DIGITALNA KNJIŽNICA BIOTEHNIŠKE FAKULTETE

Zbirka diplomskih in magistrskih del s polnim tekstom

KRAJINSKA ARHITEKTURA

 

DIPLOMSKE NALOGE IN ZAKLJUČNA DELA 2. BOLONJSKE STOPNJE (magistrsko delo - 2. stopnja)
 

Avtor Mentor Naslov Leto Elektronska verzija
BABIČ Aljaž GAZVODA Davorin Sodobna interpretacija krajinsko arhitekturnih prvin baročnega sloga v Ljubljani: primer parka pred Gruberjevo palačo 2017 pdf
KROŠELJ Manca GOLOBIČ Mojca Potencial urbanih degradacij za javno rabo zelenih površin, primer opuščenih gradbišč v mestu Ljubljana 2017 pdf
MOHORIČ Danijel KUČAN Ana Vloga krajine v filmu in preveritev rabe tehnik filmske produkcije v krajinski arhitekturi 2016 pdf
VODLAN Matjaž MATJAŠEC Darja Predlog ureditve območja mokrega zadrževalnika meteorne vode Drtijščica – Gradiško jezero 2016 pdf
GOVŽE Maja MATJAŠEC Darja, ČERNIČ ISTENIČ Majda Urejanje odprtega javnega prostora na podeželju, primer treh vasi pri Kočevju 2016 pdf
OBLAK Špela POLIČ Marko, GOLOBIČ Mojca Dejavniki družbene sprejemljivosti posegov v prostor 2016 pdf
PERPAR Aleksandra GAZVODA Davorin Oblikovanje izbranih turističnih ureditev v Kostanjevici na Krki 2016 pdf
TURKUŠ Marko GAZVODA Davorin Ureditev bregov reke Drave na območju mesta Ptuj 2016 pdf
REMIC Nataša KUČAN Ana Zoisov vrt danes - poustvaritev vzhodnega parterja na Brdu pri Kranju v odnosu do širšega prostora 2016 pdf
ČERNE Polona MATJAŠEC Darja Ureditev parkovnega vrtičkarskega območja v Piranu 2016 pdf
PINTAR Mojca GOLOBIČ Mojca Konjeništvo v zavarovanem območju na primeru gorenjskega dela Triglavskega narodnega parka 2016 pdf
HUDEJ Nina GOLOBIČ Mojca Varstvo zelenega sistema v prostorskih dokumentih, primer Velenja 2016 pdf
BEROVIČ Nina KOS Drago Ekovas kot nova oblika skupnosti v prostoru 2016 pdf
GIBIČAR Barbara KUČAN Ana Parki skulptur – nov tip odnosa med skulpturo in krajinskim prostorom 2016 pdf
JELOVČAN Damjana KUČAN Ana Izraba doživljajskega potenciala vode v ljubljanskih fontanah 2016 pdf
KOVAČIČ Mateja KONTIĆ Branko Vključevanje rezultatov analiz tveganja v načrtovanje namenske rabe prostora 2016 pdf
UL Rebeka GAZVODA Davorin Oblikovanje terapevtskega parka na Schöcklu (Avstrija) 2016 pdf
PEGAN Aljana KUČAN Ana Umeščanje bencinskih servisov in počivališč ob avtocestah 2016 pdf
VRHOVEC Tina KUČAN Ana Predlog osvetlitve Rimskega zidu v Ljubljani 2016 pdf
ZELNIK Igor GOLOBIČ Mojca Prisotnost in številčnost tujerodnih invazivnih vrst rastlin v obrežnem pasu rek v povezavi z rabo prostora 2016 pdf
LIPUŽIČ Melita KUČAN Ana Vrtovi na območju slovenskega Mediterana in njihova povezanost s pojmom mediteranskega vrta 2016 pdf
PEČKAJ Manja GAZVODA Davorin Oblikovanje odprtega prostora med Gospodarskim razstaviščem in Pionirskim domom v Ljubljani 2016 pdf
KOTAR Špela POLIČ Marko Psihološki vidiki rabe vegetacije v mestnih parkih na primeru Ljubljane 2016 pdf
DORNIK Peter KUČAN Ana, KONTIĆ Branko Analiza variant izvedbe hladilnih stolpov za drugi blok Jedrske elektrarne Krško z vidika videza 2016 pdf
TISOM Aleksandra KONTIĆ Branko, DOBRILOVIČ Marko Programska in oblikovalska analiza možne sanacije dela opuščenega Rudnika lignita Velenje s hitrorastočo drevnino 2016 pdf
VIDRIH Nina GOLOBIČ Mojca Krajinsko planiranje širših zavarovanih območij 2016 pdf
MIHELJ Alenka KUČAN Ana Idejna zasnova ureditve kampa ob jezeru Mola 2016 pdf
ČOK Sara KONTIČ Branko Sovplivanje rab morja in kopnega: usmeritve za usklajevanje rab obalnega pasu med Koprom in Izolo 2016 pdf
VIDIC Luka KUČAN Ana Transformacije omejevalnih struktur v mestne javne površine na primeru Ljubljane 2016 pdf
PRIMC Tanja GAZVODA Davorin Urejanje obrečnega prostora reke Krke s pritoki v širšem mestnem središču Novega mesta 2016 pdf
KRIŽIČ Ema KUČAN Ana Krajina kot prostor uprizoritvenih in scenskih umetnosti 2016 pdf
ERŽENIČNIK Eva GAZVODA Davorin Možnosti za izboljšavo mikroklimatskih razmer v Ljubljani 2016 pdf
BREZAR Zaš MATJAŠEC Darja Internet kot orodje za predstavitev portfolia krajinskih arhitektov 2016 pdf
ŽEROVNIK KOVAČ Renata KUČAN Ana, SKOBERNE Peter Antropogene vegetacijske strukture v kulturni krajini – nastanek, pomen in ogroženost 2016 pdf
ŠEVERKAR Metka KUČAN Ana Zeleni sistem mesta Koper 2016 pdf
SKALIČ Nina CAPUDER VIDMAR Tatjana Revitalizacija degradiranih (sub)urbanih jeder v severnozahodni Ljubljani 2016 pdf
GRMEK Petra KUČAN Ana Predstavitve arheoloških krajin in arheoloških ostankov v krajini na primeru območja Vremske doline in okolice Škocjanskih jam 2016 pdf
ŠUMIĆ Julijana GOLOBIČ Mojca Scenarij prostorskega razvoja turizma v Mestni občini Velenje 2016 pdf
REPIČ Petra GOLOBIČ Mojca Možnosti razvoja gorskega kolesarjenja na območju Bovca 2016 pdf
VOLK Tea POLIČ Marko, MARUŠIČ Janez Kritični posegi v okolje: primer Vetrne elektrarne Volovja reber 2016 pdf
NOVAK Sara GOLOBIČ Mojca Usmeritve za razvoj smučišča Kanin z zaledjem 2016 pdf
FLAJS Neža MATJAŠEC Darja Potencial ekovasi za oživljanje kulturne krajine na primeru Trajnostnega parka Istra 2016 pdf
VODLAN Maja MATJAŠEC Darja Urbanistično - krajinska ureditev degradiranega območja nekdanje kemijske industrije Kamnik - smodnišnice 2016 pdf
OTA Janja KUČAN Ana Idejna zasnova ureditve jedra Pivke 2016 pdf
BENEDIČIČ Anja KUČAN Ana Interpretacija krajin na slovenskih poštnih znamkah 2016 pdf
ABRAM Žiga KREGAR TRŠAR Mateja Potencial virtualnih okolij za krajinsko arhitekturo 2016 pdf
PUSTAVRH Petra SCHMITZER Valentina Poskus inkluzije v oblikovanju zunanjega prostora za otroke s posebnimi potrebami na primeru vrtca Zelena jama, enota Vrba 2016 pdf
ŠTRUKELJ Jan KUČAN Ana Predlog revitalizacije Krakovskih vrtov v Ljubljani 2016 pdf
KUHAR Tina GAZVODA Davorin Vrt ob enodružinski hiši: zahteve uporabnikov in ponudba projektantov na primeru Maribora z okolico 2016 pdf
HAVLIČEK KONJAR Mateja KUČAN Ana Predlog ureditve območja Starega gradu v Smledniku 2016 pdf
MARČUN Petra KUČAN Ana, POLIČ Marko Lokacijska merila za prostorsko umestitev doma za starejše 2016 pdf
REBEK Anja GOLOBIČ Mojca Vzpostavitev krajinske identitete občine Bovec na podlagi možnih scenarijev razvoja 2016 pdf
MERICA Tina KUČAN Ana Strukturiranost središča Murske Sobote v uporabnikovi miselni sliki 2016 pdf
BALOH Maja GOLOBIČ Mojca, LIPAR Peter Načrtovanje kolesarskih povezav Mestne občine Ljubljana z njenim zaledjem za dnevne migracije 2016 pdf
DERŽIČ Anja GOLOBIČ Mojca Medsektorsko usklajevanje pri obravnavi variant v prostorskem
načrtovanju
2016 pdf
VREŠNIIK Nika GOLOBIČ Mojca Koncept ekološke gradnje v krajinskem planiranju 2016 pdf
STRGAR Eva GAZVODA Davorin Začasne reštive za gradbene jame na primeru Ljubljane 2016 pdf
OBLAK Urška MATJAŠEC Darja Prostorska identiteta Gorjancev kot razvojni izziv 2015 pdf
BEVK Tadej GOLOBIČ Mojca Uporaba avtomatske klasifikacije v krajinski tipologiji na primeru Regionalne razdelitve krajinskih tipov v Sloveniji 2015 pdf
PINTAR Sandra GAZVODA Davorin Permakulturni vrt v občini Sodražica 2015 pdf
PLEJ Ana KOS Drago, KUČAN Ana Skupnostni urbani vrtovi: nova družbeno-prostorska paradigma 2015 pdf
ARKO Ana GOLOBIČ Mojca Predlog vzpostavitve regijske mreže kolesarskih poti v občinah Sodražica, Loški Potok in Bloke 2015 pdf
BENČINA Nika GOLOBIČ Mojca Ocena ustreznosti prostora ter usmeritve za rabo biomase v Goriški regiji 2015 pdf
ŠKERLJ Anja GAZVODA Davorin Oblikovanje speleoterapevtskega parka pri bolnišnici Sežana 2015 pdf
BERDEN Katja CAPUDER VIDMAR Tatjana Reurbanizacija treh degradiranih industrijskih območij ob železnici v Mariboru 2015 pdf
BERČIČ Katja SCHMITZER Valentina, KUČAN Ana Pomen hortikulturnih rastlin v zasnovah otroških vrtcev 2015 pdf
STEINER Urša KOS Drago, KUČAN Ana Doživljajsko otroško igrišče kot odgovor na sodobne potrebe otrok 2015 pdf
ČRNIČ Mojca CAPUDER VIDMAR Tatjana Izraba prostorskih potencialov ob denivelaciji železniških tirov na območju Litostroja 2015 pdf
HABJANIČ Gašper KUČAN Ana, SKANSI Luka Kritika v krajinski arhitekturi 2014 pdf
ŠTAJDOHAR Tanja GOLOBIČ Mojca Prostorski predlogi za oživljanje opuščenih kočevarskih vasi 2014 pdf
VALENČIČ Urška CAPUDER VIDMAR Tatjana Idejna urbanistična zasnova Divače ob predvidenem razvoju prometne infrastrukture 2014 pdf
MEKOTA Neža KUČAN Ana Poskus rekonstrukcije baročnega parka Turnišče 2014 pdf
BATIČ Špela CAPUDER VIDMAR Tatjana Prenova in razvoj vasi Lokavec (urbanistična zasnova vasi) 2014 pdf
PEČOVNIK Lucija KUČAN Ana Uporaba ekoremediacijskih ukrepov za oblikovanje krajine Velenjskega jezera 2014 pdf
MARKOVIĆ Anita CAPUDER VIDMAR Tatjana Reurbanizacija degradiranega območja na primeru Železniškega muzeja Slovenskih železnic in industrijske cone ob Kamniški progi 2014 pdf
BENEDIK Petra GAZVODA Davorin Problematika urejanja zimskih vrtov v individualnih vrtovih v Ljubljani 2014 pdf
NOVAK Katja GOLOBIČ Mojca, SKOBERNE Peter Nadomestni habitati v krajinskem načrtovanju na primeru vplivnega območja HE Brežice in Mokrice 2014 pdf
STARE Urška GOLOBIČ Mojca Analiza učnih poti z vidika učinkovitosti interpretacije narave: primer učne poti Škocjan 2013 pdf
RIŽNAR Tomaž GAZVODA Davorin Osvetlitev Mariborskega parka 2013 pdf
GORENC Eva BRUS Robert Predlogi ohranitve drevoreda Napoleonovih lip v Logatcu 2013 pdf
KRANJC Jernej GOLOBIČ Mojca Potencial gospodarskih con za vključitev v zeleni sistem 2013 pdf
KRZNAR Maruša KUČAN Ana Ureditev prostora za predstavljanje in ohranjanje nesnovne dediščine – splavarjenje po Savinji 2013 pdf
DOBIČ Barbara GAZVODA Davorin Preoblikovanje razvrednotene krajine v vrtno mesto na primeru širitve Maribora proti Pragerskem 2013 pdf
MLINAR Mojca KRAVANJA Nika Izhodišča za izbor rastlinskih vrst, primernih za otroška igrišča 2013 pdf
ZALOŽNIK Mateja KUČAN Ana, KOMPARE Boris Padavinska voda kot dejavnik oblikovanja v stanovanjskih krajinah na primeru soseske BS7 2013 pdf
GRZEJ Tina KUČAN Ana Rimska dediščina kot vodilo pri urejanju prostora – mesto Ajdovščina 2013 pdf
OBERŽAN Tanja GAZVODA Davorin Preobrazba počitniških hišic v stanovanjska naselja na območju Polževa 2013 pdf
ŠKOFIC Suzana KUČAN Ana Prenova klimatskega zdraviliškega parka KOPA - Golnik 2013 pdf
JAKOVAC Goran KUČAN Ana Povezava Narodnega parka Severni Velebit z obalo 2013 pdf
ISKRA Katarina KUČAN Ana Obnova Rafutskega parka pri Novi Gorici 2012 pdf
HERMAN Ana GAZVODA Davorin Večnamenska ureditev Slivniškega jezera z upoštevanjem ekoremediacijskih ukrepov 2012 pdf
ROZMAN Tadeja CAPUDER VIDMAR Tatjana Reševanje konfliktnih odnosov na prehodu urbanega tkiva v krajino na primeru SZ zelenega klina Ljubljane 2012 pdf
ZAVRŠNIK Andreja KUČAN Ana Interpretacija upodobitev krajin v ilustracijah Marlenke Stupice 2012 pdf
KRIŽMAN Tina GOLOBIČ Mojca Vloga civilne iniciative v slovenskem prostorskem načrtovanju 2012 pdf
DEKLEVA Manca GOLOBIČ Mojca Potrebe stanovalcev kot izhodišče za vrednotenje kakovosti bivalnega prostora 2012 pdf
FARTEK Katja POLIČ Marko Urejanja območij bolj izpostavljenih kriminalnim dejanjem v Ljubljani 2012 pdf
GOLOB Anja KUČAN Ana Predlog ureditve vrta ob Psihiatrični bolnišnici Idrija 2012 pdf
FLIS Kaja KUČAN Ana Obuditev parka ob dvorcu Bukovje pri Dravogradu 2012 pdf
MOHORIČ TALER Maja GOLOBIČ Mojca Odnos javnosti do prostorskega razvoja in varstva: primer občine Bohinj v letih 2007/2010 2012 pdf
SUŠEC Linda KUČAN Ana Sanacija območja ugreznin na pregradi med Velenjskim in Družmirskim jezerom 2012 pdf
HABIČ Urša GAZVODA Davorin Premični kontejnerski vrt 2012 pdf
STRNAD Tamara GOLOBIČ Mojca Prostorski razvoj turizma v občini Šmarješke toplice 2012 pdf
GRUDEN Mojca GAZVODA Davorin, KREČIČ Peter Uporaba krajinskih prvin v delu arhitekta Jožeta Plečnika 2012 pdf
GAZVODA Marja KUČAN Ana Možnosti reševanja prostorskih problemov v starejših stanovanjskih naseljih - primer: Savsko in Litostrojsko naselje 2012 pdf
DEBELAK Maja KRAVANJA Nika Načini doživljanja različnih grmovnih vrst v posameznih fenofazah 2012 pdf
GÖNC Mojca SKOBERNE Peter, JERINA Klemen Analiza možnosti za postavitev zelenega prehoda za velike zveri na primeru rjavega medveda (Ursus arctos) na območju Unca 2012 pdf
DROFENIK Urška GOLOBIČ Mojca Gorsko kolesarstvo v zavarovanih območjih na primeru Triglavskega narodnega parka 2012 pdf
JERMAN Zala GOLOBIČ Mojca Poselitev na območjih nevarnosti zemeljskih plazov 2012 pdf
DUH Barbara KRAVANJA Nikolaja Uporabnost pozimi in zgodaj spomladi cvetočih rastlin v javnem in zasebnem odprtem prostoru v osrednji Sloveniji 2011 pdf
BUKOVIČ Petra KUČAN Ana Idejna zasnova ureditve naselja Podkraj 2011 pdf
BAŠELJ Andrej GAZVODA Davorin Tematski park - primer svetopisemskega parka 2011 pdf
ŠOLMAJER Lina Ana KUČAN Valvasorjeva krajina danes - zasnova preureditve posestva gradu Bogenšperk 2011 pdf
BOŽIČ Meta GAZVODA Davorin Vključevanje krajinskih značilnosti pri oblikovanju golfskih igrišč v Sloveniji 2011 pdf
BERČIČ Jošt Ana KUČAN Preureditev območja športnega dela Parka Tivoli 2011 pdf
VODA Nuša GAZVODA Davorin Ureditev mestnega parka in arheološkega muzeja na prostem na drugem ptujskem mestnem griču 2011 pdf
MATKO Maruša GOLOBIČ Mojca Celovita presoja vplivov na okolje kot orodje varstva krajine 2011 pdf
KLEMENČIČ Marko KUČAN Ana Zeleni sistem mesta Maribor s poudarkom na vzpostavitvi javnih zelenih površin v novem delu južno od Drave 2011 pdf
DREMELJ Nuša GAZVODA Davorin Ureditev obvodnega prostora Kamniške Bistrice v Kamniku za rekreacijo 2011 pdf
BAJC Katarina KUČAN Ana Analiza primerov krajin, oblikovanih kot samoregulativni dinamični krajinski sistemi 2011 pdf
BLAŽIČ Špela KUČAN Ana Zasnova rekonstrukcije okolice dvorca Lazarini v Smledniku 2011 pdf
PETRIČ Meta GAZVODA Davorin Ureditev turistično rekreacijske infrastrukture v Krajinskem parku Ljubljansko barje 2011 pdf
PERNUŠ Tina KRAVANJA Nika Ekološki in oblikovalski potencial zatravljenih površin 2011 pdf
ČEPON Barbara SKOBERNE Peter Vrednotenje naravnih znamenitosti v občini Vrhnika za turistično rabo 2010 pdf
KAC Vida POLIČ Marko Čustveno oblikovanje v krajini 2010 pdf
FILIPIČ Mateja GAZVODA Davorin Potenciali za krajinsko oblikovanje valobranov ob slovenski obali 2010 pdf
PERC Teja ČERNIČ ISTENIČ Majda, DRAŠLER Alojzij Kakovost življenja in identiteta vasi kot dejavnika obnove vaških jeder 2010 pdf
MALEK Žiga KUČAN Ana Razvoj alpske krajine na primeru Zgornjesavske doline 2010 pdf
MIKOŠ Katja GAZVODA Davorin Krajinsko urejanje športno – rekreacijskih območij v Zgornjesavski dolini (Planica – Kranjska Gora) 2010 pdf
KOLARIČ Špela GOLOBIČ Mojca Nadomestni habitati kot omilitveni ali izravnalni ukrep varstva narave pri posegih v prostor 2010 pdf
MLADOVAN Tjaša KUČAN Ana Potencial Šmartinskega jezera za razvoj dodatnih programov 2010 pdf
SEVER Taja KUČAN Ana Interpretacija upodobitve krajin na turističnih razglednicah izdanih med 1995 in 2008 2010 pdf
HRIBAR Špela KUČAN Ana, DRAŠLER Alojzij Preveritev krajinskih vzorcev kot opredelilcev krajinske identitete na dveh izbranih krajinskih tipih 2010 pdf
HORAČEK Katarina GAZVODA Davorin Prostorska in prometna ureditev turističnega dostopa do Postojnske jame 2010 pdf
GAŠPERLIN Matjaž GAZVODA Davorin Romantičnost v oblikovanju vrtov 2010 pdf
KLANŠEK Tonja KUČAN Ana, REPE Božo Interpretacija upodobitev krajin na oglasih Kolinske iz obdobja pred 1. svetovno vojno 2010 pdf
PIŠLAR Martina KONTIČ Branko, GAZVODA Davorin Krajinska ureditev in sanacija nasipov odpadnega materiala RŽS Idrija 2010 pdf
ZEVNIK Barbara KUČAN Ana, KELLER Regine Oblikovanje obrežja reke Isar vzdolž toka skozi mesto München 2010 pdf
KLAVŽAR Petra KUČAN Ana Programska in strukturna prenova Lanthierijeve zapuščine v Vipavi 2010 pdf
FLORJANC Nejc KUČAN Ana Sanacija in zasnova programske in prostorske ureditve za degradirano območje znotraj Jesenic 2010 pdf
SMRKOLJ Mojca GAZVODA Davorin Oblikovanje univerzitetnega kampusa v gozdu na primeru novomeškega visokošolskega centra 2010 pdf
ZULJAN Matej GAZVODA Davorin Krajinsko urejanje levega brega Save od Sp. Gameljn do severne obvoznice mesta Ljubljane 2009 pdf
ŽLENDER Vita GOLOBIČ Mojca Vpliv sprememb kmetijske rabe na gozdni rob 2009 pdf
MEŽEK Mojca KUČAN Ana Idejna zasnova borilnice na prostem kot nove športno turistične ponudbe mestnih parkov 2009 pdf
HORVAT Maja PIRNAT Janez Pomen zelenih obrečnih koridorjev na primeru Ljubljanice od Črne vasi do južne obvoznice 2009 pdf
SIMONČIČ Lucija KUČAN Ana Vpliv spreminjanja vinogradniškega prostora na prepoznavnost krajine za območje Dolenjske 2009 pdf
LESTAN Katarina Ana GAZVODA Davorin Raba geomantičnih pristopov v prostorskih analiza 2009 pdf
FEMC Tea KUČAN Ana, POLIČ Marko Uporaba metode »projekcijski pristop« pri pridobivanju oblikovalskih in programskih priporočil prostora za igro otrok 2009 pdf
ROGELJ Daša GOLOBIČ Mojca Ohranjanje in urejanje poplavnih površin na primeru porečja Kamniške Bistrice 2009 pdf
MANFREDA Heli GAZVODA Davorin Oblikovanje reprezentančnega prostora športnih stavb 2009 pdf
SLEKOVEC Miha KUČAN Ana Preveritev teženj po ponovni vzpostavitvi Izole kot mesta na otoku 2009 pdf
ISKRA Nastja GAZVODA Davorin Krajinsko oblikovanje daljinskih cest; primer: HC Novo mesto – Metlika 2009 pdf
DRAKSLER Vesna GAZVODA Davorin Prtestrukturiranje odprtega prostora stanovanjskih sosesk zgrajenih od 1960 do 1980 v Ljubljani 2009 pdf
ZORIČ Urška POLIČ Marko, MARUŠIČ Janez Spoznavni zemljevidi v načrtovanju; primer mesta Slovenska Bistrica 2009 pdf
BRITOVŠEK Nuša GAZVODA Davorin Videzne značilnosti krajine kot dejavnik umeščanja različic trase koroške hitre ceste v prostor 2009 pdf
PROSEN Eva GAZVODA Davorin Preureditev blejskega mestnega središča za potrebe turizma   2009 pdf
TEPINA Ana KUČAN Ana Vloga in urejanje dvorišč v središču Ljubljane kot sestavnih delov javnega mestnega prostora 2009 pdf
CERK Ana GOLOBIČ Mojca,  TOMAN Mihael Jožef Problematika poselitve na območja mokrišč v zaledju severnega dela Ljubljane 2009 pdf
PEČAR Alenka MARUŠIČ Janez Oživljanje opušcenih železniških prog na primeru opuščene železniške proge Hrpelje - Kozina–Trst 2008 pdf
ZORC Tjaša KUČAN Ana Vrtovi Jute Krulc 2008 pdf
FINALE Rock GAZVODA Davorin Golf igrišče kot sanacija odlagališča odpadkov na Ljubljanskem barju 2008 pdf
RUPNIK Mojca KRAVANJA Nikolaja Analiza ponudbe drevnine v slovenskih drevesnicah 2008 pdf
ZUPAN Eva GAZVODA Davorin Oblikovanje reprezentančnega odprtega prostora ljubljanskih poslovnih stavb 2008 pdf
KOŠIR Miha MARUŠIČ Janez Možnosti preoblikovanja razvrednotene krajine v kulturno krajino, na primeru Doline smrti 2008 pdf
ŠPAROVEC Blanka KUČAN Ana Prostorski potenciali za vzpostavitev zelenega sistema na primeru mesta Kranj 2008 pdf
DOLES Maja MARUŠIČ Janez Krajinski park v času: primer Krajinski park Polhograjski Dolomiti 2008 pdf
FAK Katja MARUŠIČ Janez Možnosti uporabe Vojaškega zemljevida (18. stol.) pri načrtovanju krajinskega prostora 2008 pdf
NASTRAN Mojca GOLOBIČ Mojca,  PIRNAT Janez Večnamenska raba poplavnih logov in prodišč ob reki Sori pri Retečah 2008 pdf
PEROVŠEK Nika KUČAN Ana Oživljanje poznoantične rimske zapore v slovenskih krajih 2008 pdf
HLADE Anja GAZVODA Davorin Trajnostna raba vodnih virov s pomočjo oblikovanja umetnih mokrišč - primer urejanja obrečnega pasu reke Wenyu 2008 pdf
GLAVINA Mateja KUČAN Ana Celovit pristop k zasnovi omrežja pešpoti po Šavrinih 2008 pdf
KOLOŠA Denis KRAVANJA Nikolaja Ekološki in oblikovalski potencial rodu javor 2008 pdf
BALEN Bojan GAZVODA Davorin Krajinsko urbanistično oblikovanje obalnega pasu mesta Reke 2008 pdf
SULIČ Klara KUČAN Ana, KOS Drago Analiza potreb po javnih zelenih površinah kot pomoč pri njihovem urejanju 2008 pdf
CIGOJ Nika GAZVODA Davorin Gradnja enodružinskih hiš v Sloveniji po l. 1990 in oblikovanje zelenih površin 2008 pdf
IVANOVIČ Urška GAZVODA Davorin Primerjava tradicionalne kitajske metode feng shui in slovenske tradicije umeščanja naselij v prostor 2007 pdf
VEHOVEC Nina KRAVANJA Nikolaja Ekofiziološka in morfološka uporabnost nekaterih vrst drevnine za mestne nasade 2007 pdf
PODLOGAR KOS Urška GAZVODA Davorin Možnosti gradnje enodružinskih hiš na gozdnatih pobočjih 2007 pdf
EREŠ Petra GAZVODA Davorin Možnosti vključevanja plantažnih nasadov v mestno krajino na primeru Brežic in Krškega 2007 pdf
SENEKOVIČ Katja GAZVODA Davorin Manjši javni odprti prostori v mestu; primer Ljubljane 2007 pdf
FRIŠ Anja KUČAN Ana Problematika urejanja parkovnega gozda Stražun 2007 pdf
BERČIČ Tanja GAZVODA Davorin Umeščanje novih turističnih objektov v območje ob Bohinjskem jezeru (znotraj Triglavskega narodnega parka) 2007 pdf
MOŽINA Petra KUČAN Ana Park in vodilna pot za slepe in slabovidne v mestu Škofja Loka 2007 pdf
ROŠKAR Vesna TOMAN Mihael Jožef Krajinska ureditev reguliranega vodotoka na primeru reke Ščavnice 2007 pdf
ZALETEL Sabrina MARUŠIČ Janez Večnamenskost kot smernica za urejanje prostora- primer krajinska zasnova Sostro 2007 pdf
LIKAR Ana MARUŠIČ Janez Spreminjanje kulturne krajine na Gori 2007 pdf
UNETIČ Ines GAZVODA Davorin Oblikovanje mestnega središča Ljubljane kot protokolarnega prostora Republike Slovenije 2007 pdf
GOTOVNIK Barbara GOLOBIČ Mojca Vpliv izbranih kmetijsko-okoljskih plačil na kulturno krajino 2007 pdf
KISOVEC Urša MARUŠIČ Janez, PETROVIČ Dušan Možnosti uporabe GPS v krajinskem načrtovanju 2007 pdf
KASTELEC Barbara KRAVANJA Nikolaja Problematika vključevanja alergogenih rastlin v javne nasade 2007 pdf
KRAGELJ Špela DRAŠLER Alojzij, KRAVANJA Nikolaja Prostorska problematika mrliških vežic na manjših pokopališčih 2007 pdf
BALANTIČ Irena GOLOBIČ Mojca Regionalni zeleni sistem Ljubljanske urbane regije 2007 pdf
HITI Sergej GAZVODA Davorin Povezanost prostostoječe hiše z bivalnim vrtom 2006 pdf
STRNIŠA Martina MARUŠIČ Janez Opredeljevanje nosilcev informacij o vidnih kakovostih krajine 2006 pdf
BALANT Mojca GAZVODA Davorin Usmerjanje urejanja reguliranih vodotokov v primestnem in mestnem prostoru – primer urejanja doline Glinščice 2006 pdf

MATIČIČ Tadeja

GOLOBIČ Mojca

Značilnosti in spremljanje sprememb krajine v območjih Nature 2000

2006 pdf

MIKELJ Špelca

MARUŠIČ Janez

Izkoriščanje vetra v SV Sloveniji nekoč in danes – vpliv na vidne kakovosti okolja

2006 pdf

BAJŽELJ Bojana

GOLOBIČ Mojca

Finančno vrednotenje kakovosti v krajini

2006 pdf

 

MAGISTRSKA DELA (podiplomski študij)
 

Avtor Mentor Naslov Leto Elektronska verzija
VRENJAK Damjana KUČAN Ana Obuditev gojenja sadik drevnine na posestvu Brdo 2016 pdf
HLADNIK Jelena GOLOBIČ Mojca Varstvo krajine v sistemu ohranjanja narave 2016 pdf
COF Alenka MLAKAR Aleš Problematika omilitvenih ukrepov v celovitih presojah vplivov na okolje 2016 pdf
MELON Lara CAPUDER VIDMAR Tatjana Krajina kot dejavnik usmerjanja poselitve na Krasu 2016 pdf
LAH SUŠNIK Marvy GOLOBIČ Mojca Vrednotenje kulturne krajine v sistemu varstva kulturne dediščine 2016 pdf
LOGAR Janez GOLOBIČ Mojca Vpliv izbranih kmetijskih ukrepov na prisotnost krajinskih rudimentov na delu Sorškega polja 2016 pdf
PERGOVNIK COTIĆ Darja GAZVODA Davorin, Peter KREČIČ Plečnikove ureditve odprtega prostora v Ljubljani 2013 pdf

 

DOKTORSKE DISERTACIJE
 

Avtor Mentor Naslov Leto Elektronska verzija
ROZMAN CAFUTA Melita Janez MARUŠIČ, SITAR Metka Vzdržno upravljanje s svetlobo v mestih 2016 pdf
PENKO SEIDL Nadja Janez MARUŠIČ Možnosti uporabe poimenovanj prostora v načrtovanju in upravljanju krajine 2015 pdf
KLJENAK, Maja GOLOBIČ Mojca, POLIČ Marko The role of certain senses in creating the regional identity of Dalmatia 2014 pdf
HRDALO Ines KUČAN Ana, MIHELIČ Breda Green systems in the evolution of the open space of selected Mediterranean towns 2013 pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


         Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Urejanje strani: Karmen Stopar