v zasebni lasti 1992 DN 831
Rupar, Dušan Minoritetne drevesne vrste na Kočevskem 1992 DN 830
Zupanič, Matjaž Kontrola izvedbe gozdnih del 1992 DN 829
Košiček, Boštjan Spontano vračanje gozda na Kras 1992 DN 827
Regovec, Matjaž Goričko med borom in hrastom 1991/92 DN 826
Kutnar, Lado Kulturna dediščina v gozdu in gozdarstvu na primeru občine Grosuplje 1992 DN 825
Popovič, Iztok Gospodarske posledice propadanja kmečkih gozdov in možne rešitve 1992 DN 824
Harmel, Matjaž Uporabnost gospodarskih razredov za ekonomsko presojo donosnosti gozdov v gozdnogospodarskem območju 1992 DN 823
Krč, Janez Izračun katastrskega dohodka in gozdne takse na primeru gozdnogospodarske enote Jezersko 1992 DN 822
Vojvoda, Igor Ocena stanja in razvojnih teženj sestojev na podlagi snemanj na permanentnih ploskvah in dodatnih ocen temeljnice pri popisu sestojev 1992 DN 821
Gašperin, Marko Gozdovi Kranjskega verskega sklada-nastanek in razvoj 1992 DN 820
Breznikar, Andrej Mednarodno provenienčno preučevanje duglazije (Pseudotsuga menziesii (Mirb) Franco) v Sloveniji 1991 DN 819
Adda Bendia, Habib Organizacija sečnje in spravila lesa z uporabo mrežnega plana 1990 DN 818
Hostnik, Robert Primestni gozdovi Celja 1991 DN 817
Rebec, Egon Analiza sprememb strukture kulturne krajine na primeru Grahovega Brda 1991 DN 816
Skledar, Saša Načrt ureditve in razvoja naravnega spomenika v dolini Drage pri Igu 1991 DN 815
Strgar, Anton Prodaja lesa na panju 1991 DN 814
Prelec, Frenk Varstvo gozdov na Kraškem gozdnogospodarskem območju 1991 DN 813
Mori, Jože Gozdarski visokošolski kadri, njihova vloga in izobraževanje 1991 DN 812
Kotnik, Andreja Električna upornost živih tkiv kot kazalec kondicije drevja 1991 DN 811
Škafar, Andrej Možnosti preoblikovanja TOZD gozdarstvo Tržič v izvajalsko gozdarsko podjetje 1991 DN 810
Hode, Maja Lesnosurovinsko zaledje podjetja "Videm" 1991 DN 809
Pavlin, Roman Problem selektivnosti sintetičnih feromonov za obvladovanje podlubnikov 1991 DN 808
Kunc, Avgust Gozdni rezervat Pogorevc in njegove posebnosti 1991 DN 807
Jakša, Jošt Snovna odprtost kraškega ekosistema gozd-travnik-steljnik z vidika trajnosti 1991 DN 806
Levstek, Janez Ukrepi za zmanjšanje negativnih posledic pri gradnji spodnjega ustroja gozdnih cest 1991 DN 805
Močivnik, Marijan Gozdni rezervat Olševa 1991 DN 804
Lejko, Anton Gozdne posestne razmere in gospodarjenje z zasebnimi gozdovi v Prekmurju 1991 DN 803
Dejak, Franc Prilagajanje nabave gozdno-lesnih sortimentov proizvodnim potrebam predelave lesa 1991 DN 802
Bartol, Bogdan Ribniška naravoslovna pot 1991 DN 801
Sušek, Samo Proizvodna sposobnost in rastne zakonitosti smreke in bukve na severozahodnem delu Pohorja 1991 DN 800
Andoljšek, Andrej Organizacija dela na centralnem mehaniziranem skladišču v Ribnici 1991 DN 799
Križman, Roman Produktivnost dela pri pridobivanju gozdnih lesnih sortimentov v družbenih gozdovih GG Kočevje 1991 DN 798
Oražem, Damjan Gozdnogospodarski vidiki denacionalizacije gozdov 1991 DN 797
Turk, Anton Hrast potrebuje več nege 1991 DN 796
Trošt, Ivo Rastne in strukturne zakonitosti gozdov na Nanosu 1990 DN 795
Brus, Robert Bogastvo balkanske dendroflore 1990 DN 794
Kolšek, Miloš Javnost in gozdarstvo 1990 DN 793
Noureddine, Elouissi Temeljni problemi alžirskega gozdarstva 1990 DN 792
Galič, Rajko Analiza erozijske ogroženosti doline Kamniške Bistrice nad Stahovico 1990 DN 791
Berden, Peter Možnosti uvajanja avtomatskega kartiranja v gozdarstvu 1990 DN 790
Mastnak, Matjaž Dendrološke posebnosti arboretuma Volčji potok (morfološka variabilnost dendroflore) 1990 DN 789
Bogataj, Nevenka Človek in gozd na Krasu 1990 DN 788
Ladra, Suzana Vpliv lastnine na gospodarjenje z gozdovi 1990 DN 786
Smodiš, Smiljan Vloga gozdarstva pri razvoju manj razvitih območij v Sloveniji 1990 DN 785
Gasparič, Marko in Srnovršnik, Aleš Prirastoslovni kazalniki jelovo bukovega gozda na Trnovski planoti 1990 DN 784
Razpet, Gvido Analiza primernosti habitatov gamsa (Rupicapra rupicapra L.), divjega petelina (Tetrao urogallus L.) in ruševca (Lyrurus tetrix L.) na območju Porezna 1990 DN 783
Robek, Robert Ocena uporabnosti nekaterih podatkov popisa gozdov iz obdobja 1980-1989 za načrtovanje v gozdnotehniški dejavnosti 1990 DN 782
Hrovat, Tomaž Prehranska ekologija rastlinojede divjadi kot element sanacije razpadajočih jelovo-bukovih gozdov v spodnjem montanskem pasu 1990 DN 781
Pucko, Alojz Uporabnost strojev pri gradnji spodnjega ustroja gozdnih cest 1990 DN 779
Zagorac, Nenad Gozdnogojitveno načrtovanje na primeru gozdov v Slovenskih Goricah 1990 DN 778
Levanič, Tomislav Ocena zgradbe in stanja slovenskih gozdov na podlagi popisa propadanja gozdov v letu 1987 (polno besedilo) 1990 DN 777
Krajčič, Darij Nekateri problemi prodaje gozdnih lesnih sortimentov v Sloveniji 1990 DN 776
Širnik, Branko Delovne in socialne razmere gozdnih delavcev v zgornji Mežiški dolini 1990 DN 775
Lampe, Igor Metode ugotavljanja in spremljanja fenomena propadanja gozdov na Blejskem gozdnogospodarskem območju 1990 DN 774
Držaj, Andrej Krajinsko-ekološke značilnosti v toponomastiki jugovzhodne Bele Krajine 1989 DN 773
Habič, Elizabeta Strukturne značilnosti jelovo-bukovega gozda na kraških tleh in njih pomen za gojenje gozdov 1989 DN 772
Đurković, Svetolik Socialnoekonomski položaj gozdnih posestnikov v gozdnogospodarski enoti Brkini II. 1989 DN 771
Rijavec, Branka Sečnja in spravilo slučajnih pripadkov 1989 DN 770
Diaci, Jurij Gozdni rezervat Požganija (na Mozirskih planinah) v četrtem desetletju po požaru 1989 DN 768
Femec, Damijan Rentabilnost topolovih nasadov v Vrbini 1989 DN 766
Celič, Katarina Razlike v pogojih gospodarjenja med TOZD Straža in TOZD Novo mesto, Gozdno gospodarstvo Novo mesto 1989 DN 765
Žvab, Jože Kalkulacije v gozdarstvu 1989 DN 764
Oder, Verica Kompleksno gospodarjenje z zasebnimi gozdovi v Mežiški dolini 1989 DN 762
Marolt, Janko Socialno ekonomski položaj gozdnih posestnikov v gozdnogospodarski enoti Dobrova 1989 DN 761
Srečnik, Ivan Uresničevanje posebnega družbenega interesa za gospodarjenje z gozdovi v GGO Kranj 1989 DN 760
Sočan, Borut Šop v sestoju in njegova statika 1989 DN 759
Melliva, Andreja Svetovna gozdna proizvodnja in promet z gozdnimi lesnimi sortimenti 1989 DN 758
Preložnik, Vid Gozdni rezervat v Robanovem kotu 1989 DN 757
Perušek, Mirko Vpliv nekaterih ekoloških dejavnikov na razporeditev in gostoto ptic v gozdu 1988 DN 756
Kozorog, Edo Analiza spremembe kulturne krajine v Trenti 1988 DN 755
Čoderl, Jerneja Vloga gozdarstva pri ohranjanju kulturne krajine 1988 DN 754
Ficko, Zlatko Proučevanje gradnje gozdnih vlak z buldožer-kompresorjem na GG Kočevje 1988 DN 753
Brinovec, Miloš Ugotavljanje lesne zaloge v kmečkih in malodonosnih gozdovih po metodi razmerij 1988 DN 752
Kač, Emil Primerjava metode odmerjenih krožnih ploskev in bitterlichove metode v dveh različnih gozdnih tipih 1987 DN 751
Korbar, Uroš Skupinsko delo v gozdni proizvodnji 1988 DN 750
Štornik, Ivan Osebna varovalna oprema sekačev v TOZD gozdarstvo Črna na Koroškem 1988 DN 749
Pristovnik, Darko Življenje in delo gozdnih delavcev na južnem Pohorju včeraj in danes 1988 DN 748
Krajnc, Martin Valorizacija splošno koristnih funkcij v gozdnogospodarski enoti Lovrenc na Pohorju 1988 DN 747
Pelhan, Emil Krajinsko ekološka analiza območja ob Idrijci in ureditev poti idrijskih naravoslovcev 1988 DN 746
Devjak, Tomaž Primerjalna analiza zakonov o gozdovih jugoslovanskih socialističnih republik 1988 DN 745
Čar-Seražin, Alenka Odškodnine za škode v gozdovih 1988 DN 744
Klabus, Aleš; Vogler, Anton Ureditveni načrt hudourniškega območja Male Božne 1988 DN 743
Bončina, Andrej Razvoj, vloga in oblikovanje gospodarskega razreda kot načrtovalnega pripomočka 1988 DN 742
Počkar, Bojan; Stritih, Jernej Strategija rasti gozda na zgornji gozdni meji-primerjava med Dinaridi in Julijskimi Alpami 1987 DN 741
Krajnc, Jože Institucionalna povezanost gozdarstva in lesne industrije da ali ne-primer Lesna Slovenj Gradec 1987 DN 740
Gradišar, Dušan Ekonomski vidiki razširjene gozdne reprodukcije 1987 DN 739
Petrič, Vlado Gozdnogospodarske posledice imisijskih poškodb v Spodnji Mežiški dolini 1985 DN 738
Krmelj, Janez Širše prostorski pregled po kodovanosti gozdov s pomočjo aerofotoposnetkov na področju Zgornje Mežiške doline 1987 DN 737
Drašler, Andrej Osnovni prirastoslovni kazalci smrekovih gozdov na rastiščih jelovja s praprotmi in predalpskega gozda gradna in belega gabra 1987 DN 736
Bajželj, Bojan Vloga gozdarstva pri reševanju problematike višinskih kmetij na kranjskem območju (Primerjava 1968-1980-1986) 1987 DN 735
Malgaj, Marijana Stiki gozdarstva z javnostjo v Sloveniji 1987 DN 734
Škulj, Miran Medsebojni vplivi jelenjadi (Cervus elaphus L.) in smrekovih kultur, nastalih s premeno grmišč na Kočevskem 1987 DN 733
Čebašek, Bojan Družbenoekonomski položaj zasebnih lastnikov gozdov na območju TOK gozdarstvo Škofja loka 1987 DN 732
Rotar, Bogdan Mehanizirana proizvodnja v goznih drevesnicah in kakovost sadik 1987 DN 731
Pavlin, Danijel Socialno ekonomski vidiki gospodarjenja z zasebnimi gozdovi v GGE Šentjanž 1987 DN 730
Nouhoum, Ibrahim Ogozditev v savani (v sahelsko-sudanski klimi) 1987 DN 729
Kastelic, Janez Endemične drevesne vrste Balkana in njihov pomen v gozdarstvu 1987 DN 728
Hölbl, Ljudmila Raziskave v gozdnem rezervatu Repiško na Dravskem Pohorju 1987 DN 727
Ponikvar, Slavko Kritična ocena premen malodonosnih gozdov in grmišč na Kočevskem v povojnem obdobju 1987 DN 726
Turk, Mitja Priprava gozdne proizvodnje 1987 DN 725
Tavčar, Borut Idejni načrt cestnega omrežja v območju Birčna vas 1986 DN 723
Mikulič, Marija Ekonomsko-organizacijski vidiki prevoza lesa v manjši gozdnogospodarski organizaciji 1986 DN 722
Zabret, Miha Vpliv velikih rastlinojedov na vegetacijo jelovo bukovih gozdov v gojitvenem lovišču "Ljubljanski vrh" 1986 DN 721
Koler, Cvetka Gozdna učna pot po gozdovih Kozjaka nad Radljami 1986 DN 720
Vončina, Rafael Prilagoditev gozdnogospodarskega načrta za gozdnogospodarsko enoto Idrija II 1986 DN 719
Hladnik, David Ocena zdravstvenega stanja jelovo-bukovih gozdov na Visokem Krasu 1986 DN 718
Gradišnik, Branko Uresničevanje skupnega gospodarjenja z družbenimi in zasebnimi gozdovi na Slovenjegraškem gozdnogospodarskem območju 1986 DN 717
Debeljak, Stojan Gozdnogospodarski cilji in osnovne usmeritve za gospodarjenje z zasebnimi gozdovi v občini Ribnica 1986 DN 716
Mady Traore, Mahamadou Gozdnokmetijski sistemi 1986 DN 715
Cvenkel, Jože Smrekov gozd v Triglavskem narodnem parku 1986 DN 714
Bartol, Miran Razvoj gozdne vegetacije na pogorišču v Ribniški Mali gori in njeno gozdno-gojitveno usmerjanje 1985 DN 713
Ruter, Ernest Zunanja trgovina SR Slovenije z gozdnimi lesnimi sortimenti v obdobju 1974-1983 1985 DN 712
Kravanja, Boris Možnosti uvajanja kompleksnega gospodarjenja z zasebnimi gozdovi na primeru SGG Tolmin 1985 DN 711
Kuščer, Igor Vpliv postavljanja in podiranja žičnih žerjavov s stolpi na gospodarnost njihovega dela 1985 DN 710
Krajnc, Zdenka Razvoj kmečkega turizma v občini Radlje 1985 DN 709
Mertelj, Janez Zasnova urejanja povirja Save Dolinke 1985 DN 708
Nemec, Drago Ekonomska utemeljitev indirektne premene malodonosnih gozdov v revirju Lenart 1985 DN 707
Sedlar, Boštjan Zamisel in praksa gozdnogospodarskih območij v Sloveniji 1985 DN 706
Černivec, Janko Zamisel in praksa gozdnogospodarskih območij 1985 DN 705
Potisek, Stane Vpliv širših družbenih sprememb na gospodarjenje z zasebnimi gozdovi na Kočevskem 1985 DN 702
Šaus, Mojca Zgradba gozdnate krajine na primeru s Kozjanskega 1985 DN 701
Bogovič, Boris Analiza dinamike gozdnih sestojev in gozdnega prostora s pomočjo zaporednih aerosnemanj 1985 DN 700
Čoderl, Karel Ugotavljanje časovnih in količinskih vrednosti spravila lesa s traktorji IMT-558 1984 DN 699
Pogorelčnik, Milan Sečnja in priprava za spravilo v mladem gozdu 1984 DN 698
Trebec, Adolf Spravilo lesa z zgibnim traktorjem LKT - 81 v snežniških gozdovih 1984 DN 696
Jeklar, Andrej; Kermavnar, Andrej Usmeritve pri gospodarjenju z gozdovi v Kraškem gozdnogospodarskem območju 1984 DN 694
Kokalj, Rado Gozd in gozdno drevje v slovenski ljudski pesmi 1984 DN 692
Denša, Marijan Les kot energetski vir in njegov delež v energetski bilanci SR Slovenije 1984 DN 691
Vilhar, Črtomir Razvojne zakonitosti rasti bukve (Fagus silvatica L.) v gozdnih sestojih na treh različnih rastiščih 1984 DN 690
Golja, Vinko Spravilo lesa na težkih terenih SGG Tolmin 1984 DN 689
Janežič, Vladimir Gozdni rezervati v Postojnskem gozdnogospodarskem območju 1984 DN 688
Pavec, Vladimir Proizvodna sposobnost nekaterih bukovih rastišč na TOZD gozdarstvo Novo mesto 1984 DN 687
Perdan, Mojmir Kakovost mladih nasadov rdečega bora v Prekmurju 1983 DN 686
Šebenik, Marijan Razvoj gozdov v gozdnogospodarski enoti Trnovo 1984 DN 685
Šinko, Milan Akumulativna in reproduktivna sposobnost gozdnogospodarskih organizacij v SR Sloveniji v srednjeročnem obdobju 1976-80 1984 DN 684
Sodja, Marija Gibanje osebnih dohodkov v gozdarstvu v primerjavi z gibanjem v organizacijah združenega dela drugih dejavnosti 1984 DN 683
Jurančič, Hedvika Studenško limbuški gozd/ del zelenega pasu mesta Maribor 1984 DN 682
Jenčič, Samo; Vidmar, Iztok Primernost uporabe zgibnika LKT-81 v pohorskih razmerah 1984 DN 681
Cehner, Mirko Učinki in stroški spravila lesa z večbobenskim vitlom "MINI URUS" 1984 DN 680
Šobar-Dečman, Tatjana Ureditev gozda v rekreacijske in učne namene 1983 DN 679
Matijašić, Dragan; Silan, Stanko Koncept smernic za gospodarjenje z obmestnimi gozdovi 1984 DN 677
Kovač, Frenk Družbenoekonomski vidiki gospodarjenja z zasebnimi gozdovi v gozdnogospodarski enoti Otok 1983 DN 676
Majcen, Marjan Macesen v severovzhodni Sloveniji 1983 DN 675
Pfajfar, Franc Gozdarstvo in lesna industrija Selške doline v obdobju 1960-1980 1983 DN 674
Jesih, Aleš Poškodbe tal in drevesnih korenin na rekreacijskih gozdnih poteh 1983 DN 673
Udovič, Marko Vpliv gostote cestnega omrežja na skrajševanje spravilne razdalje v revirju Otok 1983 DN 672
Oderlap, Ida Visokogorski gozd na Peci 1983 DN 671
Kolbl, Franček Stanje in tendence evropske proizvodnje in porabe lesa 1983 DN 669
Medved, Mirko Obremenjenost šoferjev s tresenjem pri kamionih MAGIRUS 1983 DN 668
Avsenek, Andrej Nekateri problemi izračunavanja rente iz zasebnih gozdov na Blejskem gozdnogospodarskem območju 1983 DN 667
Sterle, Jože Družbenoekonomski vidiki gospodarjenja z zasebnimi gozdovi v gozdnogospodarski enoti Otave 1983 DN 666
Curk, Igor Vpliv avtoceste na gospodarjenje z gozdom (primer avtoceste Vrhnika-Postojna) 1983 DN 665
Mrakič, Jožef; Vomer, Bojan Raziskave gozdnega rezervata Lovrenška jezera 1983 DN 664
Bovha, Jože Stroški premene malodonosnih gozdov Celjskega gozdnogospodarskega območja 1982 DN 663
Potočnik, Viljem Gojenje acidofilnih borovij Kranjske in Skaručenske ravni 1983 DN 662
Novosel, Jernej Analiza dejavnikov za opredelitev gozdnogospodarskih ciljev v enoti Tržič 1982 DN 661
Plut, Ivan Skupni prihodek gozdarske in lesarske temeljne organizacije 1982 DN 660
Žagar, Zvonimir Poškodbe drevja ob vlakah pri spravilu različno dolgega lesa z IMT-558 1982 DN 657
Tasič, Anton Delež časa nakladanja pri prevozu lesa 1982 DN 655
Kernel, Leon Gozd-glasba 1982 DN 654
Pintar, Jožica Vzgoja gozdnih sadik 1982 DN 653
Strlič, Milan Organiziranost in delovanje območne samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo Kočevje 1982 DN 652
Košič, Vladimir Ekonomičnost gospodarjenja z zasebnimi nižinskimi gozdovi na območju Temeljne organizacije kooperantov Slov. Bistrica 1982 DN 651
Andrejc, Hinko Projektiranje gozdnih cest s pomočjo računalnika 1982 DN 650
Jurij, Matjaž Učinkovitost in gospodarnost kamionov na TOZD Pohorje gozdnega gospodarstva Celje 1982 DN 649
Ferlin, Franc Kvantificiranje uspešnosti redčenj v bukovih gozdovih 1981 DN 648
Belec, Zoran Zagotavljanje skladnega razvoja vseh gozdov v mariborskem gozdnogospodarskem območju 1982 DN 647
Strmec, Ignacij Gospodarski in ekološki pomen omejkov ter ostankov gozda v belokrajnski kotlini 1982 DN 646
Orožim, Miran Ekonomsko-organizacijski vidiki prevoza lesa na gozdnem gospodarstvu Celje 1982 DN 645
Koren, Iztok Dušenje tresenja pri sedežih traktorjev za spravilo lesa 1982 DN 644
Dečman, Samo Dodatni čas pri spravilu lesa s traktorjem IMT-558 v različnih delovnih razmerah 1982 DN 643
Plaznik, Vojko Ekonomika gospodarjenja gojitvenega lovišča Pohorje 1981 DN 641
Ograjenšek, Damjan Sanacija gozda v Grmačah pri Litiji 1981 DN 640
Papler, Vida Krajinsko ekološke značilnosti ledinskih imen na Bledu in v okolici 1981 DN 639
Kladnik, Anton Gospodarski gozd-bivalni prostor divjega petelina (Tetrao urogallus)(Izsledki iz GG območja Nazarje) 1981 DN 638
Marenče, Jurij Zgradba in razvoj smrekovega gozda na Pokljuki v mlajšem razvojnem obdobju 1981 DN 637
Prepadnik, Rajko Razvoj zasebne gozdne posesti na Solčavskem 1981 DN 635
Kovač, Marko Vpliv reliefa in talnice na zgradbo krajine ob Muri 1981 DN 634
Grošelj, Samo Ekonomska utemeljitev izgradnje centralnega mehaniziranega skladišča v Slovenski Bistrici 1981 DN 633
Prebevšek, Mladen Širjenje avtohtonih listavcev v sestojih črnega bora na Krasu 1981 DN 632
Zvir, Jože Ekonomičnost gozdne proizvodnje v TOZD Gozdarstvo Luče 1981 DN 631
Dakskobler, Igor Vračanje gozda na opuščene kmetijske površine v Baški grapi 1981 DN 630
Ilešič, Primož Uspevanje tujih drevesnih vrst v revirju Rakovec na Pohorju 1981 DN 629
Tidiani-Aliou, Coulibaly Požar-ekološki in gospodarski dejavnik gospodarjenja s savano 1981 DN 628
Krpač, Rado Trajnost pri gospodarjenju z gozdovi Jelovice 1981 DN 627
Turk, Viljem; Kastelic, Andrej; Hartman, Tomaž Pragozd Pečka (raziskave o življenju jelovo bukovega dinarskega gozda) 1981 DN 626
Birama, Diabate Gozdarstvo dežel v razvoju 1981 DN 625
Štublar, Brane Steljarjenje v zasebnih belokrajnskih gozdovih kot družbeno ekonomski problem 1981 DN 624
Horvat, Aleš Gozdno rastje in snežni plazovi 1981 DN 623
Durjava, Darjo Morfologija hudournika Mangrtski potok 1981 DN 622
Zakotnik, Matjaž Erotija in načrtovane smučarske proge v planiškem športnem parku 1981 DN 621
A. Maiga, Mahamane Preventivni ukrepi v izrabi tal v aridnem in semi-aridnem okolju 1981 DN 620
Kodela, Janez Vodni rezervat Mislinjski graben 1981 DN 619
Hrovat, Jože Hudournik Smeč-analiza izvedenih in zamisel nadaljnjih protiukrepov 1981 DN 618
Bele, Janko Ekonomičnost pridobivanja gozdnega semena in pridelovanja gozdnih sadik 1981 DN 617
Juvan, Dušan Odprtost gozdov s cestami na celjskem gozdno gospodarskem območju -s poudarkom na analizi cestnega omrežja 1980 DN 616
Prebil, Jure Reprodukcijska sposobnost slovenskega gozdarstva v obdobju 1976-1979 1980 DN 615
Hladnik, Mladen Obremenjenost strojnika žičnega žerjava z ropotom pri spravilu lesa 1980 DN 614
Cenčič, Ljuban Rezervat Šumik in raziskave v njegovem pragozdu 1980 DN 613
Slavec, Janez Vloga gozdarstva pri reševanju problematike višinskih kmetij na kranjskem območju (Primerjava 1968-1980) 1980 DN 612
Herman, Marija Tehnični napredek v gozdarstvu 1980 DN 611
Podgoršek, Janez Gozdnogojitvena vrednost hrasta v Slovenskih goricah 1980 DN 610
Jurko, Bojan Tehnologija in organizacija dela v zasebnih gozdovih na celjskem gozdnogospodarskem območju 1980 DN 609
Breznik, Anton Gozdni rezervat Polšek 1980 DN 608
Gorenc, Ljudmila Odnosi v starosti in višinski rasti med smreko in jelko v mešanem gozdu 1980 DN 607
Mervič, Miloš Les kot izvozni proizvod soškega gozdnega gospodarstva Tolmin 1979 DN 606
Nabernik, Franc Ocena dosedanjega gospodarjenja z gozdovi na območju TOZD za gozdarstvo Radlje ob Dravi 1979 DN 605
Klemenčič, Borislav Ekonomska utemeljitev izgradnje tesalnih naprav na mehaniziranem skladišču v Slovenski Bistrici 1979 DN 604
Pejakov, Peter Družbeni in gospodarski pomen primestnih gozdov Ljubljane 1979 DN 602
Grecs, Zoran Oblika smrekovih krošenj na Pokljuki in njihov gojitveni pomen 1979 DN 601
Čas, Miran Zakonitosti in pomen vračanja listavcev v smrekove monokulture mislinjskega Pohorja (polno besedilo) 1979 DN 600
Čop, Dušan Uporaba spravilnih sredstev in opreme v globokem snegu 1979 DN 599
Stergar, Stane Nekateri rezultati gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji v prvih letih srednjeročnega obdobja 1976-1980 1979 DN 598
Hafner, Miran Vloga gozdnega gospodarstva Kranj pri preobrazbi družbeno-ekonomskih odnosov na podeželju 1979 DN 597
Kutin, Bogdan Delovni in življenjski pogoji delavcev TOZD za gozdarstvo Radlje ob Dravi in njihov vpliv na produktivnost dela 1979 DN 596
Mlinšek, Gorazd Najdebelejša drevesa v Sloveniji in njihov pomen 1979 DN 595
Poje, Stanko Pomen gozda in gozdnega gospodarstva v konceptu splošno-ljudskega odpora 1979 DN 594
Hrovatin, Dušan Slovenska lesna bilanca v luči proizvodnje in porabe drobnega lesa 1979 DN 593
Mikeln, Janko Obseg in gozdnogospodarske posledice imisijskih poškodb gozdov v zgornji Mežiški dolini 1979 DN 592
Mlekuž, Iztok Hudourniško območje Možnice 1979 DN 591
Ogrizek, Robert Prispevek k morfologiji hudournika Lobnice v dolini Kokre 1979 DN 590
Golob, Aleksander Izpostavljenost traktorista ropotu pri spravilu lesa z goseničarjem 1979 DN 589
Urbančič, Mihej Pionirski sestoji rdečega bora na Blokah 1978 DN 588
Svetličič, Baldomir Ugotavljanje stopnje negovanosti kmečkega gozda na primeru Rašice 1978 DN 587
Prus, Tomaž Vpliv smrekovega nasada v podgorskem bukovju na kemične lastnosti tal 1978 DN 586
Črešnar, Feliks Obdavčenje zasebnih gozdov v Sloveniji 1978 DN 585
Urbančič, Mihej Pionirski sestoji rdečega bora na Blokah 1978 DN 583
Tinta, Boris Razmerje drevesnih vrst v odvisnosti od nagiba in lastnosti tal, zlasti skalovitost 1978 DN 582
Pečavar, Andrej Dinamika višinske rasti v bukovih sestojih na južnem pobočju snežniškega masiva in njen vpliv na stopnjo intenzivnosti nege 1978 DN 581
Maljevac, Jože Možnosti racionalne uporabe zgibnih traktorjev Timberjack na visokem Krasu 1978 DN 580
Vovk, Savo Družbeno ekonomski vidiki premene grmišč na Kočevskem 1978 DN 579
Budkovič, Alojz Razvoj gradnje gozdnih cest na blejskem gozdnogospodarskem območju v povojnem obdobju 1977 DN 578
Cajner, Milan Vloga gozdnega gospodarstva Nazarje pri preobrazbi družbeno-ekonomskih odnosov na podeželju 1978 DN 577
Piltaver, Marjan Primerjava zunanjetrgovinskih bilanc lesa SR Slovenije in SFR Jugoslavije v obdobju 1960-1975 1977 DN 575
Čeh, Ljuba Blagovni promet z gozdnimi proizvodi v luči lesne bilance Slovenije 1977 DN 574
Goričan, Edvard Primerjava uporabnosti zgibnih in adaptiranih traktorjev pri spravilu lesa na srednje težkih terenih 1976 DN 573
Tretjak, Milan Primerjava uporabnosti med nakladalnima žerjavoma "PENZ 2000 S" in "JONSEREDS super Z" 1977 DN 571
Mori, Leopold Uporabnost goseničnega traktorja pri spravilu lesa v primerjavi z univerzalnimi kolesniki 1977 DN 570
Dular, Peter Prometna odprtost planot visokega Krasa na Dolenjskem 1977 DN 564
Habjanič, Roman Gozdnogojitvene posledice zaradi rdeče trohnobe na primeru smrekove monokulture v Prekmurju 1977 DN 563
Race, Milan Razvojne poti vegetacije na požariščih nizkega Krasa 1977 DN 562
Nastran, Matija Načrtovanje prometnic na desnem bregu Korošice 1977 DN 560
Zavrl Bogataj, Anica Vrednostni prirastek črne jelše na njenih optimalnih rastiščih 1977 DN 541
Ožbolt, Iztok Srnjad kot komponenta nastajajočih gozdnih ekosistemov v grmiščih GE Mozelj I 1977 DN 540
Papež, Jože Družbenoekonomski odnosi med temeljnimi organizacijami združenega dela gozdnega gospodarstva Kočevje 1977 DN 539
Malovrh, Klemen Pogoji in uspešnost gospodarjenja na gozdnem gospodarstvu Ljubljana v obdobju 1971-1975 1977 DN 538
Arh, Bojan Pogoji in uspešnost gospodarjenja v gozdarstvu Slovenije v obdobju 1971-1975 1977 DN 537
Janež, Marko Vlaganja v gozdove v SR Sloveniji v letih 1945-1975 1977 DN 536
Čibej, Ljubo Merjenje drobnega lesa po teži 1977 DN 535
Baćić, Ranko Vegetacijsko utrjevanje in obnova vegetacije na brežinah gozdnih cest 1976 DN 534
Ciglič, Miran Blagovni promet z gozdnimi proizvodi v Sloveniji 1976 DN 515
Kamnikar, Vanja Vrednovanje opštekorisnih funkcija šuma na primeru šuma na otoku Krku 1976 DN 514
Veselič, Živan Prispevek k poznavanju gozdnih koluvialnih tal na nekarbonatnih kamninah 1976 DN 513
Peljhan, Silvo Pogoji in uspešnost gospodarjenja na soškem gozdnem gospodarstvu Tolmin v obdobju 1971-1975 1976 DN 512
Mohorič, Maksimiljan Kakovostna analiza podobnih naravnih populacij bukve pri različnem načinu gospodarjenja v idrijskih gozdovih 1976 DN 511
Kovačič, Andrej Vloga gozda kot naravnega krajinskega elementa v življenju krajine na primeru iz Slovenskih goric 1976 DN 510
Brezočnik, Božo Primerjava racionalnosti dveh načinov prevoza lesa iglavcev in listavcev na območju GG Ljubljana 1976 DN 509
Kirn, Ivan Možnosti in ekonomičnost prevoza dolgega drobnega lesa listavcev 1976 DN 507
Trkman, Milan Zasnova mehaniziranega lupljenja lesa iglavcev na žagi "Meblo" v Novi Gorici 1976 DN 506
Jelušič, Milan Ugotavljanje časovnih in količinskih vrednosti pri nakladanju lesa z nekaterimi hidravličnimi napravami / s posebnim poudarkom na analizi delovanja čeljusti/ 1975 DN 504
Bizjak, Dušan Okvirna analiza poslovne dinamike gozdnega gospodarstva Postojna na podlagi nekaterih pokazovalcev za obdobje 1969-1974 1975 DN 503
Čeč, Franc Debelinski prirastek jelke in smreke v visokokraškem gozdu Snežnika, Javornika in Hrušice 1976 DN 502
Stare, Tone Resonančni les iz Pokljuke in njegova uporaba 1975 DN 489
Marenče, Mihael Obveščanje javnosti o gozdarjevem delu 1975 DN 476
Žagar, Vinko Preučevanje uporabnosti traktorja CARRARO 765 pri spravilu oblovine iglavcev in primerjava s spravilom s konji 1975 DN 475
Prešeren, Milan Razširjenost in ekologija drevesne vrste Sorbus aria (L.) Crantz 1975 DN 474
Mihelič, Janez Ocenjevanje vrednosti sestojev in njenega prirastka na primeru gozdnega predela Karlovica 1975 DN 473
Leskovec, Filip Kronološke raziskave v smrekovih monokulturah zahodnega Pohorja pri različnih rastiščnih pogojih 1975 DN 472
Vesel, Franc Primerjava uporabnosti med nakladalnima napravama "HIAB-970" in "HIAB-177", pri nakladanju lesa iglavcev 1975 DN 471
Zamuda, Peter Spreminjanje družbeno ekonomskih odnosov v gozdarstvu v luči nove ustave 1975 DN 470
Šolar, Zvone Okvirna analiza poslovne dinamike gozdnega gospodarstva Bled, na podlagi nekaterih pokazovalcev za obdobje 1970-1974 1975 DN 469
Petkoš, Janez Primerjava poslovne uspešnosti gozdnih gospodarstev SR Slovenije v razdobju 1970-1974 s poudarkom na GG Bled 1975 DN 468
Kotnik, Fortunat Izdelava idejnega načrta izgradnje prometnic v revirju Grmače 1975 DN 460
Pečar, Vojmir Ocenjevanje škode, ki jo v gozdu povzroča divjad 1975 DN 459
Štimec, Marjan Poraba časa pri zbiranju lesa v drogovnjaku z IGLAND vitlom na traktorju IMT-558 1975 DN 455
Filipič, Ida Izravnavanje pogojev gospodarjenja med organizacijami združenega dela v gozdarstvu 1975 DN 454
Čermelj, Jože Robinijevi sestoji na Goriškem in njihova donosnost 1974 DN 452
Križ, Anton Kontrola gospodarjenja s trajnimi vzorčnimi ploskvami z vidika zanesljivosti podatkov in ekonomičnosti dela 0 DN 451
Furlan, Franci Grčavost deblovine jelovega drevja v določenem sečišču 1974 DN 450
Kosjek, Alojz Primerjava učinkov in stroškov več vrst nakladanja in prevoza lesa na Pohorju 1974 DN 449
Filipčič, Ivan Rentabilnost topolovih nasadov v Vrbini pri Brežicah 1974 DN 443
Poznič, Jože Možnosti uporabe sodobnih spravilnih sredstev na Nazarskem G.G. območju na osnovi primerjalne analize dveh različnih načinov spravila lesa 1974 DN 442
Mulec, Roman Poraba goriva med prazno in polno vožnjo pri prevozu lesa s kamioni na različnih naklonih ceste 1974 DN 437
Pleterski, Stanko Spoznavanje narave v gozdu kot rekreacija 1973 DN 436
Košir, Boštjan Tekoči prirastek po sestojni strukturi kot osnova za bonitiranje rastišč 1973 DN 435
Berce, Marko Položaj in vloga nekaterih vrst zveri v gozdni biocenozi Slovenije/lisica, jazbec, divja mačka/ 1973 DN 434
Zega, Vojko Razlike v uporabnosti med nakladalnima žerjavoma HIAB 177 in HIAB 193 1973 DN 433
Brinar, Živka Primerjava učinkovitosti nekaterih nakladalnih naprav glede na dimenzije hlodov pri listavcih 1973 DN 432
Šetinc, Martin Ekonomičnost gozdne proizvodnje na gozdnem obratu Kočevje 1973 DN 431
Lesar, Janez Vpliv nekaterih surovinskih značilnosti in proizvodnih dejavnikov na dohodek žagarske predelave lesa iglavcev in na ceno lesne surovine 1973 DN 428
Božič, Ivan Primerjava uporabnosti med "BACO" in nekaterimi drugimi vozički žičnih žerjavov za spravilo lesa 1973 DN 426
Križan, Drago Naloge in možnosti gozdnega gospodarstva glede starostnega zavarovanja gorskih kmetov na območju gozdnega obrata Radlje ob Dravi 1973 DN 423
Lapanje, Radovan Gozdne preseke pod daljnovodi kot gozdnogospodarski problem (s prikazom neposredne gozdnogospodarske škode na GGO Novo mesto) 1973 DN 422
Starc, Anton Dobre in slabe strani uporabe gozdarskega zgibnega traktorja 1973 DN 421
Šluga, Maks Zasnova mehaniziranega lupljenja hlodovine iglavcev na žagarskem obratu v Tržiču 1972 DN 420
Gornik, Alojz Obiskovalce zelenih površin in gozdov spoznajmo z gozdnim drevjem 1972 DN 418
Paulič, Valter Erozija tal in hudourniki. Dragonja v slovenski Istri 1971 DN 416
Miklavčič, Tone Rdeča trohnoba na smreki v zgornjem povirju reke Krke 1972 DN 413
Vidrih, Vinko Rentabilnost gospodarjenja na razdrobljeni zasebni gozdni posesti (s prikazom rentabilnosti gospodarjenja z zasebnimi gozdovi na območju GO Trebnje) 1971 DN 408
Pirnat, Milan Pojavi in intenziteta erozije na območju Zgornje Save 1971 DN 407
Cetina, Miroslav Smreka in njen gojitveni pomen pri premeni mešanih gozdov jelke, bukve na Visokem Krasu 1971 DN 406
M. Jandl, Alojz Mrežno planiranje v gozdni proizvodnji 1972 DN 405
Bedrač, Janez Vpliv hudourniškega zaledja na urbanizacijo Žirov 1971 DN 399
Polanc, Franc Vloga gozdarstva v gorskem gospodarskem prostoru in pri ohranitvi gorskih kmetij v bohinjskem predelu Blejskega gozdno gospodarskega območja 1971 DN 398
Lovše, Jože Uporabnost nakladalne naprave HIAB-177 v primerjavi z ročnim nakladanjem lesa na kamione 1971 DN 397
Mikulič, Vid Volumni in težinski delež lubja na deblovini jelovega drevja v odvisnosti od vplivnih faktorjev 1970 DN 396
Crevati, Anton Možnost uporabe bitterlichove metode pri urejanju gozdov na Kočevskem 1971 DN 395
Vidmar, Anton Suha Krajina in njen bodoči razvoj z vidikov gozdarstva 1971 DN 394
Žgajnar, Alojz Imigracija črnega bora na Krasu 1971 DN 393
Blažič, Janez Protierozijski ukrepi na območju Zgornje Save 1971 DN 389
Pirc, Janez Gospodarska navezanost gozdnih posestnikov občine Domžale na gozd 1971 DN 388
Andrejašič, Silvester Pregled in uporabnost metod za ugotavljanje prirastka lesa v Sloveniji 1971 DN 387
Sosič, Hilarij Promet z gozdnimi proizvodi med SFR Jugoslavijo in Italijo 1971 DN 385
Dolenc, Andrej Uporabnost vitla Igland-Kompakt na traktorju IMT-558 pri zbiranju in vlačenju lesa iglavcev ter primerjava z dosedanjimi načini spravila na postojnskem območju 1971 DN 384
Pridigar, Anton Gozdarjeve naloge pri prikazovanju divjadi v gozdni biocenozi 1971 DN 383
Furek, Branko Življenjska kriza jelke in njen pomen za gozdarstvo v slovenskem prostoru 1971 DN 382
Pungeršek, Ferdinand Prispevek k razvoju bukove kobilice (Miramella alpina collina Br. W.), v Besnici pri Kranju 1970 DN 381
Pustoslemšek, Mojmir Nasad euroameriških topolov v Vrbini pri Brežicah 1970 DN 380
Žunič, Stanislav Ekonomski odnosi med gozdnim in lesnim gospodarstvom na Novomeškem gozdnogospodarskem območju 1970 DN 379
Potrč, Ivan Primerjanje učinkov in stroškov več načinov spravila lesa na Pohorju 1970 DN 378
Izak, Fridrih Gospodarsko tehnični pomen gradnje ceste v Vraškem jarku pri Dravogradu 1970 DN 377
Skumavec, Jože Napad velikega rjavega rilčkarja v Savskih jamah nad Jesenicami 1970 DN 375
Galjot, Branko Gozdna škoda po divjadi na območju g.g. Kranj 0 DN 374
Puhek, Vladimir Smreka v vzhodni Sloveniji 1970 DN 372
Smukavec, Anton Poškodbe, ki nastajajo na živem drevju pri gradnji gozdnih cest 1969 DN 371
Fon, Jožica Idejna ureditev Pokljuške planote v rekreacijske namene 1969 DN 370
Kumer, Pavle Divergenca med plodonosnostjo rastišč in rastnostjo sestojev v gozdnem predelu Jurklošter 1969 DN 364
Hribar, Jože Gospodarski pomen črnega gabra v Sloveniji 1969 DN 361
Gatibaru, Kamau Nasad evroameriških topolov (Populus x euramericana /Dode/Guinier) na sotočju Save in Ljubljanice 1969 DN 359
Hauser, Karl Življenjske razmere in stabilnost na zgornji gozdni meji 1968 DN 358
Pišlar, Ignac Lov in lovni turizem na Goriškem 1968 DN 356
Zakrajšek, Viktor Problematika V.-Postojnskega gozdnogospodarskega in lesnogospodarskega območja s stališča oskrbe lesne industrije s surovino in perspektive 1964 DN 355
Bizjak, Jože Razširjenost jelke v Sloveniji 1968 DN 353
Teržan, Andrej Zdravju škodljivi vplivi motornega žaganja 1967 DN 352
Figar, Marko Ureditveni načrt za gozdnogospodarsko enoto Ravne 1967 DN 351
Martelanc, Dušan Vpliv življenjskih in delovnih okoliščin na produktivnost dela gozdnega delavca 1967 DN 350
Robavs, Ivan Gozdna paša in steljarjenje 1967 DN 349
Piškur, Jernej Gozdni obrat Grosuplje (prispevek k monografiji) 1966 DN 348
Štempihar, Marjan Idejne osnove za ureditev hudourniškega območja Jezernice/pritoka Kokre/na Jezerskem 1966 DN 347
Kocman, Branko Zasavski rudniki in njihova preskrba z lesom 1966 DN 346
Brifah, Marko Cene gozdnih lesnih proizvodov na domačem in tujem tržišču (prispevek k problematiki cen) 1966 DN 345
Usenik, Vladimir Gozdnogospodarska enota Domžale in njena gospodarska problematika (Prispevek k monografiji gozdnega obrata Domžale) 1966 DN 344
Jug, Vladimir Gozdno gospodarstvo občine Nova Gorica (prispevek h gospodarski monografiji) 1966 DN 343
Hribar, Vladimir Možnosti uporabe metod linearnega programiranja v gozdarstvu 1966 DN 342
Rott, Jože Lesni kombinat "Novoles" in njegovo surovinsko zaledje 1966 DN 341
Bernik, Rudi Gozdni obrat Litija in njegova gospodarska problematika (Prispevek k monografiji) 1966 DN 340
Tušar, Andrej Gozdni obrat Medvode in njegova gospodarska problematika. Monografija gozdnega obrata Medvode 1966 DN 339
Likar, Jože Gozdno gospodarstvo Sovjetske zveze in njegov odsev na naše gozdarstvo 1966 DN 338
Šlibar, Jože Načrtovanje novega lesno-industrijskega obrata v Podnartu. Vprašanje notranjega transporta 1966 DN 337
Zimšek, Anton Cenitev gozdov 1966 DN 336
Bartol, Nenad Gozdarstvo Zvezne republike Nemčije. Prispevek k monografiji nemškega gozdarstva 1965 DN 335
Jazbec, Boris Zgodovinski razvoj, splošni pregled in pregled proizvodnje "lesno industrijskega podjetja Zagorje" v Zagorju 1965 DN 334
Rozman, Milan Rekonstrukcija žagarskega obrata Preddvor 1965 DN 333
Martinović, Miloš Industrijska proizvodnja montažnih lesenih hiš "Jelovica" Škofja Loka 1965 DN 332
Lutman, Milan Parna žaga na Rogu (1895-1932). Zgodovinski prikaz-njena vloga in pomen za gozdno in lesno gospodarstvo v roških gozdovih in v zgornji dolini Krke 1957 DN 331
Podreka, Ljubo Nastanek in morfologija evroameriških ("kanadskih") topolov 1965 DN 330
Pehani, Niko Vpliv različnih ekoloških činiteljev na gozdni sestoj. Primerjava dveh sestojev na Jelovici 1965 DN 329
Papež, Jože Analiza prirastkov trepetlike, breze in panjevske lipe na grmiščih g.o. Stara cerkev 1965 DN 328
Šivic, Franc Pomen gozda za čebelarstvo v Sloveniji 1965 DN 327
Hočevar, Milan Vloga gozdnogojitvenega načrtovanja v intenzivnem gospodarjenju z gozdovi 1965 DN 325
Potočnik, Janko Kritične pripombe h kontrolni metodi urejanja gozdov 0 DN 324
Motaln, Vinko Glavni projekt gozdno-kamionske ceste na Brezovec 1965 DN 323
Trdan, Pavle Povzročitelji škod v gozdovih kočevsko-ribniškega GGO v zadnjem desetletju 1964 DN 322
Zavolovšek, Alojz Podružbljanje gozdne proizvodnje v gornjegrajskem (XI) gozdnogospodarskem območju 1964 DN 321
Zavodnik-Kristan, Alenka Povzročitelji škod v predelu Dobrunje-območje zelenega pasu Ljubljane 1964 DN 320
Ogris, Kristl Erozija na področju Belščice v Karavankah 1964 DN 318
Istenič, Janez Mehanizacija pri izkoriščanju gozdov na Švedskem 1964 DN 317
Dolinšek, Hubert Intenzivno gojenje gozdov in načrtovanje komunikacijskega ožilja v sredogorskih predelih 1964 DN 316
Hočevar, Tone Predlog "skupinsko postopnega gospodarjenja" na Kočevskem Rogu 1964 DN 315
Šašel, Jože Lov v Kamniški Bistrici 1964 DN 314
Cedilnik, Viktor Graditev omrežja gozdnih prometnic na Rašici 1964 DN 311
Kompan, Alojz Ribniška suha roba (Tehnološki procesi, mehanska obdelava in ekonomski problemi lesne domače obrti) 1964 DN 310
Smrekar, Anton Investicijski načrt cestnega omrežja Leskove doline 1964 DN 309
Majcen, Anton Tovarna celuloze Goričane 1963 DN 308
Vrtačnik, Vladimir Krčenje gozdov na relativnih gozdnih tleh na celjskem gozdno- in lesnogospodarskem območju 1964 DN 307
Opara, Boris Gozdni obrat Ravnik in njegova gospodarska problematika 1964 DN 306
Ivančič, Roman Les-embalažni material 1964 DN 305
Zajec, Janez Tropski les v lesni industriji Jugoslavije 1964 DN 304
Vengust, Franc Hrana divjega petelina v Sloveniji 1964 DN 303
Japelj, Boštjan Optimalna gostota gozdnih prometnic gozdno gospodarske enote Soteska 1964 DN 302
Šubic, Franc Vloga biotehnike pri gradnji sodobnih cest 1964 DN 301
Zagorc, Karel Erozijski procesi in pojavi v povirju Meže 1964 DN 300
Lakota, Peter Erozijski pojavi v dolini Krme z ozirom na gradnjo novih turistično-komunikativnih objektov 1964 DN 299
Vodopivec, Ivan Analiza gospodarnosti gradnje gozdne ceste Luže-Kožljek kot produktivne in spojne prometnice 1964 DN 298
Bele, Stanko Parjenje hlodovine pred luščenjem in rezanjem furnirja 1964 DN 297
Torelli, Niko Nekaj o sinekologiji termofilnih in kserofilnih hrastovih gozdov, ki imajo klimazonalni značaj 1964 DN 296
Ponikvar, Janez Gozdarstvo jadranskega primorja-panoga turizma 1964 DN 295
Šertel, Andrej Rekreacijska vloga gozdov in njih pomen za razvoj turizma v mislinjski dolini 1964 DN 294
Grilc, Janez Podružbljanje gozdne proizvodnje v občini Jesenice 1964 DN 293
Ferlic, Pavel Podružbljanje gozdne proizvodnje na območju gozdnega obrata Radlje ob Dravi 1964 DN 292
Iglar, Boris Izvoz lesa iz Jugoslavije 1964 DN 291
Hasenbihel, Bogo Heraklit plošče 1964 DN 290
Suhadolnik, Anton Dvigalo "HIAB" in njegova uporabnost v gozdarstvu 1964 DN 289
Brandstätter, Stane Ugotavljanje razlike v učinkovitosti med motorkama "JO-BU TIGER" in "JO-BU PROTOTIP" 1964 DN 288
Modic, Anton Kratka analiza intenzivnega gojenja v revirju Marof GO Radlje 1964 DN 287
Capuder, Aleš Regresija gozdne vegetacije pod vplivom industrijskih imisij žveplovega dioksida in primer Zgornje Mežiške doline 1964 DN 285
Gruden, Marjan Hišni kozliček-Hylotrupes bajulus L.-najnevarnejši škodljivec vgrajenega lesa iglavcev 1964 DN 284
Benkovič, Franc Tehnološki postopek in izkoristek lesa v tovarni glasbil "MELODIJA" v Mengšu 1964 DN 283
Krnel, Rajko Proizvodnja vezanih plošč 1964 DN 282
Prezelj, Božo Proizvodni proces panel plošč "JAVOR" Pivka 1964 DN 281
Kraigher, Jure Podružbljanje gozdne proizvodnje v ljubljanskem okraju 1964 DN 279
Rot, Janez LIK "BREST" -Cerknica (Zgodovinski razvoj in perspektive) 1964 DN 278
Šmuc, Karel Problemi določanja vrednosti gozdov v naši socialistični praksi 1964 DN 277
Žagar, Janez Glavni projekt gozdne ceste Kunigunda-Božje od km 4,2 do km 5,2 1964 DN 276
Novak, Viljem Strojna gradnja gozdne kamionske ceste v Mošnikovo ob Kokri, GG Kranj 1964 DN 275
Mlakar, Damijan Gozdarstvo Velike Britanije 1964 DN 274
Kotnik, Ludvik Gozdarski kongresi-v svetovnem in jugoslovanskem merilu-ter njihov gospodarski pomen 1964 DN 273
Komel, Anton Celjsko gozdno in lesnogospodarsko območje in njegova problematika 1964 DN 272
Bolka, Jernej Ljubljansko barje in vloga gozdarstva pri njegovi melioraciji 1964 DN 271
Kern, Bojan Lesna industrija v ljubljanskem gozdno in lesnogospodarskem območju in njene perspektive 1964 DN 270
Markoja, Jurij Lesni kombinat Ljubljana, njegov razvoj in perspektive 1964 DN 269
Urank, Drago Gozdnogospodarska enota Gornji grad. Prikaz njenega razvoja in analiza ekonomskega stanja 1964 DN 268
Meden, Milan Gozdni obrat Podpreska in njegova problematika 1964 DN 267
Pajk, Milena Analiza koreninskega pleteža črne jelše in zelenega bora na objektu Lanišče 1964 DN 266
Zupanc, Jože Temeljni gozdnogojitveni problemi Rakovca 1964 DN 265
Marjanović, Nikolaj Robanov kot-njegova vloga v gornjesavinjskem turističnem območju 1963 DN 264
Brodnjak, Stanislav Zadružništvo v gozdnem in lesnem gospodarstvu Slovenije 1963 DN 263
Černač, Janez Opažanja pri življenju srnjadi v gojitvenih loviščih Slovenije v letu 1959 1963 DN 262
Kovačič, Jože Pomlajevanje jesena in bukve v idrijskih gozdovih 1963 DN 261
Repič, Miro Izračun in prikaz relativnega kubnega prirastka po geoloških, pedoloških in fitocenoloških tipih za gozdno gospodarsko enoto Vurberg 1963 DN 260
Zalar, Ivan Gozdno gospodarstvo Postojna kot nosilec gozdno in lesno gospodarskega območja 1963 DN 259
Vagaja, Vlasta Gozdnogospodarski načrt za gospodarsko enoto ekonomije KPD Rogoza 1963 DN 258
Petkovšek, Janez Proizvodnja lamelnega parketa v lesno industrijskem obratu Verd 1963 DN 256
Mesiček, Anton Topolova plantaža v Zg. Dupleku 1963 DN 255
Hrastenšek, Anton Suha destilacija lesa 1963 DN 254
Blažič, Peter Rekonstrukcija žagarskega obrata v Zagorici pri Litiji 1963 DN 253
Barle, Matevž Surovinsko zaledje tovarne sulfitne celuloze Goričane v luči problemov pri proizvodnji celuloznega lesa 1963 DN 252
Velnar, Jože Murskosoboško gozdnogospodarsko območje. Prispevek k monografiji Pomurja 1963 DN 250
Stanič, Borut Hudournik Žirovnikov potok /pritok Gradaščice/ Današnje stanje in analiza tehničnih del ter bioloških ukrepov izvršenih v letih 1912-1914 1963 DN 249
Vončina, Maks Gospodarski problemi gozdarskega obrata Mislinja 1963 DN 248
Korošak, Vinko Lovni turizem v občini Radgona 1963 DN 247
Kavčič, Peter K vprašanju kvantitativnega izkoristka na polnojarmeniku-s posebnim ozirom na vpliv koničnosti hlodovine 1963 DN 246
Košir, Janez Krčenje gozdov na Sorškem polju 1963 DN 245
Marinšek, Bojan Resonančni les 1963 DN 244
Omerzu, Jože Gozdni prevoz lesa s posebnim ozirom na kamion TAM 4500 1963 DN 243
Tratnik, Mirko Proizvodnja suhe lesne snovi pri zeleni duglaziji (Pseudotsuga taxifolia Britton) 1963 DN 242
Štefan, Jože Revir Okroglina in njegova gospodarska problematika. Prispevek k monografiji Gozdnega obrata Ilirska Bistrica. 1963 DN 241
Gärtner, Jošt Novi zakon o gozdovih in podružbljanje gozdov 1963 DN 240
Veršec, Jurij Tropski deževni gozd 1963 DN 239
Lainšček, Štefan Robinija in njen problem v Prekmurju 1963 DN 238
Ovsenik, Romuald Macesen v Kamniški Bistrici 1963 DN 237
Pust, Tone Gonoskop, priprava za zakoličevanje krivin na gozdnih cestah in štetje sestojne temeljnice po bitterlichovi metodi 1963 DN 236
Winkler, Iztok Ugotavljanje norm pri letni sečnji in izdelavi iglavcev 1963 DN 235
Kumer-Kneževič, Zvonka Regionalna drevesnica na Otoku 1963 DN 234
Čampa, Alojz Gozdno in lesno gospodarstvo v Kočevsko-Ribniškem gozdnogospodarskem območju 1963 DN 233
Kneževič, Milan Nazarsko (Gornjegrajsko) gozdno in lesnogospodarsko območje in njegova problematika 1963 DN 232
Smole, Feliks Izmera in izkoristek lesa po fazah izdelave za stol tip -1061 tovarne "Stol" 1963 DN 231
Čehovin, Silvester Ugotavljanje tekočega kubnega prirastka po raznih metodah in primerjava 1963 DN 230
Kočar, Tomaž Problem obnove gozdov na južnem pobočju pogorja Kobariškega Stola 1963 DN 229
Mehle, Konrad Ureditev hudourniškega območja Kofarjevec za zavarovanje nove ljubeljske ceste 1963 DN 228
Naglost, Alojz Študij rekonstrukcije žagarskega obrata "Inles" Kočevje 1963 DN 227
Cerkvenik, Lucijan Tovarna sulfatne celuloze in natron papirja-Maglaj in perspektive proizvodnje sulfatne celuloze v Sloveniji 1962 DN 226
Jurkovič, Ivan Kvaliteta in uporaba ivernih plošč 1963 DN 225
Luin, Rozalija Proizvodnja vrat predalčaste konstrukcije in njena gospodarnost 1962 DN 224
Štor, Adolf Lokalne drevesnice na območju Suhe Krajine 1962 DN 223
Jaklič, Stane Proizvodnja ivernih plošč Cerknica 1962 DN 222
Tomič, Damir Projektirana proizvodnja okal ivernih plošč v LIK "Savinja" v Celju 1962 DN 221
Rojko, Ivan Gozdna kamionska cesta Jezerc-Vrelenk odsek od hm 0,00 do hm 9,07. Glavni projekt 1962 DN 220
Vogrinec, Milan Krčenje borovih panjev na Dravskem polju 1962 DN 219
Egart, Kazimir "Gozdarstvo in lesna industrija Selške doline" (Prispevek k gospodarski monografiji Selške doline) 1962 DN 218
Pavlovič, Ljubo Investicijski program ureditve prometnega ožilja za gozdno območje "Šipek" 1962 DN 217
Greif, Albin Lovsko gospodarjenje Lovske zveze Maribor 1962 DN 216
Požar-Kovač, Milka Gojitveno gospodarska problematika mešanih gozdov jelke in bukve na spodnji meji Abieti-Fagetuma 1962 DN 215
Polajnar, Tomaž Drevesnice in razvoj nasadov hitrorastočih listavcev na področju OLO-Ljubljana 1962 DN 214
Vidervol, Jože Lovstvo Ribniške doline 1962 DN 213
Beer, Aleksander Lovstvo Pomurja 1962 DN 212
Šoster, Danijel Gozdno gospodarski načrt Dolena 1962 DN 211
Zega, Roman Revir Zagora in njegova gospodarska problematika. Prispevek k monografiji Gozdnega obrata Bukovje 1962 DN 210
Pirkmaier, Saša Papirnica Vevče 1962 DN 209
Doležal, Jure Splavarjenje in plavljenje lesa po Dravi 1962 DN 208
Osipovič, Aleksander Opis in idejna ureditev Sedlščka 1962 DN 207
Podlipnik, Martin Opis in idejna ureditev Bele 1962 DN 206
Gornik, Dragan Monzažne weekend hišice in novi gradbeni element satovje 1962 DN 205
Bajuk, Peter Vprašanje ekonomičnosti treh načinov spravila lesa 1962 DN 204
Supe, Marcel Investicijski program izgradnje prometnega ožilja v gozdnem območju "Šipek": sedlo Prvine-Ovčjak 1962 DN 203
Zupančič, Mitja Pojav in razvoj enomernih jelovih gozdov na področju Jurjeve doline 1962 DN 202
Žonta, Ivan Elaborat za načrtno gospodarjenje z zemljišči v alpskem Posočju 1962 DN 201
Veber, Ivan Gojitveni problemi gozdov na Komni. Priprava za gozdnogojitveno načrtovanje. 1962 DN 200
Šolar, Marjan Plantaža zelenega bora Mlake, Kmetijska zadruga Črnomelj. Problematika intenzivnega izkoriščanja degradiranih belokrajnskih steljniških tal. 1962 DN 199
Novak, Dušan Vpliv tovarniškega dima na gozdove v okolici Jesenic in njihova zaščita 1962 DN 198
Cujnik, Peter Spojne žile. KGP Novo mesto 1962 DN 196
Perko, Kristijan Analiza stroškov spravila lesnih sortimentov v gozdno gospodarski enoti Jelendol in možnost pocenitve 1962 DN 195
Godina, Franc Kombinat lesno predelovalne industrije "KLI" Logatec in tehnološki proces plastificiranja profilnih letev 1962 DN 194
Jeglič, Mario Ekonomska utemeljitev varovanja gradbenega lesa 1962 DN 193
Pogorelec, Jože Činitelji družbeno-ekonomske narave, ki vplivajo na dvig delovne storilnosti v lesni industriji LRS 1961 DN 192
Šuntar, Miro Jamski les pri rudniku Trbovlje-Hrastnik 1962 DN 191
Otrin, Zdenko Ugotavljanje nekaterih elementov učinka motornega žaganja 1962 DN 190
Opresnik, Bogdan Gozdovi v dolini Gračnice 1961 DN 189
Krivec, Ivan Plavljenje lesa po idrijskih vodah 1962 DN 188
Hojak, Emil Ugotavljanje elementov učinka ročnega žaganja pri izdelavi bukovih sortimentov 1962 DN 187
Štampar, Branko Primerjava možnosti snovanja stalne gozdne drevesnice v Ribnici na Pohorju in razširitve stalne gozdne drevesnice v Muti ob Dravi ter realizacija poslednje. Razširitev stalne gozdne drevesnice v Muti ob Dravi 1962 DN 186
Šeško, Vinko Problem razmejevanja med gozdnimi in kmetijskimi površinami v katastrski občini Zatolmin 1962 DN 185
Titovšek, Janez Gozdnogospodarski načrt Hotemež 1962 DN 184
Paulin, Jože Problematika žagarske industrije v Sloveniji 1962 DN 183
Murko, Ludvik Lepljenje lesa s sečninsko-formaldehidnimi lepili 1962 DN 182
Smole, Ivan Les v industriji celuloze in papirja 1961 DN 181
Čehovin, Lojze Gospodarsko gojitvena problematika kraških mrazišč v snežniškem masivu 1961 DN 180
Kalan, Ivan Fotografija v gozdarstvu 1961 DN 179
Beden, Danilo Erozijski pojavi v dolini Kamniške Bistrice 1961 DN 178
Boštjančič, Franc Ugotavljanje nekaterih elementov ročnega žaganja 1961 DN 177
Kopušar, Karel Analiza strukture časa pri sečnji in izdelavi sortimentov iglavcev 1961 DN 176
Velikonja, Cveto Borova grizlica (Diprion pini L.) 1961 DN 175
Kure, Danilo Škoda v gozdarstvu po glodalcih in njihovo zatiranje 1961 DN 174
Kruljac, Jože Rentabilnost valjarja pri gozdnih cestah 1961 DN 173
Slavič, Franc Glavni projekt gozdne kamionske ceste v požarskem jarku 1961 DN 172
Hostnik, Marjan Spojne žile v KGP Kočevje. P>300 ha 1961 DN 171
Bajec, Janez Uporaba žičnega žerjava KS-1 za transport lesa v gozdarstvu 1961 DN 170
Sosič, Ivan Uporaba in ekonomičnost strojev pri gradnjah gozdnih cest 1961 DN 169
Garmuš, Viljem Izkoriščanje bukovine v privatnih gozdovih Kuma-k.o. Dobovec 1961 DN 168
Rihar, Andrej Lesnoindustrijski obrat "Tomaž Godec" v Bohinjski Bistrici, njegov razvoj in problematika 1961 DN 167
Valentinčič, Janez Zasebni gozdovi in zadružništvo 1961 DN 166
Štrumbelj, Ciril Gojitvena in gospodarska problematika zelene duglazije na Brezovi rebri 1961 DN 165
Cimperšek, Mitja Visoka barja v Sloveniji 1961 DN 164
Martinčič, Jože Razvoj in pridobivanje eteričnih olj na območju cerkniške občine 1961 DN 163
Kovačič, Franc Činitelji biološke borbe proti škodljivim gozdnim žuželkam 1961 DN 162
Kolar, Jože O cenah lesa 1961 DN 161
Kure, Jože Gozdni obrat Straža 1961 DN 160
Arih, Andrej Erozijski pojavi ob potoku Peračici na Gorenjskem 1961 DN 159
Pinterič, Peter Podjetje za impregniranje lesa-Hoče 1961 DN 158
Dobnik, Franc Motnje pri delu z enoročno motorno verižno žago in njih odstranjevanje 1961 DN 157
Azarov, Evgenij Gozdne jase kot preventivni ukrep pred škodo po jelenjadi in srnjadi v Kamniški Bistrici 1960 DN 156
Grujič, Drago Povzročitelji poškodb na jesenu in njih zatiranje 1961 DN 155
Lajovic, Zvonimir Analiza proizvodnih stroškov izkoriščanja gozdov v revirju Konec Kamniške Bistrice 1961 DN 154
Čermelj, Edo Bolezni in škodljivci na borih in njihovo zatiranje 1961 DN 153
Gregorič, Anton Študij strukture časa pri delovnih operacijah podiranja in izdelave gozdnih sortimentov 1961 DN 152
Žerjav, Franc Smernice za ureditev vodozbirnega območja Suhelj 1960 DN 151
Demšar, Jože Medzadružno lesnoindustrijsko podjetje Češnjica. Njegov pomen za gospodarstvo selške doline. 1961 DN 150
Krapež, Peter Investicijski program za gozdno cesto Dobrovlje 1961 DN 149
Pečavar, Stane Škodljivci in bolezni na javorju ter njihovo zatiranje 1960 DN 148
Gašperšič, Tina Rojenje in razvojna pot zatiranja lubadarjev 1960 DN 147
Zupanič, Vladimir Zeleni pas mesta Maribora 1960 DN 146
Sekirnik, Marija Poljezaščitni gozdni pasovi 1960 DN 145
Maselj, Karel Analiza žagarskega podjetja na Švedskem 1960 DN 144
Štajnrajh, Milan Ogljarstvo v snežniških gozdovih 1960 DN 143
Lapajne, Janez Lesna industrija v Ribniški dolini 1960 DN 142
Hillmayr, Ado Proizvodnja vlaknenih plošč v Sloveniji 1960 DN 141
Meglič, Vladimir Tovarna celuloze in papirja "Djuro Salaj" 1960 DN 140
Žigon, Marijan Bori v Sloveniji z ekološkega, fitocenološkega in gojitvenega stališča 1960 DN 139
Petrič, Jože "Svenska Cellulosa Aktiebolaget" in njeno gozdno gospodarstvo 1960 DN 138
Urbas, Peter Ureditev vodozbirnega območja Mačkov potok 1960 DN 137
Lah, Tone Nova metoda urejanja kmečkih gozdov v Avstriji 1960 DN 135
Gasparič, Ladislav Odpadki v lesni industriji, njih pomen in uporaba 1960 DN 134
Zorec, Peter Tovarna Pinus-predelovalec borove smole 1960 DN 132
Vaukan, Anton Erozijski pojavi na severnem pobočju Uršlje gore 1960 DN 131
Klančičar, Slavko Izvengozdno gojenje topola 1960 DN 130
Eleršek, Lado Medsebojna razmerja med gozdom in snežno odejo. Načini in smeri raziskav. 1960 DN 129
Jeras, Gregor Gozdarstvo Norveške. Prispevki k monografiji gozdnega in lesnega gospodarstva 1960 DN 127
Gašperšič, Franc Analiza debelinskega prirastka jelke v najbolj značilnih tipih prebiralnih gozdov na Snežniškem masivu 1960 DN 126
Korbar, Viktor Gozdarstvo in socialistična preobrazba vasi (S posebnim ozirom na slovenske razmere) 1960 DN 125
Celarc, Roman Gibanje staleža divjadi na Kranjskem v zadnjih 100 letih 1960 DN 124
Robič, Dušan Gozdna vegetacija Mokreca 1960 DN 123
Vernik, Eva Duglazijine bolezni in škodljivci ter njihovo zatiranje 1959 DN 122
Kejžar, Ivan Preventivni ukrepi proti gozdnim škodljivim insektom 1960 DN 121
Bitenc, Dušan Smrekova grizlica-Lygaeonematus abietum Hartig 1960 DN 120
Ude, Jernej Problem sodobnega ročnega orodja gozdnih delavcev in njegove prirprave za delo 1960 DN 119
Srakar, Marijan Nagrajevanje v gozdarstvu 1960 DN 118
Zupančič, Marjan Skupinsko gospodarjenje z ozirom na naše razmere 1960 DN 117
Vrhnjak Duler, Vida Gojitveno načrtovanje Blatnice 1960 DN 116
Košutnik, Dušan Zgodovina gozdarstva Gornje Savinjske doline 1960 DN 115
Tavčar, Edvard Proizvodnja lamelnega parketa pri "Novoles"-u Novo mesto-obrat Straža 1960 DN 114
Šaruga, Janko Črna jelša in gozdnogojitveni problemi poplavnih gozdov Pomurja glede na črno jelšo 1959 DN 113
Malnar, Franc Les v domači obrti Ribniške doline 1959 DN 112
Firšt, Franc Nastanek, razvoj in pomen lesne industrije Nazarje za gozdarstvo Zgornje Savinjske doline 1959 DN 111
Fras, Stanislav Pomen črnega bora za pogozdovanje Krasa in njegovi abiotični ter biotični škodljivi spremljevalci 1959 DN 109
Lipej, Anton Krakovski gozd/ Prispevek k monografiji gozdnega območja na Krškem polju 1959 DN 108
Kastelic, Jože Povzročitelji škod na brestu in njihovo zatiranje 1959 DN 107
Habjan, Jože Bolezni in škodljivci na macesnu (Larix decidua) in njihovo zatiranje 1959 DN 106
Urbanec, Martin Steljarjenje-na splošno in posebej v Sloveniji 1959 DN 105
Tekavc, Ivan Zgodovinski razvoj, analiza proizvodnje, pomen ter perspektive tovarne Jugotanin Sevnica in tovarne strojil Majšperk 1959 DN 104
Mežan, Janez Skladiščenje in zaščita hlodovine na krlišču 1959 DN 103
Grgar, Aleksander Obremenitev in kakovost gozdnih spojnih žil za gozdove SLP na Gorenjskem pri kompleksih čez 300 ha 1959 DN 102
Vidrih, Jože Gozdarska koča na Nanosu 1959 DN 101
Marinček, Alojz Ekološke in vegetacijske razmere gozdov Male Pišnice s posebnim ozirom na kartiranje in kategorizacijo gozdov 1959 DN 99
Prevc, Edo Poskus proučevanja dela na žagarskem obratu 1959 DN 98
Prah, Marjan Lesna industrija v mariborskem bazenu in njena perspektiva 1959 DN 97
Blažič, Marjan Borov sprevodni prelec 1959 DN 96
Urbajs, Franc Melioracije v gozdovih severne Švedske 1959 DN 95
Oset, Hrvoje Gozdna vegetacija in strupeni plini 1959 DN 94
Kmecl, Marko Gozd v Prežihovih romanih Požganica in Jamnica 1959 DN 93
Žigon, Janko Problematika trajnosti elektrodrogov 1959 DN 91
Perc, Romana Gozd in les v slovenski umetnosti 1959 DN 90
Dežman, Maks Zgodovinski razvoj in problemi proizvodnje tovarne vezanih plošč in furnirja "Javor" Pivka 1959 DN 89
Cesnik, Dušan Povzročitelji škode na smreki in njihovo zatiranje 1959 DN 88
Kocmur, Alojz Lovstvo na področju celjskega gričevja 1959 DN 87
Kajzelj, Marjan Ureditveni načrt zasebnega sektorja K. o. Podpoljane 1959 DN 86
Horvat, Sonja Razčlenitev treh gozdnih kmečkih tipov v k. o. Dolenjske toplice 1959 DN 85
Grudnik, Milan Analiza in gospodarska problematika gozdnega obrata Ruše 1959 DN 84
Tavčar, Marija Glavne eksote v gozdovih Slovenije in njihov gospodarski pomen 1959 DN 83
Prelesnik, Anton Nove metode pridobivanja semena iglavcev na severnem Švedskem 1959 DN 81
Kočevar, Boris Higiensko-tehnična zaščita dela v gozdarstvu 1959 DN 80
Bernik, Rajko Neprava črnjava ali rdeče srce pri bukvi (Prispevek k raziskavi vzrokov nastanka rdečega srca) 1959 DN 79
Dobljekar, Srečko Gozdarska statistika. Zgodovinski razvoj in pomen za slovensko gozdarstvo 1959 DN 78
Radi, Anton Gozdni požari 1959 DN 77
Šubic, Andreana Tehnični škodljivci (žuželke) lesa 1959 DN 76
Mušič, Janko Projekt žičnice Zali potok/Investicijski program 1959 DN 75
Dobre, Andrej Reliefna gozdarska karta gospodarske enote Kamniška Bistrica 1959 DN 74
Kuhar, Mira Škodljivci v gozdnih drevesnicah in njihovo zatiranje 1959 DN 73
Jocif, Bogdan Ugotovitev in analiza lokalne potrošnje lesa v občini Cerklje in presoja ukrepov za zmanjšanje potrošnje 1959 DN 72
Potočnik, Tone Gozdarstvo Švedske 1959 DN 71
Planinšec, Peter Analiza višinskega, debelinskega in telesninskega prirastka za gozdove kmetijskega posestva "Pšata" 1959 DN 70
Ivanc, Mirjam Gozdovi na Bohorju / Prispevek k monografiji bohorskega gozdnega območja 1959 DN 69
Jurhar, Branko Prispevek k spoznavanju alpskih ras črnega bora 1959 DN 68
Čandek, Franc Sožitje gozdnega in kmetijskega gospodarstva Slovenije (s posebnim ozirom na vprašanje paše in steljarjenja) 1959 DN 67
Zorn, Marija Zeleni pas mesta Ljubljane 1958 DN 66
Sekirnik, Metod Mravlje in njih vpliv na biološko ravnovesje v gozdu 1958 DN 65
Lapornik, Pavel Problematika lesnih odpadkov v gozdni proizvodnji 1958 DN 64
Berce, France Endothia parasitica Anders. 1958 DN 62
Pristov, Miloš Problematika nabave in vskladiščenja hlodovine v tovarni "Stol" 1958 DN 61
Krasnov, Boris Gospodarski pomen in zatiranje gobarja 1958 DN 60
Erjavec, Zlatko Analiza telesninskega prirastka za potočja Gaberje-Svetenca, Konjska in Lanišče, Gospodarske enote Kamniška Bistrica 1958 DN 59
Zupan, Leopold Eterična olja iglavcev in njih ekonomski pomen 1958 DN 58
Krapš, Jože Utrjevanje erodiranih pobočij 1958 DN 57
Golob, Emil Vloga ptic v gozdni biocenozi 1958 DN 56
Remic, Ciril Enoročne motorne žage in tehnika podiranja drevja 1958 DN 55
Razdevšek, Franc Analiza strukture gozdnih lesnih proizvodov na območju Mislinjske doline s presojo odnosne vzročnosti 1958 DN 54
Pečnik, Franc Vpliv rastišča na prirastek in lesno zalogo Piceeto deschampsietum flexuosae na Kozjaku 1958 DN 53
Merzelj, Franc Gospodarski razvoj lesno industrijskega podjetja Konjice 1958 DN 51
Legan, Jože Suha Krajina s posebnim ozirom na gozdarstvo 1958 DN 50
Jug, Franjo Hudourniki severnega Pohorja 1958 DN 49
Simonič, Anton Škoda, ki jo povzroča jelenjad v gozdovih Slovenije in predlogi za njeno preprečevanje 1958 DN 48
Vreček, Zvone Železniški pragi 1958 DN 47
Mekinda, Edvin Plavljenje in splavarjenje po Savinji in pritokih 1958 DN 46
Hafnar, Zdravko Jamski les 1958 DN 45
Mihevc, Vekoslav Problemi lesno-industrijskega podjetja "Stol" 1958 DN 44
Brank, Rajko Lesna moka 1958 DN 43
Pavec, Vlado Gorjanci v gozdnem in lesnem gospodarstvu 1957 DN 42
Deželak, Jože Gozdne zdravilne rastline, njih uporaba in ekonomski pomen za gozdarstvo 1958 DN 41
Kolarič, Kristina Gozdno gospodarski načrt za gozdove, dodeljene v gospodarjenje KG Limbuš 1958 DN 40
Preložnik, Slavko Analiza strukture gozdnih lesnih proizvodov na območju "Gozdnega gospodarstva Nazarje" za obdobje 1947-1956 s presojo odnosne vzročnosti 1958 DN 39
Belopavlovič, Danica Ureditveni načrt za katastralno občino Dolenske toplice-zasebni gozdovi Gospodarska enota Straža-Toplice 1957 DN 38
Vidmar, Uroš Analiza strukture gozdnih lesnih proizvodov na območju "Gozdnega gospodarstva Celje" za obdobje 1947-1956 s presojo odnosne vzročnosti 1957 DN 37
Tekavc, Franc Ugotovitev in analiza lokalne potrošnje lesa v bivši občini Cerknica po sortimentih 1957 DN 36
Kalin-Preložnik, Marijana Gozdnogospodarski načrt za gozdove splošnega ljudskega premoženja v katastrski občini Črni vrh 1957 DN 35
Goršič, Janez Načela in praktični ukrepi za gozdnogojitvena dela v arboretumu Volčji potok 1957 DN 34
Zupet, Janez Analiza gozdnih lesnih proizvodov na območju "Gozdnega gospodarstva Ljubljana" za obdobje 1947-1956 s presojo odnosne vzročnosti 1957 DN 33
Zorko, Jože Analiza transportne mreže za gravitacijsko območje gozdno-gospodarske enote Radoha 1957 DN 32
Pavlovec, Damjan Predlog ureditvenega načrta za katastralno občino Ravnik-zasebni gozdovi Upravna občina Logatec 1957 DN 31
Derbiš, Marjan Pragozd v Kočevskem Rogu 1957 DN 30
Pogorelc, Drago Razvoj, pomen in perspektive zakonodaje o gozdu in lesu v Sloveniji 1957 DN 29
Ocvirk, Vladimir Škodljivci in bolezni topola ter njih zatiranje 1957 DN 28
Matičič, Marko Semenarna in drevesnica Mengeš 1957 DN 27
Pogačnik, Janez Analiza treh kmečkih gozdnih tipov v k. o. Zaloše 1957 DN 26
Pipa, Rudi Pomen nekaterih stranskih gozdnih proizvodov za industrijo tanina v LRS 1957 DN 25
Petrič, Zdenko Lesna industrija in obrt v dolini Krke 1957 DN 24
Vuk, Romana Ureditveni načrt za katastralno občino Sp. Dolič-zasebni gozdovi gospodarska enota Vitanje 1957 DN 23
Potnik-Jug, Nada Gozdno gospodarski načrt za gospodarsko enoto KG Pekre 1956 DN 22
Nič, Vinko Problematika lesno-industrijskega kombinata v Limbušu pri Mariboru 1956 DN 21
Kovač, Jože Problem produktivnosti dela v gozdarstvu 1956 DN 20
Ajdič, Jože Gozdno gospodarski problemi slovenskega Krasa 1956 DN 19
Jug, Dušan Izgradnja gozdnih komunikacij na Tisovcu in v dolini potoka Dramlje na Bizeljskem 1955/56 DN 18
Bernjak, Anton Degeneracija gozda hrasta doba v Pomurju 1955 DN 17
Cenčič, Valentin Dolina Trente in njeno gozdarstvo 1955 DN 16
Dretnik, Dušan Gozdno gospodarstvo Mežiške doline 1956 DN 15
Pintar, Jože Borba proti eroziji v vodozbirnem področju Pišnice 1954 DN 14
Kelih, Ivan Lov in njegov pomen v našem narodnem gospodarstvu 1955 DN 13
Dolgan, Niko Urejanje gozdov v dolinskem delu revirja "Mašuna" 1955 DN 12
Ciglar, Milan Podoba in značaj vegetacijskega pasu ob zgornji gozdni in drevesni meji v Sloveniji 1955 DN 11
Špenko, Bogdan Povezanost med prihodki iz gozdov in vlaganj v gozdove-primer GG Bled v srednjeročnih obdobjih 1976-1980 in 1981-1985 1985 DN 10
Hladnik, Marijan Oglarjenje in analiza njegovih ekonomskih in tehnoloških problemov 1955 DN 9
Kosirnik, Ivan Semenarstvo kot naloga naprednega gozdarstva 1954 DN 8
Ahačič, Janez Umetno sušenje lesa 1955 DN 7
Sadar, Vlado Lesna industrija radovljiškega okraja in perspektiva 1955 DN 6
Kaltnekar, Zdravko Smolarjenje 1954 DN 5
Ješe, Pavle Obstoječe stanje lesne industrije v kranjskem okraju in perspektiva 1954 DN 4
Habjan, Ivan Varstvo smrekovih gozdov pred lubadarji 1954 DN 3
Košir, Živko Gozdni tip črnega gabra in lipovca. Fitocenološka in pedološka karakterizacija ter gozdno gojitveni problemi 1953 DN 2
Ivanek, Franc Kmečko gozdarstvo v Sloveniji 1954 DN 1

MAGISTRSKE NALOGE - 2. stopnja
Avtor(ji) Naslov Leto Signatura
(Gozdarska knjižnica)
Konjar, Matevž Vpliv naravnih motenj na gospodarjenje z gozdovi na Bovškem (polno besedilo) 2022 MDB 105
Ogrin, Gašper Fitocenološka združba kot kazalnik občutljivosti gozdnih tal na poškodbe zaradi vožnje gozdarske mehanizacije (polno besedilo) 2021 MDB 104
Adamič, Pia Caroline Zakonodaja in pravni okviri gojenja tujerodnih drevesnih vrst v Sloveniji (polno besedilo) 2021 MDB 103
Bahor, Blaž Kakovost in vrednost glavnih drevesnih vrst v gozdnogospodarski enoti Stari trg (polno besedilo) 2021 MDB 102
Kržič, Miha Hitrost polne in prazne vožnje zgibnega traktorja Bijol BWS 160 pri spravilu lesa na visokem krasu (polno besedilo) 2021 MDB 101
Jernejčič, Luka Razvojna dinamika pragozdnega rezervata Rajhenavski Rog (polno besedilo) 2021 MDB 100
Blažko, Ambrož Uspešnost setve v različnih položajih sestojnih vrzeli visokogorskega smrekovega gozda (polno besedilo) 2021 MDB 99
Grahelj, Primož Analiza uspešnosti obnove gozdnih sestojev, poškodovanih v žledolomu leta 2014 v okolici Idrije (polno besedilo) 2021 MDB 98
Raida, David Analiza uspešnosti naravne in umetne obnove po ujmah v gozdovih v okolici Ljubljanskega vrha : magistrsko delo (polno besedilo) 2021 MDB 97
Lendvai, Simon Vpliv gostote saditve na kakovost nižinskih sestojev hrasta doba (Quercus robur L.) (polno besedilo) 2020 MDB 96
Štraus, Hana Dendrokronološka analiza debelinskega priraščanja ameriške duglazije (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) in njenega odziva na klimatske spremembe v primerjavi z navadno smreko (Picea abies (L.) Karst.) (polno besedilo) 2020 MDB 95
Repotočnik, Žiga Habitatne značilnosti rastišč divjega petelina (Tetrao urogallus L.) na Uršlji gori (polno besedilo) 2020 MDB 94
Benčina, Aleš Uporabnost podatkov laserskega skeniranja Slovenije za določanje hidroloških značilnosti manjših vodozbirnih območij v gozdnem prostoru : magistrsko delo : magistrski študij - 2. stopnja : M. Sc. Thesis : Master Study Programmes (polno besedilo) 2020 MDB 93
Pičulin, Aleš Raba jazbin in vloga evropskega jazbeca (Meles meles) kot ekološkega inženirja (polno besedilo) 2020 MDB 92
Plevnik, Kaja Analiza zadovoljstva članov Zveze lastnikov gozdov Slovenije z njenim delovanjem : magistrsko delo : magistrski študij - 2. stopnja : M. Sc. Thesis : Master Study Programmes (polno besedilo) 2020 MDB 91
Golob, Janez Priraščanje navadne smreke (Picea abies (L.) Karst.) in evropskega macesna (Larix decidua Mill.) na nekdanjih novinah v Koprivni (polno besedilo) 2020 MDB 90
Obrovnik, Janez Mnenje javnosti o vrednostih izbranih indikatorjev v Nacionalnem gozdnem programu (polno besedilo) 2020 MDB 89
Mihelič, Jan Ugotavljanje faktorjev raztresenosti najpogostejših gradiv pri zemeljskih delih v gozdnem gradbeništvu (polno besedilo) 2019 MDB 88
Štravs, Janez Uspešnost obnove v vetrolomu poškodovanih sestojev v Savinjski dolini (polno besedilo) 2019 MDB 87
Hočevar, Lan Izbira dnevnih počivališč pri evrazijskem risu (Lynx lynx) v dinarskih gozdovih Slovenije (polno besedilo) 2019 MDB 86
Golobič, David Vpliv dveh tehnologij sečnje in spravila na pomlajevanje raznomernih jelovo-bukovih sestojev (polno besedilo) 2019 MDB 85
Robar, Miha Primerjava metod za ocenjevanje številčnosti srnjadi (polno besedilo) 2019 MDB 84
Andrejčič, Anej Uporaba fotogrametričnega oblaka točk za izračun količine okroglega lesa na tovornjakih (polno besedilo) 2019 MDB 83
Lotrič, Katja Ocena okroglega lesa na kamionskih cestah s pomočjo digitalne fotogrametrije (polno besedilo) 2019 MDB 82
Šprah, Ruben Ocenjevanje gozdnih ekotopov v gozdnogospodarski enoti Lovrenc na Pohorju (polno besedilo) 2019 MDB 81
Erjavec, Tilen Arboristična ocena drevesnih naravnih vrednot na območju novomeške območne enote Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave (polno besedilo) 2018 MDB 80
Žitko, Urban Težavnost dela upravljalca stroja Highlander (polno besedilo) 2018 MDB 79
Stopar, Samo Dendrokronološka analiza debelinskega priraščanja smreke (Picea abies (L.) Karst.) na območju njene naravne in umetne razširjenosti v Sloveniji (polno besedilo) 2018 MDB 78
Bergauer, Miha Vpliv mehaniziranosti na proizvodne stroške in ergonomsko primernost proizvodnje polen (polno besedilo) 2018 MDB 77
Pavlin, Jakob Vpliv poškodb po žledolomu na preživetje in okrevanje dreves (polno besedilo) 2018 MDB 76
Pintar, Anže Martin Strukturna pestrost gozdnih sestojev na Pahernikovi gozdni posesti (polno besedilo) 2018 MDB 75
Arnič, Domen Modeliranje izbiralnega in situacijskega redčenja (polno besedilo) 2018 MDB 74
Oven, Domen Spremljanje dinamike pobočnih masnih premikanj s pomočjo dendrogeomorfoloških analiz (polno besedilo) 2018 MDB 73
Marenk, Žiga Spolna in starostna struktura tropov navadnega muflona (Ovis orientalis musimon) na Gorenjskem (polno besedilo) 2018 MDB 72
Senegačnik, Gregor Ocena količine lesenega plavja v hudourniških strugah na podlagi multispektralnih posnetkov (polno besedilo) 2018 MDB 71
Leskovec, Avguštin Vpliv zgradbe gozdov na količino in razporeditev lesenega plavja v izbranih vodotokih v Sloveniji (polno besedilo) 2018 MDB 70
Finžgar, Domen Vzpostavitev sistema za genetski monitoring navadne bukve (Fagus sylvatica L.) in bele jelke (Abies alba Mill.) (polno besedilo) 2018 MDB 69
Sojč, Janez Presoja možnih oblik organiziranosti procesov proizvodnje in trženja lesa na območju KE Slovenske Konjice (polno besedilo) 2018 MDB 68
Smolnikar, Peter Navadna ameriška duglazija (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) v mednarodnem provenienčnem poskusu v Brkinih (polno besedilo) 2018 MDB 67
Kovač, Primož Razvoj in gojenje sestojev rdečega bora (Pinus sylvestris) na območju Senožeti in Volnjaka (polno besedilo) 2018 MDB 66
Škrk, Nina Preživetje in kakovost listavcev v poskusnih nasadih pri Divači (polno besedilo) 2018 MDB 65
Simčič, Anica Vpliv rabe tal na pojavljanje urbanih toplotnih otokov v Sloveniji (polno besedilo) 2018 MDB 64
Bombač, Dušan Inventarizacija in koncept razvoja parka v študentskem naselju v Ljubljani (polno besedilo) 2018 MDB 62
Iveta, Nina Ocena pripravljenosti zasebnih lastnikov gozdov za poslovno sodelovanje pri gospodarjenju z gozdom na primeru revirja Vodice (polno besedilo) 2017 MDB 61
Češarek, Domen Značilnosti poseka v zasebnih gozdovih Slovenije v obdobju 1995 - 2014 (polno besedilo) 2017 MDB 60
Kosmač, Marko Vpliv velike parkljaste divjadi in antropogenih dejavnikov na življenjski prostor dvoživk v visokokraških dinarskih gozdovih (polno besedilo) 2017 MDB 59
Bratun, Primož Spremembe svetlobih razmer in pritalne vegetacije na območju gozdnega roba bukovih gozdov (polno besedilo) 2017 MDB 58
Šuštar, Črt Možnosti in omejitve uporabe podatkov o zemeljskih plazovih pri opredelitvi varovalnih gozdov (polno besedilo) 2017 MDB 57
Trifković, Vasilije Razvoj gozdov v gozdnogospodarski enoti Čemernica (polno besedilo) 2017 MDB 56
Drame, Petra Izkušnje uporabnikov s pridobivanjem nepovratnih sredstev za sodobne kotle na lesna goriva iz Eko sklada ter z rabo lesnih goriv (polno besedilo) 2017 MDB 55
Mencinger, Valentina Učinki različnih načinov izbiralnega redčenja na odziv izbranih dreves v smrekovo-bukovih sestojih na Mežakli (polno besedilo) 2017 MDB 54
Bernard, Benjamin Presoja organizacije gospodarjenja v gozdovih urbarialnih skupnosti na območju Murske Sobote (polno besedilo) 2017 MDB 53
Jančan, Klemen Sezonsko in cirkadiano gibanje ter raba prostora mestnih in primestnih vran (Corvus cornix) (polno besedilo) 2017 MDB 50
Gavez, Dejan Primerjava stanja velikih zveri v državah Evrope glede na pravno ureditev lastništva lovnih pravic do divjadi (polno besedilo) 2016 MDB 49
Geltar, Katja Možnosti dopolnitve sestojne karte (polno besedilo) 2016 MDB 48
Baša, Mirko Razvojna dinamika dveh gozdnih rezervatov na območju žledoloma (polno besedilo) 2016 MDB 47
Gnezda, Marko Popis urbane drevnine v mestu Logatec (polno besedilo) 2016 MDB 45
Buser, Nataša Daljnovodne preseke v gozdnem prostoru (polno besedilo) 2016 MDB 46
Žmuc, Tomaž Obremenitve in težavnost dela voznika pri prevozu lesa z gozdarskim kamionom MAN 28.480 TGS (polno besedilo) 2016 MDB 44
Habjan, Primož Vpliv žledoloma na preživetje dreves in nastanek lesa na primeru bukve in smreke (polno besedilo) 2016 MDB 43
Willewaldt, Matic Analiza strukture sestojev na območju grebena Brezniških peči (polno besedilo) 2016 MDB 42
Hudernik, Jurij Validacija rastnega modela MOSES v jelovo-bukovih gozdovih v Sloveniji (polno besedilo) 2016 MDB 41
Bončina, Živa Vpliv zaraščanja na konflikte med človekom in medvedom v Sloveniji (polno besedilo) 2016 MDB 39
Javornik, Jernej Spremembe pritalne vegetacije pragozdnih rezervatov Pečka in Strmec v obdobju 1983-2015 (polno besedilo) 2016 MDB 40
Kocjan, Darja Vpliv snegoloma in sanacije na zgradbo bukovega odraščajočega gozda na brežiškem območju (polno besedilo) 2015 MDB 38
Južnič, Damjan Monitoring aktivnosti mrhovinarjev na truplih parkljarjev v Dinaridih (polno besedilo) 2015 MDB 37
Sever, Kristina Vpliv gospodarjenja z gozdovi na drevesne mikrohabitate v bukovih gozdovih (polno besedilo) 2015 MDB 36
Klinar, Luka Presoja variant gospodarjenja na primeru Klinarjeve gozdne posesti (polno besedilo) 2015 MDB 35
Klaužer, Simon Razvoj sajenega in naravnega mladja na vetrolomnih površinah Črnivca in Bohorja (polno besedilo) 2015 MDB 34
Meznarčič, Primož Obremenitev strojnika stroja za sečnjo z ropotom in tresenjem v razmerah visokega krasa (polno besedilo) 2015 MDB 33
Kermavnar, Janez Sestojne padavine v izbranih urbanih gozdovih Ljubljane (polno besedilo) 2015 MDB 32
Kusterle, Tjaša Ocena nadzemnega dela zeliščne in grmovne biomase v smrekovih sestojih na Gorenjskem (polno besedilo) 2015 MDB 31
Krajnc, Luka Uporaba ultrazvoka za detekcijo notranjih anomalij v stoječih drevesih (polno besedilo) 2015 MDB30
Trebec, Mitja Analiza nezgod v koncesionarskih gozdarskih podjetjih v obdobju 2006-2013 (polno besedilo) 2015 MDB 28
Paulinič, Goran Preskus uporabnosti metode štetja kupčkov iztrebkov za ocenjevanje lokalnih gostot in habitatnega izbora jelenjadi in srnjadi na Goričkem (polno besedilo) 2015 MDB 27
Šilc, Matej Vpliv lastnosti vlak na obremenitev traktorista s tresenjem (polno besedilo) 2015 MDB 26
Šenica, Rok Obremenitev strojnika zgibnega polprikoličarja z ropotom in tresenjem v razmerah visokega krasa (polno besedilo) 2015 MDB 25
Noč, Tina Zasnova načrta za zasebno gozdno posest glede na pričakovanja lastnikov (polno besedilo) 2015 MDB 24
Polnar, Zoran Razpoložljivost lesa za energetsko rabo v velikih kotlih občine Šentjur (polno besedilo) 2015 MDB 23
Brglez, Ana Sestojna dinamika gozdnih rezervatov Tisovec in Repiško (polno besedilo) 2015 MDB 22
Rimahazi, Ana Urbana drevnina na izbranih delih Bleda (polno besedilo) 2015 MDB 21
Medja, Uroš Naravna in umetna obnova v ujmah poškodovanih gozdnih sestojev v Območni enoti Bled (polno besedilo) 2014 MDB 20
Kišek, Mateja Razširjenost in ogroženost lesnike (Malus sylvestris Mill.) v Sloveniji (polno besedilo) 2014 MDB 19
Flajs, Nika Razvoj tehnik generativnega razmnoževanja navadnega koprivovca (Celtis australis L.) (polno besedilo) 2014 MDB 18
Žunič, Gregor Vpliv delovnih razmer na obremenitve strojnika zgibnega polprikoličarja z ropotom (polno besedilo) 2014 MDB 17
Rupnik, Luka Strukturne spremembe in dinamika vrzeli v gospodarskih gozdovih GGE Trnovo (polno besedilo) 2014 MDB 16
Piščanc, Matija Zgradba in razrast hrastovega mladja v sestojih črnega bora na Krasu (polno besedilo) 2014 MDB 15
Odar, Lucija Rekreacijska vloga gozdov v Bohinju (polno besedilo) 2014 MDB 14
Saražin, Jaša Protipožarne preseke na območju južne Primorske (polno besedilo) 2014 MDB 13
Šivic, Sebastjan Pomladitvena ekologija sestojev črnega bora na Krasu (polno besedilo) 2014 MDB 12
Saje, Robi Analiza poškodovanosti gozdnih sestojev v gozdnogospodarski enoti Brezova reber s poudarkom na snegolomu leta 2012 (polno besedilo) 2014 MDB 11
Krese, Anže Obnova gozda po gradaciji velikega smrekovega lubadarja (Ips typhographus) v GGE Vrbovrec (polno besedilo) 2014 MDB 10
Leban, Vasja Analiza učinkovitosti delovanja društev lastnikov gozdov v Sloveniji in Nemčiji (polno besedilo) 2014 MDB 9
Jevšenak, Jernej Dendrokronološke in lesno-anatomske posebnosti različno vitalnih dobov (Quercus robur L.) (polno besedilo) 2014 MDB 8
Intihar, Mateja Poškodbe tal po sečnji in spravilu s kombiniranim strojem HSM 805F (polno besedilo) 2014 MDB 7
Škvarč, Jernej Sanacije v ujmah poškodovanih gozdnih sestojev v območni enoti Tolmin (polno besedilo) 2014 MDB 6
Bartol, Matej Določanje najprimernejših kazalnikov za spremljanje stanja populacij divjadi pri adaptivnem upravljanju (polno besedilo) 2013 MDB 5
Mirtič, Jaka Ugotavljanje učinkov in optimizacija dela strojne skupine pri vzdrževanju gozdnih cest (polno besedilo) 2013 MDB 4
Ramšak, Špela Analiza značilnosti pojavljanja odmrlega drevja v Zasavju (polno besedilo) 2013 MDB 3
Obranovič, Alan Obremenitev delavca z dejavniki delovnega okolja pri spravilu lesa z zgibnim traktorjem Ecotrac 120V (polno besedilo) 2013 MDB 2
Grce, Dragomir Ocena naravnosti gozdnih rezervatov Slovenije, problematičnih z vidika lastništva, na podlagi mrtve lesne biomase (polno besedilo) 2012 MDB 1

MAGISTRSKE NALOGE
Avtor(ji) Naslov Leto Signatura
(Gozdarska knjižnica)
Gabrovšek, Marko Študijski krožki kot vir zaposlitvenih možnosti v sistemu zelenih delovnih mest (polno besedilo) 2016 MD 173
Velek, Katja Primerjalna analiza formalnega in ekspertnega ocenjevanja vplivov na zrak v postopku presoje vplivov na okolje (polno besedilo) 2016 MD 169
Rutar, Andrejka Ocena okoljske trajnosti kmetijstva na podzemnih vodnih telesih v Sloveniji (polno besedilo) 2016 MD 168
Pagon, Rajko Rastne in razvojne značilnosti drevja ter gozdnih sestojev na zgornji gozdni meji v Sloveniji (polno besedilo) 2016 MD 170
Rebernik, Karolina Odnos upraviteljev cerkva do varstva zatočišč netopirjev v cerkvah na Slovenskem (polno besedilo) 2016 MD 171
Zakotnik, Igor Upravljavski načrti zavarovanih območij v razmerju do prostorskega in regionalnega razvojnega načrtovanja, primer Triglavskega narodnega parka (polno besedilo) 2016 MD 172
Libnik, Natalija Razgradnja organske snovi pri zaraščanju travišč Primorskega krasa (polno besedilo) 2016 MD 165
Kirn, Tina Naravovarstvena izhodišča za varovanje Pivških presihajočih jezer (polno besedilo) 2016 MD 163
Petrovič Erlah, Polona Vloga civilne družbe pri ohranjanju narave in varstvu naravne dediščine v Sloveniji (polno besedilo) 2016 MD 162
Papler, Urša Primerjava metodologij ocenjevanja vplivov posegov na območja kmetijskih zemljišč za potrebe umeščanja linijskih objektov v prostor (polno besedilo) 2016 MD 161
Sameja, Marko Razširjenost, biologija in ekologija puščavnika (Coleoptera: Osmoderma eremita) v Slovenskih goricah (polno besedilo) 2016 MD 164
Brajer Humar, Barbara Sestava in aktivnost mikrobne združbe nitrifikacijskih bakterij v imobilizirani biokulturi (polno besedilo) 2016 MD 160
Zajc, Peter Možnosti umeščanja gorskokolesarskih poti v naravno okolje v Sloveniji na primeru zahodnega Pohorja (polno besedilo) 2016 MD 159
Osterman, Tina Glivni endofiti in mineralna sestava navadne pšenice (Triticum aestivum L. em Fiori & Paol) in ajde (Fagopyrum spp.) v ekološki pridelavi (polno besedilo) 2016 MD 158
Pačnik, Lea Razlike v izbranih ekofizioloških značilnostih japonskega (Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decraene) in češkega dresnika (Fallopia x bohemica (Chrtek & Chratkova) J. B. Bailey) (polno besedilo) 2016 MD 157
Černe, Marija Primernost dveh tehnologij sečnje in spravila v pomlajenih sestojih jelovo-bukovih rastišč na visokem krasu (polno besedilo) 2016 MD 156
Gorenc, Nežika Pomen nadomestnih habitatov pri ohranjanju in vzdrževanju biotske pestrosti na primeru mokrišč (polno besedilo) 2016 MD 155
Tajnikar, Matej Rast dreves in struktura habitatnega tipa Prehodna barja na Pohorju (polno besedilo) 2015 MD 154
Guček, Matjaž Opredelitev gozdnih območij s poudarjeno varovalno in zaščitno funkcijo (polno besedilo) 2016 MD 153
Jež, Boštjan Model gostitve cestnega omrežja na primeru gozdnogospodarske enote Slivnica (polno besedilo) 2016 MD 152
Šalaja, Nataša Programi obiskovanja Naravnega rezervata Škocjanski zatok s ciljem spodbujanja odgovornega vedenja do narave (polno besedilo) 2016 MD 151
Bobič Červek, Živa Naravne vrednote lokalnega pomena in njihovo varstvo v predpisih in praksi na primeru Mestne občine Maribor (polno besedilo) 2015 MD 150
Srnec, Urška Optimizacija spolne in starostne strukture odstrela z namenom povečanja ekonomske učinkovitosti gospodarjenja z navadnim jelenom (Cervus elaphus) v Sloveniji (polno besedilo) 2015 MD 149
Miklavčič, Viktor Pregled in presoja ustreznosti metod za načrtovanje upravljanja prostoživečih parklarjev v Evropi s poudarkom na kontrolni metodi v Sloveniji (polno besedilo) 2015 MD 148
Menegalija, Tanja Vpliv soljenja cest na smreko (Picea abies (L.) Karsten) v obcestnem prostoru na Pokljuki (polno besedilo) 2015 MD 147
Nartnik, Irena Primerjalna analiza presoj posegov v varovana območja narave (polno besedilo) 2015 MD 146
Polenšek, Maja Omrežje gozdnih zaplat in drevnine kot izhodišče urejanja kmetijske krajine na primeru izbranega dela Kranjskega polja (polno besedilo) 2015 MD 145
Vernik, Tomaž Spremljanje vsebnosti organske snovi v kmetijskih tleh v Sloveniji (polno besedilo) 2014 MD 144
Vilfan, Maja Presoja ukrepov kmetijske politike pri ohranjanju planin na območju načrtovanega regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe (polno besedilo) 2014 MD 143
Vitanc, Martina Vpliv programa Ekošola na oblikovanje trajnostnega odnosa učencev do vode (polno besedilo) 2014 MD 142
Poljanšek, Mateja Prenos evropske strategije o invazivnih tujerodnih vrstah v slovenski prostor (polno besedilo) 2014 MD 141
Nose Marolt, Mateja Sodelovanje javnosti pri doseganju ciljev omrežja Natura 2000 in izvajanju Vodne direktive (polno besedilo) 2014 MD 140
Medved, Andrej Upravljanje travišč na posebnih varstvenih območjih Natura 2000 v Slovenski Istri (polno besedilo) 2013 MD 139
Kopše, Igor Monitoring strukturne pestrosti gozdnih habitatnih tipov Nature 2000 s podatki gozdnih inventur (polno besedilo) 2013 MD 138
Haler, Maja Pojavljanje in pogostost tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst glede na spremenjenost obrežnega pasu reke Sotle (polno besedilo) 2013 MD 137
Petkovšek, Matej Kazalci ekološko-morfološkega stanja vodotokov kot pokazatelji stanja ohranjenosti evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov na območjih NATURA 2000 (polno besedilo) 2013 MD 136
Hostnik, Robert Naravovarstveni vidiki urbanih gozdov v Sloveniji (polno besedilo) 2013 MD 135
Kuralt, Saša Vrednotenje naravne dediščine svetovnega pomena na primeru Dov-anove soteske (polno besedilo) 2012 MD 134
Šušmelj, Tina Razširjenost in izbor habitata velikega skovika (Otus scops) na širšem območju Krasa (polno besedilo) 2012 MD 133
Novak (Budič), Maja Genotoksičnost podzemnih voda iz okolice nekaterih odlagališč komunalnih in nenevarnih odpadkov na Dolenjskem in v Zasavju 2012 MD 132
Ahačič Pogačnik, Urška Pomen nadzorne funkcije pri zagotavljanju ohranjanja naravnih vrednot 2011 MD 131
Lapuh, Irena Trajnostni razvoj v alpskem prostoru - udejanje alpske konvencije na zavarovanem in nezavarovanem območju slovenskih alp 2011 MD 130
Papež, Jože Neme priče pri presoji nevarnosti zaradi erozijskih in hudourniških procesov 2011 MD 129
Nunar, Karmen Zgodovina, razvoj in širitev populacij jelenjadi v Karavankah 2011 MD 128
Skok, Janko Vpliv gospodarjenja z gozdom na biodiverziteto - mali sesalci jelovo-bukovih gozdov na Snežniku kot modelna skupina 2011 MD 127
Planinšek, Špela Skladnost izbranih funkcij gozdov v Sloveniji z mednarodnimi obveznostmi za doseganje ciljev trajnostnega gospodarjenja z gozdovi (polno besedilo) 2010 MD 126
Pisek, Rok Vpliv strukturnih posebnosti sestojev v gozdnih rezervatih na razvoj monitoringa gozdnih ekosistemov (polno besedilo) 2010 MD 125
Kranjec, Neda Ohranjanje narave v osnovnošolski vzgoji in izobraževanju (polno besedilo) 2010 MD 124
Marolt, Jernej Učinkovitost (ultra)zvočnih odvračalnih naprav kot sredstva za zmanjšanje števila trkov vozil s prostoživečimi parkljarji 2010 MD 123
Jarni, Kristjan Variabilnost poljskega jesena (Fraxinus angustifolia Vahl) v Sloveniji (polno besedilo) 2009 MD 122
Kocjan, Bojan Gozdnogospodarski vidiki ohranjanja naravnih vrednot na Kočevskem od leta 1892-1991 2009 MD 121
Koren, Iztok Razvoj populacij divjadi v severnozahodni Sloveniji s poudarkom na divjem prašiču (Sus scrofa L.) in jelenu (Cervus elaphus L.) (polno besedilo) 2009 MD 120
Šmid Hribar, Mateja Drevo kot dvopomenska dediščina (polno besedilo) 2008 MD 119
Györek, Natalija Struktura in funkcija odmrlih dreves v gozdovih z različnimi režimi gospodarjenja (polno besedilo) 2008 MD 118
Grošelj, Alja Ocena metodologije ustanavljanja širših zavarovanih območij v Sloveniji (polno besedilo) 2008 MD 117
Rozman, Iztok Ekonomsko vrednotenje naravnih vrednot na primeru hipotermalnega izvira pri Pirničah 2008 MD 116
Rudolf, Mojca Vpliv presihanja na aktivnost in primarno produkcijo vrst Phragmites australis in Carex elata na Cerkniškem jezeru (polno besedilo) 2008 MD 114
Pipan, Blaž Registracija fitofarmacevtskih sredstev v luči varstva naravne dediščine (polno besedilo) 2007 MD 113
Roženbergar, Dušan Vpliv svetlobe na razrast bukovega mladovja v gospodarskem gozdu in pragozdu na dinarskih jelovo-bukovih rastiščih Kočevskega Roga (polno besedilo) 2007 MD 112
Jogan, Lara Ohranjanje kraških travišč in nanje vezanih kvalifikacijskih vrst iz nature (polno besedilo) 2007 MD 111
Rozman, Jurij Ekologija pomlajevanja drugotnega smrekovega gozda v visokogorskem vegetacijskem pasu Karavank 2007 MD 110
Sovinc, Andrej Varstvena načela obnove degradiranih biotopov - primer Škocjanskega zatoka pri Kopru 2006 MD 109
Poje, Anton Vplivi delovnih razmer na pojavljanje nezgod v gozdarstvu (polno besedilo) 2006 MD 108
Habič, Elizabeta Sistem vrednotenja, ohranjanja in varstva izjemnih dreves v Sloveniji (polno besedilo) 2006 MD 107
Mikuš, Tina Stanje in perspektive krajinskih parkov v Sloveniji (polno besedilo) 2006 MD 106
Marinšek, Aleksander Ekološke, floristične in sestojne razlike med gospodarjenimi in negospodarjenimi goydovi na rastišču asociacije Bazzanio trilobatae'abietetum Albae Weaber (1953) 1985 2006 MD 105
Devjak, Tomaž Presoja inventurnih in načrtovalnih enot v gozdarskem načrtovanju na primeru gozdnogospodarskega območja Kočevje 2006 MD 104
Košir, Pavle Gozdnogospodarski vidiki ohranjanja voda visokega krasa na primeru gozdnogospodarske enote Draga (polno besedilo) 2006 MD 103
Perušek, Mirko Vpliv nekaterih ekoloških in drugih dejavnikov na razširjenost izbranih vrst ptic v gozdovih Kočevske (polno besedilo) 2006 MD 102
Tomazin, Robert Koncesijsko upravljanje in izkoriščanje gozdov 2006 MD 101
Mavsar, Robert Ekonomsko vrednotenje vlog gozdov (polno besedilo) 2005 MD 100
Vidmar, Barbara "Botanično in naravovarstveno vrednotenje območja obmorskih flišnih klifov med Izolo in Strunjanom" 2006 MD 99
Jagodic, Franci Teoretske osnove oblikovanja gozdnega habitatnega parka Brdo pri Kranju (polno besedilo) 2005 MD 98
Poljanec,Aleš Analiza obravnavanja sestojev kot inventurnih in načrtovalnih enot v gozdarskem načrtovanju (polno besedilo) 2005 MD 97
Oršanić, Hrvoje Teo Ohranjanje narave in lastništvo gozda na primeru Posavja (polno besedilo) 2005 MD 96
Piškur, Mitja Možnost sledenja certificiranega lesa v Sloveniji (polno besedilo) 2005 MD 95
Ogulin, Andreja Monitoring vplivov parkiranja kot sredstvo za usmerjanje obiska zavarovanih območij na primeru Logarske doline 2005 MD 94
Rovan, Stojan Ekonomska moč gozdnogospodarskih območij v Sloveniji 2005 MD 93
Tavčar, Janko Gozdnogospodarski vidiki izkoriščanja proizvodnih zmogljivosti zasebnih gozdov (polno besedilo) 2005 MD 92
Hribernik, Boštjan Model optimiranja vzdrževanja gozdnih cest za zagotavljanje njihove mnogonamenske rabe 2004 MD 91
Žigo Jonozovič, Aleksandra Ohranjanje biotske raznovrstnosti v slovenskem kmetijstvu v luči mednarodne pravne ureditve (polno besedilo) 2004 MD 90
Breznik, Bogomir Razvitost trga gozdnih lesnih sortimentov v Sloveniji 2004 MD 89
Gerl, Tomaž Načela varstva naravne dediščine na primeru krajinskega parka Logarska dolina 2004 MD 88
Praček, Aleš Uveljavljanje avtohtonih pasem domačih živali na zavarovanih območjih – primer kraškega regijskega parka in regijskega parka Snežnik 2004 MD 87
Goršak, Bernard Rastlinstvo vodnih habitatov ob Muri in njihovo varstvo 2003 MD 86
Erhatič Širnik, Romana Sodelovanje javnosti pri nastajanju regijskega parka Kočevsko - Kolpa 2003 MD 85
Kotnik, Andrej Izobraževalne potrebe in zasnova sistema izobraževanja lastnikov gozdov na gozdnogospodarskem območju Novo Mesto 2003 MD 84
Jerina, Klemen Prostorska razporeditev in habitatne značilnosti jelenjadi (Cervus elaphus L.) v dinarskih gozdovih jugozahodne Slovenije 2003 MD 83
Preložnik, Vid Gozdnogojitvene naloge v jelovjih (Galio-abietetum in Bazzanio-Abietetum) in Zgornja Savinjska Dolina 2003 MD 82
Šolar, Martin Načela usklajevanja rekreacijske rabe v zavarovanem območju na primeru Triglavskega narodnega parka 2002 MD 81
Prosen, Matjaž Odnos javnosti do velikih zveri v Sloveniji in uporaba javnega mnenja pri oblikovanju modela potencialnega habitata 2002 MD 80
Kobler, Andrej Sprejemljivost zaraščanja kot funkcija kakovosti kulturne krajine : prostorski model (polno besedilo) 2001 MD 79
Kadunc, Aleš Rast, razvoj in zgradba sestojev z gorskim javorjem v Sloveniji 2001 MD 78
Nemec, Drago Presoja uspešnosti gospodarjenja z gozdovi na primeru gozdov Cigonce 2001 MD 77
Klopčič, Vesna Vrednote človeka in izziv ohranjanja naravne dediščine 2000 MD 76
Cenčič, Ljuban Gospodarjenje z gozdovi in razvoj sestojev v Lehnu na Pohorju 2000 MD 75
Pogačnik, Nike Metode svetovanja lastnikom gozdov za učinkovito rabo lesa v energetske namene 2000 MD 74
Groznik-Zeiler, Katarina Vidiki krajinske pestrosti na primeru pestrosti ornitofavne Ljubljanskega barja 2000 MD 73
Korenjak, Alenka Odnos slovenske javnosti do varovanja volka 2000 MD 72
Ilešič, Primož Ekonomsko vrednotenje vplivov linijskih infrastrukturnih posegov v obdobju 1981-1997 na socialne funkcije gozda 2000 MD 71
Ferreira, Andreja Pokrajinsko-ekološka presoja ranljivosti gozda pri gradnji avtoceste Ljubljana-Celje (Samo za interno uporabo) 2000 MD 70 (Samo za interno uporabo)
Mehle, Janko Rastne značilnosti in razširjenost breka (Sorbus torminalis Crantz), jerebike (Sorbus aucuparia L.), mokovca (Sorbus aria Crantz) in skorša (Sorbus domestica L.) v Sloveniji 1999 MD 69
Žitnik, Sašo Vloga fitinske kisline pri shranjevanju želoda doba (Quercus robur L.) in gradna (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) 1999 MD 68
Prebevšek, Mladen Gozd srednjedebelnik kot sonaravna tvorba, njegov razvoj in perspektive v sproščenem gojenju gozdov 1998 MD 67
Zafran, Janez Gozdna zaplata kot kriterij proučevanja dinamike kulturne krajine na primeru iz Pivške kotline 1998 MD 66
Čater, Matjaž Nekateri ekofiziološki kazalci stresa pri dobu (Quercus robur L.) v severovzhodni Sloveniji (Murska šuma) 1998 MD 65
Debeljak, Marko Uporabnost ekološke energetike pri sonaravnem gospodarjenju z gozdovi 1998 MD 64
Bogataj, Nevenka Degradacija slovenskega gozda s posebnim ozirom na metodološko problematiko popisa 1997 MD 63
Marenče, Jurij Izbor in gospodarnost prilagojenih tehnologij pridobivanja gozdnih lesnih sortimentov v zasebnih gozdovih 1997 MD 62
Božič, Gregor Genetska variabilnost dveh subpopulacij domnevno avtohtone smreke (Picea abies (L.) Karst.) na Pokljuki 1997 MD 61
Breznikar, Andrej Morfološka in fenološka variabilnost doba (Quercus robur L.) in gradna (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) na robnih območjih njunih naravnih habitatov v severovzhodni Sloveniji 1997 MD 60
Kutnar, Lado Primerjava vrednotenja lastnosti goznih fitocenoz in njihovih rastišč na primeru Landolta (1997), Ellenberga in sod. (1991) in Koširja (1992) 1997 MD 59
Čas, Miran Vpliv spreminjanja gozda v alpski krajini na primernost habitatov divjega petelina (Tetrao urogallus L.) (polno besedilo) 1996 MD 58
Čibej, Ljubo Pomen urbanih gozdov za razvoj mesta Ajdovščina 1996 MD 57
Kalan, Polona Statistično vrednotenje vzorčenja gozdnih tal za kemijsko analizo 1996 MD 56
Krajčič, Darij Vpliv vlaganj v gozdove na povečanje njihove vrednosti 1996 MD 55
Krč, Janez Model napredovanja oblik spravila lesa 1995 MD 54
Brus, Robert Vpliv onesnaževanja ozračja na genetsko strukturo bukovih populacij v Sloveniji 1995 MD 53
Koler-Povh, Cvetka-Teja Tezaver slovenske gozdarske terminologije z dodatkom angleške verzije. Teorija in primer s področja pridobivanja gozdnih proizvodov 1995 MD 52
Robek, Robert Vplivi transporta lesa na tla gozdnega predela Planina Vetrh 1994 MD 51
Levanič, Tomislav Vpliv melioracij na rastne in prirastne značilnosti črne jelše (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.), ozkolistnega jesena (Fraxinus angustifolia Vahl.) in doba (Quercus robur L.) v Prekmurju 1993 MD 50
Bončina, Andrej Struktura in rast prebiralnega dinarskega jelovo-bukovega gozda 1992 MD 48
Horvat, Aleš Ekološke osnove urejanja erozijskih območij na primeru Polhograjskih Dolomitov (polno besedilo) 1992 MD 47
Simončič, Primož Razmere mineralne prehrane za smreko na distričnih rjavih tleh na tonalitu v vplivnem območju termoelektrarne Šoštanj 1992 MD 46
Ružić, Romana Vpliv elektromagnetnega polja na rast tkivne kulture domačega kostanja (Castanea sativa Mill.) 1992 MD 45
Belec, Zoran Vrednotenje metode popisa propadanja gozdov na nekaterih rastiščih mariborskega gozdnogospodarskega območja 1992 MD 44
Vilhar, Črtomir Razvojna dinamika Koslerjevih gozdov po letu 1900 1992 MD 43
Počkar, Bojan Ekološki dejavniki in razvoj avtohtone vegetacije na Krasu 1992 MD 42
Diaci, Jurij Zgradba in razvoj naravne visokogorske in podalpinske gozdne vegetacije na Dleskovški planoti v Savinjskih Alpah 1992 MD 41
Potočnik, Igor Ekonomski in tehnični vidiki vzdrževanja gozdnih cest 1992 MD 40
Šinko, Milan Gozdnogospodarska politika v trgovini z gozdnimi sortimenti v Sloveniji 1992 MD 39
Kraigher, Hojka Mineralna prehrana mikoriznih smrek na Pohorju 1991 MD 38
Kovač, Marko Zasnova prostorskega informacijskega sistema za spremljanje stanja in gospodarjenja z gozdnato krajino-primer na velikoprostorski ravni 1991 MD 37
Hladnik, David Spremljanje razvoja sestojev in časovna dinamika propadanja dreves v jelovo-bukovem gozdu 1990 MD 36
Južnič, Branko Tehnologija in gospodarnost pobiranja slučajnih pripadkov kot posledice sušenja jelke 1991 MD 35
Medved, Mirko Vključevanje lastnikov gozdov v gozdno proizvodnjo 1991 MD 34
Ferlin, Franc Vpliv onesnaževanja ozračja na rastno obnašanje in rastno zmogljivost odraslih smrekovih sestojev 1990 MD 32
Šepec, Anton Kompleksna utemeljitev upravičenosti izgradnje centralnega mehaniziranega skladišča iglavcev 1990 MD 31
Kumer, Pavle Vzroki nezgod v gozdarstvu 1989 MD 30
Gregorič, Anton Vplivni dejavniki pri nakladanju lesa s hidravličnimi dvigali 1977 MD 29
Perko, Franc Ekološka niša in gospodarski pomen smreke na jelovo-bukovih rastiščih visokega Krasa 1989 MD 28
Škulj, Maja Pomlajevanje in kalitev črnega bora (Pinus nigra Arn.) na Slovenskem Krasu 1988 MD 27
Kolar, Ivan Umiranje smreke v gozdovih Šaleške doline 1989 MD 26
Cimperšek, Mitja Ekologija naravne obnove v subpanpnskem bukovju 1987 MD 24
Košir, Boštjan Proučevanje gibov prijemanja in sproščanja pri prekladanju dolgega lesa iglavcev s hidravličnimi nakladalnimi žerjavi 1983 MD 22
Jurc, Dušan Hormonalna kontrola kalitve jelovega semena (Abies alba Mill.) 1983 MD 21
Zadnik Stirn, Lidija Uporaba diskretnega dinamičnega programiranja v gozdnogospodarskem načrtovanju 1982 MD 20
Hadi, Asim Abdul Research on root-system of natural young-growth of Pinus nigra in slovenian Karst 1981 MD 19
Puhek, Vladimir Izbor tujerodnih drevesnih vrst na kraškem gozdnogospodarskem območju 1980 MD 18
Černač, Janez Življenje Kočevske krajine in njena negovalna raba 1980 MD 17
Papež, Jože Prirodna obnova gozdnih ekosistemov v Zg. Posočju po prepovedi paše koz 1977 MD 16
Ajdič, Jože Gospodarnost spravila lesa iglavcev z zgibnimi traktorji na Pohorju 1977 MD 15
Arevalo, Libardo Application of prehydrolyzed beechwood chips in the fiberboard production by wet-process 1976 MD 12
Urleb, Franjo Planiranje inžinjersko-tehničkih kadrova u šumarstvu Slovenije 1975 MD 11
Kotar, Marjan Izbira drevesnih vrst pri pomlajevanju gozdov 1974 MD 10
Resnik, Jože Vpliv uporabe bukovine na fizikalne in mehanske lastnosti ivernih plošč 1974 MD 9
Rebula, E. Uporabnost različnih nakazovalcev pri določanju normativov sečnje listavcev 1974 MD 8
Dobre, Andrej Izkop na trasi gozdne ceste v trdni hribini 1974 MD 7
Ivanek, Franc Racionalizacija pridobivanja lesa iglavcev in posledice poškodb pri sečnji in spravilu lesa na severovzhodnem Pohorju in Kozjaku 1973 MD 6
Horvat-Marolt, Sonja Predhodni gozd in iva /Salix caprea/ kot pionirska drevesna vrsta 1972 MD 5
Lipoglavšek, Marjan Spravilo lesa s konji v Sloveniji 1973 MD 4
Acceto, Marko Zakonitosti v pomlajevanju in razvoju doba in belega gabra v pragozdnem rezervatu Krakovo (Pseudostellario-Carpinetum, Pseudostellario-Quercetum) 1973 MD 3/2
Robič, Dušan Razprostranjenost, ekologija in gospodarski pomen jesenovih rastišč v severozahodnem delu Balkanskega polotoka 1970 MD 2
Winkler, Iztok Zasebni gozdovi v SR Sloveniji kot družbeno-ekonomski problem 1968 MD 1

DOKTORSKE DISERTACIJE
Avtor(ji) Naslov Leto Signatura
(Gozdarska knjižnica)
Kišek, Mateja Genetska variabilnost in ohranjanje genskih virov lesnike (Malus sylvestris (L.) Mill.) v Sloveniji (polno besedilo) 2021 DD 163
Sadiković, Dušan Population structure of causal agents of red band needle blight and brown spot needle blight of pines in selected areas of Central and Southeastern Europe (polno besedilo) 2020 DD 162
Petković, Vladimir Optimization of forest roads network in hilly and mountainous natural forests in Northern Bosnia and Herzegovina (polno besedilo) 2019 DD 161
Jevšenak, Jernej Nelinearno modeliranje povezav med lesnimi branikami in okoljem (polno besedilo) 2019 DD 160
Rozina, Tinkara Kvantitativno in kvalitativno določanje cianobakterij v vodnem telesu z uporabo svetlobe različnih valovnih dolžin (polno besedilo) 2019 DD 159
Matko, Maruša Obravnava tveganj, povezanih z izrednimi vremenskimi dogodki, pri načrtovanju elektroenergetske infrastrukture (polno besedilo) 2018 DD 158
Muri, Petra Optimizacija produkcije biovodika z imobiliziranimi obogatenimi mikrobnimi združbami v reaktorju s čepastim tokom (polno besedilo) 2017 DD 157
Flajšman, Katarina Effects of individual, population and environmental factors on parameters of reproductive success of female roe deer (Capreolus capreolus L.) (polno besedilo) 2017 DD 156
Stergar, Matija Modeliranje habitatov prostoživečih parkljarjev v Sloveniji (polno besedilo) 2017 DD 155
Glumac, Ranko Comparative analysis of stakeholders' expectations from the agri-environmental programme in Slovenia and Croatia (polno besedilo) 2017 DD 154
Vodopivec, Martin Biophysical population model of moon jellyfish (Aurelia aurita s. l., Scyphozoa) 2017 DD 153
Lestan, Katarina Ana Pomen zelenih površin v ljubljanskih stanovanjskih naseljih za zdrav življenjski slog njihovih prebivalcev (polno besedilo) 2017 DD 152
Plahuta, Maja Asellus aquaticus (Isopoda, Crustacea) kot modelni organizem za oceno škodljivih učinkov motilcev endokrinega sistema 2017 DD 151
Bonča, Sandra Analiza prevoza svežega sadja in zelenjave z vidika trajnostnega razvoja (polno besedilo) 2016 DD 148
Zajec, Luka Vpliv prahu na spektralne in funkcionalne lastnosti listov navadne bukve (Fagus sylvatica L.) (polno besedilo) 2016 DD 146
Ravljen, Mirjam Obolevnost prebivalcev Slovenije za akutnim koronarnim sindromom v povezavi z nekaterimi meteorološkimi spremenljivkami (polno besedilo) 2016 DD 147
Adamič, Matevž Svetlobne razmere in strukturne značilnosti dinarskih jelovo-bukovih gospodarskih gozdov in pragozdov (polno besedilo) 2016 DD 149
Fidej, Gal Načini sanacij posledic ujm in uspešnost obnove sestojev na rastiščih bukovih gozdov (polno besedilo) 2016 DD 145
Firm, Dejan Gozdna sukcesija in ekologija evropskega macesna (Larix decidua Mill.) v slovenskih Alpah (polno besedilo) 2016 DD 144
Japelj, Anže Ekonomsko vrednotenje ekosistemskih storitev za oblikovanje politik trajnostne rabe gozdnih virov (polno besedilo) 2016 DD 143
Skudnik, Mitja Mahovi kot kazalci vnosa dušikovih spojin v naravne ekosisteme Slovenije in primerjava z nekaterimi drugimi metodami bioindikacije (polno besedilo) 2016 DD 142
Ficko, Andrej Options for considering private owner objectives in forest management planning - a case study for Slovenia (polno besedilo) 2016 DD 141
Simončič, Tina Forest functions in multi-objective forest management (polno besedilo) 2016 DD 140
Klun, Katja Sestava koloidne organske snovi in njena kompleksacija s kovinami v obalnem morju (Tržaški zaliv) (polno besedilo) 2016 DD 139
Ojsteršek Zorčič, Polonca Izbira in umeščanje ekoremediacijskih ukrepov v vodozbirno območje akumulacijskih jezer (polno besedilo) 2015 DD 138
Fišer Pečnikar, Živa Ocena varstvenega statusa Blagajevega volčina (Daphne blagayana) s filogeografsko analizo (polno besedilo) 2015 DD 137
Petkovska, Vesna Vpliv hidromorfoloških lastnosti vodotokov Slovenije na združbe bentoških nevretenčarjev (polno besedilo) 2015 DD 136
Rozman, Jurij Vpliv ekoloških dejavnikov na naravno pomlajevanje zasmrečenih predalpskih jelovo-bukovih gozdov na karbonatnih sedimentih (polno besedilo) 2015 DD 135
Nastran, Mojca Vključevanje deležnikov pri nastajanju in upravljanju v zavarovanih območjih narave (polno besedilo) 2015 DD 134
Sajovic, Alenka Perspektiva poklicnega profila in poklicnih kompetenc naravovarstvenega tehnika (polno besedilo) 2015 DD 133
Marčeta, Dane Comparison of technologies of wood biomass utilization in beech stands (polno besedilo) 2015 DD 132
Pamić, Renata Novi pristopi konstrukcijske zaščite lesa na objektih kulturne dediščine (polno besedilo) 2015 DD 131
Štrekelj, Petra Privzem kovin in selena v tatarski ajdi (Fagopyrum tataricum Gaertn.) in njena vloga pri fitoremediaciji tal (polno besedilo) 2015 DD 130
Štraus, Ines Vpliv temperature in CO2 na dinamiko rasti in celično aktivnost ektomikoriznih gliv pri bukvi Fagus sylvatica L. (polno besedilo) 2015 DD 129
Robek, Robert Nosilnost vozišč grajenih gozdnih prometnic v Sloveniji (polno besedilo) 2015 DD 128
Verlič, Andrej Dejavniki kakovosti in varnosti rekreacije v urbanem gozdu (polno besedilo) 2015 DD 127
Keren, Srđan Complexity of stand structures in two mixed mountain old-growth forests and adjacent managed forests in Bosnia and Herzegovina (polno besedilo) 2015 DD 126
Repe, Andreja Glivne asociacije smrekovih podlubnikov (Curculionidae: Scolytinae) s poudarkom na ofiostomatoidnih glivah v Sloveniji (polno besedilo) 2014 DD 125
Brate, Tadej Vpliv prvega idrijskega laufa na razvoj gozdnih železnic (polno besedilo) 2014 DD 124
Hrovat, Mojca Ekologija ličink enodnevnic (ephemeroptera), vrbnic (plecoptera) in mladoletnic (trichoptera) v rekah bioregije Preddinarska hribovja in ravnine (polno besedilo) 2014 DD 123
Jelušič. Maša Kakovost in funkcioniranje onesnaženih vrtnih tal po remediaciji (polno besedilo) 2014 DD 122
Hauptman, Tine Značilnosti glive Chalara fraxinea in možnosti zatiranja jesenovega ožiga (polno besedilo) 2014 DD 121
Mihelič, Matevž Gospodarnost in okoljski vidiki tehnologij pridobivanja lesnih sekancev za energetsko rabo (polno besedilo) 2014 DD 120
Glavaš, Neli Sestava in pretvorbe petole in solinskega blata v Sečoveljskih solinah_ (polno besedilo) 2013 DD 119
Hribernik, Boštjan Model zgoščevanja omrežja gozdnih cest v večnamenskem gozdu (polno besedilo) 2013 DD 118
Tica, Dragana Dostopnost kovin v onesnaženih tleh po remediaciji z metodo stabilizacije (polno besedilo) 2013 DD 117
Jarni, Kristjan Genetska struktura gozdnih semenskih objektov divje češnje (Prunus avium L.) v Sloveniji (polno besedilo) 2013 DD 115
Karo Bešter, Petra Ocena tveganja vnosa kadmija z vrtninami na lokalno prebivalstvo Mestne občine Celje (polno besedilo) 2013 DD 116
Koron, Neža Povezave med organsko snovjo in živim srebrom v obalnem morju in lagunah (polno besedilo) 2013 DD 114
Poljanšek, Simon Dendrokronologija črnega bora (Pinus nigra Arnold) na območju zahodnega dela Balkanskega polotoka (polno besedilo) 2013 DD 113
Voglar, David Uporaba elektrokemijskih procesov pri remediaciji tal, onesnaženih s kovinami (polno besedilo) 2013 DD 112
Železnik, Peter Dinamika razvoja drobnih korenin gozdnega drevja kot indikator razmer v okolju 2013 DD 111
Ferlan, Mitja The use of micro-meteorological methods for the monitoring of the carbon fluxes in karst ecosystems (polno besedilo) 2013 DD 110
Bistan, Mirjana Ugotavljanje prisotnosti in možnosti odstranjevanja estrogeno aktivnih spojin v vodah s kemijskimi in biološkimi metodami (polno besedilo) 2013 DD 109
Miličić, Vesna Vpliv deležnikov v prostorskem načrtovanju na rabo kmetijskih zemljišč v Mestni občini Koper 2013 DD 108
Voglar, Grega E. Metode solidifikacije/stabilizacije (S/S) za remediacijo onesnaženih zemljin 2013 DD 107
Lužnik,Martina Ohranitveni status velikega (Triturus carnifex) in navadnega pupka (Lissotriton vulgaris) v sistemu izoliranih kraških vodnih teles 2013 DD 106
Roženbergar, Dušan Razvoj, rast in razrast bukve (Fagus sylvatica L.) v starejši inicialni fazi v raznomernih dinarskih jelovo-bukovih gozdovih 2012 DD 105
Mali, Boštjan Vpliv smučišča na tla in pritalno vegetacijo 2012 DD 104
Pociecha, Maja Recikliranje liganda EDTA po ekstrakciji s kovinami onesnaženih tal 2012 DD 103
Mavrič, Borut Favnistična in ekološka analiza makrozoobentoških združb mehkega dna in opredelitev ekološkega stanja slovenskega obalnega morja 2012 DD 102
Žan Lotrič, Metka Razvoj pasme cikastega goveda in planšarstva 2012 DD 101
Erhatič Širnik, Romana Varstvo ptičev v 19. in 20. stoletju na slovenskem ozemlju 2011 DD 100
Erhartič, Bojan Naravovarstveno vrednotenje geomorfološke dediščine v Dolini Triglavskih jezer z metodo geomorfološkega kartiranj 2011 DD 99
Klopčič, Matija Sestojna dinamika jelovo-bukovih gozdov v Sloveniji od začetka načrtnega gospodarjenja do danes (polno besedilo) 2011 DD 98
Poje, Anton Vplivi delovnega okolja na obremenitev in težavnost dela sekača pri različnih organizacijskih oblikah dela 2011 DD 97
Cojzer, Mateja Značilnosti zaraščanja in možnosti usmerjanja sukcesijskega razvoja sestojev pionirskih drevesnih in grmovnih vrst na novonastalih gozdnih površinah (polno besedilo) 2011 DD 96
Kobal, Milan Vpliv sestojnih, talnih in mikrorastiščnih razmer na rast in razvoj jelke (Abies alba Mill.) na visokem krasu Snežnika 2011 DD 95
Jelenko, Ida Čeljusti srnjadi (Capreolus capreolus l.) kot bioindikator onesnaženosti okolja in pripomoček za trajnostno upravljanje s srnjadjo in njenimi habitati (polno besedilo) 2011 DD 94
Pezdevšek Malovrh, Špela Vpliv institucij in oblik povezovanja lasntikov gozdov na gospodarjenje z zasebnimi gozdovi 2010 DD 93
Westergren, Marjana Razvoj in praktična uporaba baz molekularnih podatkov v gozdarstvu 2010 DD 92
Al Sayegh-Petkovšek, Samar Glive kot odzivni in akumulacijski bioindikatorji onesnaženosti gozdnih rastišč v Šaleški dolini 2008 DD 91
Goršak, Bernard Biblična etika varstva narave kot preraščanje nasprotij med antropocentrizmom in ekocentrizmom (polno besedilo) 2009 /
Leskovec, Benjamin Organiziranje trga z lesno biomaso za trajnostno zadovoljevanje energetskih potreb 2008 DD 90
Nagel, Thomas Andrew Disturbance regimes and dynamics in old-growth fir-beech forests of the Dinaric mountains = Režimi motenj in razvojna dinamika dinarskih jelovo-bukovih pragozdov 2008 DD 89
Gulič, Jurij Vpliv heterogenosti krajinske matice na disperzijo in povezanost habitata ruševca (Tetrao tetrix L.) v Severnovzhodni Sloveniji (polno besedilo) 2008 DD 88
Rozman, Andrej Dinamika razvoja zgornje gozdne meje in ekološka vloga rušja (Pinus mugo Turra) v sekundarni sukcesiji v Julijskih in Savinjskih Alpah 2008 DD 87
Poljanec, Aleš Strukturne spremembe gozdnih sestojev v Sloveniji v obdobju 1970-2005 2008 DD 86
Marion, Lena Sezonska aktivnost kambija in njegov odziv na mehanske poškodbe pri mestnem drevju 2007 DD 85
Ogris, Nikica Model zdravja gozdov v Sloveniji (polno besedilo) 2007 DD 84
Varljen Bužan, Elena Filogeografska analiza kot osnova za oceno varstva statusa reliktne dinarske voluharice (Dinaromys bogdanovi) 2007 DD 83
Kušar, Gal Zanesljivost ugotavljanja volumna dreves in lesne zaloge sestojev z enoparametrskimi funkcijami in stratifikacijo (polno besedilo) 2007 DD 82
Bogataj, Nevenka Razumevanje pomena gozda za trajnostni razvoj podeželja v študijskih krožkih (polno besedilo) 2007 DD 81
Tavzes, Branka Odvisnost življenskih združb vodnih nevretenčarjev od hidromorfoloških lastnosti vodotokov 2006 DD 80
Torkar, Gregor Vplivi učiteljevih vrednot na njegovo vzgojno izobraževalno delovanje na področju varstva narave (polno besedilo) 2006 DD 79
Čas, Miran Fluktuacije populacij divjega petelina (Tetrao urogallus L.) v odvisnosti od pretekle rabe tal in strukture gozdov v jugovzhodnih Alpah 2006 DD 78
Jerina, Klemen Prostorska razporeditev, območja aktivnosti in telesna masa jelenjadi (Cervus elaphus L.) glede na okoljske dejavnike (polno besedilo) 2006 DD 77
Breznik, Bogomil Ovrednotenje razvitosti lesnega trga v Sloveniji 2006 DD 76
Ferreira, Andreja Vloga gozda v trajnostno-sonaravnem razvoju Zgornje Gorenjske (polno besedilo) 2005 DD 75
Vilhar, Urša Vodna bilanca dinarskega jelovo-bukovega gozda v Kočevskem Rogu (polno besedilo) 2006 DD 74
Vilar, Vesna Naravovarstveno ozaveščanje prebivalcev zavarovanih območij 2005 DD 73
Groznik-Zeiler, Katarina Zgradba gozda na krajinski ravni z vidika ohranjanja biotske pestrosti na primeru žoln (Picidae) na Solčavskem (polno besedilo) 2005 DD 72
Marenče, Jurij Spreminjanje tehničnih parametrov traktorja pri vlačenju lesa - kriterij pri izbiri delovnega sredstva (polno besedilo) 2005 DD 71
Grebenc, Tine Tipi ektomikorize na bukvi (Fagus sylvatica l.) v naravnem in gospodarskem gozdu (polno besedilo) 2005 DD 70
Krajnc, Nike Ocenjevanje izbranih socialno-ekonomskih in okoljskih posledic rabe lesne biomase (polno besedilo) 2005 DD 69
Kadunc, Aleš Vloga gorskega javorja (Acer pseudoplatanus L.) v gozdnih ekosistemih 2003 DD 68
Jurc, Dušan Ekofiziološke značilnosti glive Cenangium ferruginosum Fr. na borih 2003 DD 67
Pokorny, Boštjan Notranji organi in rogovje srnjadi (Capreolus capreolus L.) kot bioindikatorji onesnaženosti okolja z ioni težkih kovin 2003 DD 66
Žitnik, Sašo Vpliv metod dodelave in shranjevanje želoda doba (Quercus Robur L.) na kakovost semena in sadik 2003 DD 65
Kovač, Marko Large-scale strategic planning for sustainable forest development : a dissertation 2002 DD 64
Božič, Gregor, Genetske raziskave naravnih populacij smreke (Picea abies (L.) Karst.) v Sloveniji 2002 DD 63
Debeljak, Marko Ekološko energijske značilnosti pragozda in gospodarskega gozda 2002 DD 62
Horvat, Aleš Metode določanja erozijsko ogroženih območij (polno besedilo) 2001 DD 61
Čater, Matjaž Vpliv svetlobe in podtalnice na naravno in umetno obnovo doba (Quercus robur L.) v nižinskem delu Slovenije (Murska Šuma, Krakovski gozd) 2001 DD 60
Krajčič, Darij Državni gozdovi v Sloveniji kot lastninska kategorija in objekt gospodarjenja 2000 DD 59
Medved, Mirko Gozdnogospodarske posledice posestne sestave slovenskih zasebnih gozdov 2000 DD 58
Kalan, Polona Uporaba združenih vzorcev za časovno spremljanje kakovosti tal 2000 DD 57
Kutnar, Lado Vpliv okoljskih dejavnikov na biotsko raznovrstnost pokljuških barjanskih smrekovij (polno besedilo) 2000 DD 56
Brus, Robert Genetska variabilnost bukve (Fagus sylvatica L.) v Sloveniji in primerjava z njeno variabilnostjo v Srednji in Jugovzhodni Evropi 1999 DD 55
Krč, Janez Večkriterialno dinamično vrednotenje tehnoloških, ekonomskih, socialnih in ekoloških vplivov na gospodarjenje z gozdovi 1999 DD 54
Hladnik, David Nadzor gozdnih ekotipov na velikoprostorski ravni za sonaravno gospodarjenje z gozdom in gozdnato krajino 1998 DD 53
Pirnat, Janez Energijski tokovi kot kriterij členitve kulturne krajine 1998 DD 52
Oven, Primož Odziv sekundarnega floema ter kambija na mehanske poškodbe bele jelke (Abies alba Mill.), navadne smreke (Picea abies Karst.), rdečega bora (Pinus sylvestris L.) in evropskega macesna (Larix decidua Mill.) 1997 DD 51
Levanič, Tom Dendrokronološka in dendroekološka analiza propadajočih vladajočih in sovladajočih jelk (Abies alba Mill.) v dinarski fitogeografski regiji (polno besedilo) 1996 DD 50
Bončina, Andrej Naravne strukture gozda in njihove funkcije v sonaravnem gospodarjenju z gozdom 1997 DD 49
Munda, Alenka Smrekova rdeča trohnoba (Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.) 1996 DD 48
Diaci, Jurij Experimentelle Felduntersuchungen zur Naturverjüngung künstlicher Fichtenwälder auf Tannen-Buchenwaldstandorten (Homogyno sylvestris-Fagetum) in den Savinja-Alpen (Slowenien) mit besonderer Berücksichtigung der Ansamungsphase und unter Einfluß der Faktorn Licht, Vegetation, Humus und Kleinsäuger 1995 DD 47
Simončič, Primož Odziv gozdnega ekosistema na vplive kislih odložin s poudarkom na preučevanju prehranskih razmer za smreko (Picea abies (L.) Karst.) in bukev (Fagus sylvatica L.) v vplivnem območju TE Šoštanj 1996 DD 46
Jurc, Maja Endofitne glive in njihove značilnosti v iglicah črnega bora (Pinus nigra Arn.) 1996 DD 45
Potočnik, Igor Mnogonamenska raba gozdnih cest kot kriterij za njihovo kategorizacijo 1996 DD 44
Čarni, Andraž Vegetacija gozdnih robov (Glechometalia hederaceae, Prunetalia spinosae, Geranietea Sangiunei) v preddinarskem svetu Slovenije 1994 DD 43
Kraigher, Hojka Citokinini in tipi ektomikorize pri sadikah smreke (Picea abies (L.) Karst) kot kazalci onesnaženosti gozdnih rastišč 1994 DD 42
Dakskobler, Igor Asociacija Seslerio autumnalis-Fagetum (Ht. 1950) M. Wraber (1957) 1960 v severozahodnem delu ilirske florne province 1994 DD 41
Čampa, Alojz Vrednotenje naravnega prostora na osnovi različnih faktorjev 1991 DD 40
Košir, Boštjan Ekonomsko organizacijski vidiki razmejitve delovnega območja žičnih naprav in traktorjev pri spravilu lesa 1990 DD 39
Zadnik Stirn, Lidija Matematični model za optimalno gojenje in izkoriščanje gozdov v gozdnogospodarskem območju 1986 DD 38
Ciglar, Milan Untersuchungen uber die Folgen der Entvolkerung einer waldreichen Kulturlandschaft, dargestellt am Beispiel des Gottscheer Landes 1976 DD 36
Anko, Boštjan Celek kot krajinskoekološka enota gozdnate krajine 1983 DD 35
Hadi, Asim Abdul Life strategies of broadleaved tree species on extreme sites with respect to their root-system 1983 DD 34
Možina, Ivan Varijacije težine, kasnog drveta i čvrstoče duglazijevine (Pseudotsuga taxifolia Britton) 1959 DD 33
Božič, Janez Ein Beitrag zur Erfassung von Pappelmutterbaumen der Sektion Leuce in Slowenien 1966 DD 32
Sever, Stanislav Istraživanja nekih eksploatacijskih parametara traktora kod privlačenja drva 1980 DD 30
Kotar, Marjan Rast smreke (Picea abies (L.) Karst.) na njenih naravnih rastiščih v Sloveniji 1980 DD 28
Horvat-Marolt, Sonja Kakovost smrekovega mladja v subalpskem smrekovem gozdu Julijskih alp 1978 DD 26
Adekiya, Frankline Yakubu The applicability of contemporary silvicultural principles in the management of savanna and semi-arid areas of Nigeria 1978 DD 25
Rebula, Edvard Ugotavljanje osnov poterbnega časa za sečnjo in izdelavo jelovine in smrekovine v postojnskem gozdnogospodarskem območju 1977 DD 24
Accetto, Marko Razvojna dinamika in naravna regeneracija naravnih gozdov črnega bora (Pinus nigra, Arnold) 1977 DD 23
Guzina, Vojislav Procena genetskog varijabiliteta jasike (Populus tremula L.) pomoću polimorfizma izoperoksidaza 1976 DD 22
Titovšek, Janez Negnojev ličar (Hylastinus fankhauseri Reitter) in njegova vloga v gozdnih združbah z negnojem (Laburnum alpinum in L. anagyriodes) 1977 DD 21
Jeličić, Vladimir Korištenje dozera na izgradnji šumskih puteva 1975 DD 20
Šaković, Šućrija Odredživanje optimalnog debljinskog stepena kao ekonomskog indikatora o gospodarenju čistim bukovim šumama u Bosni i Hercegovini 1975 DD 19
Opalički, Katica Utjecaj biološkog i kemijskog insekticida na promjenu hemolimfe gusjenica gubara (Lymantria dispar L.) i pagusjenica obične i smedže borove pilarice (Diprion pini L. i Neodiprion sertifer Geoffr.) 1976 DD 18
Krstinić, Ante Varijabilnost bujnosti rasta i pravnosti debla hibrida bijele vrbe (Salix alba L.) i krhke vrbe (Salix fragilis L.) 1975 DD 17
Kopitović, Špiro Fizikalna i kemijska povezanost lignoceluloznih vlakanaca i termoaktivnih sintetskih veziva 1976 DD 16
Staka, Erak Uticaj širine i starosti goda na strukturu i kvalitetu jelovine (Abies alba, Mill.) na tlu vapnenaste podloge u Bosni 1975 DD 15
Košir, Živko Ekološke, fitocenološke in gozdnogospodarske lastnosti Gorjancev v Sloveniji 1972 DD 14
Pavlin, Zdenko Komparativna istraživanja sadržaja vode piljene bukovine parene zbog promjene boje pod pritiskom od 0 do 3 atp. 1975 DD 13
Bruči, Vladimir Utjecaj vlage iverja i temperature prešanja u proizvodnji troslojnih ploča iverica na vrijeme prešanja i fizičko-mehanička svojstva gotovih ploča 1975 DD 12
Meštrović, Šime Utjecaj borovih kultura na čistoću zraka u kliško-solinskom bazenu 1976 DD 11
Pelcer, Zvonimir Fitocenološko raščlanjenje šume ličke visoravni i njihovo uredženje na ekološko-vegetacijskoj osnovi 1975 DD 9
Kovač, Jože Proučevanje zastojev v avtomatiziranem delovnem procesu proizvodnje lesno-cementnih gradbenih plošč 1975 DD 8
Klanjšček, Viktor Istraživanje sistema tehničkih normi i ekonomskih efektivnosti pri utovaru u kamione oblovine jele i bukve 1975 DD 7
Winkler, Iztok Zasebni gozdovi v SR Sloveniji kot ekonomska baza lastnikov gozdov in kot objekt gospodarske politike 1974 DD 6
Ivanek, Franc Vrednotenje poškodb pri spravilu lesa v gozdovih na Pohorju 1976 DD 5
Kordiš, Franjo Vitalnost in konkurenca v mešanem gozdu bukve in plemenitih listavcev na rastišču Abieti-Fagetum dinaricum 1973 DD 3
Piskernik, Milan Razprostranjenost in rastišča gozdnih rastlin na jugovzhodnem slovenskem gorskem Krasu 1966 DD 1

PRIPRAVNIŠKE NALOGE
Avtor(ji) Naslov Leto Signatura
(Gozdarska knjižnica)
Pisek, Rok Določanje zgornje višine sestojev za rastišče Anemone-fagetum typicum na Mežakli (polno besedilo) 2002 PN 24
Galien, Urška Morphological study of two european black poplar (Populus nigra L.) populations in Slovenia = Morfološka analiza dveh populacij črnega topola (Populus nigra L.) v Sloveniji 2007 PN 23
Krma, Peter Oblike participacije pri izdelavi detajlnega gozdnogojitvenega načrta : pripravniška strokovna naloga (polno besedilo) 2007 PN 22
Japelj, Anže Presoja trajnosti gospodarjenja z gozdovi v izbranem območju : pripravniška strokovna naloga 2007 PN 21
Ogris, Nikica Vzroki in posledice vetroloma na Pokljuki novembra 2002 2004 PN 20
Rener, Igor Jelki nevarni lubadarji Cryphalus piceae, Pytiokteines curvidens, P. spinidens (Ipinae: Scolytidae: Coleoptera) v Sloveniji 2001 PN 19
Žlindra, Daniel Vrednotenje analitskih metod 2001 PN 18
Klun, Jaka Sistemi kakovosti s poudarkom na kakovosti raziskovalnih meritev 2001 PN 17
Kušar, Gal Druga izmera stalnih vzorčnih ploskev (SVP) v GE Ravnik 2001 PN 16
Kopše, Igor Izdelava gozdnogojitvenega na rta s pomo jo nekaterih sodobnih informacijskih orodij 2001 PN 15
Kecman, Milo Analiza vpliva jakosti redčenja na dinamiko rasti nosilcev populacije pri črni jelši (Alnus glutinosa (L.) Geartn.) iz Polanskega loga 2000 PN 14
Piškur, Mitja Vpliv poškodb drevja na strukturo in vrednost gozdnih lesnih sortimentov 2000 PN 13
Kutnar, Lado Odpiranje vedute na objekt kulturne dediščine v gozdnem prostoru : na primeru p. c. sv. Lamberta na Pristavi nad Stično 1992 PN 12
Žitnik, Sašo Ugotavljanje stanja in razvoja gozdov s kontrolno vzor no metodo v ljubljanskem gozdnogospodarskem območju 1996 PN 11
Behin, Leon Izdelava DOF za GGE Kobarid v merilu 1:5000 1998 PN 10
Pogačnik, Nike Gozdarska podjetja v obdobju tranzicije 1997 PN 9
Kobler, Andrej Določanje oslonilnih točk za geometrično restitucijo posnetkov iz zraka s pomočjo GPS 1996 PN 8
Šubic, Andreja Ocena izgube gozdnih površin po varinatah za avtocestni odsek Šentjakob ' Zgornje Loke z uporabo daljinskega zaznavanja 1996 PN 7
Ogulin, Andreja Kamp Ukanc v Bohinju: ocena vplivov na okolje in variantni predlogi za dolgoročno reševanje problemov degradacije gozdnega prostora in obale jezera 1996 PN 6
Debeljak, Magda Laboratorijski protokoli 1995 PN 5
Širk, Igor Urejanje podatkovnih zbirk popisa propadanja gozdov Program Herbarij Gozdarskega inštituta 1995 PN 4
Božič, Gregor Primerjalna analiza avstrijskega in slovenskega zakona o gozdnem semenu in sadikah 1994 PN 3
Kalan, Polona Predlog sistema za računalniško evidentiranje ter vnos in obdelavo analiznih rezultatov v pedološkem laboratoriju IGLG 1993 PN 2
Krč, Janez Kalkulacije ekonomičnosti v gozdarstvu 1993 PN 1

SPECIALISTIČNE NALOGE
Avtor(ji) Naslov Leto Signatura
(Gozdarska knjižnica)
Grecs, Zoran Razširjenost, rastne značilnosti in gojitvene lastnosti pravega kostanja (Castanea sativa Mill.) v Sloveniji 2002 SN 9
Beguš, Jurij Razvoj informacijskega sistema in podatkovnih zbirk za spremljavo stanja gozdnih cest 2002 SN 8
Lesnik, Anton Usposabljanje javne gozdarske službe za popularizacijo gozdov 2001 SN 7
Marenče, Miha Rjavi medved (Ursus arctos linnaeus, 1758) v Triglavskem narodnem parku 1997 SN 6
Hafner, Miran Vpliv nekaterih ekoloških dejavnikov na razširjenost jelenjadi (Cervus elaphus linnaeus, 1758) na Jelovici 1997 SN 5
Tretjak, Milan Vrednotenje prostora območja ugreznin rudnika Velenje 1991 SN 4
Andolšek. Janez in Prelesnik, Anton Pomen ekoloških dejavnikov pri oblikovanju gozdnega revirja 1991 SN 3
Pirnat, Janez Vidiki nege dreves v agrarni krajini 1991 SN 2
Kure, Jože Poraba goriva pri prevozu gozdnih lesnih sortimentov s kamioni MAGIRUS 1990 SN 1


DIGITALNA KNJIŽNICA BIOTEHNIŠKE FAKULTETE

Biotehniškafakulteta, Univerza v Ljubljani
Copyright © 2004
Postavitev strani: 09. 12. 2004
Zadnja sprememba: 14. 3. 2022
Urejanje strani: Maja Peteh (maja.peteh@gozdis.si)